สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการส่งรายงาน ง.1 ล่าช้า

ข้อตกลงเลขที่รหัสโครงการปีจังหวัดชื่อโครงการสถานะโครงการรายงานงวดที่วันเริ่มต้นงวดวันครบกำหนดล่าช้า(วัน)
1 59-00-0233 59-00283 2559 เด็กไทยแก้มใส ดำเนินการเสร็จสิ้น 1 01 ม.ค. 2559 30 มิ.ย. 2559 2888
2 59-ข-039 59-ข-039 2559 ปัตตานี โครงการถอดบทเรียนการบริการสุขภาพในพหุวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดำเนินการเสร็จสิ้น 2 01 ก.ย. 2559 28 ก.พ. 2560 2645
3 59-ข-029 2559 พัทลุง โครงการขับเคลื่อนยุทธ์ศาสตร์ข้าวอินทรีย์ จ.พัทลุง ดำเนินการเสร็จสิ้น 2 01 ต.ค. 2559 30 มิ.ย. 2560 2523
4 61-ข-012 2560 โครงการพัฒนาต่อยอดวัฒนธรรมอาหารคาบสมุทรสทิงพระแบบบูรณาการ กำลังดำเนินโครงการ 1 12 ม.ค. 2561 30 เม.ย. 2561 2219
5 60-ข-079 - 2560 พัฒนาเครือข่ายสื่อสาธารณะ กำลังดำเนินโครงการ 2 01 ก.พ. 2561 31 พ.ค. 2561 2188
6 ุุ61-ข-052 61-ข-052 2560 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร กำลังดำเนินโครงการ 1 01 มิ.ย. 2561 31 ก.ค. 2561 2127
7 สชต.นศ.002 2560 พังงา เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.พังงา กำลังดำเนินโครงการ 1 01 ม.ค. 2561 31 ก.ค. 2561 2127
8 61-ข-056 2560 พัทลุง โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์จ.พัทลุง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กำลังดำเนินโครงการ 1 01 มิ.ย. 2561 30 ต.ค. 2561 2036
9 60-ข-084 60-ข-084 2560 โครงการเสริมสร้างศักยภาพตำบลสุขภาวะ "คลองท่อม Model" แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกร้อนปลอดบุหรี่ 100% กำลังดำเนินโครงการ 1 01 ธ.ค. 2560 30 พ.ย. 2561 2005
10 ุ61-ข-045 2560 ประเมินผลกระทบเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดตรัง กำลังดำเนินโครงการ 1 01 ก.ค. 2561 31 ธ.ค. 2561 1974
11 2560 กระบี่ ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดกระบี่ กำลังดำเนินโครงการ 1 15 มิ.ย. 2561 31 ธ.ค. 2561 1974
12 61-ข-061 2560 พังงา ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านสามช่องเหนือ ต กะไหล อ ตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา กำลังดำเนินโครงการ 1 01 มิ.ย. 2561 31 ธ.ค. 2561 1974
13 61-ข-030 2560 นครศรีธรรมราช การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) ด้านการจัดการระบบอาหารปลอดภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช กำลังดำเนินโครงการ 1 01 พ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2561 1974
14 61-ข-058 2560 สตูล ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ่อเจ็ดลูก อำเภอละงู จังหวัดสตูล กำลังดำเนินโครงการ 1 01 มิ.ย. 2561 31 ธ.ค. 2561 1974
15 60-ข-087 60-ข-087 2560 สุราษฎร์ธานี โครงการสนับสนุนการปฏิรูประบบสร้างเสริมสุขภาพ เขต 11 สุราษฎร์ธานี กำลังดำเนินโครงการ 1 01 ม.ค. 2561 31 ธ.ค. 2561 1974
16 61-ข-067 2560 พัทลุง โครงการการขยายผลรูปแบบการดำเนินงานบูรณาการระบบอาหารปลอดภัยใน ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง กำลังดำเนินโครงการ 1 15 มิ.ย. 2561 31 ธ.ค. 2561 1974
17 61-ข-066 2560 พัทลุง โครงการกิจกรรมการศึกษาและพัฒนาแนวทางการสร้างความมั่นคงทางอาหารเพื่อขยายผลจากหมู่บ้านต้นแบบให้ครอบคลุมทั้งตำบลโคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง กำลังดำเนินโครงการ 1 01 มิ.ย. 2561 31 ธ.ค. 2561 1974
18 61-ข-060 2560 ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง กำลังดำเนินโครงการ 1 01 มิ.ย. 2561 31 ม.ค. 2562 1943
19 61-ข-029 - 2560 นครศรีธรรมราช แผนงานวิจัยการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) ต่อการดำเนินงานด้านภาวะโภชนาการสมวัย ของประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช กำลังดำเนินโครงการ 1 01 ก.พ. 2561 31 ม.ค. 2562 1943
20 61-ข-043 - 2560 โครงการถอดบทเรียนการนำแนวทางการจัดบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมไปปฏิบัติในพื้นที่ 5 จังหวัดชาดแดนใต้ กำลังดำเนินโครงการ 1 01 มิ.ย. 2561 31 ม.ค. 2562 1943
21 เลขที่ 62-ข-001 2562 การศึกษาศักยภาพและความพร้อมในการจัดทำหลักสูตรและการจัดตั้งสถาบันการเรียนรู้ท่องเที่ยวชุมชน กำลังดำเนินโครงการ 1 15 ม.ค. 2562 31 ม.ค. 2562 1943
22 60-ข-088 - 2560 พังงา การประเมินผลกระทบทางสุขภาพโดยชุมชน ในการจัดการขยะรีไซเคิล พื้นที่ตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา กำลังดำเนินโครงการ 1 01 ม.ค. 2561 31 ม.ค. 2562 1943
23 61-ข-009 61-ข-009 2560 ระนอง โครงการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพแรงงานนอกระบบจังหวัดระนอง กำลังดำเนินโครงการ 2 01 ก.ค. 2561 30 มี.ค. 2562 1885
24 61-ข-055 61-ข-055 2560 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี กำลังดำเนินโครงการ 1 01 มิ.ย. 2561 31 มี.ค. 2562 1884
25 60-ข-085 60-ข-085 2560 นครศรีธรรมราช โครงการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยระบบสุขภาพชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช กำลังดำเนินโครงการ 2 01 ก.ค. 2561 31 มี.ค. 2562 1884
26 61-ข-051 61-ข-051 2560 ระนอง การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการขับเคลื่อนแรงงานนอกระบบ แรงงานต่างด้าว โดยระบบสุขภาพชุมชน จังหวัดระนอง กำลังดำเนินโครงการ 1 01 มิ.ย. 2561 31 มี.ค. 2562 1884
27 61-ข-049 61-ข-049 2560 สุราษฎร์ธานี การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โซนภาคใต้ตอนบน กำลังดำเนินโครงการ 1 01 มิ.ย. 2561 31 มี.ค. 2562 1884
28 61-ข-053 61-ข-053 2560 นครศรีธรรมราช การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยระบบสุขภาพชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช กำลังดำเนินโครงการ 1 01 มิ.ย. 2561 31 มี.ค. 2562 1884
29 61-ข-054 61-ข-054 2560 สุราษฎร์ธานี การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี กำลังดำเนินโครงการ 1 01 มิ.ย. 2561 31 มี.ค. 2562 1884
30 61-ข-008 61-ข-008 2560 ชุมพร โครงการการจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร กำลังดำเนินโครงการ 2 01 ก.ค. 2561 31 มี.ค. 2562 1884
31 61-ข-066 2560 พัทลุง โครงการกิจกรรมการศึกษาและพัฒนาแนวทางการสร้างความมั่นคงทางอาหารเพื่อขยายผลจากหมู่บ้านต้นแบบให้ครอบคลุมทั้งตำบลโคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง กำลังดำเนินโครงการ 2 01 ม.ค. 2562 30 เม.ย. 2562 1854
32 61-ข-010 61-ข-010 2560 สุราษฎร์ธานี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี กำลังดำเนินโครงการ 1 01 ม.ค. 2561 30 มิ.ย. 2562 1793
33 2560 ตรัง ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อการพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชุมชนบ้านพรุจูด(บ่อหินฟาร์มสเตย์) กำลังดำเนินโครงการ 1 30 มิ.ย. 2561 31 ก.ค. 2562 1762
34 62-ข-046 2562 การประเมินคุณค่าและผลลัพธ์ของโครงการการจัดการสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุนแรง 62 กำลังดำเนินโครงการ 1 24 มิ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562 1701
35 2562 สงขลา โครงการเลี้ยงไก่ไข่โรงเรียนบ้านเคลียง (โรงเรียนบ้านเคลียง) กำลังดำเนินโครงการ 1 01 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 1701
36 2562 สงขลา โครงการเกษตรในโรงเรียนธรรมศาสตร์ - จุฬา 1 (โรงเรียนธรรมศาสตร์ - จุฬา ๑) กำลังดำเนินโครงการ 1 01 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 1701
37 65-00191 2565 ภูเก็ต โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย (งานบริหารกลาง) กำลังดำเนินโครงการ 1 10 ก.พ. 2565 09 ส.ค. 2565 657
38 65-00336 2565 ชุมพร งานสื่อสารสาธารณะ ความมั่นคงทางอาหาร กำลังดำเนินโครงการ 1 01 ก.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 605
39 65-00336 2565 นโยบายสวนยางยั่งยืน กำลังดำเนินโครงการ 1 01 ก.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 605
40 65-00-0269 2565 การประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาหน่วยจัดการจังหวัดระดับที่มีจุดเน้นสำคัญ (Node Flagship) ในพื้นที่ภาคใต้ (ชุมพร พัทลุง ตรังและยะลา) กำลังดำเนินโครงการ 1 01 เม.ย. 2565 30 พ.ย. 2565 544
41 66-00191 2566 โครงการยกระดับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะและพัฒนาพื้นที่สุขภาวะส่งเสริมกิจกรรมทางกาย กำลังดำเนินโครงการ 1 01 เม.ย. 2566 30 ก.ย. 2566 240