สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการส่งรายงาน ง.1 ล่าช้า

select y
select p
select s
submit
ข้อตกลงเลขที่รหัสโครงการปีจังหวัดชื่อโครงการสถานะโครงการรายงานงวดที่วันเริ่มต้นงวดวันครบกำหนดล่าช้า(วัน)
1 59-00-0233 59-00283 2559 เด็กไทยแก้มใส ดำเนินการเสร็จสิ้น 1 01 ม.ค. 2559 30 มิ.ย. 2559 2344
2 59-ข-039 59-ข-039 2559 ปัตตานี โครงการถอดบทเรียนการบริการสุขภาพในพหุวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดำเนินการเสร็จสิ้น 2 01 ก.ย. 2559 28 ก.พ. 2560 2101
3 59-ข-029 2559 พัทลุง โครงการขับเคลื่อนยุทธ์ศาสตร์ข้าวอินทรีย์ จ.พัทลุง ดำเนินการเสร็จสิ้น 2 01 ต.ค. 2559 30 มิ.ย. 2560 1979
4 61-ข-012 2560 โครงการพัฒนาต่อยอดวัฒนธรรมอาหารคาบสมุทรสทิงพระแบบบูรณาการ กำลังดำเนินโครงการ 1 12 ม.ค. 2561 30 เม.ย. 2561 1675
5 60-ข-079 - 2560 พัฒนาเครือข่ายสื่อสาธารณะ กำลังดำเนินโครงการ 2 01 ก.พ. 2561 31 พ.ค. 2561 1644
6 ุุ61-ข-052 61-ข-052 2560 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร กำลังดำเนินโครงการ 1 01 มิ.ย. 2561 31 ก.ค. 2561 1583
7 สชต.นศ.002 2560 พังงา เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.พังงา กำลังดำเนินโครงการ 1 01 ม.ค. 2561 31 ก.ค. 2561 1583
8 61-ข-056 2560 พัทลุง โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์จ.พัทลุง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กำลังดำเนินโครงการ 1 01 มิ.ย. 2561 30 ต.ค. 2561 1492
9 60-ข-084 60-ข-084 2560 โครงการเสริมสร้างศักยภาพตำบลสุขภาวะ "คลองท่อม Model" แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกร้อนปลอดบุหรี่ 100% กำลังดำเนินโครงการ 1 01 ธ.ค. 2560 30 พ.ย. 2561 1461
10 61-ข-058 2560 สตูล ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ่อเจ็ดลูก อำเภอละงู จังหวัดสตูล กำลังดำเนินโครงการ 1 01 มิ.ย. 2561 31 ธ.ค. 2561 1430
11 61-ข-061 2560 พังงา ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านสามช่องเหนือ ต กะไหล อ ตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา กำลังดำเนินโครงการ 1 01 มิ.ย. 2561 31 ธ.ค. 2561 1430
12 2560 กระบี่ ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดกระบี่ กำลังดำเนินโครงการ 1 15 มิ.ย. 2561 31 ธ.ค. 2561 1430
13 61-ข-030 2560 นครศรีธรรมราช การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) ด้านการจัดการระบบอาหารปลอดภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช กำลังดำเนินโครงการ 1 01 พ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2561 1430
14 ุ61-ข-045 2560 ประเมินผลกระทบเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดตรัง กำลังดำเนินโครงการ 1 01 ก.ค. 2561 31 ธ.ค. 2561 1430
15 61-ข-066 2560 พัทลุง โครงการกิจกรรมการศึกษาและพัฒนาแนวทางการสร้างความมั่นคงทางอาหารเพื่อขยายผลจากหมู่บ้านต้นแบบให้ครอบคลุมทั้งตำบลโคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง กำลังดำเนินโครงการ 1 01 มิ.ย. 2561 31 ธ.ค. 2561 1430
16 61-ข-067 2560 พัทลุง โครงการการขยายผลรูปแบบการดำเนินงานบูรณาการระบบอาหารปลอดภัยใน ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง กำลังดำเนินโครงการ 1 15 มิ.ย. 2561 31 ธ.ค. 2561 1430
17 60-ข-087 60-ข-087 2560 สุราษฎร์ธานี โครงการสนับสนุนการปฏิรูประบบสร้างเสริมสุขภาพ เขต 11 สุราษฎร์ธานี กำลังดำเนินโครงการ 1 01 ม.ค. 2561 31 ธ.ค. 2561 1430
18 61-ข-060 2560 ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง กำลังดำเนินโครงการ 1 01 มิ.ย. 2561 31 ม.ค. 2562 1399
19 เลขที่ 62-ข-001 2562 การศึกษาศักยภาพและความพร้อมในการจัดทำหลักสูตรและการจัดตั้งสถาบันการเรียนรู้ท่องเที่ยวชุมชน กำลังดำเนินโครงการ 1 15 ม.ค. 2562 31 ม.ค. 2562 1399
20 61-ข-043 - 2560 โครงการถอดบทเรียนการนำแนวทางการจัดบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมไปปฏิบัติในพื้นที่ 5 จังหวัดชาดแดนใต้ กำลังดำเนินโครงการ 1 01 มิ.ย. 2561 31 ม.ค. 2562 1399
21 60-ข-088 - 2560 พังงา การประเมินผลกระทบทางสุขภาพโดยชุมชน ในการจัดการขยะรีไซเคิล พื้นที่ตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา กำลังดำเนินโครงการ 1 01 ม.ค. 2561 31 ม.ค. 2562 1399
22 61-ข-029 - 2560 นครศรีธรรมราช แผนงานวิจัยการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) ต่อการดำเนินงานด้านภาวะโภชนาการสมวัย ของประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช กำลังดำเนินโครงการ 1 01 ก.พ. 2561 31 ม.ค. 2562 1399
23 61-ข-009 61-ข-009 2560 ระนอง โครงการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพแรงงานนอกระบบจังหวัดระนอง กำลังดำเนินโครงการ 2 01 ก.ค. 2561 30 มี.ค. 2562 1341
24 61-ข-008 61-ข-008 2560 ชุมพร โครงการการจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร กำลังดำเนินโครงการ 2 01 ก.ค. 2561 31 มี.ค. 2562 1340
25 61-ข-051 61-ข-051 2560 ระนอง การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการขับเคลื่อนแรงงานนอกระบบ แรงงานต่างด้าว โดยระบบสุขภาพชุมชน จังหวัดระนอง กำลังดำเนินโครงการ 1 01 มิ.ย. 2561 31 มี.ค. 2562 1340
26 61-ข-055 61-ข-055 2560 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี กำลังดำเนินโครงการ 1 01 มิ.ย. 2561 31 มี.ค. 2562 1340
27 61-ข-054 61-ข-054 2560 สุราษฎร์ธานี การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี กำลังดำเนินโครงการ 1 01 มิ.ย. 2561 31 มี.ค. 2562 1340
28 61-ข-053 61-ข-053 2560 นครศรีธรรมราช การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยระบบสุขภาพชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช กำลังดำเนินโครงการ 1 01 มิ.ย. 2561 31 มี.ค. 2562 1340
29 61-ข-049 61-ข-049 2560 สุราษฎร์ธานี การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โซนภาคใต้ตอนบน กำลังดำเนินโครงการ 1 01 มิ.ย. 2561 31 มี.ค. 2562 1340
30 60-ข-085 60-ข-085 2560 นครศรีธรรมราช โครงการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยระบบสุขภาพชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช กำลังดำเนินโครงการ 2 01 ก.ค. 2561 31 มี.ค. 2562 1340
31 61-ข-066 2560 พัทลุง โครงการกิจกรรมการศึกษาและพัฒนาแนวทางการสร้างความมั่นคงทางอาหารเพื่อขยายผลจากหมู่บ้านต้นแบบให้ครอบคลุมทั้งตำบลโคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง กำลังดำเนินโครงการ 2 01 ม.ค. 2562 30 เม.ย. 2562 1310
32 61-ข-010 61-ข-010 2560 สุราษฎร์ธานี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี กำลังดำเนินโครงการ 1 01 ม.ค. 2561 30 มิ.ย. 2562 1249
33 2560 ตรัง ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อการพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชุมชนบ้านพรุจูด(บ่อหินฟาร์มสเตย์) กำลังดำเนินโครงการ 1 30 มิ.ย. 2561 31 ก.ค. 2562 1218
34 2562 สงขลา โครงการเกษตรในโรงเรียนธรรมศาสตร์ - จุฬา 1 (โรงเรียนธรรมศาสตร์ - จุฬา ๑) กำลังดำเนินโครงการ 1 01 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 1157
35 2562 สงขลา โครงการเลี้ยงไก่ไข่โรงเรียนบ้านเคลียง (โรงเรียนบ้านเคลียง) กำลังดำเนินโครงการ 1 01 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 1157
36 62-ข-046 2562 การประเมินคุณค่าและผลลัพธ์ของโครงการการจัดการสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุนแรง 62 กำลังดำเนินโครงการ 1 24 มิ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562 1157