สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส ม.อ.)

รายงานงบประมาณ/การจ่ายเงินของโครงการจำแนกตามแผนงาน

แผนงาน/โครงการค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมจ่ายงบประมาณ%
การจัดการปัจจัยเสี่ยงตามแนวทางสันติสุขภาวะ 53,000.00(14.36%) 16,700.00(4.53%) 286,893.00(77.75%) 12,090.00(3.28%) 300.00(0.08%) 0.00(0.00%) 368,983.00 939,000.00 39.3%
การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน 29,000.00(9.10%) 80,500.00(25.26%) 194,145.00(60.93%) 5,000.00(1.57%) 0.00(0.00%) 10,000.00(3.14%) 318,645.00 400,000.00 79.66%
การท่องเที่ยวโดยชุมชน 123,000.00(22.29%) 92,600.00(16.78%) 334,380.00(60.60%) 1,760.00(0.32%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 551,740.00 164,349.00 335.71%
การพัฒนากลไกระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วม 193,900.00(26.62%) 30,750.00(4.22%) 488,459.00(67.07%) 14,037.00(1.93%) 574.00(0.08%) 600.00(0.08%) 728,320.00 832,810.00 87.45%
เกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัยเพื่อสุขภาพ 39,300.00(9.46%) 3,500.00(0.84%) 359,225.00(86.48%) 8,042.00(1.94%) 1,304.00(0.31%) 4,000.00(0.96%) 415,371.00 1,004,000.00 41.37%
โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ และพัฒนากลไกสุขภาวะระดับพื้นที่ (77 จังหวัด) 1,531,800.00(27.52%) 49,199.00(0.88%) 3,517,344.00(63.20%) 104,314.00(1.87%) 35,062.00(0.63%) 328,080.00(5.89%) 5,565,799.00 9,630,000.00 57.8%
โครงการอาสาประชารัฐ 10.00(50.00%) 10.00(50.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 20.00 20.00 100%
งานประเมินผลภายใน 21,600.00(17.31%) 5,300.00(4.25%) 87,277.00(69.95%) 6,489.00(5.20%) 1,500.00(1.20%) 2,600.00(2.08%) 124,766.00 450,000.00 27.73%
งานสื่อสาธารณะ 199,300.00(25.10%) 0.00(0.00%) 578,535.00(72.86%) 16,230.00(2.04%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 794,065.00 1,300,000.00 61.08%
ตำบลบูรณาการระบบอาหาร 500.00(2.93%) 0.00(0.00%) 16,590.00(97.07%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 17,090.00 175,000.00 9.77%
แผนงานกลาง 1,374,913.00(13.55%) 0.00(0.00%) 8,732,579.75(86.04%) 40,042.00(0.39%) 1,457.00(0.01%) 0.00(0.00%) 10,148,991.75 4,206,739.00 241.26%
แผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา 0.00(0.00%) 5,000.00(0.40%) 97,950.00(7.85%) 1,097,135.50(87.96%) 4,000.00(0.32%) 43,200.00(3.46%) 1,247,285.50 1,339,995.50 93.08%
แผนงานโซนใต้กลาง 1,019,202.00(29.88%) 47,900.00(1.40%) 2,198,038.00(64.44%) 131,426.00(3.85%) 12,838.00(0.38%) 1,600.00(0.05%) 3,411,004.00 3,550,000.00 96.08%
แผนงานโซนใต้บน 2,343,040.00(42.18%) 93,000.00(1.67%) 3,007,980.60(54.15%) 80,153.00(1.44%) 30,281.00(0.55%) 0.00(0.00%) 5,554,454.60 6,400,000.00 86.79%
แผนงานโซนใต้ล่าง 2,326,642.00(40.69%) 246,255.00(4.31%) 2,972,600.00(51.99%) 143,522.55(2.51%) 2,807.00(0.05%) 25,799.45(0.45%) 5,717,626.00 4,855,120.00 117.76%
แผนงานโซนใต้อันดามัน 1,881,500.00(44.58%) 143,333.00(3.40%) 1,961,829.50(46.49%) 102,910.00(2.44%) 39,755.00(0.94%) 90,729.00(2.15%) 4,220,056.50 3,450,000.00 122.32%
แผนงานระบบหนุนเสริมนโยบายสาธารณะฯ 152,100.00(11.25%) 7,500.00(0.55%) 1,160,804.53(85.85%) 28,784.00(2.13%) 3,011.00(0.22%) 0.00(0.00%) 1,352,199.53 1,680,000.00 80.49%
แผนงานสนับสนุน 247,619.00(21.87%) 115,000.00(10.16%) 764,969.00(67.56%) 1,170.00(0.10%) 3,441.00(0.30%) 0.00(0.00%) 1,132,199.00 700,000.00 161.74%
แผนงานสร้างสุข 223,550.00(5.58%) 667,950.00(16.68%) 3,048,688.00(76.12%) 65,175.00(1.63%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 4,005,363.00 4,000,000.00 100.13%
แผนงานสื่อ 1,244,600.00(19.65%) 200,000.00(3.16%) 3,605,096.00(56.93%) 57,662.00(0.91%) 0.00(0.00%) 1,225,592.05(19.35%) 6,332,950.05 5,740,000.00 110.33%
แผนงานอื่น ๆ 2,000.00(100.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 2,000.00 1,000,000.00 0.2%
พืชร่วมยาง 63,600.00(22.47%) 14,512.00(5.13%) 204,471.00(72.23%) 495.00(0.17%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 283,078.00 800,000.00 35.38%
ระบบสนับสนุนกระบวนการ HIA 277,100.00(68.37%) 0.00(0.00%) 125,264.00(30.91%) 1,000.00(0.25%) 0.00(0.00%) 1,920.00(0.47%) 405,284.00 400,000.00 101.32%
ศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ (ศวนส) 21,500.00(71.52%) 1,500.00(4.99%) 7,060.00(23.49%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 30,060.00 800,000.00 3.76%
รวม 24 โครงการ 13,368,776.00 1,820,509.00 33,750,178.38 1,917,437.05 136,330.00 1,734,120.50 52,727,350.93 53,817,033.50 97.98%
สัดส่วน(%) 25.35% 3.45% 64.01% 3.64% 0.26% 3.29% 100%

หมายเหตุ ร้อยละของแต่ละหมวด คือ ร้อยละค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของแผนงาน/โครงการ