สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

รายงานงบประมาณ/การจ่ายเงินของโครงการจำแนกตามแผนงาน

แผนงาน/โครงการค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมจ่ายงบประมาณ%
โครงการการพัฒนารูปแบบในการสร้างเสริมสมรรถนะของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ต่อการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น กรณีสามจังหวัดชายแดนใต้ 106,500.00(61.75%) 0.00(0.00%) 34,824.00(20.19%) 2,080.00(1.21%) 1,480.00(0.86%) 27,578.00(15.99%) 172,462.00 3,484,772.00 4.95%
โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย 67,500.00(31.94%) 1,000.00(0.47%) 141,908.00(67.16%) 900.00(0.43%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 211,308.00 10,000,000.00 2.11%
โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 295,700.00(33.73%) 0.00(0.00%) 560,716.00(63.96%) 11,747.00(1.34%) 8,460.00(0.97%) 0.00(0.00%) 876,623.00 10,000,000.00 8.77%
รวม 3 โครงการ 469,700.00 1,000.00 737,448.00 14,727.00 9,940.00 27,578.00 1,260,393.00 23,484,772.00 5.37%
สัดส่วน(%) 37.27% 0.08% 58.51% 1.17% 0.79% 2.19% 100%

หมายเหตุ ร้อยละของแต่ละหมวด คือ ร้อยละค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของแผนงาน/โครงการ