สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

รายงานงบประมาณ/การจ่ายเงินของโครงการจำแนกตามแผนงาน

แผนงาน/โครงการค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมจ่ายงบประมาณ%
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ 34,000.00(16.22%) 0.00(0.00%) 175,574.00(83.75%) 0.00(0.00%) 60.00(0.03%) 0.00(0.00%) 209,634.00 1,000,000.00 20.96%
งานบริหารกลาง ศวนส. ติดตาม/สนับสนุนโครงการ 1,410,109.00(51.31%) 7,500.00(0.27%) 408,777.00(14.87%) 8,396.00(0.31%) 296.00(0.01%) 913,043.00(33.22%) 2,748,121.00 800,000.00 343.52%
รวม 2 โครงการ 1,444,109.00 7,500.00 584,351.00 8,396.00 356.00 913,043.00 2,957,755.00 1,800,000.00 164.32%
สัดส่วน(%) 48.82% 0.25% 19.76% 0.28% 0.01% 30.87% 100%

หมายเหตุ ร้อยละของแต่ละหมวด คือ ร้อยละค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของแผนงาน/โครงการ