สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

รายชื่อโครงการ 100 โครงการ

ปีรหัสโครงการเลขที่ข้อตกลงชื่อโครงการจังหวัดพื้นที่งบประมาณวันที่เริ่มวันที่สิ้นสุดสถานะวันที่สร้าง
2559 59-ข-039 59-ข-039 โครงการถอดบทเรียนการบริการสุขภาพในพหุวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 110,000.00 20 ก.ค. 2559 20 ก.พ. 2560 ดำเนินการเสร็จสิ้น 8 มิ.ย. 2559
2559 กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 0.00 1 มิ.ย. 2559 1 พ.ค. 2560 ดำเนินการเสร็จสิ้น 8 มิ.ย. 2559
2559 59-ข-027 วิจัยการท่องเที่ยวชุมชนเชิงนิเวศยั่งยืนภูมินิเวศน์เขา ป่า นา เล จังหวัดตรัง สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 400,000.00 1 พ.ค. 2559 30 มิ.ย. 2560 ดำเนินการเสร็จสิ้น 10 มิ.ย. 2559
2559 59-ข-028 การประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดกระบี่ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 400,000.00 1 พ.ค. 2559 30 มิ.ย. 2560 ดำเนินการเสร็จสิ้น 10 มิ.ย. 2559
2559 - - งานบริหารจัดการกลาง ศวสต. ปี1 สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 3,470,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น 10 มิ.ย. 2559
2559 59-00283 59-00-0233 เด็กไทยแก้มใส สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 0.00 1 มี.ค. 2559 30 ธ.ค. 2560 ดำเนินการเสร็จสิ้น 14 มิ.ย. 2559
2559 - - ระบบหนุนเสริมนโยบาย สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 830,000.00 1 มิ.ย. 2559 31 ก.ค. 2560 ดำเนินการเสร็จสิ้น 16 มิ.ย. 2559
2559 59-ข-029 โครงการขับเคลื่อนยุทธ์ศาสตร์ข้าวอินทรีย์ จ.พัทลุง สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 400,000.00 15 มิ.ย. 2559 30 มิ.ย. 2560 ดำเนินการเสร็จสิ้น 24 มิ.ย. 2559
2559 - - งานสร้างสุข ปี59 สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 4,000,000.00 3 ต.ค. 2559 5 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 1 ก.ค. 2559
2559 59-ข-032 โครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อสาธารณะภาคใต้ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 2,500,000.00 1 มิ.ย. 2559 30 มิ.ย. 2560 ดำเนินการเสร็จสิ้น 15 ก.ค. 2559
2559 59-00-02 59-ข-037 โครงการเสริมศักยภาพกลไกคณะทำงานพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นด้วยการจัดการความรู้เขต 11สุราษฎร์ธานี (ภาคใต้ตอนบน) สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 450,000.00 1 ก.ค. 2559 30 ก.ย. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 15 ก.ค. 2559
2559 58-04288 58-00-2397 แผนงานกลาง ระบบอาหาร นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 400,000.00 1 ต.ค. 2558 31 มี.ค. 2560 ดำเนินการเสร็จสิ้น 4 ส.ค. 2559
2559 59-ข-051 ตำบลบูรณาการอาหารตำบลหูล่อง นครศรีธรรมราช สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 80,000.00 1 ก.ย. 2559 28 ก.พ. 2560 ดำเนินการเสร็จสิ้น 4 ส.ค. 2559
2559 59-ข-047 ตำบลบูรณาการอาหารตำบลนางหลง นครศรีธรรมราช สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 80,000.00 1 ก.ย. 2559 28 ก.พ. 2560 ดำเนินการเสร็จสิ้น 4 ส.ค. 2559
2559 59-ข-050 59-ข-050 การจัดการข้อมูลด้านอาหารและโภชนาการในระดับตำบล (ตำบลไสหร้า อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช) สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 80,000.00 30 ส.ค. 2559 28 ก.พ. 2560 กำลังดำเนินโครงการ 4 ส.ค. 2559
2559 59-ข-049 การจัดการข้อมูลด้านอาหารและโภชนาการในระดับตำบลเขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 80,000.00 1 ก.ย. 2559 28 ก.พ. 2560 ดำเนินการเสร็จสิ้น 4 ส.ค. 2559
2559 59-ข-048 การจัดการข้อมูลด้านอาหารและโภชนาการในระดับตำบล (เทศบาลตำบลจันดี อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 80,000.00 1 ก.ย. 2559 28 ก.พ. 2560 ดำเนินการเสร็จสิ้น 4 ส.ค. 2559
2559 - - การจัดการสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุนแรง สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 1,500,000.00 1 ก.ย. 2559 31 ก.ค. 2560 ดำเนินการเสร็จสิ้น 17 พ.ย. 2559
2559 - - ระบบติดตามประเมินผล สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 400,000.00 1 มิ.ย. 2559 31 มี.ค. 2560 ดำเนินการเสร็จสิ้น 18 พ.ย. 2559
2559 แผนงานกลางโซนใต้บน สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 750,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น 23 มิ.ย. 2560
2559 - - แผนงานกลางโซนใต้อันดามัน สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 600,000.00 1 เม.ย. 2559 31 ก.ค. 2560 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 มิ.ย. 2560
2559 - - แผนงานกลางโซนใต้ล่าง สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 390,000.00 1 พ.ค. 2559 31 ก.ค. 2560 ดำเนินการเสร็จสิ้น 14 ก.ค. 2560
2560 60-00-18 60-00-1889 แผนงานกลางระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 0.00 1 ก.ย. 2560 31 ส.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 12 ต.ค. 2560
2560 - 60-00-1889 แผนงานกลางโซนใต้บน สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 2,700,000.00 1 ก.ย. 2560 31 ส.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 12 ต.ค. 2560
2560 61-ข-012 โครงการพัฒนาต่อยอดวัฒนธรรมอาหารคาบสมุทรสทิงพระแบบบูรณาการ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 200,000.00 12 ม.ค. 2561 31 ม.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 12 ต.ค. 2560
2560 60-00-18 60-00-1889 แผนงานกลางโซนอันดามัน สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 400,000.00 กำลังดำเนินโครงการ 12 ต.ค. 2560
2560 60-00-18 60-00-1889 งานบริหารจัดการกลาง ศวสต. ปี 2 สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 736,739.00 1 ก.ย. 2560 31 ส.ค. 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น 12 ต.ค. 2560
2560 - 60-ข-079 พัฒนาเครือข่ายสื่อสาธารณะ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 2,500,000.00 1 พ.ย. 2560 30 พ.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 12 ต.ค. 2560
2560 60-ข-086 60-ข-086 งานบริหาร โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในพื้นที่ พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 280,000.00 1 ธ.ค. 2560 31 ม.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 15 ม.ค. 2561
2560 พัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองในพหุวัฒนธรรมของอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 180,000.00 1 ม.ค. 2561 31 ธ.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 16 ม.ค. 2561
2560 - - พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้สอดคล้องกับสังคมพหุวัฒนธรรมโรงพยาบาลสตูล จังหวัดสตูล สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 200,000.00 1 ม.ค. 2561 31 ธ.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 16 ม.ค. 2561
2560 - - ระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรม รพ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 180,000.00 1 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 16 ม.ค. 2561
2560 การจัดระบบบริการสุขภาพด้านพัฒนาการเด็กแรกเกิดจนถึงวัยเรียนในพื้นที่พหุวัฒนธรรม เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอธารโต สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 180,000.00 1 ม.ค. 2561 31 ธ.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 16 ม.ค. 2561
2560 - - ระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรม รพ.รือเสาะ จ.นราธิวาส สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 179,920.00 1 ม.ค. 2561 31 ธ.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 16 ม.ค. 2561
2560 60-ข-085 60-ข-085 โครงการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยระบบสุขภาพชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 200,000.00 1 มี.ค. 2560 31 มี.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 6 ก.พ. 2561
2560 61-ข-009 61-ข-009 โครงการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพแรงงานนอกระบบจังหวัดระนอง สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 200,000.00 5 ม.ค. 2561 31 มี.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 6 ก.พ. 2561
2560 60-ข-084 60-ข-084 โครงการเสริมสร้างศักยภาพตำบลสุขภาวะ "คลองท่อม Model" แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกร้อนปลอดบุหรี่ 100% สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 200,000.00 1 ธ.ค. 2560 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 6 ก.พ. 2561
2560 60-ข-087 60-ข-087 โครงการสนับสนุนการปฏิรูประบบสร้างเสริมสุขภาพ เขต 11 สุราษฎร์ธานี สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 1,000,000.00 1 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 6 ก.พ. 2561
2560 61-ข-008 61-ข-008 โครงการการจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 200,000.00 1 ธ.ค. 2560 31 มี.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 6 ก.พ. 2561
2560 60-ข-083 60-ข-083 โครงการพัฒนากลไกการจัดการภัยพิบัติ อันดามัน และการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 800,000.00 6 ธ.ค. 2560 31 มี.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 6 ก.พ. 2561
2560 61-ข-010 61-ข-010 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อำเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 100,000.00 28 ก.ย. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 6 ก.พ. 2561
2560 61-ข-010 61-ข-010 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 100,000.00 1 ม.ค. 2561 30 มิ.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 6 ก.พ. 2561
2560 สชต.นศ.004 เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.ชุมพร สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 100,000.00 1 ม.ค. 2561 31 ต.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 12 ก.พ. 2561
2560 สชต.นศ.007 เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.สุราษฎร์ธานี สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 70,000.00 1 ม.ค. 2561 31 ต.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 12 ก.พ. 2561
2560 สชต.นศ 003 เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.กระบี่ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 100,000.00 1 ม.ค. 2561 31 ต.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 12 ก.พ. 2561
2560 สชต.นศ.002 เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.พังงา สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 100,000.00 1 ม.ค. 2561 31 ต.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 12 ก.พ. 2561
2560 สชต.นศ.005 เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.พัทลุง สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 100,000.00 1 ม.ค. 2561 31 ต.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 12 ก.พ. 2561
2560 สชต.นศ.006 เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.สงขลา สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 100,000.00 1 ม.ค. 2561 31 ต.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 12 ก.พ. 2561
2560 สชต.นศ.010 เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.ตรัง สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 70,000.00 1 มี.ค. 2561 31 ต.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 12 ก.พ. 2561
2560 สชต.นศ.001 เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.นครศรีธรรมราช สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 100,000.00 1 ม.ค. 2561 31 ต.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 12 ก.พ. 2561
2561 60-00-1865 สร้างคน สร้างงาน สร้างสุข สานพลังที่ก้าวข้ามขีดจำกัดสู่สุขภาวะที่ยั่งยืน สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 0.00 10 ก.พ. 2561 10 เม.ย. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 16 ก.พ. 2561
2560 แผนงานกลางระบบอาหารประเด็นความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัยและโภชนาการ จ.นครศรีธรรมราช จ.พัทลุง และ จ.สงขลา ศวสต 979,150.00 1 ก.ย. 2560 31 ส.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 20 ก.พ. 2561
2560 - 60-00-1886 พัฒนาการศักยภาพผู้รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม ประเมินผล สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 300,000.00 1 ก.ย. 2560 30 ส.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 21 ก.พ. 2561
2560 - 60-ข-088 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพโดยชุมชน ในการจัดการขยะรีไซเคิล พื้นที่ตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 100,000.00 1 ม.ค. 2561 31 ม.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 31 พ.ค. 2561
2560 61-ข-030 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) ด้านการจัดการระบบอาหารปลอดภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 165,000.00 1 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 19 มิ.ย. 2561
2560 61-ข-031 61-ข-031 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) ด้านความมั่นคงทางอาหารที่ยั่งยืน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 165,000.00 7 พ.ค. 2561 31 ส.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 19 มิ.ย. 2561
2560 - 61-ข-029 แผนงานวิจัยการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) ต่อการดำเนินงานด้านภาวะโภชนาการสมวัย ของประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 190,850.00 1 มี.ค. 2561 28 ก.พ. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 19 มิ.ย. 2561
2560 61-ข-055 61-ข-055 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ศวสต 40,000.00 1 มิ.ย. 2561 30 เม.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 22 มิ.ย. 2561
2560 61-ข-054 61-ข-054 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ศวสต 40,000.00 1 มิ.ย. 2561 30 เม.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 22 มิ.ย. 2561
2560 61-ข-053 61-ข-053 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยระบบสุขภาพชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 55,000.00 1 มิ.ย. 2561 30 เม.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 22 มิ.ย. 2561
2560 61-ข-052 ุุ61-ข-052 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ศวสต 55,000.00 1 มิ.ย. 2561 31 มี.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 22 มิ.ย. 2561
2560 61-ข-049 61-ข-049 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โซนภาคใต้ตอนบน สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 100,000.00 1 มิ.ย. 2561 30 เม.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 22 มิ.ย. 2561
2560 61-ข-051 61-ข-051 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการขับเคลื่อนแรงงานนอกระบบ แรงงานต่างด้าว โดยระบบสุขภาพชุมชน จังหวัดระนอง สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 55,000.00 1 มิ.ย. 2561 30 เม.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 22 มิ.ย. 2561
2560 ุ61-ข-05 ุ61-ข-050 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการเสริมสร้างศักยภาพตำบลสุขภาวะ “คลองท่อม Model” แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกร้อนปลอดบุหรี่ 100% อบต.คลองท่อมเหนือ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 55,000.00 1 มิ.ย. 2561 31 มี.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 2 ก.ค. 2561
2560 - 61-ข-043 โครงการถอดบทเรียนการนำแนวทางการจัดบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมไปปฏิบัติในพื้นที่ 5 จังหวัดชาดแดนใต้ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 150,000.00 1 มิ.ย. 2561 31 ม.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 11 ก.ค. 2561
2560 - 61-ข-063 การประเมินผลโครงการการจัดการสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุนแรง สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 150,000.00 15 มิ.ย. 2561 31 ธ.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 11 ก.ค. 2561
2560 61-ข-056 โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์จ.พัทลุง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 200,000.00 1 ก.พ. 2561 31 ก.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 11 ก.ค. 2561
2560 ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อการพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชุมชนบ้านพรุจูด(บ่อหินฟาร์มสเตย์) สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 50,000.00 30 มิ.ย. 2561 31 ก.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 14 ก.ค. 2561
2560 61-ข-058 ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ่อเจ็ดลูก อำเภอละงู จังหวัดสตูล สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 100,000.00 15 มิ.ย. 2561 15 มี.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 14 ก.ค. 2561
2560 61-ข-060 ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 100,000.00 15 มิ.ย. 2561 15 มี.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 14 ก.ค. 2561
2560 เลขที่ 6 เลขที่ 61- ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนกมลา บ้านหัวควน อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 100,000.00 15 มิ.ย. 2561 15 มี.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 14 ก.ค. 2561
2560 61-ข-061 ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านสามช่องเหนือ ต กะไหล อ ตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 100,000.00 15 มิ.ย. 2561 15 มี.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 14 ก.ค. 2561
2560 ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดกระบี่ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 50,000.00 กำลังดำเนินโครงการ 14 ก.ค. 2561
2560 แผนงานกลางสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุนแรง สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 1,235,000.00 กำลังดำเนินโครงการ 16 ก.ค. 2561
2560 แผนงานกลางระบบหนุนเสริม สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 850,000.00 กำลังดำเนินโครงการ 17 ก.ค. 2561
2560 ุ61-ข-045 ประเมินผลกระทบเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดตรัง สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 100,000.00 1 มิ.ย. 2561 31 พ.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 24 ก.ค. 2561
2560 61-ข-066 โครงการกิจกรรมการศึกษาและพัฒนาแนวทางการสร้างความมั่นคงทางอาหารเพื่อขยายผลจากหมู่บ้านต้นแบบให้ครอบคลุมทั้งตำบลโคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 150,000.00 15 มิ.ย. 2561 14 มิ.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 14 ส.ค. 2561
2560 61-ข-067 โครงการการขยายผลรูปแบบการดำเนินงานบูรณาการระบบอาหารปลอดภัยใน ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 150,000.00 15 มิ.ย. 2561 14 มิ.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 14 ส.ค. 2561
2560 61-ข-068 โครงการวิจัยประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 150,000.00 15 มิ.ย. 2561 31 ส.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 14 ส.ค. 2561
2562 โครงการกินดีอยู่ดีบนวิถีพอเพียงโรงเรียนวัดบ้านลุ่ม (โรงเรียนวัดบ้านลุ่ม) 20,000.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 19 พ.ย. 2561
2562 โครงการปลูกผักปลอดสารพิษเพื่ออาหารกลางวัน (โรงเรียนบ้านควนโส) โรงเรียนบ้านควนโส หมู่ที่ 3 ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 90220 20,000.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 19 พ.ย. 2561
2562 โครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านพอบิด (โรงเรียนบ้านพอบิด) ม. 9 ตำบลท่าประดู่ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 90160 20,000.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 19 พ.ย. 2561
2562 โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านบ่อหว้า (โรงเรียนบ้านบ่อหว้า) โรงเรียนบ้านบ่อหว้า ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 20,000.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 19 พ.ย. 2561
2562 โครงการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์โรงเรียนบ้านกรอบ (โรงเรียนบ้านกรอบ) ม.4 ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 20,000.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 19 พ.ย. 2561
2562 โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนบ้านทุ่งน้ำขาว (โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำขาว) โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำขว ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 20,000.00 31 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 19 พ.ย. 2561
2562 โครงการเกษตรเพื่ออาหารปลอดภัยในโรงเรียนบ้านลำลอง (โรงเรียนบ้านลำลอง) 20,000.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 19 พ.ย. 2561
2562 โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนวัดนาหมอศรี (โรงเรียนวัดนาหมอศรี) 93/2 ม.1 ต.นาหมอศรี อ.นาทวี จังหวัดสงขลา 20,000.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 19 พ.ย. 2561
2562 โครงการเด็กสมบูรณ์ (โรงเรียนบ้านคลองคล้า) 20,000.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 19 พ.ย. 2561
2562 โครงการเกษตรในโรงเรียนบ้านคลองช้าง (โรงเรียนบ้านคลองช้าง) 20,000.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 19 พ.ย. 2561
2562 กินผักปลอดสารพิษ ชีวิตมีสุข โรงเรียนบ้านต้นส้าน ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 20,000.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 19 พ.ย. 2561
2562 โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโมย (โรงเรียนบ้านโมย) 20,000.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 19 พ.ย. 2561
2562 โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันสำหรับนักเรียน (โรงเรียนวัดบางทีง) 20,000.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 19 พ.ย. 2561
2562 โครงการเกษตรเพื่อสุขภาพ (โรงเรียนวัดทุ่งข่า) 20,000.00 17 ธ.ค. 2561 30 พ.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 19 พ.ย. 2561
2562 โครงการปลูกผักปลอดสารพิษในโรงเรียนบ้านสม็อง (โรงเรียนบ้านสม็อง) ม.7 ต.ปลักหนู อ.นาทวี จ.สงขลา 20,000.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 19 พ.ย. 2561
2562 โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะใหญ่ (โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่) 20,000.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 19 พ.ย. 2561
2562 โครงการเกษตรเพื่อโภชนาการนักเรียนโรงเรียนบ้านนาม่วง (โรงเรียนบ้านนาม่วง) ม.4 ตำบลบ้านโหนด อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 20,000.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 20 พ.ย. 2561
2562 โครงการเกษตรในโรงเรียนชุมชนบ้านนากันเพื่ออาหารเช้า (โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน) ตำบลบ้านโหนด อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 20,000.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 20 พ.ย. 2561
2562 โครงการส่งเสริมความมั่นคงทางสุขภาพและอาหารโรงเรียนวัดโคกม่วง (โรงเรียนวัดโคกม่วง) ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 20,000.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 20 พ.ย. 2561
2562 โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนบ้านเมาะลาแต (โรงเรียนบ้านเมาะลาแต) ม.6 ตำบลทุ่งพอ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 90210 20,000.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 20 พ.ย. 2561
2562 โครงการผู้เรียนสุขภาพดีโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนวัดโรง (ขาวประชาสรรค์)(โรงเรียนวัดโรง ขาวประชาสรรค์) หมู่ที่ 5 ตำบลโรง อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา 20,000.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 20 พ.ย. 2561
จำนวน 100 โครงการ 2 องค์กร 34,631,659.00