สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

รายชื่อโครงการ 841 โครงการ

ปีรหัสโครงการเลขที่ข้อตกลงชื่อโครงการจังหวัดพื้นที่งบประมาณวันที่เริ่มวันที่สิ้นสุดสถานะวันที่สร้าง
2559 59-ข-039 59-ข-039 โครงการถอดบทเรียนการบริการสุขภาพในพหุวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 110,000.00 20 ก.ค. 2559 20 ก.พ. 2560 ดำเนินการเสร็จสิ้น 8 มิ.ย. 2559
2559 กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 0.00 1 มิ.ย. 2559 1 พ.ค. 2560 ดำเนินการเสร็จสิ้น 8 มิ.ย. 2559
2559 59-ข-027 วิจัยการท่องเที่ยวชุมชนเชิงนิเวศยั่งยืนภูมินิเวศน์เขา ป่า นา เล จังหวัดตรัง สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 400,000.00 1 พ.ค. 2559 30 มิ.ย. 2560 ดำเนินการเสร็จสิ้น 10 มิ.ย. 2559
2559 59-ข-028 การประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดกระบี่ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 400,000.00 1 พ.ค. 2559 30 มิ.ย. 2560 ดำเนินการเสร็จสิ้น 10 มิ.ย. 2559
2559 - - งานบริหารจัดการกลาง ศวสต. ปี1 สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 3,470,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น 10 มิ.ย. 2559
2559 59-00283 59-00-0233 เด็กไทยแก้มใส สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 0.00 1 มี.ค. 2559 30 ธ.ค. 2560 ดำเนินการเสร็จสิ้น 14 มิ.ย. 2559
2559 - - ระบบหนุนเสริมนโยบาย สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 830,000.00 1 มิ.ย. 2559 31 ก.ค. 2560 ดำเนินการเสร็จสิ้น 16 มิ.ย. 2559
2559 59-ข-029 โครงการขับเคลื่อนยุทธ์ศาสตร์ข้าวอินทรีย์ จ.พัทลุง สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 400,000.00 15 มิ.ย. 2559 30 มิ.ย. 2560 ดำเนินการเสร็จสิ้น 24 มิ.ย. 2559
2559 - - งานสร้างสุข ปี59 สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 4,000,000.00 3 ต.ค. 2559 5 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 1 ก.ค. 2559
2559 59-ข-032 โครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อสาธารณะภาคใต้ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 2,500,000.00 1 มิ.ย. 2559 30 มิ.ย. 2560 ดำเนินการเสร็จสิ้น 15 ก.ค. 2559
2559 59-00-02 59-ข-037 โครงการเสริมศักยภาพกลไกคณะทำงานพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นด้วยการจัดการความรู้เขต 11สุราษฎร์ธานี (ภาคใต้ตอนบน) สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 450,000.00 1 ก.ค. 2559 30 ก.ย. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 15 ก.ค. 2559
2559 58-04288 58-00-2397 แผนงานกลาง ระบบอาหาร นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 400,000.00 1 ต.ค. 2558 31 มี.ค. 2560 ดำเนินการเสร็จสิ้น 4 ส.ค. 2559
2559 59-ข-051 ตำบลบูรณาการอาหารตำบลหูล่อง นครศรีธรรมราช สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 80,000.00 1 ก.ย. 2559 28 ก.พ. 2560 ดำเนินการเสร็จสิ้น 4 ส.ค. 2559
2559 59-ข-047 ตำบลบูรณาการอาหารตำบลนางหลง นครศรีธรรมราช สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 80,000.00 1 ก.ย. 2559 28 ก.พ. 2560 ดำเนินการเสร็จสิ้น 4 ส.ค. 2559
2559 59-ข-050 59-ข-050 การจัดการข้อมูลด้านอาหารและโภชนาการในระดับตำบล (ตำบลไสหร้า อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช) สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 80,000.00 30 ส.ค. 2559 28 ก.พ. 2560 ดำเนินการเสร็จสิ้น 4 ส.ค. 2559
2559 59-ข-049 การจัดการข้อมูลด้านอาหารและโภชนาการในระดับตำบลเขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 80,000.00 1 ก.ย. 2559 28 ก.พ. 2560 ดำเนินการเสร็จสิ้น 4 ส.ค. 2559
2559 59-ข-048 การจัดการข้อมูลด้านอาหารและโภชนาการในระดับตำบล (เทศบาลตำบลจันดี อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 80,000.00 1 ก.ย. 2559 28 ก.พ. 2560 ดำเนินการเสร็จสิ้น 4 ส.ค. 2559
2559 - - การจัดการสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุนแรง สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 1,500,000.00 1 ก.ย. 2559 31 ก.ค. 2560 ดำเนินการเสร็จสิ้น 17 พ.ย. 2559
2559 - - ระบบติดตามประเมินผล สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 400,000.00 1 มิ.ย. 2559 31 มี.ค. 2560 ดำเนินการเสร็จสิ้น 18 พ.ย. 2559
2559 แผนงานกลางโซนใต้บน สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 750,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น 23 มิ.ย. 2560
2559 - - แผนงานกลางโซนใต้อันดามัน สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 600,000.00 1 เม.ย. 2559 31 ก.ค. 2560 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 มิ.ย. 2560
2559 - - แผนงานกลางโซนใต้ล่าง สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 390,000.00 1 พ.ค. 2559 31 ก.ค. 2560 ดำเนินการเสร็จสิ้น 14 ก.ค. 2560
2560 60-00-18 60-00-1889 แผนงานกลางระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 0.00 1 ก.ย. 2560 31 ส.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 12 ต.ค. 2560
2560 - 60-00-1889 แผนงานกลางโซนใต้บน สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 2,700,000.00 1 ก.ย. 2560 31 ส.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 12 ต.ค. 2560
2560 61-ข-012 โครงการพัฒนาต่อยอดวัฒนธรรมอาหารคาบสมุทรสทิงพระแบบบูรณาการ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 200,000.00 12 ม.ค. 2561 31 ม.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 12 ต.ค. 2560
2560 60-00-18 60-00-1889 แผนงานกลางโซนอันดามัน สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 400,000.00 กำลังดำเนินโครงการ 12 ต.ค. 2560
2560 60-00-18 60-00-1889 งานบริหารจัดการกลาง ศวสต. ปี 2 สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 736,739.00 1 ก.ย. 2560 31 ส.ค. 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น 12 ต.ค. 2560
2560 - 60-ข-079 พัฒนาเครือข่ายสื่อสาธารณะ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 2,500,000.00 1 พ.ย. 2560 30 พ.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 12 ต.ค. 2560
2560 60-ข-086 60-ข-086 งานบริหาร โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในพื้นที่ พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 280,000.00 1 ธ.ค. 2560 31 ม.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 15 ม.ค. 2561
2560 พัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองในพหุวัฒนธรรมของอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 180,000.00 1 ม.ค. 2561 31 ธ.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 16 ม.ค. 2561
2560 - - พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้สอดคล้องกับสังคมพหุวัฒนธรรมโรงพยาบาลสตูล จังหวัดสตูล สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 200,000.00 1 ม.ค. 2561 31 ธ.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 16 ม.ค. 2561
2560 - - ระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรม รพ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 180,000.00 1 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 16 ม.ค. 2561
2560 การจัดระบบบริการสุขภาพด้านพัฒนาการเด็กแรกเกิดจนถึงวัยเรียนในพื้นที่พหุวัฒนธรรม เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอธารโต สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 180,000.00 1 ม.ค. 2561 31 ธ.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 16 ม.ค. 2561
2560 - - ระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรม รพ.รือเสาะ จ.นราธิวาส สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 179,920.00 1 ม.ค. 2561 31 ธ.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 16 ม.ค. 2561
2560 60-ข-085 60-ข-085 โครงการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยระบบสุขภาพชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 200,000.00 1 มี.ค. 2560 31 มี.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 6 ก.พ. 2561
2560 61-ข-009 61-ข-009 โครงการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพแรงงานนอกระบบจังหวัดระนอง สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 200,000.00 5 ม.ค. 2561 31 มี.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 6 ก.พ. 2561
2560 60-ข-084 60-ข-084 โครงการเสริมสร้างศักยภาพตำบลสุขภาวะ "คลองท่อม Model" แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกร้อนปลอดบุหรี่ 100% สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 200,000.00 1 ธ.ค. 2560 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 6 ก.พ. 2561
2560 60-ข-087 60-ข-087 โครงการสนับสนุนการปฏิรูประบบสร้างเสริมสุขภาพ เขต 11 สุราษฎร์ธานี สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 1,000,000.00 1 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 6 ก.พ. 2561
2560 61-ข-008 61-ข-008 โครงการการจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 200,000.00 1 ธ.ค. 2560 31 มี.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 6 ก.พ. 2561
2560 60-ข-083 60-ข-083 โครงการพัฒนากลไกการจัดการภัยพิบัติ อันดามัน และการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 800,000.00 6 ธ.ค. 2560 31 มี.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 6 ก.พ. 2561
2560 61-ข-010 61-ข-010 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อำเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 100,000.00 28 ก.ย. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 6 ก.พ. 2561
2560 61-ข-010 61-ข-010 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 100,000.00 1 ม.ค. 2561 30 มิ.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 6 ก.พ. 2561
2560 สชต.นศ.004 เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.ชุมพร สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 100,000.00 1 ม.ค. 2561 31 ต.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 12 ก.พ. 2561
2560 สชต.นศ.007 เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.สุราษฎร์ธานี สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 70,000.00 1 ม.ค. 2561 31 ต.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 12 ก.พ. 2561
2560 สชต.นศ 003 เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.กระบี่ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 100,000.00 1 ม.ค. 2561 31 ต.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 12 ก.พ. 2561
2560 สชต.นศ.002 เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.พังงา สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 100,000.00 1 ม.ค. 2561 31 ต.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 12 ก.พ. 2561
2560 สชต.นศ.005 เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.พัทลุง สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 100,000.00 1 ม.ค. 2561 31 ต.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 12 ก.พ. 2561
2560 สชต.นศ.006 เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.สงขลา สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 100,000.00 1 ม.ค. 2561 31 ต.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 12 ก.พ. 2561
2560 สชต.นศ.010 เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.ตรัง สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 70,000.00 1 มี.ค. 2561 31 ต.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 12 ก.พ. 2561
2560 สชต.นศ.001 เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.นครศรีธรรมราช สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 100,000.00 1 ม.ค. 2561 31 ต.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 12 ก.พ. 2561
2561 60-00-1865 สร้างคน สร้างงาน สร้างสุข สานพลังที่ก้าวข้ามขีดจำกัดสู่สุขภาวะที่ยั่งยืน สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 0.00 10 ก.พ. 2561 10 เม.ย. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 16 ก.พ. 2561
2560 แผนงานกลางระบบอาหารประเด็นความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัยและโภชนาการ จ.นครศรีธรรมราช จ.พัทลุง และ จ.สงขลา ศวสต 979,150.00 1 ก.ย. 2560 31 ส.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 20 ก.พ. 2561
2560 - 60-00-1886 พัฒนาการศักยภาพผู้รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม ประเมินผล สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 300,000.00 1 ก.ย. 2560 30 ส.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 21 ก.พ. 2561
2560 - 60-ข-088 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพโดยชุมชน ในการจัดการขยะรีไซเคิล พื้นที่ตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 100,000.00 1 ม.ค. 2561 31 ม.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 31 พ.ค. 2561
2560 61-ข-030 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) ด้านการจัดการระบบอาหารปลอดภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 165,000.00 1 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 19 มิ.ย. 2561
2560 61-ข-031 61-ข-031 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) ด้านความมั่นคงทางอาหารที่ยั่งยืน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 165,000.00 7 พ.ค. 2561 31 ส.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 19 มิ.ย. 2561
2560 - 61-ข-029 แผนงานวิจัยการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) ต่อการดำเนินงานด้านภาวะโภชนาการสมวัย ของประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 190,850.00 1 มี.ค. 2561 28 ก.พ. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 19 มิ.ย. 2561
2560 61-ข-055 61-ข-055 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ศวสต 40,000.00 1 มิ.ย. 2561 30 เม.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 22 มิ.ย. 2561
2560 61-ข-054 61-ข-054 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ศวสต 40,000.00 1 มิ.ย. 2561 30 เม.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 22 มิ.ย. 2561
2560 61-ข-053 61-ข-053 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยระบบสุขภาพชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 55,000.00 1 มิ.ย. 2561 30 เม.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 22 มิ.ย. 2561
2560 61-ข-052 ุุ61-ข-052 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ศวสต 55,000.00 1 มิ.ย. 2561 31 มี.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 22 มิ.ย. 2561
2560 61-ข-049 61-ข-049 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โซนภาคใต้ตอนบน สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 100,000.00 1 มิ.ย. 2561 30 เม.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 22 มิ.ย. 2561
2560 61-ข-051 61-ข-051 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการขับเคลื่อนแรงงานนอกระบบ แรงงานต่างด้าว โดยระบบสุขภาพชุมชน จังหวัดระนอง สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 55,000.00 1 มิ.ย. 2561 30 เม.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 22 มิ.ย. 2561
2560 ุ61-ข-05 ุ61-ข-050 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการเสริมสร้างศักยภาพตำบลสุขภาวะ “คลองท่อม Model” แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกร้อนปลอดบุหรี่ 100% อบต.คลองท่อมเหนือ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 55,000.00 1 มิ.ย. 2561 31 มี.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 2 ก.ค. 2561
2560 - 61-ข-043 โครงการถอดบทเรียนการนำแนวทางการจัดบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมไปปฏิบัติในพื้นที่ 5 จังหวัดชาดแดนใต้ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 150,000.00 1 มิ.ย. 2561 31 ม.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 11 ก.ค. 2561
2560 - 61-ข-063 การประเมินผลโครงการการจัดการสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุนแรง สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 150,000.00 15 มิ.ย. 2561 31 ธ.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 11 ก.ค. 2561
2560 61-ข-056 โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์จ.พัทลุง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 200,000.00 1 ก.พ. 2561 31 ก.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 11 ก.ค. 2561
2560 ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อการพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชุมชนบ้านพรุจูด(บ่อหินฟาร์มสเตย์) สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 50,000.00 30 มิ.ย. 2561 31 ก.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 14 ก.ค. 2561
2560 61-ข-058 ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ่อเจ็ดลูก อำเภอละงู จังหวัดสตูล สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 100,000.00 15 มิ.ย. 2561 15 มี.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 14 ก.ค. 2561
2560 61-ข-060 ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 100,000.00 15 มิ.ย. 2561 15 มี.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 14 ก.ค. 2561
2560 เลขที่ 6 เลขที่ 61- ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนกมลา บ้านหัวควน อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 100,000.00 15 มิ.ย. 2561 15 มี.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 14 ก.ค. 2561
2560 61-ข-061 ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านสามช่องเหนือ ต กะไหล อ ตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 100,000.00 15 มิ.ย. 2561 15 มี.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 14 ก.ค. 2561
2560 ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดกระบี่ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 50,000.00 กำลังดำเนินโครงการ 14 ก.ค. 2561
2560 แผนงานกลางสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุนแรง สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 1,235,000.00 กำลังดำเนินโครงการ 16 ก.ค. 2561
2560 แผนงานกลางระบบหนุนเสริม สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 850,000.00 กำลังดำเนินโครงการ 17 ก.ค. 2561
2560 ุ61-ข-045 ประเมินผลกระทบเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดตรัง สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 100,000.00 1 มิ.ย. 2561 31 พ.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 24 ก.ค. 2561
2560 61-ข-066 โครงการกิจกรรมการศึกษาและพัฒนาแนวทางการสร้างความมั่นคงทางอาหารเพื่อขยายผลจากหมู่บ้านต้นแบบให้ครอบคลุมทั้งตำบลโคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 150,000.00 15 มิ.ย. 2561 14 มิ.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 14 ส.ค. 2561
2560 61-ข-067 โครงการการขยายผลรูปแบบการดำเนินงานบูรณาการระบบอาหารปลอดภัยใน ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 150,000.00 15 มิ.ย. 2561 14 มิ.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 14 ส.ค. 2561
2560 61-ข-068 โครงการวิจัยประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 150,000.00 15 มิ.ย. 2561 31 ส.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 14 ส.ค. 2561
2562 โครงการกินดีอยู่ดีบนวิถีพอเพียงโรงเรียนวัดบ้านลุ่ม (โรงเรียนวัดบ้านลุ่ม) 20,000.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 19 พ.ย. 2561
2562 โครงการปลูกผักปลอดสารพิษเพื่ออาหารกลางวัน (โรงเรียนบ้านควนโส) โรงเรียนบ้านควนโส หมู่ที่ 3 ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 90220 20,000.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 19 พ.ย. 2561
2562 โครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านพอบิด (โรงเรียนบ้านพอบิด) ม. 9 ตำบลท่าประดู่ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 90160 20,000.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 19 พ.ย. 2561
2562 โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านบ่อหว้า (โรงเรียนบ้านบ่อหว้า) โรงเรียนบ้านบ่อหว้า ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 20,000.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 19 พ.ย. 2561
2562 โครงการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์โรงเรียนบ้านกรอบ (โรงเรียนบ้านกรอบ) ม.4 ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 20,000.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 19 พ.ย. 2561
2562 โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนบ้านทุ่งน้ำขาว (โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำขาว) โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำขว ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 20,000.00 31 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 19 พ.ย. 2561
2562 โครงการเกษตรเพื่ออาหารปลอดภัยในโรงเรียนบ้านลำลอง (โรงเรียนบ้านลำลอง) 20,000.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 19 พ.ย. 2561
2562 โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนวัดนาหมอศรี (โรงเรียนวัดนาหมอศรี) 93/2 ม.1 ต.นาหมอศรี อ.นาทวี จังหวัดสงขลา 20,000.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 19 พ.ย. 2561
2562 โครงการเด็กสมบูรณ์ (โรงเรียนบ้านคลองคล้า) 20,000.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 19 พ.ย. 2561
2562 โครงการเกษตรในโรงเรียนบ้านคลองช้าง (โรงเรียนบ้านคลองช้าง) 20,000.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 19 พ.ย. 2561
2562 กินผักปลอดสารพิษ ชีวิตมีสุข โรงเรียนบ้านต้นส้าน ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 20,000.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 19 พ.ย. 2561
2562 โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโมย (โรงเรียนบ้านโมย) 20,000.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 19 พ.ย. 2561
2562 โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันสำหรับนักเรียน (โรงเรียนวัดบางทีง) 20,000.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 19 พ.ย. 2561
2562 โครงการเกษตรเพื่อสุขภาพ (โรงเรียนวัดทุ่งข่า) 20,000.00 17 ธ.ค. 2561 30 พ.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 19 พ.ย. 2561
2562 โครงการปลูกผักปลอดสารพิษในโรงเรียนบ้านสม็อง (โรงเรียนบ้านสม็อง) ม.7 ต.ปลักหนู อ.นาทวี จ.สงขลา 20,000.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 19 พ.ย. 2561
2562 โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะใหญ่ (โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่) 20,000.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 19 พ.ย. 2561
2562 โครงการเกษตรเพื่อโภชนาการนักเรียนโรงเรียนบ้านนาม่วง (โรงเรียนบ้านนาม่วง) ม.4 ตำบลบ้านโหนด อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 20,000.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 20 พ.ย. 2561
2562 โครงการเกษตรในโรงเรียนชุมชนบ้านนากันเพื่ออาหารเช้า (โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน) ตำบลบ้านโหนด อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 20,000.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 20 พ.ย. 2561
2562 โครงการส่งเสริมความมั่นคงทางสุขภาพและอาหารโรงเรียนวัดโคกม่วง (โรงเรียนวัดโคกม่วง) ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 20,000.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 20 พ.ย. 2561
2562 โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนบ้านเมาะลาแต (โรงเรียนบ้านเมาะลาแต) ม.6 ตำบลทุ่งพอ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 90210 20,000.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 20 พ.ย. 2561
2562 โครงการผู้เรียนสุขภาพดีโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนวัดโรง (ขาวประชาสรรค์)(โรงเรียนวัดโรง ขาวประชาสรรค์) หมู่ที่ 5 ตำบลโรง อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา 20,000.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 20 พ.ย. 2561
2562 โครงการไก่ไข่เพื่อน้องโรงเรียนบ้านปลักคล้า (โรงเรียนบ้านปลักคล้า) ม.4 ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 20,000.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 20 พ.ย. 2561
2562 โครงการส่งเสริมโภชนาการนักเรียน (โรงเรียนบ้านบ่อทอง) ม.4 ตำบลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 20,000.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 20 พ.ย. 2561
2562 โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนวัดทุ่งบัว (โรงเรียนวัดทุ่งบัว) 40/6 ม.1 ตำบลกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา 20,000.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 20 พ.ย. 2561
2562 โครงการสร้างนวัตกรรมใหม่การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์โรงเรียนบ้านไร่ (โรงเรียนบ้านไร่) ม.5 ตำบลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 20,000.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 20 พ.ย. 2561
2562 โครงการชวนนักเรียนกินผักโรงเรียนวัดกาหรำ (โรงเรียนวัดกาหรำ) หมู่ที่ 2 ตำบลโรง อำเภอกระเเสสินธุ์ จังหวัดสงขลา 20,000.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 20 พ.ย. 2561
2562 โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนวัดโตนดด้วน (โรงเรียนวัดโตนดด้วน) 20,000.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 20 พ.ย. 2561
2562 โครงการเกษตรในโรงเรียนธรรมศาสตร์ - จุฬา 1 (โรงเรียนธรรมศาสตร์ - จุฬา ๑) ม.3 ตำบลบาโหย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 20,000.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 20 พ.ย. 2561
2562 โครงการเลี้ยงปลาดุกในบ่อดินโรงเรียนบ้านทุ่งไพล (โรงเรียนบ้านทุ่งไพล) ม.1 ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 20,000.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 20 พ.ย. 2561
2562 โครงการปลูกผักเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนวัดนาหม่อม (โรงเรียนวัดนาหม่อม) 20,000.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 21 พ.ย. 2561
2562 โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนวัดแม่เปียะ (โรงเรียนวัดแม่เปียะ) โรงเรียนวัดแม่เปียะ ตำบลคลองหรัง อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 20,000.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 21 พ.ย. 2561
2562 โครงการกินดี อยู่ดี ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ณ .โรงเรียนบ้านต้นปริง (เลี้ยงไก่ไข่) (โรงเรียนบ้านต้นปริง) ตำบลคลองหรัง อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 20,000.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 21 พ.ย. 2561
2562 โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ (โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์) ตำบลพิจิตร อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 20,000.00 1 ต.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 21 พ.ย. 2561
2562 โครงการปลูกผักไร้ดินโรงเรียนบ้านมุนี (โรงเรียนบ้านมุนี) ม.4 ตำบลจะแหน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 20,000.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 21 พ.ย. 2561
2562 โครงการผักปลอดสารพิษเพื่ออาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสิเหรง โรงเรียนบ้านโคกสิเหรง หมู่ ที่1 ตำบลทุ่งพอ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 20,000.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 21 พ.ย. 2561
2562 โครงการเกษตรปลอดสาร อาหารปลอดภัย โรงเรียนวัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม (โรงเรียนวัดทุ่งฆ้อโฆสตาราม) หมู่ที่ 2 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 20,000.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 21 พ.ย. 2561
2562 โครงการปลูกผักข้างรั้วปลอดสารพิษ โรงเรียนบ้านล่องควน (โรงเรียนบ้านล่องควน) หมู่ที่ 6 ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 20,000.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 21 พ.ย. 2561
2562 โครงการเกษตรพอเพียงเพื่อสุขภาพโรงเรียนบ้านทับยาง (โรงเรียนบ้านทับยาง) ม.8 ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 20,000.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 21 พ.ย. 2561
2562 โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านควนจง (โรงเรียนบ้านควนจง) ม.4 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 20,000.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 21 พ.ย. 2561
2562 โครงการเกษตรปลอดสาร อาหารปลอดภัย โรงเรียนบ้านโคกพยอม (โรงเรียนบ้านโคกพยอม) อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 20,000.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 21 พ.ย. 2561
2562 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อเป็นธนาคารอาหารโรงเรียนบ้านเก่า (โรงเรียนบ้านเก่า) ตำบลเปียน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 20,000.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 21 พ.ย. 2561
2562 โครงการเลี้ยงไก่ไข่โรงเรียนบ้านนาทองสุก (โรงเรียนบ้านนาทองสุก) โรงเรียนบ้านนาทองสุก ตำบลทุ่งขมิ้น อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 20,000.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 21 พ.ย. 2561
2562 โครงการอิ่มท้องน้องมีรายได้โรงเรียนวัดเลียบ (โรงเรียนวัดเลียบ) ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 20,000.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 21 พ.ย. 2561
2562 โครงการปลูกผักเพื่อส่งเสริมสุขภาพนักเรียน โรงเรียนวัดเนินพิจิตร (โรงเรียนวัดเนินพิจิตร) 19,995.50 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 21 พ.ย. 2561
2562 โครงการเกษตรในโรงเรียนบ้านนาจะแหน (โรงเรียนบ้านนาจะแหน) หมู่5 ตำบลจะแหน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 20,000.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 21 พ.ย. 2561
2562 โครงการส่งเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารตามศาสตร์พระราชา โรงเรียนวัดโพธาราม (โรงเรียนวัดโพธาราม) ตำบลทุ่งขมิ้น อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 20,000.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 21 พ.ย. 2561
2562 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (ยุวเกษตร) โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ (โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์) ม.2 ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 20,000.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 21 พ.ย. 2561
2562 โครงการผลผลิตเพื่อน้องอิ่มท้องเรียนสนุก (โรงเรียนบ้านควนกบ) ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 20,000.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 21 พ.ย. 2561
2562 โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน (โรงเรียนบ้านทัพหลวง) 20,000.00 1 ต.ค. 2561 31 ก.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 27 พ.ย. 2561
2562 62-00-0081 62-00-0081 สานพลังการก้าวข้ามขีดจำกัดเพื่อภาคใต้แห่งความสุข สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 0.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น 19 ก.พ. 2562
2562 61-01710 โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการส่งเสริมให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น ปี2 สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 0.00 1 ก.ย. 2561 31 มี.ค. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 19 ก.พ. 2562
2561 61-00-1397 61-00-1397 พัฒนาเครือข่ายนักประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้และภาคเหนือ ปี1 สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 0.00 16 ก.ค. 2561 15 ก.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 19 ก.พ. 2562
2562 เลขที่ 62-ข-001 การศึกษาศักยภาพและความพร้อมในการจัดทำหลักสูตรและการจัดตั้งสถาบันการเรียนรู้ท่องเที่ยวชุมชน สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 150,000.00 1 ม.ค. 2562 31 มี.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 5 เม.ย. 2562
2562 โครงการเกษตรในโรงเรียนบ้านนาปรัง (โรงเรียนบ้านนาปรัง) 20,000.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 14 พ.ค. 2562
2562 โครงการนาข้าวในบ่อซิเมนต์ (โรงเรียนบ้านกระทิง) 20,000.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 14 พ.ค. 2562
2562 โครงการ เกษตรมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน (โรงเรียนวัดท่าประดู่) 20,000.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 14 พ.ค. 2562
2562 โครงการปลูกผักและประมงในโรงเรียน (โรงเรียนวัดโคกเมือง ธรรมโมลีคณานุสรณ์) 20,000.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 14 พ.ค. 2562
2562 โครงการเกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออาหารกลางวัน (โรงเรียนบ้านพรุหวา) 20,000.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 14 พ.ค. 2562
2562 โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน (โรงเรียนชุมชนวัดปลักชะเมา) 20,000.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 14 พ.ค. 2562
2562 โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันสำหรับนักเรียน (โรงเรียนวัดปรางแก้ว) 20,000.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 14 พ.ค. 2562
2562 โครงการเลี้ยงปลาในบ่อดินของโรงเรียนบ้านห้วยบอน (โรงเรียนบ้านห้วยบอน) 20,000.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 15 พ.ค. 2562
2562 โครงการเกษตรในโรงเรียนบ้านวังใหญ่ปลายรำ (โรงเรียนบ้านวังใหญ่ปลายรำ) 20,000.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 15 พ.ค. 2562
2562 โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนบ้านเก่าร้าง (โรงเรียนบ้านเก่าร้าง) 20,000.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 15 พ.ค. 2562
2562 โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสริมอาหารกลางวันในโรงเรียนเลี้ยงไก่ไข่โรงเรยนบ้านโคกตก (โรงเรียนบ้านโคกตก) 20,000.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 15 พ.ค. 2562
2562 โครงการเลี้ยงไก่ไข่โรงเรียนบ้านเคลียง (โรงเรียนบ้านเคลียง) 20,000.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 15 พ.ค. 2562
2562 โครงการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสริมผลผลิตในโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านป็อง (โรงเรียนบ้านป็อง) 20,000.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 15 พ.ค. 2562
2562 โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนวัดโคกเหรียง (โรงเรียนวัดโคกเหรียง) 20,000.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 15 พ.ค. 2562
2562 โครงการเพิ่มผลผลิตการเกษตรโครงการเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวัง (โรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวัง) 20,000.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 15 พ.ค. 2562
2562 โครงการเห็ดอินทรีย์ วิถีพอเพียงโรงเรียนวัดบางศาลา (โรงเรียนวัดบางศาลา) 20,000.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 15 พ.ค. 2562
2562 แผนงานบริหารจัดการ โครงการระบบอาหารในสถานศึกษา สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 0.00 1 ต.ค. 2561 30 ส.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 31 พ.ค. 2562
2562 60-00-0678 60000678 โครงการขับเคลื่อนเขตสุขภาพที่ 12 โดยเครือข่ายสุขภาพการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนด้วยพหุภาคีสุขภาพ (DHS 2) มูลนิธิสุขภาพภาคใต้ 1,000,000.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 24 มิ.ย. 2562
2562 โครงการเลี้ยงปลาในกระชังเพื่ออาหารกลางวัน(โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด) 20,000.00 1 มิ.ย. 2562 30 ธ.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 31 ก.ค. 2562
2562 โครงการเกษตรในโรงเรียน (โรงเรียนวัดวังไทร) 20,000.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 31 ก.ค. 2562
2562 62-ข-046 การประเมินคุณค่าและผลลัพธ์ของโครงการการจัดการสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุนแรง 62 สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 120,200.00 1 พ.ค. 2562 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 29 ส.ค. 2562
2563 โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 1 สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 995,000.00 5 ส.ค. 2562 31 ก.ค. 2564 กำลังดำเนินโครงการ 31 ส.ค. 2562
2563 โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 2 สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 115,800.00 5 ส.ค. 2562 31 ก.ค. 2564 กำลังดำเนินโครงการ 31 ส.ค. 2562
2563 000000 โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 3 สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 655,000.00 5 ส.ค. 2562 31 ก.ค. 2564 กำลังดำเนินโครงการ 31 ส.ค. 2562
2563 โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 4 สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 1,010,000.00 5 ส.ค. 2562 31 ก.ค. 2564 กำลังดำเนินโครงการ 31 ส.ค. 2562
2563 โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 7 สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 610,000.00 5 ส.ค. 2562 31 ก.ค. 2564 กำลังดำเนินโครงการ 31 ส.ค. 2562
2563 โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 8 สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 940,000.00 5 ส.ค. 2562 31 ก.ค. 2564 กำลังดำเนินโครงการ 31 ส.ค. 2562
2563 โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 10 สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 760,000.00 5 ส.ค. 2562 31 ก.ค. 2564 กำลังดำเนินโครงการ 31 ส.ค. 2562
2563 โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 11 สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 935,000.00 5 ส.ค. 2562 31 ก.ค. 2564 กำลังดำเนินโครงการ 31 ส.ค. 2562
2563 โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 12 สงขลา สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 900,000.00 5 ส.ค. 2562 31 ก.ค. 2564 กำลังดำเนินโครงการ 31 ส.ค. 2562
2559 การเลี้ยงผึ้งเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมปลอดสารพิษในชุมชนหูยานบ้านน่าอยู่สู่การจัดการตนเอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 9 ก.ย. 2562
2558 อุปกรณ์สาธิตปอดจำลองขณะสูบยาสูบเพื่อการรณรงค์ลดละเลิกยาสูบในชุมชน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 9 ก.ย. 2562
2560 การท่องเที่ยวโดยชุมชนทุ่งหยีเพ็ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 9 ก.ย. 2562
2560 การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านถ้ำเสือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 10 ก.ย. 2562
2557 ชีฟาอ์โมเดล วีถีมุสลิมสู่ชุมชนต้นแบบปลอดยาสูบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 11 ก.ย. 2562
2558 มัสยิดบ้านเเหนือปลอดยาสูบ ด้วยหลักคำสอนการส่งเสริมความดีและยับยั้งความชั่ว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 11 ก.ย. 2562
2558 การขยายผลรูปแบบการสร้างความมั่นคงทางอาหารจากหมู่บ้านต้นแบบสู่ระดับตำบลโคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 11 ก.ย. 2562
2561 รูปแบบเกษตรผสมผสานในสวนยางพารา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 11 ก.ย. 2562
2561 ตลาดต้นปริก โมเดลตลาดอาหารปลอดภัยในชุมชน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 11 ก.ย. 2562
2557 หัวลำภูหมู่บ้านจัดการตนเอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 11 ก.ย. 2562
2559 การบูรณาการระบบอาหารตำบลควนรู มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 11 ก.ย. 2562
2559 การจัดการระบบอาหารในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชะแล้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 11 ก.ย. 2562
2559 โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์ จ.พัทลุง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 11 ก.ย. 2562
2559 แผนยุทธศาสตร์ระบบอาหารจังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 11 ก.ย. 2562
2561 แผนยุทธศาสตรระบบอาหารจังหวัดนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 12 ก.ย. 2562
2557 บ่อกุ้งร้างสร้างสุขบ้านหนองนกไข่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 12 ก.ย. 2562
2558 ผังฟาร์มลดรายจ่ายที่บ้านทรายขาว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 12 ก.ย. 2562
2563 โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 5 สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 1,040,000.00 5 ส.ค. 2562 31 ก.ค. 2564 กำลังดำเนินโครงการ 19 ก.ย. 2562
2563 โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 6 สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 1,130,000.00 5 ส.ค. 2562 31 ก.ค. 2564 กำลังดำเนินโครงการ 19 ก.ย. 2562
2563 โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 9 สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 655,000.00 5 ส.ค. 2562 31 ก.ค. 2564 กำลังดำเนินโครงการ 19 ก.ย. 2562
2563 การแปรรูปปลาตากแห้งคุณภาพตำบลหนองบัว อำเภอหนองกรุงศรี จังหวัดกาฬสินธ์ุ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 11 ต.ค. 2562
2559 โครงการรณรงค์ขับเคลื่อนการสร้างพลเมืองเพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่ร่วมกับเครือข่ายขยายแนวคิด โครงการปิดทองหลังพระ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 11 ต.ค. 2562
2563 โครงการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจชุมชนโดยจัดการการขยะเชิงพานิชย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 450,000.00 1 เม.ย. 2563 31 ส.ค. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 11 ต.ค. 2562
2563 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกบ ปลา และเห็ด ของชุมชนบ้านสะพานหิน ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์สู่ตลาดออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 15 ต.ค. 2562
2561 สร้างศักยภาพชุมชนสู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืน มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 15 ต.ค. 2562
2563 โครงงานอาสาประชารัฐ: กิจกรรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและรายได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 15 ต.ค. 2562
2559 พัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 15 ต.ค. 2562
2563 การอนุรักษ์และการสร้างมูลค่าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนบ้านโคก หมู่ 6 ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ สู่ตลาดออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 15 ต.ค. 2562
2563 เล่าขานตำนานเมืองฟ้าแดด..สู่เมืองกมลากาฬสินธุ์ด้วยยุวมัคคุเทศน์ท้องถิ่น 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 16 ต.ค. 2562
2559 ผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 16 ต.ค. 2562
2559 ดนตรี-นาฏศิลป์สู่ชุมชน 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 16 ต.ค. 2562
2559 นาฏศิลป์สำหรับผู้สูงวัย 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 16 ต.ค. 2562
2559 สืบสานงานศิลป์สู่..ผู้ด้อยโอกาสในเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 16 ต.ค. 2562
2559 สืบสานงานศิลป์สู่ ผู้สูงวัย อำเภอกมลาไสย 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 16 ต.ค. 2562
2557 ค่ายอบรมนาฏศิลป์ดนตรีระยะสั้น ๒๔ ชั่วโมง 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 16 ต.ค. 2562
2557 ค่ายนาฏศิลป์ดนตรีอาสาพัฒนาชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 16 ต.ค. 2562
2557 ค่ายนาฏศิลป์สู่ชุมชน 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 16 ต.ค. 2562
2562 สืบสานงานศิลป์ ถิ่นอีสานเพื่อพัฒนาชุมชน 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 16 ต.ค. 2562
2559 สืบสานงานศิลป์สู่เด็กและเยาวชนบ้านไผ่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ขอนแก่น 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 16 ต.ค. 2562
2559 สืบสานงานศิลป์สู่เด็กเยาวชนพิการโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูลกาฬสินธุ์ 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 16 ต.ค. 2562
2561 โครงการพัฒนาวิชาชีพครู โดยกระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง(Coaching and Mentoring) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 16 ต.ค. 2562
2561 สืบทอดมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นกาฬสินธุ์ กลองกิ่ง 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 16 ต.ค. 2562
2561 โครงการจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 16 ต.ค. 2562
2563 โครงการส่งเสริมการแปรรูปมะม่วงพันธุ์มหาชนกเพื่อส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ไปสู่รูปแบบการเกษตรแบบยั่งยืนและเตรียมความพร้อมสำหรับการเกษตรในยุค 4.0 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 500,000.00 กำลังดำเนินโครงการ 17 ต.ค. 2562
2562 การพัฒนานวัตกรรมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การสร้างรายได้ของผู้สูงอายุและทุกคนในชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 4,664,000.00 กำลังดำเนินโครงการ 17 ต.ค. 2562
2561 นวัตกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและการตลาดประชารัฐต้นแบบ “หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 3,000,000.00 กำลังดำเนินโครงการ 17 ต.ค. 2562
2561 โครงการจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 17 ต.ค. 2562
2561 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่เยาวชนและคนในชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4,500,000.00 1 ต.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 17 ต.ค. 2562
2562 การพัฒนานวัตกรรมสนับสนุนการขายผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 670,000.00 กำลังดำเนินโครงการ 17 ต.ค. 2562
2562 โครงการเทศกาลภาพยนตร์นานาชาตินครชัยบุรินทร์ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 17 ต.ค. 2562
2560 โครงการเทศกาลภาพยนตร์นานาชาตินครชัยบุรินทร์ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 17 ต.ค. 2562
2560 โรดโชว์สินค้าดีมีนวัตกรรมกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 17 ต.ค. 2562
2561 แผนที่อัจฉริยะและแอปพลิเคชั่นนำเที่ยวกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 17 ต.ค. 2562
2561 นวัตกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและการตลาดประชารัฐต้นแบบ”หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 17 ต.ค. 2562
2560 การขับเคลื่อนชุมชนด้วยกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนและโฮมสเตย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 17 ต.ค. 2562
2563 บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเครือข่าย จังหวัดกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 500,000.00 18 พ.ย. 2562 18 เม.ย. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 17 ต.ค. 2562
2562 สร้างเครือข่ายและการส่งเสริมการตลาดสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจหมู่บ้าน โดยใช้นวัตกรรมดิจิทัล 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 17 ต.ค. 2562
2562 สร้างเครือข่ายและการส่งเสริมการตลาดสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจหมู่บ้าน โดยใช้นวัตกรรมดิจิทัล 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 17 ต.ค. 2562
2562 สร้างเครือข่ายและการส่งเสริมการตลาดสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจหมู่บ้าน โดยใช้นวัตกรรมดิจิทัล 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 17 ต.ค. 2562
2563 โครงการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ต่อยอดการสร้างความเข้มแข็งชุมชนหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 500,000.00 1 ม.ค. 2563 31 ก.ค. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 17 ต.ค. 2562
2563 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวไร่ให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวไร่ชุมโค จังหวัดชุมพร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 500,000.00 1 ม.ค. 2563 31 ก.ค. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 17 ต.ค. 2562
2563 โครงการสันตพลจิตอาสา ร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 17 ต.ค. 2562
2561 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนา อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 17 ต.ค. 2562
2560 โครงการหมู่บ้านราชมงคลอีสานต้นแบบ เรื่อง การแปรรูปต้นกกให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ (บ้านโคกสี หมู่ 2 ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 17 ต.ค. 2562
2562 โครงการให้บริการข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 17 ต.ค. 2562
2562 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเห็ดถั่งเช่าสีทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 17 ต.ค. 2562
2563 การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปลา ชุมชนบ้านนาเชือกเหนือ หมู่ 2 ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ สู่การตลาดออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 17 ต.ค. 2562
2560 โครงการศึกษาข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และประชาคม คืนข้อมูลให้ชุมชน 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 17 ต.ค. 2562
2563 การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปลาด้วยโรงอบแห้งผลิตภัณฑ์แบบหลังคาโค้งพลังงานแสงอาทิตย์ ชุมชนบ้านท่าเรือภูสิงห์ หมู่ 9 ตำบลภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ สู่การตลาดออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 17 ต.ค. 2562
2560 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายหมู่บ้านราชมงคลแบบมีส่วนร่วมบ้านดงมัน จังหวัดสุรินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 17 ต.ค. 2562
2563 การใช้เทคโนโลยีการอบแห้งในการพัฒนากระบวนการแปรรูปปลาเพื่อพัฒนาชุมชนต้นแบบการเกษตรและอาหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 17 ต.ค. 2562
2561 โครงการบริการวิชาการด้านการวางแผนพัฒนาพื้นที่และผลิตภัณฑ์ในหมู่บ้านโพนสูง ชุมชนหมื่นไวย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 17 ต.ค. 2562
2561 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างมีส่วนร่วม : บ้านคึม ตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 17 ต.ค. 2562
2561 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามรอยพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง (บ้านเหล่าใหญ่) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 17 ต.ค. 2562
2561 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และแหล่งท่องเที่ยวชุมชนต้นแบบสู่นวัตกรรมเชิงนิเวศน์ บ้านห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 17 ต.ค. 2562
2562 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (หมู่บ้านราชมงคลอีสาน) ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม 60 หมู่บ้าน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา: โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 17 ต.ค. 2562
2561 โครงการพัฒนาหมู่บ้านสมบูรณ์แบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 17 ต.ค. 2562
2563 โครงการนิสิตจิตอาสาประชารัฐมหาวิทยาลัยบูรพา สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามรอยพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 17 ต.ค. 2562
2560 โครงการศึกษาข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และประชาคม คืนข้อมูลให้ชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 18 ต.ค. 2562
2562 โครงการศึกษาข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และประชาคม คืนข้อมูลให้ชุมชน 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 18 ต.ค. 2562
2562 โครงการพัฒนาศักยภาพและสุขภาวะผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยสยาม 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 18 ต.ค. 2562
2563 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 18 ต.ค. 2562
2563 โครงการเสริมสร้างสังคมผู้สูงอายุชีวิตดีมีความสุข 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 18 ต.ค. 2562
2562 จิตอาสาเสริมสร้างความสุขกลุ่มผู้สูงอายุ 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 18 ต.ค. 2562
2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้และการควบคุมรายจ่ายสำหรับครัวเรือน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 18 ต.ค. 2562
2562 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มทักษะอาชีพเชิงลึกและส่งเสริมการทำเกษตร แบบผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 18 ต.ค. 2562
2562 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำสบู่สมุนไพรเพื่อแก้ไขความยากจน ตามแนวพระบรมราโชบายถวายในหลวงรัชกาลที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 18 ต.ค. 2562
2562 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำน้ำยาล้างจานสมุนไพร เพื่อแก้ไขความยากจน ตามแนวพระบรมราโชบาย ถวายในหลวงรัชกาลที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 18 ต.ค. 2562
2562 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดเก็บ คัดแยกและสร้างมูลค่าของขยะ ในชุมชน/ทะเลให้เป็นเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 18 ต.ค. 2562
2562 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์ เพื่อยกระดับฐานเศรษฐกิจของครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ความยากจนของความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ในเขตพื้นที่ ตำบลควนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 18 ต.ค. 2562
2563 โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนเครื่องปั้นดินเผาโดย เครื่องฉีดวัสดุขึ้นรูปชิ้นงานจากดินวัสดุดินเหนียว (โครงการอาสาประชารัฐ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 18 ต.ค. 2562
2562 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early - Stage) ปี 2562 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 450,000.00 2 ม.ค. 2562 30 ก.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 18 ต.ค. 2562
2562 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ส่งเสริมการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์และทำขนม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 18 ต.ค. 2562
2563 โครงการ การจัดการน้ำในพื้นที่การเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีผสมผสานให้มีประสิทธิผลสูงสุด เพื่อลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 18 ต.ค. 2562
2562 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องสืบสานวัฒนธรรมข้าวตามแนวพระบรมราโชบาย ถวายในหลวงรัชกาลที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 18 ต.ค. 2562
2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มทักษะอาชีพการทำเกษตรผสมผสาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 18 ต.ค. 2562
2563 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์นครนายก 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 18 ต.ค. 2562
2559 โครงการกระบวนการพัฒนาแนวคิดสู่การเป็นนวัตกรชุมชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 99,519.50 26 ก.ย. 2559 28 ต.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 18 ต.ค. 2562
2562 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมการสร้างแนวปฏิบัติที่ดี ในการจัดการท่องเที่ยว โดยชุมชนตำบลเกาะยอ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 18 ต.ค. 2562
2563 การจัดการสิ่งแวดล้อมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 380,600.00 1 ม.ค. 2563 31 พ.ค. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 18 ต.ค. 2562
2562 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการตลาดนัดชุมชนเชิงวัฒนธรรม เพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 18 ต.ค. 2562
2563 การวิเคราะห์และการจัดการปัญหายาเสพติดให้โทษในชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 352,100.00 1 ม.ค. 2563 31 พ.ค. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 18 ต.ค. 2562
2560 โครงการศึกษาข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และประชาคม คืนข้อมูลให้ชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 18 ต.ค. 2562
2562 การพัฒนาหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรแบบมีส่วนร่วมตามแนวพระราชดำริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 400,000.00 1 ธ.ค. 2562 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 18 ต.ค. 2562
2563 โครงการสร้างเสริมชุมชนรอบรู้สุขภาพ มหาวิทยาลัยชินวัตร 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 18 ต.ค. 2562
2562 อบรมวิถีเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างอาชีพเสริมเพื่อยกระดับรายได้กลุ่มผู้มีรายได้น้อย ตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 18 ต.ค. 2562
2562 โครงการสัปดาห์จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ มหาวิทยาลัยพะเยา 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 18 ต.ค. 2562
2562 โครงการจัดงานการส่งเสริมความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ ของตนเองและผู้อื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 18 ต.ค. 2562
2563 การสร้างการตระหนักรู้และพัฒนาแนวทางการจัดการขยะ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 380,600.00 1 ม.ค. 2563 31 พ.ค. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 18 ต.ค. 2562
2562 โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 18 ต.ค. 2562
2563 การประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับ (Drone) ในการเกษตรกรรม เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 18 ต.ค. 2562
2563 การสำรวจและพัฒนาแนวทางการจัดการดูแลผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 489,900.00 1 ม.ค. 2563 31 พ.ค. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 18 ต.ค. 2562
2562 โครงการพัฒนาการจัดการขยะอินทรีย์ชุมชน โดยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 4,566,100.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 18 ต.ค. 2562
2563 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจากความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น สู่ตลาดออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 18 ต.ค. 2562
2563 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากรังไหมและสมุนไพรพื้นบ้าน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 18 ต.ค. 2562
2563 อาสาประชารัฐ “ส่งเสริมเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 500,000.00 1 พ.ย. 2562 31 พ.ค. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 18 ต.ค. 2562
2563 การบริหารจัดการน้ำชุมชน พัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 412,100.00 1 ม.ค. 2563 31 พ.ค. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 18 ต.ค. 2562
2561 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาความเป็นเลิศทางด้านดนตรีของโรงเรียนเทศบาล1(บ้านเขาแก้ว) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 18 ต.ค. 2562
2563 การวิเคราะห์และแก้ใขปัญหายาเสพติดในชุมชนศรีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 372,100.00 1 ม.ค. 2563 31 พ.ค. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 18 ต.ค. 2562
2563 โครงการชุมชนรักษ์น้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 18 ต.ค. 2562
2563 การสร้างชุมชนแข้มแข็งในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 304,100.00 1 ม.ค. 2563 31 พ.ค. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 18 ต.ค. 2562
2561 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาผลิตภัณฑ์เครืองแกงเกาะแต้ว ณ อาคารผลิตภัณฑ์เครื่องแกงเกาะแต้ว ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 18 ต.ค. 2562
2561 โครงการการจัดการความรู้และข้อมูลด้านศักยภาพของฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลชายฝั่ง จังหวัดสตูล ต่อการประยุกต์ใช้ระบบโซล่าเซลล์เพื่อนำไปสู่การใช้พลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 18 ต.ค. 2562
2561 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างสรรค์งานศิลป์สู่การอนุรักษ์ทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 18 ต.ค. 2562
2561 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มขึดความสามารถของชุมขน (Community Capactiy) เพื่อรองรับการเกิดภัยพิบัติในพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดสตูล มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 18 ต.ค. 2562
2561 โครงการเรื่อง การจัดการดินและปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 60,050.00 30 ม.ค. 2561 12 มิ.ย. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 18 ต.ค. 2562
2563 การส่งเสริมพลังงานทดแทนโดยการผลิตก๊าซชีวภาพระดับครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 18 ต.ค. 2562
2563 การสำรวจและพัฒนาแนวทางการจัดการปัญหาขยะนอกเขต มหาวิทยาลัยขอนแก่น 369,900.00 1 พ.ย. 2562 31 พ.ค. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 18 ต.ค. 2562
2563 การพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำชุมชน วิเคราะห์และพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 439,500.00 1 พ.ย. 2562 31 พ.ค. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 18 ต.ค. 2562
2563 การแสวงหาแนวทางการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี กรณีบึงใหญ่ ชุมชนคำบง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 311,300.00 1 ม.ค. 2563 31 พ.ค. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 18 ต.ค. 2562
2563 การจัดการปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ การแก้ใขปัญหาการเผาทำลายขยะอิเล็กทรอนิกส์ของชุมขน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 380,600.00 1 ม.ค. 2563 31 พ.ค. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 18 ต.ค. 2562
2563 การสร้างการตระหนักรู้และส่งเสริมการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 439,500.00 1 ม.ค. 2563 31 พ.ค. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 18 ต.ค. 2562
2563 การเพิ่มศักยภาพการคัดแยกและจัดการขยะในครัวเรือน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 387,800.00 1 ม.ค. 2563 31 พ.ค. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 18 ต.ค. 2562
2563 การนำร่องและขยายการจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 477,800.00 1 ม.ค. 2563 31 พ.ค. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 18 ต.ค. 2562
2563 การขับเคลื่อนสุขภาวะชุมชนผ่านการเรียนรู้ในรูปแบบ Inter-professional Education มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 18 ต.ค. 2562
2563 “อุ้มมือน้อย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมในชุมชน” มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 18 ต.ค. 2562
2563 สุขภาพแข็งแรง ชุมชมเข้มแข็ง กับศาสตร์พระราชา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 18 ต.ค. 2562
2563 โครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้นาเยาวชนบ้านโคกโก่ง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 18 ต.ค. 2562
2563 “การยกระดับความรู้การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อการผลิตข้าวที่มีคุณภาพ” มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 18 ต.ค. 2562
2563 “การยกระดับความรู้การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อการผลิตข้าวที่มีคุณภาพ” มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 18 ต.ค. 2562
2562 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 18 ต.ค. 2562
2563 เทคโนโลยีกังหันเติมอากาศแบบทุ่นลอยด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ประโยชน์ในชุมชนต้นแบบเลี้ยงกุ้งอัจฉริยะสีเขียว มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 500,000.00 กำลังดำเนินโครงการ 18 ต.ค. 2562
2561 โครงการการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงบูรณาการจากไม้ผล/ประมง/ปศุสัตว์ : ทางเลือกใหม่ให้เกษตรกรสวนยางในเขตพื้นที่ริมแม่น้ำโขง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 1,500,000.00 1 ต.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 18 ต.ค. 2562
2560 โครงการเสริมสร้างทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์นครนายก 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 18 ต.ค. 2562
2563 การจัดทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุน “ความรู้ ปรัชญา สู่การปฏิบัติ” มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 18 ต.ค. 2562
2561 โครงการรักษ์ชุมชน คนไทยพวน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์นครนายก 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 18 ต.ค. 2562
2562 โครงการรักษ์ชุมชน คนไทยพวน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์นครนายก 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 18 ต.ค. 2562
2563 การจัดทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุน “ความรู้ ปรัชญา สู่การปฏิบัติ” มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 19 ต.ค. 2562
2563 การจัดทำบัญชีครัวเรือนต้นทุน ความรู้ ปรัชญา สู่การปฏิบัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 19 ต.ค. 2562
2563 พัฒนาผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากรังไหมและสมุนไพรพื้นบ้านและการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 500,000.00 1 ธ.ค. 2562 31 มี.ค. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 20 ต.ค. 2562
2562 กฎหมายเพื่อความเข้มแข้งของชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 21 ต.ค. 2562
2563 โครงการบริการวิชาการ 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 21 ต.ค. 2562
2562 การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการขยะครบวงจรด้วยกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยชุมชนตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 0.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 22 ต.ค. 2562
2563 นวัตกรรมเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัยเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการเป็นพลเมืองดีีมีศีิลธรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 22 ต.ค. 2562
2561 โครงการทดสอบในพื้นที่ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 22 ต.ค. 2562
2560 โครงการออกหน่วยบริการวิชาการเคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจาปีงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยนเรศวร 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 22 ต.ค. 2562
2561 โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชนด้วยสันติวิธี มหาวิทยาลัยนเรศวร 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 22 ต.ค. 2562
2561 โครงการมหาวิทยาลัยนเรศวรสัญจร เอื้ออาทรชุมชน ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยนเรศวร 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 22 ต.ค. 2562
2562 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน 0.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 22 ต.ค. 2562
2562 โครงการมหาวิทยาลัยนเรศวรสัญจร เอื้ออาทรชุมชนประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 22 ต.ค. 2562
2562 โครงการมหาวิทยาลัยนเรศวรสัญจรร่วมกับจังหวัดพิษณุโลกประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 22 ต.ค. 2562
2562 โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน สู่การเป็นศูนย์สาธิตการตลาดดิจิทัล กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ผลิตและแปรรูปข้าวปลอดภัย คลองตาล หมู่ 8 มหาวิทยาลัยนเรศวร 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 22 ต.ค. 2562
2562 โครงการส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านสนามคลี ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (ดำเนินงานภายใต้คณะกรรมการธนาคารผลผลิตการเกษตรด้านการประมง) มหาวิทยาลัยนเรศวร 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 22 ต.ค. 2562
2562 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนบนฐานความรู้ ภูมิปัญญา และอาชีพ 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 22 ต.ค. 2562
2562 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนบนฐานความรู้ ภูมิปัญญา และอาชีพ มหาวิทยาลัยนเรศวร 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 22 ต.ค. 2562
2560 โครงการออกหน่วยบริการวิชาการเคลื่อนที่มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยนเรศวร 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 22 ต.ค. 2562
2562 โครงการการผลิตภัณฑ์โลชันจากสารสกัดใบเม่า ภายใต้โครงการบริการความรู้ นวัตกรรม สู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 23 ต.ค. 2562
2562 โครงการการผลิตแมลงเบียนเพื่อกำจัดแมลงวัน ภายใต้โครงการบริการความรู้ นวัตกรรมสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 0.00 1 พ.ค. 2562 31 ส.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 23 ต.ค. 2562
2562 โครงการต้นกล้าน้อยพาเที่ยวเลี้ยวเลาะชุมชนศรีฐานภายใต้โครงการบริการความรู้ นวัตกรรมสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 0.00 1 พ.ค. 2562 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 23 ต.ค. 2562
2562 โครงการการผลิตสบู่เกลือมะตูมที่มีคุณสมบัติในด้านผิวกระจ่างใสในการเพิ่มมูลค่าในเชิงพาณิชย์สู่การขอมาตรฐานเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลกุดเรือคำ จังหวัดสกลนคร ภายใต้โครงการบริการความรู้ นวัตกรรมสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 0.00 1 พ.ค. 2562 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 23 ต.ค. 2562
2562 โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงและนวัตกรรมการแปรรูปอาหารจากไหมอีรี่ ภายใต้โครงการบริการความรู้ นวัตกรรมสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 0.00 1 พ.ค. 2562 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 23 ต.ค. 2562
2562 โครงการโรงเพาะเห็ดเพื่ออาหารกลางวัน ภายใต้โครงการบริการความรู้ นวัตกรรมสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 0.00 1 พ.ค. 2562 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 23 ต.ค. 2562
2562 จลนพลศาสตร์การอบแห้งไข่น้ำและการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารปลาเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี ภายใต้โครงการบริการความรู้ นวัตกรรมสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 0.00 1 พ.ค. 2562 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 23 ต.ค. 2562
2562 การเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกข้าวตอกแตกเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี ภายใต้โครงการบริการความรู้ นวัตกรรม สู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 0.00 1 พ.ค. 2562 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 23 ต.ค. 2562
2560 ผลการถ่ายทอดเทคดนโลยีผ่านกระบวนการโรงเรียนเกษตรที่มีต่อการผลิตเมล็ดพันธู์ข้าวคุณภาพในต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 24 ต.ค. 2562
2560 การพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรผู้เลี้ยงโค 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 24 ต.ค. 2562
2560 การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในอำเภอเชียงคำ ปีที่2 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 24 ต.ค. 2562
2560 ข้าวอินทรีย์วิถีจุนและวิทยาศาสตร์หลังการเก็บเกี่ยว (โครงการต่อเนื่องปีที่ 3) 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 24 ต.ค. 2562
2560 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการป่าชุมชน 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 24 ต.ค. 2562
2562 ผลของดนตรีบำบัดต่อภาวะซึมเศร้าและสมรรถภาพทางกายในผู้สูงอายุ 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 24 ต.ค. 2562
2562 วิจัยศึกษารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 24 ต.ค. 2562
2562 การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้วยนิทานพื้นบ้าน 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 24 ต.ค. 2562
2562 การจัดการน้ำและ Smart Farm สนับสนุนโครงการ1 คณะ 1โมเดล 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 24 ต.ค. 2562
2562 การถอดบทเรียนขยะโมเดลและบุรณาการศาสตร์เพื่อให้เป็นต้นแบบในการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนแก่ชุมชนอื่นในอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 24 ต.ค. 2562
2562 การพัฒนาสถานศึกษาโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 24 ต.ค. 2562
2562 การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรและผักพื้นบ้านต่อการป้องกันโรคเรื้อรังในชุมชนบ้านถ้ำ 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 24 ต.ค. 2562
2562 วิจัยระบบฐานข้อมูลภูมิสังคมและศักยภาพด้านพลังงาน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 24 ต.ค. 2562
2562 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการป่าชุมชน ระยะที่ 2 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 24 ต.ค. 2562
2562 รูปแบบการดูแลสุขภาพโดยสหสาขาวิชาชีพ ในตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 24 ต.ค. 2562
2562 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนพื้นฐานอัตลักษณ์และวิถีไทย แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน ในเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 24 ต.ค. 2562
2562 ดอกซ้อ ขนมแห่งภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไทลื้อ ผ่านมุมมองสตรีนิยมเชิงนิเวศ 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 24 ต.ค. 2562
2562 ประวัติศาสตร์มีชีวืต(เรื่องเล่าไม่มีวันตาย/หาย)สร้างแนวคิดพัฒนาเมือง : ผ่านงานศิลปะชุมชน 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 24 ต.ค. 2562
2562 โครงการการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงบูรณาการจากไม้ผล/ประมง/ปศุสัตว์ : ทางเลือกใหม่ให้เกษตรกรสวนยางในเขตพื้นที่ริมแม่น้ำโขง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 1,500,000.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 24 ต.ค. 2562
2562 วิจัยการประยุกต์ใช้แนวคิดร้านค้าศูนย์บาท เพื่อสร้างเสริม การจัดการขยะที่ยั่งยืนในตำบลแม่กา 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 24 ต.ค. 2562
2562 test 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 24 ต.ค. 2562
2561 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจ SMEs ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป (พื้นที่จังหวัดสุรินทร์) ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 0.00 1 มิ.ย. 2561 30 ก.ย. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 24 ต.ค. 2562
2562 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ถ่านผลไม้หอมปรับอากาศ: กรณีศึกษากลุ่มเตาเผ่าถ่านและน้ำส้มควันไม้บ้านจอมทอง ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 25 ต.ค. 2562
2562 ระบบปลูกพืชทดแทน พืชผสมผสาน และคูน้ำคันดิน เพื่อลดการเผาพื้นที่ปลูกข้าวโพด ในชุมชน จังหวัดน่าน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 25 ต.ค. 2562
2561 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยหอมทอง : กรณีศึกษาฟาร์มแม่เพ็ญ บ้านม่วง ตำบลจำปาโมง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 0.00 1 ส.ค. 2561 30 พ.ย. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 25 ต.ค. 2562
2560 โครงการ การแปรรูปและเพิ่มมูลค่าขมิ้นชันสำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกขมิ้นชัน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 100,000.00 1 ก.พ. 2560 18 มิ.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ 25 ต.ค. 2562
2560 โครงการการสร้างตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 30,000.00 1 ต.ค. 2559 31 พ.ค. 2560 กำลังดำเนินโครงการ 25 ต.ค. 2562
2562 ศึกาาแนวทางการเสริมสร้างพลังครอบครัวและชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากและพัฒนานิสิตทันตแพทย์ครอบครัว มหาวิทยาลัยพะเยาชั้นปีที่ 4 เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 25 ต.ค. 2562
2562 วิจัย1คณะ 1โมเดล คณะเภสัชศาสตร์ (การใช้ยา สมุนไพรและเครื่องสำอางอย่างสมเหตุผล) 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 25 ต.ค. 2562
2560 การพัฒนาระบบบริการด้านการส่งเสริมป้องกัน โรคเบาหวานอย่างต่อเนื่องระหว่างโรงพยาบาล และชุมชน 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 25 ต.ค. 2562
2560 1คณะ1โมเดล คณะสหเวชศาสตร์ 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 25 ต.ค. 2562
2560 เมืองสีเขียวอย่างยั่งยืน 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 25 ต.ค. 2562
2560 Mae ka Panoramic :เปิดภาพส่องเมืองผ่านเรื่องศิลปะชุมชน 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 25 ต.ค. 2562
2560 การอนุรักษ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี ตามวิถีชาวเชียงม่วน จังหวัดพะเยา เพื่อสนับสนุนโครงการ1 คณะ 1โมเดล คณะนิติศาสตร์ 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 25 ต.ค. 2562
2560 การพัฒนาวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรเป็นปลูกสำหรับการปลูกพืชปลอดสารพิษ 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 25 ต.ค. 2562
2560 การวิจัยและพัฒนาการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมในตำบลแม่กา 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 25 ต.ค. 2562
2560 การวิจัยและพัฒนาการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมในตำบลแม่กา 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 25 ต.ค. 2562
2560 แนวทางพัฒนาแบรนด์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 4.0 ในชุมชนคลองบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 25 ต.ค. 2562
2560 แนวทางพัฒนาแบรนด์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 4.0 ในชุมชนคลองบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 25 ต.ค. 2562
2560 การพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน:พะเยาโมเดล :กรณีศึกษาโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 25 ต.ค. 2562
2560 การพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน:พะเยาโมเดล :กรณีศึกษาโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 25 ต.ค. 2562
2563 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจากจากเศษวัตถุดิบเหลือใช้ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ตลาดดิจิทัลเพื่อส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าขีดความสามารถการแข่งขัน 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 26 ต.ค. 2562
2560 โครงการสันตพลจิตอาสาร่วมพัฒนาสังคม ปีการศึกษา 2560-2562 วิทยาลัยสันตพล อุดรธานี 1,000,000.00 24 มิ.ย. 2560 29 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 27 ต.ค. 2562
2562 โครงการบริการคำปรึกษาและบริการข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 242,500.00 1 ต.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 27 ต.ค. 2562
2561 การถ่ายทอดการผลิตน้ำมันรำข้าวเหนียวสกัดเย็นจากภูมิปัญญาท้องถิ่นวิวัฒนาการสู่ระดับอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 30,000.00 12 มิ.ย. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 28 ต.ค. 2562
2559 มหาวิทยาลัยธนบุรีอาสาพัฒนาชุมชนกองขยะหนองแขม กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยธนบุรี 800,000.00 17 มิ.ย. 2559 28 ก.พ. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 28 ต.ค. 2562
2561 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารการตลาดของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดกาฬสินธุ์สู่ธุรกิจแฟร์นไซต์ให้สามารถขยายตลาดสู่มาตรฐานสากล มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 35,000.00 5 ก.พ. 2561 6 ก.พ. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 28 ต.ค. 2562
2562 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะม่วงมหาชนก มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 15,000.00 4 มิ.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 28 ต.ค. 2562
2562 การศึกษาลวดลายเม็ดข้าวของงานจักสานหญ้าแฝก อ.แม่ริมและลวดลายผ้าซิ่น อ.สันกำแพง เพื่อประยุกต์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากหญ้าแฝก ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 28 ต.ค. 2562
2559 มหาวิทยาลัยธนบุรีอาสาพัฒนาชุมชนกองขยะหนองแขม กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยธนบุรี 800,000.00 1 มิ.ย. 2559 31 มี.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 28 ต.ค. 2562
2559 มหาวิทยาลัยธนบุรีอาสาพัฒนาชุมชนกองขยะหนองแขม กรุงเทพมหานคร 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 28 ต.ค. 2562
2562 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมหรือชุมชน บัญชีครัวเรือน คณะบัญชี ม.ศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน 50,000.00 กำลังดำเนินโครงการ 28 ต.ค. 2562
2563 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลของผู้นำชุมชนทุ่งกุลาร้องไห้ในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ เพื่อก้าวสู่หมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 452,000.00 11 พ.ย. 2562 11 ก.พ. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 28 ต.ค. 2562
2560 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเชื้อชีวินทรีย์ กับดักแมลงในการ ป้องกันโรคและแมลงในสวนไม้ผลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตไม้ผลปลอดภัย มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 80,000.00 1 มี.ค. 2560 30 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ 28 ต.ค. 2562
2561 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยหอมทองข้าวเกรียบกล้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 0.00 1 ส.ค. 2561 30 พ.ย. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 28 ต.ค. 2562
2560 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงผึ้งและการแปรรูปเพื่อสร้างเสริม รายได้ให้ชาวสวนยางและสวนปาล์ม มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 100,000.00 1 ต.ค. 2559 30 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ 28 ต.ค. 2562
2561 การแปรรูปอาหารแพะเพื่อลดต้นทุน กรณีศึกษา : ฟาร์มคุณพ่อโส บ้านนามะเฟือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวภู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 0.00 1 ต.ค. 2561 30 พ.ย. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 28 ต.ค. 2562
2562 ระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวผ่อดีดีของชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 28 ต.ค. 2562
2560 โครงการ ถ่ายทอดระบบการทำเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงชุมชนตะโหมด และขยายผลสู่ชุมชนดอนประดู่ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 160,000.00 1 ต.ค. 2559 30 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ 28 ต.ค. 2562
2561 การผลิตถ่านจากชานอ้อย : กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนครอบครัวอิสาน หมู่บ้านโพธิ์เงิน ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 0.00 1 ม.ค. 2562 31 พ.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 28 ต.ค. 2562
2560 โครงการหนึ่งคณะ หนึ่งชุมชน ระยะที่ 3 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 163,000.00 1 ต.ค. 2559 30 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ 28 ต.ค. 2562
2561 การสร้างตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 15,000.00 1 ต.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 28 ต.ค. 2562
2561 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากฟักข้าว : กรณีศึกษากิจการน้ำฟักข้าวครูไพรินทร์ ตำบลหาดคำ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 0.00 1 ส.ค. 2561 30 พ.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 28 ต.ค. 2562
2561 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเศษไม้ กรณีศึกษา : ร้านหนองเม็กวัสดุก่อสร้าง ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 0.00 1 ม.ค. 2562 30 เม.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 28 ต.ค. 2562
2562 การยกระดับบริการบ้านพักชุมชนสู่การเป็นโฮมสเตย์มาตรฐานประเทศไทย ณ หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านหนองแวงภูปอ เทศบาลตำบลภูปอ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 500,000.00 11 พ.ย. 2562 28 ก.พ. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 28 ต.ค. 2562
2562 โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน 50,000.00 21 ม.ค. 2562 31 ต.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 28 ต.ค. 2562
2560 อบรมยุวมัคคุเทศก์ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน 18,900.00 8 ต.ค. 2562 9 ต.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 29 ต.ค. 2562
2563 ทักษะสมอง EF (Executive function) เพื่อบ่มเพาะคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับเด็กปฐมวัยในจังหวัดสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 500,000.00 6 ม.ค. 2563 15 ส.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 29 ต.ค. 2562
2563 มหาวิทยาลัยธนบุรีอาสาพัฒนาชุมชนผู้ปลูกดอกจำปี หนองแขม กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยธนบุรี 370,000.00 1 มิ.ย. 2563 30 มิ.ย. 2564 กำลังดำเนินโครงการ 29 ต.ค. 2562
2563 การใช้เปลือกเมล็ดกาแฟหมักลดต้นทุนอาหารหยาบในโคนม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 500,000.00 1 ม.ค. 2563 31 ก.ค. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 29 ต.ค. 2562
2562 โครงการหมู่บ้านราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 2,500,000.00 1 ม.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 29 ต.ค. 2562
2562 โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หมูบ้านเกษตรอินทรีย์วิถีนวัตกรรม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 290,400.00 กำลังดำเนินโครงการ 29 ต.ค. 2562
2562 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 29 ต.ค. 2562
2562 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 29 ต.ค. 2562
2563 หนุนเสริมสุขภาวะกลุ่มผู้สูงอายุตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านชุนไชยทอง หมู่ 4 ตำบลหนองเรือ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 200,000.00 30 พ.ย. 2562 31 มี.ค. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 29 ต.ค. 2562
2561 โครงการเพิ่มศักยภาพทางการค้าผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมจังหวัดสกลนครสู่สากล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 996,480.00 10 เม.ย. 2561 30 ก.ย. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 29 ต.ค. 2562
2561 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพิ่มผลิตภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่อุตสาหกรรม 4.0 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 565,000.00 4 ธ.ค. 2560 25 มิ.ย. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 29 ต.ค. 2562
2561 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวเม่าเขตพื้นที่ อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 0.00 1 ธ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 29 ต.ค. 2562
2561 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเศษผ้าม่าน : กรณีศึกษา ร้านเจริญทรัพย์ ผ้าม่าน ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 0.00 6 ม.ค. 2562 18 เม.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 29 ต.ค. 2562
2560 kuhg 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 29 ต.ค. 2562
2561 การศึกษาการพัฒนาก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าเพื่อลดต้นทุน กรณีศึกษา ฟาร์มเห็ดหนองแสง บ้านทับกุง ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 0.00 1 ม.ค. 2562 31 มี.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 29 ต.ค. 2562
2561 โครงการพัฒนาและยกระดับสินค่าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 2,730,000.00 กำลังดำเนินโครงการ 29 ต.ค. 2562
2561 การจัดการขยะอินทรีย์จากครัวเรือน ด้วยระบบบ่อหมักก๊าซชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 70,000.00 1 ต.ค. 2559 30 ก.ย. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 29 ต.ค. 2562
2561 การส่งเสริมและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 100,000.00 1 ต.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 29 ต.ค. 2562
2559 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการนวัตกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 299,327.78 1 พ.ย. 2559 31 ธ.ค. 2559 กำลังดำเนินโครงการ 29 ต.ค. 2562
2561 การพัฒนาชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 189,400.00 1 ต.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 29 ต.ค. 2562
2561 โครงการถ่ายทอดระบบการทำเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงชุมชนเครือข่ายขยายผลสู่ชุมชนบ้านพร้าว ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 190,000.00 1 ต.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 29 ต.ค. 2562
2561 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดูแลผิวกายจากเปลือกกล้วย กรณีศึกษา : ชุมชนสีกาย ตำบลสีกาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 0.00 9 ต.ค. 2561 30 พ.ย. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 29 ต.ค. 2562
2561 โครงการทักษิณถิ่นยุติธรรม นำยุติธรรมสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 50,000.00 1 ต.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 29 ต.ค. 2562
2561 โครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าOTOP ประเภทอาหารและเครื่องดื่มด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 1,794,000.00 กำลังดำเนินโครงการ 29 ต.ค. 2562
2562 การพัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพการผลิต และสร้างเครือข่ายผู้ผลิตวัตถุดิบ 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 29 ต.ค. 2562
2562 การพัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพการผลิต และสร้างเครือข่ายผู้ผลิตวัตถุดิบ 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 29 ต.ค. 2562
2561 โครงงานการพัฒนาน้ำหมักชีวภาพทดแทนกรดฟอร์มิก : กรณีศึกษาสวนยางพารา นายสมพร เขียววารี ตำบลนาทับไฮ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 0.00 1 ม.ค. 2562 30 เม.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 29 ต.ค. 2562
2561 โครงการ การสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้สูงอายุในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 100,000.00 1 ต.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 29 ต.ค. 2562
2561 โครงการหนึ่งภาควิชาหนึ่งบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ 2561 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 50,000.00 1 มี.ค. 2561 30 ก.ย. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 29 ต.ค. 2562
2563 บริการวิชาการนวัตกรรมการดำเนินธุรกิจไก่ดำสมุนไพร เพื่อลดการใช้สารเคมีในการเลี้ยงสัตว์ของชุมชนในบ้านหลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ตามแนวคิดห่วงโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 484,670.00 1 ม.ค. 2563 31 พ.ค. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 29 ต.ค. 2562
2561 โครงการการทำเกษตรแบบผสมผสานเพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 270,000.00 1 ต.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 29 ต.ค. 2562
2563 บริการวิชาการนวัตกรรมการดำเนินธุรกิจสุกรสมุนไพร โดยอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้สมุนไพรต่างชนิดของชุมชนในบ้านหลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามแนวคิดห่วงโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 497,670.00 1 ม.ค. 2563 31 พ.ค. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 29 ต.ค. 2562
2561 โครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทสมุนไพร ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม พื้นที่จังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 250,000.00 กำลังดำเนินโครงการ 29 ต.ค. 2562
2562 โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเก็บรวบรวมข้อมูลชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 50,000.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 29 ต.ค. 2562
2562 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับกลุ่มอาชีพสมาชิกสหพันธ์กลุ่มอาชีพเทศบาลเมืองเขารูปช้าง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 83,000.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 29 ต.ค. 2562
2561 โครงงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดูแลผิวจากมะนาว กรณีศึกษา: สวนมะนาวแม่สายลม บ้านไชยวาน ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 0.00 1 ส.ค. 2561 30 พ.ย. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 29 ต.ค. 2562
2562 โครงการ การสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้สูงอายุในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ปี 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 130,000.00 1 ต.ค. 2560 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 29 ต.ค. 2562
2562 โครงการ พัฒนากลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 98,000.00 1 ต.ค. 2560 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 29 ต.ค. 2562
2562 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็น Smart Farmer ในจังหวัดพัทลุง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 60,000.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 29 ต.ค. 2562
2563 แนวทางการบริหารจัดการขยะครัวเรือนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา : บ้านหัวงัว ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น 500,000.00 1 มี.ค. 2563 30 มิ.ย. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 29 ต.ค. 2562
2562 โครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการผลิตปุ๋ยหมักแบบเติมอากาศสำหรับผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 82,000.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 29 ต.ค. 2562
2561 โครงการถ่ายทอดระบบการทำเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงชุมชนเครือข่ายขยายผลสู่ชุมชนบ้านพร้าว ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 190,000.00 1 ต.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 29 ต.ค. 2562
2561 โครงการ การส่งเสริมและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 100,000.00 1 ต.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 29 ต.ค. 2562
2559 โครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง เทคโนโลยีชีวภาพการโคลนและการผลิตรีคอมบิเนนท์โกรทฮอร์โมนต่อการเจริญเติบโตของกุ้งก้ามกราม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 627,000.00 1 ต.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 29 ต.ค. 2562
2558 โครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง เทคโนโลยีชีวภาพการโคลนและการผลิตรีคอมบิเนนท์โกรทฮอร์โมนต่อการเจริญเติบโตของกุ้งก้ามกราม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 570,000.00 กำลังดำเนินโครงการ 29 ต.ค. 2562
2559 ชื่อเรื่อง ผลกระทบจากการเลี้ยงปลานิลในกระชังในอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 427,000.00 กำลังดำเนินโครงการ 29 ต.ค. 2562
2560 ชื่อเรื่อง โครงการการคัดเลือกและการแยกจุลินทรีย์โปรไบโอติกเพื่อการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามระบบฟาร์มอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 507,000.00 กำลังดำเนินโครงการ 29 ต.ค. 2562
2561 ชื่อเรื่อง โครงการการคัดเลือกและการแยกจุลินทรีย์โปรไบโอติกเพื่อการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามระบบฟาร์มอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 640,400.00 กำลังดำเนินโครงการ 29 ต.ค. 2562
2557 ชื่อเรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำต่อวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น : กรณีศึกษาพื้นที่ลุ่มน้ำเขื่อนลำปาว มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 360,000.00 กำลังดำเนินโครงการ 29 ต.ค. 2562
2557 ชื่อเรื่อง โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามลำปาว มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 250,000.00 กำลังดำเนินโครงการ 29 ต.ค. 2562
2558 ชื่อเรื่อง โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามลำปาว มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 250,000.00 กำลังดำเนินโครงการ 29 ต.ค. 2562
2559 ชื่อเรื่อง โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามลำปาว มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 250,000.00 กำลังดำเนินโครงการ 29 ต.ค. 2562
2560 โครงการ หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามลำปาว มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 250,000.00 กำลังดำเนินโครงการ 29 ต.ค. 2562
2561 โครงการ หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามลำปาว มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 240,000.00 กำลังดำเนินโครงการ 29 ต.ค. 2562
2562 โครงการ Sanook Farmer Market : การเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนตน 2 ภายใต้กิจกรรมที่ 3 การพัฒนานวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์เพื่อสุขภาพและปลอดภัยในพื้นที่กลุ่มจังหวัด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 2,621,900.00 7 ธ.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 29 ต.ค. 2562
2561 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่อาเซียน (ASEAN University Youth Summit: AUYS) มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 80,000.00 17 ก.ย. 2561 20 ก.ย. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 29 ต.ค. 2562
2561 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชอินทรีย์แบบครบวงจร ภายใต้กิจกรรมหลักที่ 3 การสร้างแบรนด์ที่มีการเชื่อมโยงการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างบูรณาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 3,354,800.00 7 พ.ย. 2560 30 ก.ย. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 30 ต.ค. 2562
2563 ผลการฝึกด้วยโปรแกรมทักษะว่ายน้ำที่มีต่อความสามารถในการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดสำหรับการป้องกันตนเองจากการจมน้ำของเยาวชนในเขตทะเลสาบทุ่งกุลา จ.สุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 500,000.00 กำลังดำเนินโครงการ 30 ต.ค. 2562
2562 บูรณการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประเทศในท้องถิ่น 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 30 ต.ค. 2562
2562 ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 500,000.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 30 ต.ค. 2562
2563 การส่งเสริมพลังงานทดแทนชุมชนโดยการผลิตเชื้อเพลิงเขียวจากวัสดุชีวมวลเหลือใช้ในท้องถิ่น กรณีศึกษา : บ้านตานบ ต.ทุ่งกุลา อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 500,000.00 1 ธ.ค. 2562 31 มี.ค. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 30 ต.ค. 2562
2562 1. โครงการพัฒนาคุณภาพการดูแลสุขภาพ ภาวะโภชนาการและการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยใช้ครอบครัวเป็นศูนย์กลางของผู้ปกครองและครูพี่เลี้ยง (พ.ศ. 2560 - 2562) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 270,000.00 4 ธ.ค. 2561 24 พ.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 30 ต.ค. 2562
2562 พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (การดูแลสุขภาพ/การสร้างรายได้จากการทำน้ำมันหอมระเหยและการทำสปา) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 399,650.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 30 ต.ค. 2562
2559 การอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนต้นแบบ "ชุมชนปลอดขยะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 120,000.00 8 พ.ค. 2562 25 ส.ค. 2559 กำลังดำเนินโครงการ 30 ต.ค. 2562
2561 โครงงานพัฒนากลยุทธ์สำหรับกิจการนวดแผนไทย : กรณีศึกษาร้านนวดแผนไทยบ้านจั่น ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 0.00 10 ส.ค. 2561 30 พ.ย. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 30 ต.ค. 2562
2562 โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 2,000,000.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 30 ต.ค. 2562
2561 ผลิตภัณฑ์กระเป๋าแปรรูปจากเสื่อกก บ้านห้วยเกิ้ง อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 0.00 1 ม.ค. 2562 30 เม.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 30 ต.ค. 2562
2563 โครงการป่าหวายนั่ง(ในใจโลก) : พัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน และสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ สู่ตลาดสากลยุค ๔.๐ ชุมชนบ้านป่าหวายนั่ง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น 350,000.00 1 ม.ค. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 30 ต.ค. 2562
2562 โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์OTOPกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน 0.00 26 ส.ค. 2562 26 ส.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 30 ต.ค. 2562
2560 การสร้างอาชีพเสริมด้วยผลิตภัณฑ์อาหารว่างจากเห็ด มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 47,200.00 11 มี.ค. 2560 12 มี.ค. 2560 กำลังดำเนินโครงการ 30 ต.ค. 2562
2560 โครงการการเลือกใช้และการทดสอบบรรจุภัณฑ์อย่างง่ายสำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 50,600.00 17 ธ.ค. 2559 กำลังดำเนินโครงการ 30 ต.ค. 2562
2562 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 กิจกรรมหลักที่ 1 อบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์และร่วมกันค้นหาอัตลักษณ์ของชุมชนสร้างสรรค์แนวคิดการพัฒนาสินค้าให้ได้มาตรฐานสูง เพื่อยกระดับหัตถกรรมการท่องเที่ยวของชุมชนอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 1,032,000.00 22 เม.ย. 2562 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 30 ต.ค. 2562
2560 การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรจากกล้วยน้ำว้า กรณีศึกษา : ไร่กล้วยสุขสมใจ ต.นากว้าง อ.เมือง จ.อุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 0.00 1 ส.ค. 2560 30 พ.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ 30 ต.ค. 2562
2562 Start up Plus A จังหวัดชลบุรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน 163,333.00 4 มี.ค. 2562 6 มี.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 30 ต.ค. 2562
2560 โครงการการใช้มันสำปะหลังหมักยีสต์ในส่วนผสมอาหารสัตว์เพื่อใช้ในการผลิตไก่ลูกผสมพื้นเมืองของเกษตรกรรายย่อยจังหวัดกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 74,100.00 16 ก.พ. 2560 17 ก.พ. 2560 กำลังดำเนินโครงการ 30 ต.ค. 2562
2560 การแปรรูปผลผลิตเป็นเครื่องดื่มผสมมะนาวพร้อมดื่ม : กรณีศึกษาสวนมะนาวตู้มหา บ้านหนองชาด-ทรายทอง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 0.00 1 ส.ค. 2560 30 พ.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ 30 ต.ค. 2562
2559 โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำหนองหารโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 100,000.00 1 มิ.ย. 2559 กำลังดำเนินโครงการ 30 ต.ค. 2562
2560 การแปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ดทอดกรอบปรุงรส : กรณีศึกษาธุรกิจบ้านฟาร์มเห็ด เต้าหู้ & ฟ้า บ้านดงสัมพันธ์ ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 0.00 1 ส.ค. 2560 30 พ.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ 30 ต.ค. 2562
2562 Start up Plus A จังหวัดระยอง มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน 163,333.00 11 มี.ค. 2562 13 มี.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 30 ต.ค. 2562
2560 โครงการการพัฒนาชุมชนสู่บ้านตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 48,000.00 22 มี.ค. 2560 23 มี.ค. 2560 กำลังดำเนินโครงการ 30 ต.ค. 2562
2562 Start up Plus A จังหวัดฉะเชิงเทรา มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน 163,333.00 13 มี.ค. 2562 15 มี.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 30 ต.ค. 2562
2562 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 30 ต.ค. 2562
2562 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 500,000.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 30 ต.ค. 2562
2563 การพัฒนาเยาวชนขยะความดีสู่การพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 500,000.00 6 ม.ค. 2563 5 เม.ย. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 30 ต.ค. 2562
2563 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์สู่สากล ในเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.00 1 ธ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 30 ต.ค. 2562
2560 การแปรรูปมะนาวสดเป็นน้ามะนาวพร้อมดื่ม : กรณีศึกษาสวนมะนาวไร่ภูตะวัน บ้านอีหลุ่ง ต้าบลเชียงยืน อ้าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 0.00 1 ส.ค. 2560 30 พ.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ 30 ต.ค. 2562
2560 การแปรรูปและเพิ่มมูลค่าถั่วลิสงที่ไม่ได้มาตรฐาน : กรณีศึกษากลุ่มแม่บ้าน เกษตรกรบ้านหนองฆ้อง ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 0.00 1 ส.ค. 2560 30 พ.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ 30 ต.ค. 2562
2562 โครงการค่าย Digital Media Workshop ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน 30,000.00 12 ส.ค. 2562 30 เม.ย. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 30 ต.ค. 2562
2562 โครงการเพิ่มศักยภาพการค้าสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications : GI) จังหวัดสกลนครแบบครบวงจรและยั่งยืน ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการผลิตและยกระดับคุณภาพการผลิตสินค้า GI มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 237,200.00 14 ส.ค. 2562 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 30 ต.ค. 2562
2560 การพัฒนากลยุทธ์การตลาดสำหรับธุรกิจจำหน่ายพันธุ์ไม้ กรณีศึกษา : ร้านณรงค์ทิพย์พันธุ์ไม้ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 0.00 1 ส.ค. 2560 30 พ.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ 30 ต.ค. 2562
2560 การพัฒนาความหลากหลายของรสชาติผลิตภัณฑ์ถั่วตัด : กรณีศึกษา กลุ่มแปรรูปถั่วลิสงเมืองเพีย ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 0.00 1 ส.ค. 2560 30 พ.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ 30 ต.ค. 2562
2561 โครงการบริการวิชาการสู่สังคม "การสร้างสรรค์และผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่บนสื่อออนไลน์ ตลาดโก้งโค้ง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา" มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน 15,000.00 10 ธ.ค. 2561 10 พ.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 30 ต.ค. 2562
2560 โครงการ Smart Farm ปลูกผัก ไฮโดรโปรนิกส์ ด้วย IoT มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน 0.00 2 ต.ค. 2560 21 เม.ย. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 30 ต.ค. 2562
2560 การพัฒนาน้ำหมักชีวภาพเพื่อรักษาเชื้อราในโรงเห็ดฟาง กรณีศึกษา โรงเห็ดฟางบ้านข้าวสาร ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 0.00 1 ส.ค. 2560 31 ธ.ค. 2560 กำลังดำเนินโครงการ 30 ต.ค. 2562
2562 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 990,800.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 30 ต.ค. 2562
2561 โครงการบริการวิชาการสู่สังคม "การสร้างสรรค์และผลิตสื่อด้วย Smartphone เพื่อเผยแพร่บนสื่อออนไลน์ ชุมชนตลาดน้ำวัดสะพาน ราชพฤกษ์ กรุงเทพฯ" มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน 15,000.00 10 ธ.ค. 2561 10 พ.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 30 ต.ค. 2562
2561 โครงการเกษตรอินทรีย์นาวิถีสู่ความพอเพียง : การเลี้ยงไส้เดือน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โครงการพิเศษภาคีเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน 7,000.00 15 พ.ค. 2562 14 ม.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 30 ต.ค. 2562
2560 โครงการพัฒนาและปรับปรุงร้านค้าปลีกท้องถิ่นเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกท้องถิ่น จังหวัดกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 15,500.00 28 ก.ค. 2560 กำลังดำเนินโครงการ 30 ต.ค. 2562
2561 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนบางขนุน (การป้องกันโรคไข้เลือดออก) มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 3,190.00 1 พ.ย. 2560 10 ม.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 30 ต.ค. 2562
2563 โครงการบูรณาการขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 200,000.00 1 ม.ค. 2563 30 ก.ย. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 30 ต.ค. 2562
2563 พัฒนาผลิตภัณฑ์จากเสื่อกกและบูรณาการสู่การเรียนรู้ในชุมชน ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 500,000.00 15 มี.ค. 2563 5 มิ.ย. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 30 ต.ค. 2562
2560 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดูแลผิวกายดาวอินคา กรณีศึกษาไร่พรปวีณ์ อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 0.00 1 ก.พ. 2561 31 พ.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 30 ต.ค. 2562
2561 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางกฎหมายให้ชุมชนกรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ อย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน 0.00 14 ก.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 30 ต.ค. 2562
2562 บัญชีครัวเรือน มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน 7,000.00 11 ก.ค. 2562 11 ก.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 30 ต.ค. 2562
2562 การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์และจัดสรรน้ำทางการเกษตรในพื้นที่นอกเขตชลประทาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 189,000.00 กำลังดำเนินโครงการ 30 ต.ค. 2562
2562 การเตรียมความพร้อมผลิตภัณฑ์เข้าสู่กระบวนการคัดสรร OTOP Product Champion มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน 0.00 15 ม.ค. 2562 15 ม.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 30 ต.ค. 2562
2560 การพัฒนาสูตรปุ๋ยชีวภาพเพื่อป้องกันรากผักเน่า กรณีศึกษา สวนผักบ้านห้วยสำราญ ตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 0.00 1 ส.ค. 2560 30 พ.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ 30 ต.ค. 2562
2560 โครงการฝึกอบรมยุวมัคคุเทศก์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 24,200.00 6 ก.ค. 2560 7 ก.ค. 2560 กำลังดำเนินโครงการ 30 ต.ค. 2562
2561 การพัฒนาระบบการจัดทำบัญชีครัวเรือน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านห้วย ทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 195,000.00 7 ธ.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 30 ต.ค. 2562
2562 การพัฒนาผลิตภัณฑ์OTOP มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน 0.00 24 ม.ค. 2562 25 ม.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 30 ต.ค. 2562
2562 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน 0.00 28 ก.พ. 2562 1 มี.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 30 ต.ค. 2562
2562 otop product champion มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน 0.00 16 พ.ค. 2562 16 พ.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 30 ต.ค. 2562
2562 แนวทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามแนวพระราชดำริ เพื่อการสร้างอาชีพที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 30,000.00 21 มิ.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 30 ต.ค. 2562
2561 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยหอมทองข้าวเกรียบกล้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 0.00 1 ส.ค. 2561 30 พ.ย. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 30 ต.ค. 2562
2562 โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเก็บรวบรวมข้อมูลชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 50,000.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 30 ต.ค. 2562
2562 โครงการการใช้ความรู้พื้นฐานทางบัญชี สร้างวิถีการออมและเสริมสร้างค่านิยมการใช้จ่ายเงิน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในอำเภอเมืองสมเด็จ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 25,400.00 10 ก.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 30 ต.ค. 2562
2562 โครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับกลุ่มอาชีพสมาชิกสหพันธ์กลุ่มอาชีพเทศบาลเมืองเขารูปช้าง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 220,000.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 30 ต.ค. 2562
2562 โครงการพัฒนาทักษะการตลาดทางตรงและการตลาดทางออนไลน์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 30 ต.ค. 2562
2562 โครงการพัฒนาทักษะการตลาดทางตรงและการตลาดทางออนไลน์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 28,600.00 21 ม.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 30 ต.ค. 2562
2562 โครงการ การสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้สูงอายุในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ปี 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 130,000.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 30 ต.ค. 2562
2562 โครงการมหาวิทยาลัยประชาชนยุคใหม่ ทำงานง่าย ใช้ทุนต่ำ ทำได้จริง 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 30 ต.ค. 2562
2561 OTOP นวัตวิถี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน 0.00 16 ก.ค. 2561 25 ก.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 30 ต.ค. 2562
2561 โครงการพัฒนารูปแบบเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชุมชนบ้านศรีฐาน ตำบลบ้านสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น 365,000.00 1 เม.ย. 2562 1 ก.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 30 ต.ค. 2562
2562 โครงการ พัฒนากลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 98,000.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 30 ต.ค. 2562
2561 มหาวิทยาลัยประชาชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน 1,250,000.00 14 ส.ค. 2561 30 ส.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 30 ต.ค. 2562
2562 มหาวิทยาลัยประชาชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน 1,850,000.00 1 มี.ค. 2562 31 พ.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 30 ต.ค. 2562
2562 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็น Smart Farmer ในจังหวัดพัทลุง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 60,000.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 30 ต.ค. 2562
2563 โครงการพัฒนาโรงเรือนเลี้ยงไหมอัจฉริยะเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมห่วงโซ่ธุรกิจผ้าไหมแพรวา ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน 500,000.00 6 ม.ค. 2563 30 เม.ย. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 30 ต.ค. 2562
2562 โครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการผลิตปุ๋ยหมักแบบเติมอากาศสำหรับผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 82,000.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 30 ต.ค. 2562
2563 โครงการบริการวิชาการจัดทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุน ความรู้ ปรัชญา สู่การปฎิบัติ โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น 393,000.00 7 พ.ค. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 30 ต.ค. 2562
2563 โครงการอาสาประชารัฐเพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนของผู้ประกอบการปลากัดไทยในเขตภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง 300,000.00 1 พ.ย. 2562 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 30 ต.ค. 2562
2563 ส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเพื่อโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 500,000.00 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 31 ต.ค. 2562
2563 การยกระดับกลุ่มผู้ผลิตข้าวสู่มาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 586,700.00 1 ต.ค. 2563 30 ก.ย. 2564 กำลังดำเนินโครงการ 31 ต.ค. 2562
2562 โครงการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน 30,000.00 8 ต.ค. 2561 15 เม.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 31 ต.ค. 2562
2563 การพัฒนาหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรแบบมีส่วนร่วมตามแนวพระราชดำริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 485,600.00 1 ม.ค. 2563 30 เม.ย. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 31 ต.ค. 2562
2563 อาสาประชารัฐเรียนรู้สู่ชุมชน บ้านห้วยหาด ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 500,000.00 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 31 ต.ค. 2562
2563 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วมกรณีบ้านป่างิ้ว หมู่4 ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 500,000.00 1 พ.ย. 2562 30 ก.ย. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 31 ต.ค. 2562
2563 โครงการบริการชาการ เชิงปฏิบัติการบูรณาการทางวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 250,000.00 1 มิ.ย. 2563 30 ก.ย. 2564 กำลังดำเนินโครงการ 31 ต.ค. 2562
2563 โครงการส่งเสริมการลดการใช้สารเคมีในพืชสวนเพื่อเกษตรที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 31 ต.ค. 2562
2562 โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 493,850.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 31 ต.ค. 2562
2562 โครงการพัฒนากลุ่มสินค้าเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจรเพื่อการพัฒนาชุมชนแบบยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 878,200.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 31 ต.ค. 2562
2562 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 0.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 31 ต.ค. 2562
2562 โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 0.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 31 ต.ค. 2562
2563 โครงการ การจัดการอาหารกลางวันพื้นบ้านอีสานสำหรับเด็กปฐมวัยโดยชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 274,100.00 1 ต.ค. 2563 30 ก.ย. 2564 กำลังดำเนินโครงการ 31 ต.ค. 2562
2563 : โครงการชุมชนต้นแบบปลอดขยะและสารพิษ ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 31 ต.ค. 2562
2563 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างมูลค่าเพิ่ม OTOP" มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน 0.00 6 ม.ค. 2563 6 พ.ค. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 31 ต.ค. 2562
2563 โครงการชุมชนต้นแบบปลอดขยะและสารพิษ ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 264,800.00 กำลังดำเนินโครงการ 31 ต.ค. 2562
2563 ธุรกิจการเลี้ยงสุกรด้วยขมิ้นชัน เพื่อลดการใช้สารเคมีในการเลี้ยงสุกรของชุมชนในบ้านหลุบ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามแนวคิดห่วงโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 488,790.00 1 ม.ค. 2563 31 พ.ค. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 31 ต.ค. 2562
2563 การพัฒนาโรงเรือนอัจฉริยะเพื่อเพิ่มผลผลิตสำหรับการเพราะปลูกพืชผักในระบบไฮโดรโพนิกส์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 500,000.00 2 ธ.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 31 ต.ค. 2562
2562 โครงการพัฒนาแกนนำสร้างความสุขสู่ชุมชน : สยามหัวเราะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 544,280.00 18 ธ.ค. 2561 16 มิ.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 31 ต.ค. 2562
2563 โครงการบูรณาการเรียนการสอนสู่การส่งเสริมพัฒนาหมู่บ้านการเพาะเลี้ยงกบนาครบวงจร เพื่อการค้าและอนุรักษ์พันธุ์กบนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 500,000.00 1 ต.ค. 2563 30 ก.ย. 2564 กำลังดำเนินโครงการ 31 ต.ค. 2562
2563 โครงการ นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น เทศบาลเมืองตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก วิทยาลัย นอร์ทเทิร์น 1,070,000.00 1 มิ.ย. 2563 31 ต.ค. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 31 ต.ค. 2562
2563 ธุรกิจการเลี้ยงไก่ด้วยขมิ้นชัน เพื่อลดการใช้สารเคมีในการเลี้ยงไก่ของชุมชนบ้านโคกนางาม ตำบลภูดิน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามแนวคิดห่วงโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 500,000.00 13 ม.ค. 2563 31 พ.ค. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 31 ต.ค. 2562
2561 โครงการการสร้างตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 15,000.00 1 ต.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 31 ต.ค. 2562
2562 โครงการศิลป์อาสาพัฒนาชุมชน (2560-2562) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 954,248.00 9 ม.ค. 2562 31 มี.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 31 ต.ค. 2562
2563 โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน บ้านขุนสมุทรจีน หมู่ 9 ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 31 ต.ค. 2562
2561 โครงการการจัดการขยะอินทรีย์จากครัวเรือน ด้วยระบบบ่อหมักก๊าซชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 70,000.00 1 ต.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 31 ต.ค. 2562
2561 โครงการ การพัฒนาชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 189,400.00 1 ต.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 31 ต.ค. 2562
2561 โครงการทักษิณถิ่นยุติธรรม นำยุติธรรมสู่ชุมชน (รอบรั้วมหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 50,000.00 1 ต.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 31 ต.ค. 2562
2561 โครงการ การสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้สูงอายุในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 100,000.00 1 ต.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 31 ต.ค. 2562
2562 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 380,000.00 1 ธ.ค. 2561 30 มิ.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 31 ต.ค. 2562
2561 โครงการการทำเกษตรแบบผสมผสานเพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 270,000.00 1 ต.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 31 ต.ค. 2562
2560 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรในพื้นที่ภาคใต้ตอนกลาง โครงการย่อยที่ 2: การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงผึ้งและการแปรรูปเพื่อสร้างเสริม รายได้ให้ชาวสวนยางและสวนปาล์ม มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 100,000.00 1 ต.ค. 2559 30 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ 31 ต.ค. 2562
2563 การพัฒนานวัตกรรมการผลิตปุ๋ยเกษตรอินทรีย์เพื่อยกระดับวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 500,000.00 1 พ.ย. 2562 29 ก.พ. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 31 ต.ค. 2562
2560 โครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเชื้อชีวินทรีย์ กับดักแมลงในการป้องกันโรคและแมลงใน สวนไม้ผลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตไม้ผลปลอดภัย มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 80,000.00 1 ต.ค. 2559 30 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ 31 ต.ค. 2562
2562 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตจากห้องเรียนสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 270,000.00 1 ม.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 31 ต.ค. 2562
2563 โครงการนิสิตอาสาประชารัฐเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนบ้านสาขลา ตำบลนาเกลือ อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 31 ต.ค. 2562
2563 โครงการนิสิตอาสาประชารัฐเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนบ้านสวนเก้าแสน ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 31 ต.ค. 2562
2563 โครงการนิสิตอาสาประชารัฐเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนบ้านสาขลา ตำบลนาเกลือ อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 500,000.00 1 พ.ค. 2563 30 ก.ย. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 31 ต.ค. 2562
2563 ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชม “นวัตวิถีเอกลักษณ์ชุมชนกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต” หมู่บ้านปลาเค้าน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 500,000.00 1 มี.ค. 2563 31 ก.ค. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 31 ต.ค. 2562
2562 การใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบอาหารสัตว์ในท้องถิ่นเป็นอาหารสัตว์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 30,000.00 26 เม.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 31 ต.ค. 2562
2563 ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชม “นวัตวิถีเอกลักษณ์ชุมชนกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต” หมู่บ้านสะอาดใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 500,000.00 1 มี.ค. 2563 31 ก.ค. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 31 ต.ค. 2562
2562 โครงการการถ่ายทอดผลงานวิจัย:นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารปลอดกลูเตนจากข้าวดอกมะลิ 105 และข้าวไรซ์เบอร์รี่จังหวัดกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 15,000.00 25 ม.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 31 ต.ค. 2562
2563 โครงการนิสิตอาสาประชารัฐเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนบ้านสาขลา ตำบลนาเกลือ อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 31 ต.ค. 2562
2563 โครงการนิสิตอาสาประชารัฐเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนบ้านสาขลา ตำบลนาเกลือ อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 500,000.00 1 พ.ค. 2563 30 ก.ย. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 31 ต.ค. 2562
2562 โครงการกระบวนการจัดการนวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาแบบมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เพื่อเป็นเศรษฐกิจชุมชนต้นแบบ จังหวัดกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 42,100.00 13 มิ.ย. 2562 14 มิ.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 31 ต.ค. 2562
2563 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อรักษาพันธุกรรมและแปรรูปข้าวหอมมะลิแบบครบวงจร : กรณีศึกษาตำบลเหล่ากลาง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 500,000.00 1 ก.พ. 2563 30 มิ.ย. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 31 ต.ค. 2562
2561 โครงการกิจกรรมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup):โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่การเป็นนวัตกร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 221,900.00 1 ก.พ. 2561 28 ก.พ. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 31 ต.ค. 2562
2560 โครงการหมู่บ้านมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 150,000.00 28 ม.ค. 2560 กำลังดำเนินโครงการ 31 ต.ค. 2562
2563 การส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์แบบครบวงจร ชุมชนชาวผู้ไทย จังหวัดกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 500,000.00 1 มี.ค. 2563 30 มิ.ย. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 31 ต.ค. 2562
2563 ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชม “นวัตวิถีเอกลักษณ์ชุมชนกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต” หมู่บ้านหนองม่วง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 500,000.00 1 มี.ค. 2563 31 ก.ค. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 31 ต.ค. 2562
2563 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาป่าสมุนไพรชุมชนในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 500,000.00 18 พ.ย. 2562 18 เม.ย. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 31 ต.ค. 2562
2560 โครงการการใช้กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของเยาวชนในจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 28,600.00 24 พ.ค. 2560 25 พ.ค. 2560 กำลังดำเนินโครงการ 31 ต.ค. 2562
2562 โครงการอบรมการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอย์ขั้นสูง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 45,000.00 23 ก.พ. 2562 24 ก.พ. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 31 ต.ค. 2562
2563 ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชม “นวัตวิถีเอกลักษณ์ชุมชนกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต” หมู่บ้านหาดทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 500,000.00 1 มี.ค. 2563 31 ก.ค. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 31 ต.ค. 2562
2563 เครื่องอบพริกแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอัจฉริยะ สำหรับชุมชนตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 500,000.00 1 มี.ค. 2563 30 มิ.ย. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 31 ต.ค. 2562
2563 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน กลุ่มทอผ้าเสื้อภูไทปักลายด้วยมือ ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 476,300.00 1 มี.ค. 2563 30 มิ.ย. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 31 ต.ค. 2562
2563 ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชม “นวัตวิถีเอกลักษณ์ชุมชนกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต” หมู่บ้านอัมพวัน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 500,000.00 1 มี.ค. 2563 31 ก.ค. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 31 ต.ค. 2562
2561 โครงการการใช้ความรู้พื้นฐานทางบัญชี สร้างวิถีการออมและเสริมสร้างค่านิยมการใช้จ่ายเงินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักเรียนมันธยมศึกษา ในจังหวัดกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 25,400.00 10 ก.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 31 ต.ค. 2562
2563 ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชม “นวัตวิถีเอกลักษณ์ชุมชนกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต”หมู่บ้านหนองสองห้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 500,000.00 1 มี.ค. 2563 31 ก.ค. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 1 พ.ย. 2562
2563 การถ่ายทอดความรู้ เสริมสร้างกิจกรรม และพัฒนาอุปกรณ์สำหรับคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านข้าวหลาม ตำบลกมลไสย 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 1 พ.ย. 2562
2563 การถ่ายทอดความรู้ เสริมสร้างกิจกรรม และพัฒนาอุปกรณ์สำหรับคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านข้าวหลาม ตำบลกมลไสย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 1 พ.ย. 2562
2563 การพัฒนาการเชิงพื้นที่เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเชิงท่องเที่ยวจากศักยภาพและภูมิปัญญา ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 1 พ.ย. 2562
2562 ส่งเสริม ความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 3,000,000.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 1 พ.ย. 2562
2557 โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนบ้านศาลา ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 200,000.00 1 ต.ค. 2557 30 ก.ย. 2558 กำลังดำเนินโครงการ 1 พ.ย. 2562
2562 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม ของใช้และของตกแต่ง ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 30,000,000.00 1 พ.ย. 2561 31 พ.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 1 พ.ย. 2562
2561 การพัฒนาเมืองผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 107,500.00 กำลังดำเนินโครงการ 1 พ.ย. 2562
2560 โครงการตรวจหาพยาธิใบไม้ตับในอุจจาระของเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 1,000,000.00 1 ต.ค. 2559 30 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ 1 พ.ย. 2562
2563 รูปแบบการสร้างศูนย์เรียนรู้เชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะชีวิตยกระดับ เศรฐกิจชุมชนด้านอาชีพพื้นบ้านในจังหวัดลำปาง 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 1 พ.ย. 2562
2562 การสร้างสำนึกร่วมแห่งความเป็นชุมชนของเด็กและเยาวชน บ้านแม่ใจใต้ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 350,000.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 1 พ.ย. 2562
2558 โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนบ้านศาลา ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 200,000.00 1 ต.ค. 2558 30 ก.ย. 2559 กำลังดำเนินโครงการ 1 พ.ย. 2562
2561 การใช้นวัตกรรมด้านพลังงานในการบริหารจัดการชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา “ปงยางคกโมเดล” มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง 282,600.00 กำลังดำเนินโครงการ 1 พ.ย. 2562
2563 รูปแบบการสร้างศูนย์เรียนรู้เชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะชีวิตยกระดับ เศรฐกิจชุมชนด้านอาชีพพื้นบ้านในจังหวัดลำปาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 200,000.00 1 ธ.ค. 2562 1 ธ.ค. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 1 พ.ย. 2562
2562 ห่วงโซ่คุณค่าของผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปเพื่อพัฒนาทักษะด้านการตลาดของเกษตรกรในจังหวัดลำปาง รองรับโครงการ Smart Farmer มหาวิทยาลัยเนชั่น 128,500.00 กำลังดำเนินโครงการ 1 พ.ย. 2562
2562 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สะอาดใส 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 1 พ.ย. 2562
2560 การจัดการความรู้เพื่อการบริโภคอาหารอย่างปลอดภัย 100,000.00 กำลังดำเนินโครงการ 1 พ.ย. 2562
2562 โครงการบริหารจัดการขยะชุมชนกื้ดช้าง ต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 350,000.00 1 ต.ค. 2561 31 ต.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 1 พ.ย. 2562
2562 การมีส่วนร่วมในการยกระดับการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 0.00 1 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 1 พ.ย. 2562
2559 การพัฒนาและการยกระดับการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษาชุมชนบ้านปงไคร้ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 80,000.00 1 ต.ค. 2559 30 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ 1 พ.ย. 2562
2562 นวัตกรรมเกษตร 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 1 พ.ย. 2562
2562 การป้องกันกำจัดศัตรูข้าวไร่ด้วยชีววิธี 0.00 1 มี.ค. 2562 31 ต.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 1 พ.ย. 2562
2563 ฟ้อนบำบัดเพื่อสุขภาพกับผู้สูงอายุ 100,000.00 1 ม.ค. 2563 31 ธ.ค. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 1 พ.ย. 2562
2562 กระบวนการสร้างต้นแบบการขับเคลื่อนเกษตรและอาหารปลอดภัยโดยชุมชน 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 1 พ.ย. 2562
2563 การสื่อสารอัตลักษณ์อาหารริมทางในจังหวัดลำปาง เพื่อสร้างจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเนชั่น 100,000.00 1 ม.ค. 2563 31 ธ.ค. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 1 พ.ย. 2562
2563 การสื่อสารอัตลักษณ์อาหารริมทางในจังหวัดลำปาง เพื่อสร้างจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 1 พ.ย. 2562
2562 โครงการการวิเคราะห์โลหะหนักที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชากรที่อาศัยบริเวณโดยรอบทะเลสาบหนองหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 50,000.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 1 พ.ย. 2562
2562 พัฒนานวัตกรรมอาหารจากอาหารพื้นถิ่นจังหวัดพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 300,000.00 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 1 พ.ย. 2562
2563 A มหาวิทยาลัยฟาร์อีเทอร์น 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 1 พ.ย. 2562
2562 ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 2,040,000.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 1 พ.ย. 2562
2562 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงกระบือของกลุ่มบ้านสันสะลี จังหวัดพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 1 พ.ย. 2562
2561 แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีน่าน มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 1 พ.ย. 2562
2562 มช มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 1 พ.ย. 2562
2560 รูปแบบศักยภาพชุมชนในการส่งเสริมสุขภาวะทางจิตวิญญาณของผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง 80,000.00 กำลังดำเนินโครงการ 1 พ.ย. 2562
2561 วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน 500,000.00 กำลังดำเนินโครงการ 1 พ.ย. 2562
2563 การบริหารจัดการน้ำชุมชน เพื่อสร้างระบบป่าเปียกและการอุปโภคบริโภคของชุมชนบ้านยองแหละ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 0.00 1 ม.ค. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 1 พ.ย. 2562
2563 โครงการส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นที่ทำการเกษตร ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 1 พ.ย. 2562
2559 โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนบ้านศาลา ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 20,000.00 1 ต.ค. 2559 30 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ 1 พ.ย. 2562
2563 การขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกในการจัดการน้ำเสียชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง ตามแนวทางการจัดการน้ำเสียชุมชนริมแม่น้ำวัง ช่วงไหลผ่านเทศบาลนครลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 500,000.00 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 1 พ.ย. 2562
2562 แก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาและคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 3,000,000.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 1 พ.ย. 2562
2562 งานวิจัยเกษตรอุตสาหกรรมกลางทาง :การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากกลีบกุหลาบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 1 พ.ย. 2562
2563 พัฒนาศักยภาพการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ของผู้พิการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 1 พ.ย. 2562
2559 รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 1 พ.ย. 2562
2562 บ่มเพาะคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักเรียนในระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 3,000,000.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 1 พ.ย. 2562
2560 โครงการการตรวจเลือดหาสารเคมีในเกษตรและการให้ความรู้ในการป้องกันการใช้สารเคมีในเกษตรกรในเขตเทศบาลตำบลเชียงเครือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 50,000.00 1 ต.ค. 2559 31 ต.ค. 2560 กำลังดำเนินโครงการ 1 พ.ย. 2562
2560 โครงการหมู่บ้านต้นแบบ หมู่บ้านราชมงคลต้นแบบบ้านศาลา ภายใต้โครงการหมู่บ้านราชมงคลอีสาน ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 50,000.00 1 ต.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 1 พ.ย. 2562
2562 บ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Start up) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 1,000,000.00 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 1 พ.ย. 2562
2560 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกข้าวบ้านเหล่า จังหวัดพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 1 พ.ย. 2562
2563 รูปแบบการสร้างศูนย์เรียนรู้เชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะชีวิตยกระดับ เศรฐกิจชุมชนด้านอาชีพพื้นบ้านในจังหวัดลำปาง 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 1 พ.ย. 2562
2563 ลดการเผา ลด PM2.5 โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 348,408.00 1 มี.ค. 2563 30 มิ.ย. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 1 พ.ย. 2562
2562 โครงการการพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพในชุมชน : ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ (ปีที่ 1) (ปี 2561) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 1,614,088.00 14 พ.ย. 2561 30 มิ.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 1 พ.ย. 2562
2562 เพื่อนช่วยเพื่อนพัฒนาคุณภาพและความยั่งยืนทางการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 1 พ.ย. 2562
2560 โครงการการจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น : การจัดทำทะเบียนวัตถุและการจัดนิทรรศการ ปีที่ 2 (2560-2562) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 0.00 1 พ.ย. 2561 30 มิ.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 1 พ.ย. 2562
2560 โครงการ “พัฒนาการเกษตรกลุ่มจังหวัดภายใต้ประชาคมอาเซียน กิจกรรมศูนย์กลางแปรรูปอาหารกลุ่มสนุก ๔.๐ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 0.00 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 1 พ.ย. 2562
2562 โครงการสร้างเสริมศักยภาพเยาวชนนักปฏิบัติการจัดการขยะอินทรีย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 120,000.00 15 ม.ค. 2562 30 เม.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 1 พ.ย. 2562
2562 โครงการ ๑ ตำบล ๑ นวัตกรรมเกษตร:การพัฒนาเมล็ดบัวเคลือบปรุงรส มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 180,000.00 1 ธ.ค. 2561 28 ก.พ. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 1 พ.ย. 2562
2562 โครงการ ๑ ตำบล ๑ นวัตกรรมเกษตร: การยืดอายุส้มผักเสี้ยนโดยการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 180,000.00 กำลังดำเนินโครงการ 1 พ.ย. 2562
2562 โครงการพัฒนาสหกรณ์การเกษตรสู่ธุรกิจเพื่อสังคมต้นแบบ: การพัฒนาแผนการตลาดสำหรับกิจการเพื่อสังคม (ปี 2560-2562) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 140,000.00 13 พ.ย. 2561 28 มิ.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 1 พ.ย. 2562
2562 โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน พัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 191,935.00 7 ธ.ค. 2561 5 มิ.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 1 พ.ย. 2562
2562 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 550,620.00 1 ธ.ค. 2561 30 มิ.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 1 พ.ย. 2562
2563 รูปแบบการสร้างศูนย์เรียนรู้เชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะชีวิตยกระดับ เศรฐกิจชุมชนด้านอาชีพพื้นบ้านในจังหวัดลำปาง 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 4 พ.ย. 2562
2563 โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 362,600.00 กำลังดำเนินโครงการ 4 พ.ย. 2562
2563 โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัยด้วยสมุนไพรบำบัดและการตรวจคัดกรองสุขภาพของผู้สูงอายุกับภาวะเสี่ยงต่อโรคหลงลืม (อัลไซเมอร์) 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 4 พ.ย. 2562
2562 การเพิ่มมูลค่าสมุนไพรในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 10,615,200.00 กำลังดำเนินโครงการ 4 พ.ย. 2562
2562 การดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนไทยในศตวรรษที่ 21 อย่างยั่งยืน กรณีศึกษาโรงเรียนสันปูเลย ปัจฉิมวัย เทศบาลตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 0.00 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 4 พ.ย. 2562
2563 การพัฒนาเครือข่ายนักประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในเขตพื้นที่ภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 3,000,000.00 1 พ.ย. 2562 30 ก.ย. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 12 พ.ย. 2562
2563 งานบริหาร สำนักงาน (สจรส.ม.อ.) ปี 63 สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 0.00 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 14 พ.ย. 2562
2562 การจัดการเครือข่ายวิจัย 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 21 พ.ย. 2562
2561 การวิจัยและพัฒนาทักษะชีวิตแบบมีส่วนร่วมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในหอพักนอนโรงเรียนพื้นที่สูง จังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1,350,000.00 1 มิ.ย. 2561 31 พ.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 21 พ.ย. 2562
2556 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนพื้นที่อำเภออมก๋อยตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อย่างยั่งยืน : โครงการ การสร้างส้วมซึมประจำครัวเรือนร่วมกับชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 350,000.00 17 มิ.ย. 2556 31 มี.ค. 2557 กำลังดำเนินโครงการ 21 พ.ย. 2562
2557 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนพื้นที่อำเภออมก๋อยตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อย่างยั่งยืน : โครงการ การสร้างส้วมซึมประจำครัวเรือนร่วมกับชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 22 พ.ย. 2562
2560 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรในพื้นที่ภาคใต้ตอนกลาง โครงการย่อยที่ 6: การแปรรูปและเพิ่มมูลค่าขมิ้นชันสำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกขมิ้นชัน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 100,000.00 1 ต.ค. 2559 30 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินโครงการ 22 พ.ย. 2562
2558 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนพื้นที่อำเภออมก๋อย ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อย่างยั่งยืน 1. โครงการเรื่อง การส่งเสริมการเรียนรู้อาชีพสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านยางเปา 2558 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 350,000.00 กำลังดำเนินโครงการ 22 พ.ย. 2562
2559 โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตด้วยรังสีเทคนิค : การสร้างฐานข้อมูล เอกซเรย์ทรวงอก ภาวะกระดูกพรุน ภาวะฟันตกกระ และพัฒนาวิชาชีพรังสีเทคนิค 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 22 พ.ย. 2562
2559 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนพื้นที่อำเภออมก๋อย ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อย่างยั่งยืน : โครงการสร้างส้วมซึมประจำบ้านร่วมกับชุมชน 2559 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3,113,300.00 1 ต.ค. 2558 30 ก.ย. 2559 กำลังดำเนินโครงการ 22 พ.ย. 2562
2560 โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ ปี พ.ศ.2560 ชุมชนบ้านป่าตึงงาม มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 20,120.00 1 ก.พ. 2561 30 พ.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 29 พ.ย. 2562
2562 การประเมินการจัดการพลังงานในกระบวนการผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดบ้านทุ่งบ่อแป้นต่อการปรับเปลี่ยนเตาผลิจไอน้ำก้อนเห็ด มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง 40,000.00 3 มิ.ย. 2562 8 พ.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 29 พ.ย. 2562
2562 พี่อ่านคล่องน้องอ่านได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 10 ธ.ค. 2562
2562 กล้วยฉาบ กลุ่มแม่บ้าน หมู่ที่ 9 คลองบางหลวง ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 0.00 1 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 11 ธ.ค. 2562
2562 กล้วยกวน ชุมชนหมู่ที่ 12 คลองเจ้า ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 0.00 1 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 11 ธ.ค. 2562
2562 พริกแกงตำมือ น้ำพริกปลาย่าง น้ำสมุนไพร กลุ่มอาชีพบ้านคลองบางหลวงไหว้พระ หมู่ที่ 11 ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 0.00 1 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 12 ธ.ค. 2562
2562 การปลูกพืชสวนครัว และพืชผักสมุนไพรในกระถาง บ้านคลองบางหลวง หมุ่ที่1 ต.คูขวาง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 0.00 1 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 12 ธ.ค. 2562
2562 พริกแกง หมู่ที่ 2 บ้านคลองบางหลวง ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 0.00 1 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 12 ธ.ค. 2562
2562 เห็ดพอเพียง หมู่ที่ 3 บ้านคลองบางหลวง ต.คูขวาง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 0.00 1 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 12 ธ.ค. 2562
2562 เห็ด สืบ สาส์น หมู่ที่ 4 ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 0.00 1 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 12 ธ.ค. 2562
2562 นํ้าพริกปลาป่น บ้านคลองบางโพธิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 0.00 1 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 12 ธ.ค. 2562
2562 นํ้าพริกเผาไข่เค็ม หมู่ที่ 6 ตําบลคูบางหลวง อําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 0.00 1 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 12 ธ.ค. 2562
2562 กาละแมโบราณ หมู่ที่ 7 คลองบางหลวง ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 0.00 1 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 12 ธ.ค. 2562
2562 นํ้าพริกเผารวมใจ หมู่ที่ 8 บ้านคูขวางไทย ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 0.00 1 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 12 ธ.ค. 2562
2562 ยกระดับคุณภาพชีวิตและลดความเสี่ยงของผู้สูงอายุที่อยู่ลำพัง หมู่ที่ 1 บ่อน้ำเชี่ยว ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 0.00 1 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 13 ธ.ค. 2562
2562 ทางเดินหินนวดเท้าเพื่อสุขภาพ หมู่ที่ 3 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 0.00 1 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 13 ธ.ค. 2562
2562 การผลิตปลาร้าผง ปลาร้าก้อน ปลาร้าทรงเครื่องและนํ้าปลาร้า (กลุ่มระแหงนัวร์ ) หมู่ที่ 4 ระแหง ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 0.00 1 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 13 ธ.ค. 2562
2562 กล้วยฉาบชุมชนระแหง หมู่ที่ 5 คลองโยธา ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 0.00 1 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 13 ธ.ค. 2562
2562 เกษตรอินทรีย์ เมี่ยงคำ และผลิตภัณฑ์สมุนไพร กลุ่มระแหงพอเพียง หมู่ที่ 6 คลองระแหง ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 0.00 1 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 13 ธ.ค. 2562
2562 กลุ่มพัฒนาเห็ด หมู่ที่ 8 คลองถ่ำตะบัน ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 0.00 1 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 13 ธ.ค. 2562
2562 น้ำหมักชีวภาพและสบู่ล้างมือจากสารสกัดข้าว หมู่ที่ 10 คลองถ่ำตะบัน ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 0.00 1 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 13 ธ.ค. 2562
2562 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยกรอบ นํ้าพริกนรก หมู่ที่ 6 คลองหน้าไม้ ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 0.00 1 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 13 ธ.ค. 2562
2562 การผลิตนํ้ายาอเนกประสงค์ การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ และการทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย หมู่ที่ 13 ชุมชนนวนครหน้าเมือง ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 0.00 1 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 13 ธ.ค. 2562
2562 ซาลาเปาหลากไส้ และวุ้นมะพร้าวหลากรสชาติ หมู่ที่ 8 ชุมชนหมู่บ้านนครชัยมงคลวิลล่า ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 0.00 1 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 16 ธ.ค. 2562
2562 โครงการพันธกิจสัมพันธ์ แก้ปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท หมู่ที่ 12 ชุมชนโรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 0.00 1 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 16 ธ.ค. 2562
2562 พวงมาลัยประดิษฐ์ หมู่ที่ 13 ชุมชนเคหะชุมชนคลองหลวง ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 0.00 1 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 16 ธ.ค. 2562
2562 จากฟาร์มเห็ด สู่ฟาร์มสุข ชุมชนวัดคุณหญิงส้มจีน หมู่ 14 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 0.00 1 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 16 ธ.ค. 2562
2562 โครงการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Business Intelligence มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 0.00 17 ธ.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 17 ธ.ค. 2562
2562 ผลิตภัณฑ์ด้านเศรษฐกิจชุมชน (ของชำร่วย) หมู่ 14 ชุมชนหมู่ 15 สามัคคี ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 0.00 1 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 17 ธ.ค. 2562
2562 ผักปลอดสารพิษ ชุมชนพืชนิมิต ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 17 ธ.ค. 2562
2562 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพร ชุมชนนวนครวิลล่า-แฟลต หมู่ที่ 13 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 0.00 1 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 17 ธ.ค. 2562
2562 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื่อกก หมู่ที่ 3 คลองสามสิบ ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 0.00 1 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 17 ธ.ค. 2562
2562 การพัฒนาผ้ามัดย้อม บ้านหนองโกวิทย์ หมู่ที่ 7 ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 17 ธ.ค. 2562
2563 การพัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพการผลิต และสร้างเครือข่ายผู้ผลิตวัตถุดิบ 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 18 ธ.ค. 2562
2563 การพัฒนานวัตกรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมผู้สูงอายุในจังหวัดกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 500,000.00 1 ม.ค. 2563 30 เม.ย. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 20 ธ.ค. 2562
2562 ปลูกป่าเศรษฐกิจพิชิตหมอกควันที่ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 452,000.00 1 เม.ย. 2562 30 พ.ค. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 23 ธ.ค. 2562
2562 โครงการขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่ชุมชน 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 23 ธ.ค. 2562
2562 โครงการการสร้างนวัตกรรมสู่ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 23 ธ.ค. 2562
2562 กระเป๋าผ้าทอสานลาย หมู่ที่ 8 บ้านพรสวรรค์ ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 0.00 1 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 26 ธ.ค. 2562
2562 การดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ หมู่ที่ 10 ทับทิมสยาม 05 ต.คลองไก่เถื่อน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 0.00 1 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 26 ธ.ค. 2562
2562 ผลิตภัณฑ์นํ้าพริก หมู่ที่ 13 ถาวรสามัคคี ต.หนองม่วง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 0.00 1 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 26 ธ.ค. 2562
2563 โครงการ การจัดการอาหารกลางวันพื้นบ้านอีสานสำหรับเด็กปฐมวัยโดยชุมชน 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 26 ธ.ค. 2562
2563 การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 27 ธ.ค. 2562
2562 เครื่องอบพริกแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอัจฉริยะ สำหรับชุมชนตำบลลำคลอง อำเภอเมืองจังหวัด กาฬสินธุ์ 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 30 ธ.ค. 2562
2562 เครื่องอบพริกแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอัจฉริยะ สำหรับชุมชนตำบลลำคลอง อำเภอเมืองจังหวัด กาฬสินธุ์ 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 30 ธ.ค. 2562
2563 อาสาประชารัฐ “การพัฒนาการแปรรูปสิ่งทอและหัตถกรรมท้องถิ่น” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 500,000.00 1 ม.ค. 2563 17 พ.ค. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 31 ธ.ค. 2562
2563 พัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวและผลพลอยได้จากข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 2 ม.ค. 2563
2562 กระเป๋าเสื่อกก หมู่ที่ 6 โคกสมัคคี ต.หนองม่วง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 0.00 1 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 6 ม.ค. 2563
2562 การเพาะเห็ดและการแปรรูปแหนมเห็ดนางฟ้า หมู่ที่ 2 โคกสมัคคี ต.หนองม่วง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 0.00 1 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 6 ม.ค. 2563
2562 การพัฒนากลุ่มอาชีพจิ้งหรีด ดอกไม้จันทน์ และหนูนา หมู่ที่ 12 บ้านคลองยาง ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 0.00 1 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 7 ม.ค. 2563
2562 การเลี้ยงไหมอีรี่ (มัน ต่อ ยอด) หมู่ที่ 2 บ้านแสง์ ต.ทัพเสด็จ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 0.00 1 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 7 ม.ค. 2563
2562 การแปรรูปเกล็ดปลาตะเพียน หมู่ที่ 3 บ้านหนองปรือ ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 0.00 1 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 7 ม.ค. 2563
2562 การพัฒนาการเลี้ยงกบ หมู่ที่ 15 บ้านปางสีดา ต.ท่าแยก อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 0.00 1 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 7 ม.ค. 2563
2562 น้ำพริกไข่แดงสมุนไพร น้ำพริกปลาร้าสมุนไพร น้ำพริกข่าปลาแห้ง บ้านคลองหมากนัด หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 0.00 1 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 7 ม.ค. 2563
2562 เกษตรอินทรีย์ วิถีชุมชนคนคลองอาราง หมู่ทีี่ 16 คลองอาราง ต.บ้านแก้ง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 0.00 1 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 7 ม.ค. 2563
2562 การพัฒนาไม้กวาดดอกหญ้าแบบ 4 เส้า หมู่ที่ 7 คลองน้ำเขียว ต.ท่าแยก อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 0.00 1 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 7 ม.ค. 2563
2562 การแปรรูปปลาแผ่นและนํ้าพริกปลาฟู บ้านทัพหลวง หมู่ 7 ต.ตาหลังใน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 0.00 1 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 7 ม.ค. 2563
2562 การปลูกผักปลอดสารพิษ และการทำปุ๋ยหมัก หมู่ที่ 4 แก่งสะเดา ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 0.00 1 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 7 ม.ค. 2563
2562 การแปรรูปผ้าย้อมสีจากธรรมชาติ หมู่ที่ 3 บ้านวังยาว ต.คลองหินปูน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 0.00 1 พ.ย. 2562 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 8 ม.ค. 2563
2562 ผลิตภัณฑ์ลูกประคบสมุนไพร หมู่ที่ 3 บ้านไร่สามสี ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 0.00 1 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 8 ม.ค. 2563
2562 การพัฒนาผลิตภัณฑ์นํ้าพริก ปลาย่างร่มควันและปลาส้ม หมู่ที่ 3 บ้านห้วยชัน ต.ช่องกุ่ม อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 0.00 1 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 9 ม.ค. 2563
2562 ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพรท้องถิ่น (ยาหม่องไพล และนํ้ามันไพล) หมู่ที่ 6 บ้านใหม่ไทยพัฒนา ต.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 0.00 1 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 9 ม.ค. 2563
2562 ผลิตภัณฑ์หน้ากากผ้าทอมือป้องกันฝุ่น PM 2.5 หมู่ที่ 8 บ้านภักดีแผ่นดิน ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 0.00 1 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 9 ม.ค. 2563
2562 การแปรรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวเม่า หมู่ที่ 2 บ้านเนินสะอาด ตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 0.00 1 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 10 ม.ค. 2563
2562 มันเห็บแปรรูป (มันชายแดน) หมู่ที่ 1 บ้านคลองน้ำใส ต.คลองใส อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 0.00 1 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 10 ม.ค. 2563
2562 การเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ หมู่ที่ 6 บ้านทับพริก ต.ทับพริก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 0.00 1 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 11 ม.ค. 2563
2562 กบยิ้ม ไก่แย้ม หมู่ที่ 6บ้าน อพป.คลองน้ำใส ตำบลคลองน้ำใส อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 0.00 1 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 11 ม.ค. 2563
2563 ทดสอบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี 20.00 3 มี.ค. 2563 6 มี.ค. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 5 มี.ค. 2563
2563 แนวทางการจัดตั้งกลุ่มฝึกวิชาชีพทอผ้าไหมในทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยฟาร์อีเทอร์น 40,000.00 12 ก.พ. 2563 31 มี.ค. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 4 เม.ย. 2563
2563 - พืชร่วมยาง นราธิวาส สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 200,000.00 1 ก.ค. 2563 31 ต.ค. 2564 กำลังดำเนินโครงการ 29 มิ.ย. 2563
2563 พืชร่วมยาง นครศรีธรรมราช สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 200,000.00 1 มิ.ย. 2563 30 พ.ย. 2564 กำลังดำเนินโครงการ 29 มิ.ย. 2563
2563 พืชร่วมยาง ชุมพร สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 200,000.00 1 ก.ค. 2563 30 พ.ย. 2564 กำลังดำเนินโครงการ 29 มิ.ย. 2563
2563 พืชร่วมยาง ระนอง สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 200,000.00 1 ก.ค. 2563 30 ต.ค. 2564 กำลังดำเนินโครงการ 29 มิ.ย. 2563
2563 - เกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัยเพื่อสุขภาพ นราธิวาส สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 302,000.00 1 ก.ค. 2563 31 พ.ค. 2564 กำลังดำเนินโครงการ 29 มิ.ย. 2563
2563 เกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัยเพื่อสุขภาพ นครศรีธรรมราช สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 29 มิ.ย. 2563
2563 เกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัยเพื่อสุขภาพ ชุมพร สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 302,000.00 1 ก.ค. 2563 30 พ.ย. 2564 กำลังดำเนินโครงการ 29 มิ.ย. 2563
2563 - เกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัยเพื่อสุขภาพ ระนอง สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 400,000.00 1 ก.ค. 2563 30 พ.ย. 2564 กำลังดำเนินโครงการ 29 มิ.ย. 2563
2563 - ตำบลบูรณาการระบบอาหาร นราธิวาส สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 175,000.00 1 มิ.ย. 2563 30 พ.ย. 2564 กำลังดำเนินโครงการ 29 มิ.ย. 2563
2563 ตำบลบูรณาการระบบอาหาร นครศรีธรรมราช สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 0.00 1 มิ.ย. 2563 30 พ.ย. 2564 กำลังดำเนินโครงการ 29 มิ.ย. 2563
2563 ตำบลบูรณาการระบบอาหาร ชุมพร สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 0.00 1 มิ.ย. 2563 30 พ.ย. 2564 กำลังดำเนินโครงการ 29 มิ.ย. 2563
2563 ตำบลบูรณาการระบบอาหาร สุราษฎร์ธานี สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 75,000.00 1 มิ.ย. 2563 30 พ.ย. 2564 กำลังดำเนินโครงการ 29 มิ.ย. 2563
2563 ชุมชนบ้านบ่อเจ็ดลูก จังหวัดสตูล สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 30,928.00 1 ก.ค. 2563 30 ก.ย. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 29 มิ.ย. 2563
2563 ชุมชนบ่อหิน จังหวัดตรัง สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 0.00 1 ก.ค. 2563 30 ก.ย. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 29 มิ.ย. 2563
2563 ชุมชนบ้านทุ่งหยีเพ็ง จังหวัดกระบี่ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 26,086.00 1 ก.ค. 2563 31 ต.ค. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 29 มิ.ย. 2563
2563 ชุมชนบ้านถ้ำเสือ จังหวัดกระบี่ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 0.00 1 ก.ค. 2563 31 ต.ค. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 29 มิ.ย. 2563
2563 ชุมชนบ้านนาตีน จังหวัดกระบี่ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 21,185.00 1 ก.ค. 2563 31 ต.ค. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 29 มิ.ย. 2563
2563 ชุมชนบ้านสามช่องเหนือ จังหวัดพังงา สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 35,750.00 1 ก.ค. 2563 31 ส.ค. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 29 มิ.ย. 2563
2563 ชุมชนบ้านกมลา จังหวัดภูเก็ต สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 35,900.00 1 ก.ค. 2563 31 ส.ค. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 29 มิ.ย. 2563
2563 ชุมชนม่วงกลวง จังหวัดระนอง สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 50,400.00 1 ก.ค. 2563 31 ก.ค. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 29 มิ.ย. 2563
2563 ตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 29 มิ.ย. 2563
2563 ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 29 มิ.ย. 2563
2563 ตำบลยามู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 29 มิ.ย. 2563
2563 ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 29 มิ.ย. 2563
2563 ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 29 มิ.ย. 2563
2563 การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน อันดามัน สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 400,000.00 1 ก.ค. 2563 31 ส.ค. 2564 กำลังดำเนินโครงการ 29 มิ.ย. 2563
2563 การจัดการภัยพิบัติโด การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง กรณีศึกษา ไฟใหม้ป่าพรุโต๊ะแดง และป่าพรุบาเจาะ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 400,000.00 1 ก.ค. 2563 31 ม.ค. 2565 กำลังดำเนินโครงการ 29 มิ.ย. 2563
2563 หลักสูตรการติดตามประเมินผล สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 29 มิ.ย. 2563
2563 หลักสูตรการสร้างเสริมสุขภาพและการบริหารโครงการ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 29 มิ.ย. 2563
2563 63-00-0378 เครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ (จริยธรรมสื่อ) สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 1,300,000.00 1 ก.ค. 2563 30 ก.ย. 2564 กำลังดำเนินโครงการ 29 มิ.ย. 2563
2563 ประเมินผลภายใน ประเด็นความมั่นคงทางอาหาร : พืชร่วมยาง สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 120,000.00 1 ก.ค. 2563 30 ก.ย. 2564 กำลังดำเนินโครงการ 29 มิ.ย. 2563
2563 ประเมินผลภายใน ประเด็นความมั่นคงทางอาหาร: เกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัยเพื่อสุขภาพ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 120,000.00 16 พ.ย. 2563 30 ก.ย. 2564 กำลังดำเนินโครงการ 29 มิ.ย. 2563
2563 ประเมินผลภายใน ประเด็นตำบลบูรณาการระบบอาหาร สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 120,000.00 1 ก.ค. 2563 30 ก.ย. 2564 กำลังดำเนินโครงการ 29 มิ.ย. 2563
2563 การติดตามและประเมินผลโครงการศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะด้านการสร้างเสริมสุขภาพ : ประเด็นความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (การท่องเที่ยวโดยชุมชน) โดยการประยุกต์ใช้กระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 105,000.00 1 ก.ค. 2563 30 ก.ย. 2564 กำลังดำเนินโครงการ 29 มิ.ย. 2563
2563 ประเมินผลภายใน ประเด็นการพัฒนากลไกระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วม (กลไกกองทุนตำบล กลไก พชอ) สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 29 มิ.ย. 2563
2563 ประเมินผลภายใน การจัดบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 105,000.00 1 ก.ค. 2563 30 ก.ย. 2564 กำลังดำเนินโครงการ 29 มิ.ย. 2563
2563 ประเมินผลภายใน การจัดการปัจจัยเสี่ยงตามแนวทางสันติสุขภาวะ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 105,000.00 1 ก.ค. 2563 30 ก.ย. 2564 กำลังดำเนินโครงการ 29 มิ.ย. 2563
2563 ประเมินผลภายใน การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 120,000.00 1 ส.ค. 2563 30 ก.ย. 2564 กำลังดำเนินโครงการ 29 มิ.ย. 2563
2563 ประเมินผลภายใน งานสื่อสาธารณะ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 120,000.00 1 ก.ค. 2563 30 ก.ย. 2564 กำลังดำเนินโครงการ 29 มิ.ย. 2563
2563 งานบริหารกลาง ศวนส. ติดตาม/สนับสนุนโครงการ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 800,000.00 1 มิ.ย. 2563 30 พ.ย. 2564 กำลังดำเนินโครงการ 30 มิ.ย. 2563
2563 งานกลาง พืชร่วมยาง สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 0.00 1 มิ.ย. 2563 30 พ.ย. 2564 กำลังดำเนินโครงการ 8 ก.ค. 2563
2563 งานกลาง เกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัยเพื่อสุขภาพ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 0.00 1 ก.ค. 2563 31 ต.ค. 2564 กำลังดำเนินโครงการ 8 ก.ค. 2563
2563 งานกลาง ตำบลบูรณาการระบบอาหาร สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 0.00 1 มิ.ย. 2563 30 พ.ย. 2564 กำลังดำเนินโครงการ 8 ก.ค. 2563
2563 - งานกลาง การท่องเที่ยวโดยชุมชน สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 8 ก.ค. 2563
2563 งานกลาง การจัดบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 816,000.00 1 เม.ย. 2563 30 ก.ย. 2564 กำลังดำเนินโครงการ 8 ก.ค. 2563
2563 งานกลาง การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 0.00 1 ก.ค. 2563 31 พ.ค. 2564 กำลังดำเนินโครงการ 8 ก.ค. 2563
2563 งานกลาง การพัฒนาศักยภาพเครือข่าย สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 8 ก.ค. 2563
2563 งานกลาง งานสื่อสาธารณะ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 8 ก.ค. 2563
2563 งานกลาง งานประเมินผลภายใน สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 8 ก.ค. 2563
2563 62-00-1612 62-00-1612 โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส.ระดับกลุ่มพื้นที่ภาคใต้ ระยะที่ 2 สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 0.00 1 ก.พ. 2563 30 มิ.ย. 2564 กำลังดำเนินโครงการ 11 ก.ค. 2563
2563 - งานกลาง การจัดการปัจจัยเสี่ยงตามแนวทางสันติสุขภาวะ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 939,000.00 1 ก.ค. 2563 30 มิ.ย. 2565 กำลังดำเนินโครงการ 18 ก.ค. 2563
2563 62-00-1490 โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ และพัฒนากลไกสุขภาวะระดับพื้นที่ (77 จังหวัด) สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 15,000,000.00 5 ส.ค. 2562 31 ก.ค. 2564 กำลังดำเนินโครงการ 20 ก.ค. 2563
2563 รูปแบบการดำเนินงาน การพัฒนากลไกระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วม สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 100,000.00 1 ก.ค. 2563 31 ก.ค. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 21 ก.ค. 2563
2563 62-00-1684 62-00-1684 การพัฒนารูปแบบในการเสริมสร้างสมรรถนะของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ต่อการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น : กรณีสามจังหวัดชายแดนใต้ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 0.00 1 ส.ค. 2563 1 ต.ค. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 8 ส.ค. 2563
2563 ภาคใต้สร้างสุข วิถี New Normal สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 5,000,000.00 1 ก.ย. 2563 31 ส.ค. 2564 กำลังดำเนินโครงการ 8 ก.ย. 2563
2563 หลักสูตรวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นกับแนวทางการจัดการท่องเที่ยวบนฐานชุมชนเชิงสร้างสรรค์เมืองเวียง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 9 พ.ย. 2563
2563 กลไกสุขภาพ พื้นที่ อ.มะนัง จ.สตูล สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 29,500.00 1 ธ.ค. 2563 30 ก.ย. 2564 กำลังดำเนินโครงการ 26 พ.ย. 2563
2563 - กลไกสุขภาพ พื้นที่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 0.00 1 ธ.ค. 2563 31 ก.ค. 2564 กำลังดำเนินโครงการ 26 พ.ย. 2563
2563 - กลไกสุขภาพ พื้นที่ อ.ถ้ำพรรณา จ.นครศรีธรรมราช สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 100,000.00 1 ม.ค. 2564 30 พ.ย. 2564 กำลังดำเนินโครงการ 26 พ.ย. 2563
2563 กลไกสุขภาพ พื้นที่ อ.เกาะยาว จ.พังงา สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 0.00 1 ก.ย. 2563 30 ก.ย. 2564 กำลังดำเนินโครงการ 26 พ.ย. 2563
2563 กลไกสุขภาพ พื้นที่ อ.เมือง จ.ชุมพร สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 0.00 1 พ.ย. 2563 31 ก.ค. 2564 กำลังดำเนินโครงการ 26 พ.ย. 2563
2563 กลไกสุขภาพ พื้นที่ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 40,000.00 15 พ.ย. 2563 30 ธ.ค. 2564 กำลังดำเนินโครงการ 26 พ.ย. 2563
2563 กลไกสุขภาพ พื้นที่ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 110,850.00 2 พ.ย. 2563 31 ส.ค. 2564 กำลังดำเนินโครงการ 26 พ.ย. 2563
2564 โครงการบริหารงานงานกลาง 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย 0.00 1 ก.พ. 2564 31 ธ.ค. 2564 กำลังดำเนินโครงการ 14 ธ.ค. 2563
2564 โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย : จ.สงขลา อ.สิงหนคร ต.หัวเขา ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 800,000.00 กำลังดำเนินโครงการ 14 ธ.ค. 2563
2563 กลไกสุขภาพ พื้นที่ อ.เมือง จ.พัทลุง 101,960.00 1 พ.ย. 2563 30 ก.ย. 2564 กำลังดำเนินโครงการ 17 ธ.ค. 2563
2564 โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย : จ.นราธิวาส อ.รือเสาะ ต.โคกสะตอ 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 18 ธ.ค. 2563
2564 โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย : จ.นราธิวาส อ.รือเสาะ ต.สาวอ 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 18 ธ.ค. 2563
2564 โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย : จ.นราธิวาส อ.รือเสาะ ต.เอราวัณ 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 18 ธ.ค. 2563
2564 โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย : จ.ปัตตานี อ.เมือง ต.ตันหยงลุโละ ประเด็น กุ้งแห้ง 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 18 ธ.ค. 2563
2564 โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย : จ.ปัตตานี อ.เมือง ต.รูสะมิแล ประเด็น กุ้งแห้ง 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 18 ธ.ค. 2563
2564 โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย : จ.ปัตตานี อ.เมือง ต.บางปู ประเด็น กุ้งแห้ง 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 18 ธ.ค. 2563
2564 โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย : จ.ปัตตานี อ.เมือง ต.ดอนรัก 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 18 ธ.ค. 2563
2564 โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย : จ.ปัตตานี อ.เมือง ต.ท่ากำชำ ประเด็น กุ้งแห้ง 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 18 ธ.ค. 2563
2564 โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย : จ.ปัตตานี อ.เมือง ต.บางตาวา ประเด็น กุ้งแห้ง 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 18 ธ.ค. 2563
2564 โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย : จ.พัทลุง อ.ปากพะยูน ต.เกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 800,000.00 1 ก.พ. 2564 31 ม.ค. 2565 กำลังดำเนินโครงการ 18 ธ.ค. 2563
2564 โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย : จ.สตูล อ.เมือง ต.บ้านควน 800,000.00 1 ม.ค. 2564 31 ม.ค. 2565 กำลังดำเนินโครงการ 18 ธ.ค. 2563
2564 โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย : จ.สตูล อ.เมือง ต.พิมาน 800,000.00 1 ม.ค. 2564 31 ธ.ค. 2564 กำลังดำเนินโครงการ 18 ธ.ค. 2563
2564 โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย : จ.สตูล อ.ละงู ต.น้ำผุด 800,000.00 1 ก.พ. 2564 31 ธ.ค. 2564 กำลังดำเนินโครงการ 18 ธ.ค. 2563
2564 - งานบริหารงานกลาง การพัฒนากลไกระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วม 8 จังหวัด 300,000.00 กำลังดำเนินโครงการ 16 ม.ค. 2564
2564 กลไกสุขภาพ พื้นที่ อ.เทพา จ.สงขลา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 80,000.00 15 พ.ย. 2563 30 ก.ย. 2564 กำลังดำเนินโครงการ 13 ก.พ. 2564
2564 กีฬาสร้างสุขภาพร่างกาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 10,000.00 กำลังดำเนินโครงการ 2 มี.ค. 2564
2564 (UNPD) ปฏิบัติการณ์ความมั่นคงทางอาหาร อบต.ปูยุด อ.เมือง จ.ปัตตานี สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 80,000.00 1 มิ.ย. 2564 31 ธ.ค. 2564 กำลังดำเนินโครงการ 9 มิ.ย. 2564
2564 64-ข-023 (UNPD) ปฏิบัติการณ์ความมั่นคงทางอาหาร อบต.บ้านน้ำบ่อ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 80,000.00 1 มิ.ย. 2564 31 ธ.ค. 2564 กำลังดำเนินโครงการ 9 มิ.ย. 2564
2564 (UNPD) ปฏิบัติการณ์ความมั่นคงทางอาหาร อบต.ปุโละปุโย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 80,000.00 1 มิ.ย. 2564 31 ธ.ค. 2564 กำลังดำเนินโครงการ 9 มิ.ย. 2564
2564 ุ64-ข-022 (UNPD) ปฏิบัติการณ์ความมั่นคงทางอาหาร ทต.ลำใหม่ อ.เมือง จ.ยะลา สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 80,000.00 1 มิ.ย. 2564 31 ธ.ค. 2564 กำลังดำเนินโครงการ 9 มิ.ย. 2564
2564 (UNPD) โครงการส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนบ้านแหร อำเภอธารโต จังหวัดยะลา สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 80,000.00 15 มิ.ย. 2564 31 ธ.ค. 2564 กำลังดำเนินโครงการ 9 มิ.ย. 2564
2564 (UNPD) ปฏิบัติการณ์ความมั่นคงทางอาหาร อบต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 80,000.00 1 มิ.ย. 2564 31 ธ.ค. 2564 กำลังดำเนินโครงการ 9 มิ.ย. 2564
2564 การผลิตอาหารปลอดภัยสู่การสร้างความมั่นคงทางอาหารเพื่อขจัดความหิวโหย อบต.แว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 80,000.00 1 มิ.ย. 2564 31 ธ.ค. 2564 กำลังดำเนินโครงการ 9 มิ.ย. 2564
2564 (UNPD) ปฏิบัติการณ์ความมั่นคงทางอาหาร ทต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 80,000.00 1 มิ.ย. 2564 31 ธ.ค. 2564 กำลังดำเนินโครงการ 9 มิ.ย. 2564
2564 00127817 (UNPD) ปฏิบัติการณ์ความมั่นคงทางอาหาร อบต.ยะรัง ต.ยะรัง จ.นราธิวาส สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 80,000.00 1 มิ.ย. 2564 31 ธ.ค. 2564 กำลังดำเนินโครงการ 9 มิ.ย. 2564
2564 (UNPD) ปฏิบัติการณ์ความมั่นคงทางอาหาร อบต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 80,000.00 1 มิ.ย. 2564 31 ธ.ค. 2564 กำลังดำเนินโครงการ 9 มิ.ย. 2564
2564 โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 1 สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 1,200,000.00 1 ต.ค. 2564 31 พ.ค. 2565 กำลังดำเนินโครงการ 23 มิ.ย. 2564
2564 โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 2 สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 23 มิ.ย. 2564
2564 โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 3 สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 23 มิ.ย. 2564
2564 โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 4 สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 400,000.00 1 ต.ค. 2564 31 พ.ค. 2565 กำลังดำเนินโครงการ 23 มิ.ย. 2564
2564 โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 5 สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 23 มิ.ย. 2564
2564 โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 6 สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 23 มิ.ย. 2564
2564 โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 7 สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 23 มิ.ย. 2564
2564 โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 8 สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 23 มิ.ย. 2564
2564 โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 9 สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 23 มิ.ย. 2564
2564 โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 10 สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 900,000.00 1 ต.ค. 2564 31 พ.ค. 2565 กำลังดำเนินโครงการ 23 มิ.ย. 2564
2564 โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 11 สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 23 มิ.ย. 2564
2564 โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 12 สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 2,200,000.00 11 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 กำลังดำเนินโครงการ 23 มิ.ย. 2564
2564 โครงการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ปี 66-70 สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 650,000.00 29 ก.ค. 2564 29 ก.ย. 2564 กำลังดำเนินโครงการ 12 ก.ย. 2564
2565 โครงการการพัฒนารูปแบบในการสร้างเสริมสมรรถนะของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ต่อการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น กรณีสามจังหวัดชายแดนใต้ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 3,484,772.00 15 ต.ค. 2564 14 เม.ย. 2566 กำลังดำเนินโครงการ 30 พ.ย. 2564
จำนวน 841 โครงการ 57 กองทุน 253,694,600.78