สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ตำบลบูรณาการอาหารตำบลนางหลง นครศรีธรรมราช
ภายใต้โครงการ แผนงานโซนใต้กลาง
ภายใต้องค์กร สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.)
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กันยายน 2559 - 28 กุมภาพันธ์ 2560
งบประมาณ 80,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายนิคม พงศาปาน
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ 1.นางสาววรรณาสุวรรณชาตรี 2.นางสาวพีรยาจินดามณี3.นายวรวิชญ์กฐินหอม
พื้นที่ดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง
ละติจูด-ลองจิจูด 7.9132963598414,100.01077262219place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ก.ย. 2559 30 พ.ย. 2559 1 ก.ย. 2559 31 พ.ค. 2560 36,000.00
2 1 ธ.ค. 2559 31 ม.ค. 2560 40,000.00
3 1 ก.พ. 2560 28 ก.พ. 2560 4,000.00
รวมงบประมาณ 80,000.00
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 การจัดทำข้อมูลความมั่นคงทางอาหาร

เกิดข้อมูลสถานกาณ์ข้าวปศุสัตว์ อาหารทะเลพืชผักผลไม้

2 การจัดทำข้อมูลสถานการณ์ด้านโภชนาการ

เกิดกลไกราะบบการเฝ้าระวังสารปนเปื้อนในอาหาร

stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 4 ส.ค. 2559 09:47 น.