สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
8 ก.ย. 59 ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่1 15 3,000.00 4,600.00
8 ก.ย. 59 ประชุมคณะทำงา่น 15 3,000.00 -
21 ก.ย. 59 ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 2 15 3,000.00 3,600.00
27 ก.ย. 59 ประชุมคณะทำงา่น ครั้งที่ 3 15 3,000.00 3,200.00
29 ก.ย. 59 ประชุมคณะทำงา่น ครั้งที่ 4 15 3,000.00 4,800.00
21 ต.ค. 59 ประชุมคณะทำงาน และผู้จัดเก็บข้อมูล 25 10,000.00 2,653.00
21 ต.ค. 59 ประชุมคณะทำงานเตรียมเก็บข้อมูล 0 10,000.00 -
22 ต.ค. 59 - 10 พ.ย. 59 เก็บข้อมูลเรื่องความมั่นคงทางอาหาร 614 20,000.00 12,280.00
12 ธ.ค. 59 คีย์ข้อมูลแบบสอบถาม 614 10,000.00 7,500.00
11 พ.ค. 60 บริหารจัดการโครงการ 2 15,000.00 4,000.00
รวม 1,330 80,000.00 8 42,633.00