สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

assignment
บันทึกกิจกรรม
บริหารจัดการโครงการ11 พฤษภาคม 2560
11
พฤษภาคม 2560รายงานจากพื้นที่ โดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
  • บันทึกรายงานกิจกรรมในเว็บไซต์ทุกครั้งที่มีการทำกิจกรรม
  • สรุปและจัดทำเอกสารการเงิน
  • ประสานงานผู้เข้าร่วมประชุม
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  • มีการรายงานกิจกรรมในเว็บไซต์ทุกครั้ง และไม่มีรายงานล่าช้า
  • เอกสารการเงินถูกต้อง ผ่านการตรวจสอบจากผู้รับผิดชอบโครงการและเจ้าหน้าที่ สจรส.ม.อ.
  • มีผู้เข้าร่วมประชุมร้อยละ 80 ทุกกิจกรรม
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 1 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานในโครงการ

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มีทีมคณะทำงาน ทำให้การขับเคลื่อนงานล่าช้า ไม่ค่อยได้ทำกิจกรรม ทางคณะกรรมการจึงมีมติร่วมกันว่าขอยุติโครงการ และคืนเงินคงเหลือให้ สจรส.ม.อ.จำนวน 33,367.79 บาท

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

คีย์ข้อมูลแบบสอบถาม12 ธันวาคม 2559
12
ธันวาคม 2559รายงานจากพื้นที่ โดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลความมั่นคงทางอาหาร

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

นำแบบสอบถามจำนวน 502 ชุด มาคีย์ข้อมูลลงในโปรแกรม excel เพื่อประมวลผล และส่งข้อมูลให้ สจรส.ม.อ.

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ข้อมูลจากแบบสอบถามประมวลผลในเรื่อง การทำเกษตร การทำนาอินทรีย์ นาเคมี ค่าใช้จ่าย และรายได้จากผลผลิตทางการเกษตร และส่งข้อมูลให้ทาง สจรส.ม.อ.นำไปวิเคราะห์จัดทำเป็นแผนที่ความมั่นคงทางอาหาร

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 614 คน จากที่ตั้งไว้ 614 คน
ประกอบด้วย

ชาวบ้านใน ม.1 ม.7 ม.3 ม.2 ม.5 และ ม.6 ในตำบลนางหลง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

เก็บข้อมูลเรื่องความมั่นคงทางอาหาร22 ตุลาคม 2559
22
ตุลาคม 2559รายงานจากพื้นที่ โดย พูนศักดิ์ เพชรประพันธ์
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อเก็บข้อมูลเรื่องความมั่นคงทางอาหารในตำบลนางหลง

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

คณะกรรมการโครงการแบ่งทีมและโซนในการจัดเก็บข้อมูล โดยแยกเก็บรายหมู่บ้าน ให้ผู้จัดเก็บคัดเลือกครัวเรือนที่มีการทำเกษตร ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ โดยใช้แบบสอบถามจำนวน 600 ชุด

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้ข้อมูลความมั่นคงทางอาหารจำนวน 502 ชุด ใน 5 หมู่บ้านของตำบลนางหลง ทำให้สามารถทราบจำนวนการทำการเกษตรแต่ละชนิด และทราบข้อมูลการผลิต ผลผลิต ของแต่ละครัวเรือน

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 614 คน จากที่ตั้งไว้ 614 คน
ประกอบด้วย

ุกลุ่มเกษตรกร  กลุ่ม อสม

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ข้อมูลที่ได้น้อย

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ให้ผุ้จัดเก็บสำรวจใหม่

ประชุมคณะทำงาน และผู้จัดเก็บข้อมูล21 ตุลาคม 2559
21
ตุลาคม 2559รายงานจากพื้นที่ โดย พูนศักดิ์ เพชรประพันธ์
circle
วัตถุประสงค์

ประชุมคณะทำงานเพื่อทำความเข้าใจแบบสอบถาม

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ประชุมคณะกรรมการ และผู้จัดเก็บข้อมูล วางแผนเตรียมลงพื้นที่เก็บข้อมูล จำนวน 5 หมู่บ้าน ในตำบลนางหลง ช่วงเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 60

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้ข้อตกลงร่วมกันให้ผู้จัดเก็บรวมรวมและส่งแบบภายในวันที่10พ.ย และให้ถ่ายภาพบ้านที่ลงสำรวจว่าทำกิจกรรมอะไรบ้าง

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 18 คน จากที่ตั้งไว้ 25 คน
ประกอบด้วย

ผู้จัดเก็บข้อมูลและกรรมการในโครงการ

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ผู้จัดเก็บสำรวจข้อมูครบถ้วนและถูกต้องหรือไม่

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ให้คัดเลือกบ้านที่ในแต่หมู่บ้านที่โดดเด่น

ประชุมคณะทำงา่น ครั้งที่ 429 กันยายน 2559
29
กันยายน 2559รายงานจากพื้นที่ โดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อประชุมคณะทำงานวางแผนการเก็บข้อมูล

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ประชุมคณะกรรมการและผู้จัดเก้บข้อมูล ทำความเข้าใจต่อแบบสอบถามและซักซ้อมการถามก่อนลงไปสำรวจข้อมูล

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะกรรมการและผู้จัดเก็บข้อมูล เกิดความรู้และมีความมั่นใจก่อนลงพื้นที่สำรวจข้อมูลจริง

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 15 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน
ประกอบด้วย

คณะกรรมการ และผู้จัดเก็บข้อมูล

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ประชุมคณะทำงา่น ครั้งที่ 327 กันยายน 2559
27
กันยายน 2559รายงานจากพื้นที่ โดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อประชุมคณะทำงานวางแผนการสำรวจข้อมูล

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 3 ร่วมกันวางแผนการสำรวจข้อมูล

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะกรรมการในโครงการได้วางแผนแบ่งพื้นที่ในการสำรวจข้อมูลความมั่นคงทางอาหาร โดยจะเก็บข้อมูลใน ม.1 ม.7 ม.3 ม.2 ม.5 และ ม.6 โดยจะทำการเก็บข้อมูลในช่วงเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 59

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 15 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน
ประกอบด้วย

คณะกรรมการในโครงการ

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 221 กันยายน 2559
21
กันยายน 2559รายงานจากพื้นที่ โดย พูนศักดิ์ เพชรประพันธ์
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อประชุมคณะทำงานและการออกแบบจัดเก็บสำรวจ

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ประชุมคณะทำงาน ร่วมกันออกแบบ แบบสอบถามการสำรวจข้อมูลความมั่นคงทางอาหาร ด้าน การปลูกพืช  เลี้ยงสัตว์  ข้าว  ยางพารา 

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  • ได้แบบสอบถามสำหรับใช้ในการสำรวจเรื่องความมั่นคงทางอาหาร จะทำให้ทราบถึงปริมาณการผลิต  ผลผลิต  และที่ตั้งของแต่ชนิด
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 15 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน
ประกอบด้วย

คณะกรรมการ

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

เนื้อหาและแบบสำรวจที่เป็นลักษณงานวิจัย  ซึ่งจะต้องทำความเข้าใจและชี้แจงให้ผู้จัดเก็บหรือสำรวจทราบถึงขั้นตอนในการจัดเก็บ

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่18 กันยายน 2559
8
กันยายน 2559รายงานจากพื้นที่ โดย พูนศักดิ์ เพชรประพันธ์
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อชี้แจงโครงการและนำเสนอโครงการ

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ประชุมชี้แจงเพื่อให้กรรมการทราบถึงที่มาโครงการ ชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ และแบ่งบทบาทการทำงาน

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เกิดการวางแผนการทำงานของโครงการและคณะทำงานต่อไป

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 15 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน
ประกอบด้วย

15

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ขาดประสบการณ์และความรู้ในเชิงงานวิจัยและวิชาการ

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่