สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ตำบลบูรณาการอาหารตำบลหูล่อง นครศรีธรรมราช
ภายใต้โครงการ แผนงานโซนใต้กลาง
ภายใต้องค์กร สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.)
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กันยายน 2559 - 28 กุมภาพันธ์ 2560
งบประมาณ 80,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายพรเทพเซ่งรักษา
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางสาววรรณาสุวรรณชาตรี,นางสาวพีรยาจินดามณี,นายวรวิชญ์กฐินหอม
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลหูล่อง
ละติจูด-ลองจิจูด 8.3169452286941,100.20207434893place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ก.ย. 2559 30 พ.ย. 2559 1 ก.ย. 2559 31 มี.ค. 2560 36,000.00
2 1 ธ.ค. 2559 31 พ.ค. 2560 1 เม.ย. 2560 30 มิ.ย. 2560 40,000.00
3 1 มิ.ย. 2560 15 มิ.ย. 2560 4,000.00
รวมงบประมาณ 80,000.00
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 การจัดการความมั่นคงทางอาหาร

จัดทำข้อมูลพื้นฐานเกียวกับแหล่งผลิตอาหารของแต่ละบริบทพื้นที่ในตำบลหูล่องเช่น ข้าว ปศุสัตว์ พืชผัก ผลไม้ ในประเด็นสำคัญดังนี้
1. สถานการณ์ของอาหารแต่ละประเภท เช่นพื้นที่ผลิต วัตถุประสงค์การผลิต (ผลิตเพื่อบริโภค จำหน่าย หรือทั้งบริโภคและจำหน่าย การแปรรูป ) รูปแบบการผลิต (แบบอินทรีย์ แบบเคมีและแบบผสมผสาน)
2. กลุ่มเครือข่ายที่เกียวข้องกับการผลิต จำหน่าย บริโภค ระบบการตลาดภายในตลาดภายนอกชุมชนของผลผลิตแต่ละประเภท
3. ระบบการกระจายผลผลิตของ ผลผลิตแต่ละประเภท
4. หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการให้การสนับสนุน หรือขับเคลื่อนการดำเนินงานแต่ละประเภทของผลผลิต

2 การจัดทำข้อมูลสการณ์ด้านอาหารปลอดภัย

กลไกระบบการเฝ้าระวังสารปนเปื้อนในอาหาร

3 การจัดทำข้อมูลสถานการณ์ด้านภาวะโภชนาการ

กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ กลุ่มเด็ก 0 -3 กลุ่มเด็ก 3 -5 กลุ่มเด็ก 6 -14 ผู้สูงอายุ

4 การกำหนดเป้าหมายหรือภาพอนาคตของชุมชน

กำหนดเป้าหมายอนาคตของชุมชนที่ต้องการในเรื่องความมั่นคงทางอาหารที่ปลอดภัย

5 การกำหนดยุทสาตร์ของท้องถิ่นประเด็นความมั่นคงทางด้านอาหารอาหารปลอดภัย

กำหนดเป้าหมายประเด็นความมั่นคงทางอาหารอาหารปลอดภัยและ โภชนาการที่สมวัย

stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 4 ส.ค. 2559 09:46 น.