สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

การประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดกระบี่

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ การประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดกระบี่
ภายใต้โครงการ แผนงานโซนใต้อันดามัน
ภายใต้องค์กร สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.)
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 พฤษภาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2560
งบประมาณ 400,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางฐิติชญาน์ บุญโสม
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ ดร.เพ็ญ สุขมาก
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนบ้านแหลมสัก และชุมชนบ้านถ้ำเสือ ตำบลอ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองทะเลและชุมชนท่องเที่ยวบ้านทุ่งหยีเพ็ง
ละติจูด-ลองจิจูด 8.0918617801151,98.931884765625place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 พ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2559 1 พ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2559 250,000.00
2 1 ม.ค. 2560 31 พ.ค. 2560 1 ม.ค. 2560 30 มิ.ย. 2560 120,000.00
3 1 มิ.ย. 2560 30 มิ.ย. 2560 30,000.00
รวมงบประมาณ 400,000.00
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อศึกษารูปแบบและวิเคราะห์สถานการณ์ การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดกระบี่
  1. ชุมชนท่องเที่ยวแหลมสัก ชุมชนท่องเที่ยวบ้านถ้ำเสือ ชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองทะเล และชุมชนท่องเที่ยวบ้านทุ่งหยีเพ็ง มีรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
  2. ชุมชนท่องเที่ยวแหลมสัก ชุมชนท่องเที่ยวบ้านถ้ำเสือ ชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองทะเล และชุมชนท่องเที่ยวบ้านทุ่งหยีเพ็งได้รับการวิเคราะห์สถานการณ์ การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
2 เพื่อประเมินผลกระทบที่เกิดจากการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดกระบี่

มีดัชนีและตัวชี้วัดสำคัญในการดำเนินการศึกษาตามขั้นตอนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

3 เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและจัดทำยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ต่อไป
  1. ได้แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดกระบี่ ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติจำนวน 5 ยุทธศาตร์ เพื่อนำสู่แผนงานโครงการ
  2. แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดกระบี่ นำเสนอสู่เวทีผู้กำหนดนโยบายและมีหน่วยงานผู้รับผิดชอบนำแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติเห็นผลเป็นรูปธรรม
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2559 13:06 น.