สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

การประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดกระบี่

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
14 พ.ค. 59 ประชุมคณะทำงานการวิจัย ครั้งที่ 1 15 7,000.00 11,360.00
18 พ.ค. 59 กิจกรรมลงพื้นที่เพื่อเตรียมข้อมูล แหลมสัก และบ้านถ้ำเสือ 15 7,000.00 11,170.00
6 มิ.ย. 59 กิจกรรมลงพื้นที่เพื่อเตรียมข้อมูล บ้านทุ่งหยีเพ็ง ลันตา หนองทะเล 15 7,000.00 12,060.00
29 มิ.ย. 59 ประชุมคณะทำงานการวิจัย ครั้งที่ 2 (เตรียมเอกสารวางแผนจัดทำ Mapping) 10 5,000.00 5,560.00
18 ก.ค. 59 ประชุมคณะทำงานการวิจัย ครั้งที่ 3 (สรุปแผนการลงพื้นที่ mapping และวางแผนการประสานงาน) 10 5,000.00 5,304.00
26 ก.ค. 59 ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล Mapping พื้นที่ชุมชนท่องเที่ยว ครั้งที่ 1 บ้านหนองทะเล 20 10,000.00 10,000.00
29 ส.ค. 59 ประชุมคณะทำงานการวิจัย ครั้งที่ 5 (เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลพื้นที่ท่องเที่ยวหนองทะเล) 15 5,000.00 5,545.00
1 พ.ย. 59 ประชุมคณะทำงานการวิจัย ครั้ง 6 (เพื่อสรุปร่างรายงานการทำงานฉบับที่ 1 และเพื่อวางแผนการทำงานการลงพื้นที่ Mapping ชุมชนท่องเที่ยวบ้านทุ่งหยีเพ็ง) 15 5,000.00 5,730.00
3 พ.ย. 59 ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล Mapping พื้นที่ชุมชนท่องเที่ยว ครั้งที่ 2 บ้านทุ่งหยีเพ็ง 20 20,000.00 11,871.00
22 ธ.ค. 59 การจัดเวทีเชิงปฏิบัติการscreening 60 45,000.00 44,274.00
27 ธ.ค. 59 ประชุมสรุปข้อมูลจากการประชุมแกนนำเครือข่าย (ประชุมคณะทำงาน และแกนนำชุมชน เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลจากเวที screening ) 15 7,000.00 11,660.00
3 ม.ค. 60 ประชุมถอดบทเรียนจากกระบวนการการทำแผนที่ชุมชน และเวทีกลั่นกรองข้อมูล 15 7,000.00 10,400.00
16 ม.ค. 60 ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล Mapping พื้นที่ชุมชนท่องเที่ยวแหลมสัก 20 20,000.00 12,600.00
20 ม.ค. 60 ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล Mapping พื้นที่ชุมชนท่องเที่ยวบ้านถ้ำเสือ 20 20,000.00 14,705.00
25 ม.ค. 60 ประชุมคณะทำงานการวิจัย ครั้งที่ 7 เพื่อเตรียมการจัดเวทีประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ(scoping) 10 7,000.00 10,654.00
1 - 2 ก.พ. 60 การจัดเวทีการนำเสนอต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง scoping 85 40,000.00 43,560.00
4 ก.พ. 60 ประชุมคณะทำงานการวิจัย ครั้งที่ 8 สรุปผลและถอดบทเรียนจากเวทีสาธารณะ scoping 15 6,000.00 8,300.00
5 มี.ค. 60 ประชุมคณะทำงานการวิจัย และแกนนำชุมชนครั้งที่ 9 (สรุปและวางแผนการทำงานในครั้งต่อไป) 15 20,000.00 17,700.00
20 มี.ค. 60 ประชุมคณะทำงานการวิจัย และแกนนำชุมชน ครั้งที่ 10 15 7,000.00 13,080.00
27 มี.ค. 60 ประชุมกลุ่ม คณะกรรมการท่องเที่ยวชุมชน 4 พื้นที่ (Focus Group) 10 35,000.00 33,320.00
23 เม.ย. 60 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามโครงการ กับคณะทีมติดตามงานจาก สจรส.ม.อ. 5 3,000.00 4,200.00
25 เม.ย. 60 ประชุมทีมวิจัย เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการจัดทำบัญชี ค่าใช้จ่าย 7 5,000.00 4,850.00
30 เม.ย. 60 นำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานให้คณะทำงานจาก สจรส ม.อ ที่จ.ตรัง 10 5,000.00 8,500.00
3 พ.ค. 60 เก็บข้อมูลแบบสอบถาม ชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองทะเล (สัมภาษณ์เชิงลึก) 10 15,000.00 12,696.00
4 พ.ค. 60 เก็บข้อมูลแบบสอบถามชุมชนท่องเที่ยวบ้านทุ่งหยีเพ็ง (สัมภาษณ์เชิงลึก) 10 20,000.00 15,285.00
7 พ.ค. 60 การประชุมกลุ่ม (Focus Group) ชุมชนท่องเที่ยวบ้านทุ่งหยีเพ็ง 30 20,000.00 28,100.00
8 พ.ค. 60 การประชุมกลุ่ม (Focus Group) ชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองทะเล 30 20,000.00 12,846.00
9 พ.ค. 60 เก็บข้อมูลแบบสอบถาม (สัมภาษณ์เชิงลึก)บ้านแหลมสัก และบ้านถ้ำเสือ อำเภออ่าวลึก 10 15,000.00 10,000.00
16 พ.ค. 60 ประชุม (Focus Group) ชุมชนบ้านถ้ำเสือ ต.อ่าวลึกใต้ และต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก 30 5,000.00 6,500.00
30 พ.ค. 60 สรุปรายงาน/ทำเล่มรายงาน 5 2,000.00 2,500.00
11 - 12 ก.ค. 60 การจัดเวทีสาธารณะ เพื่อรับรองแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชน 40 5,000.00 0.00
รวม 602 400,000.00 31 404,330.00