สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

การประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดกระบี่

ประชุมคณะทำงานการวิจัย ครั้งที่ 2 (เตรียมเอกสารวางแผนจัดทำ Mapping)

ประชุมคณะทำงานการวิจัย ครั้งที่ 2 (เตรียมเอกสารวางแผนจัดทำ Mapping)

29 มิถุนายน 2559
ThitichayaThitichaya
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  1. นักวิจัย นำเสนอข้อมูลจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
  2. นักวิจัย นำเสนอข้อมูลผลจากการเก็บข้อมูลในพื้นที่ 
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิตที่ได้ - ข้อมูล ปฐมภูมิ และทุติยภูมิ จาก 4 พื้นที่การวิจัย
ผลลัพธ์ที่ได้ - เกิดการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเกิดเป็นเครื่องมือการวิจัย

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 5 คน จากที่ตั้งไว้ 10 คน
ประกอบด้วย

มีทีมวิจัยและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมตามเป้าหมายที่วางไว้

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
2,500.00 0.00 3,060.00 0.00 0.00 0.00 5,560.00 lock