สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

การประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดกระบี่

กิจกรรมลงพื้นที่เพื่อเตรียมข้อมูล บ้านทุ่งหยีเพ็ง ลันตา หนองทะเล

กิจกรรมลงพื้นที่เพื่อเตรียมข้อมูล บ้านทุ่งหยีเพ็ง ลันตา หนองทะเล

6 มิถุนายน 2559
ThitichayaThitichaya
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเบื้องต้น

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิตจากกิจกรรมนี้

  • จำนวนสมาชิกของการท่องเที่ยวโดยชุมชนมีจำนวนเพิ่มขึ้น
  • จำนวนหน่วยงานทั้งหน่วยงานรัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ให้ความสนใจและเข้ามาประสานงาน เพื่อให้ความช่วยเหลือ และสร้างความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น


    ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

  • ชุมชนท่องเที่ยวเกิดการตื่นตัว ในด้านการมีส่วนร่วมชุมชนท่องเที่ยวเกิดการตื่นตัว ในด้านการมีส่วนร่วม

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 15 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน
ประกอบด้วย

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเบื้องต้น

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
5,200.00 0.00 6,860.00 0.00 0.00 0.00 12,060.00 lock