สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

การประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดกระบี่

ประชุม (Focus Group) ชุมชนบ้านถ้ำเสือ ต.อ่าวลึกใต้ และต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก

ประชุม (Focus Group) ชุมชนบ้านถ้ำเสือ ต.อ่าวลึกใต้ และต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก

16 พฤษภาคม 2560
ThitichayaThitichaya
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  1. ประสานงานในการจัดเวทีจัดประชุมกลุ่ม Focus group
  2. เก็บข้อมูลโดยการสนทนากลุ่ม เป็นเครือข่ายหลากหลายของชุมชนท่องเที่ยวทั้ง 2 ชุมชน
  3. วิเคราะห์ข้อมูล
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต

  • ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อนำมาเติมเต็มข้อมูลงานวิจัย ให้ได้รับความเที่ยงตรงมากขึ้น

ผลลัพธ์

  • ชุมชนมีความภาคภูมิใจในการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่สามารถช่วยด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ วิถีวัฒนธรรม และเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวและชุมชน
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
3,900.00 2,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,500.00 lock