สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

การประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดกระบี่

เก็บข้อมูลแบบสอบถาม ชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองทะเล (สัมภาษณ์เชิงลึก)

เก็บข้อมูลแบบสอบถาม ชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองทะเล (สัมภาษณ์เชิงลึก)

3 พฤษภาคม 2560
ThitichayaThitichaya
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  1. การประสานแกนนำชุมชน ประธานชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองทะเล
  2. เก็บข้อมูลสัมภาษณ์เชิงลึก ประธานชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองทะเล คุณขวัญตา ผกามาศ
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต

  • ข้อมูลเชิงลึกในพื้นที่เพื่อนำมาเป็นข้อมูลเสริม วิเคราะห์ เปรียบเทียบจากข้อมูลที่ได้มา ทั้งปฐมภูมิ และทุติยภูมิ

ผลลัพธ์

  • ข้อมูลที่ได้รอบด้านและครอบคลุม
  • แกนนำชุมชนมีแนวทางการพัฒนาตนเอง ภายใต้การเรียนรู้การทำงานของทีมคณะวิจัย
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 10 คน จากที่ตั้งไว้ 10 คน
ประกอบด้วย

แกนนำชุมชน และทีมวิจัย

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
4,500.00 900.00 6,100.00 1,196.00 0.00 0.00 12,696.00 lock