สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

การประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดกระบี่

เก็บข้อมูลแบบสอบถาม (สัมภาษณ์เชิงลึก)บ้านแหลมสัก และบ้านถ้ำเสือ อำเภออ่าวลึก

เก็บข้อมูลแบบสอบถาม (สัมภาษณ์เชิงลึก)บ้านแหลมสัก และบ้านถ้ำเสือ อำเภออ่าวลึก

9 พฤษภาคม 2560
ThitichayaThitichaya
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  1. ประสานงานกลุ่มเป้าหมายผู้ให้สัมภาษณ์ใน 2 พื้นที่ แหลมสักและบ้านถ้ำเสือ
  2. สัมภาษณ์โดยการบันทึกเสียง
  3. ถอดเทปเสียงสัมภาษณ์
  4. วิเคราะห์ข้อมูล
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต

  • มีข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ สังคม และเศรษฐกิจชุมชน

ผลลัพธ์

  • ชุมชนเกิดความตื่นตัวในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 40 คน จากที่ตั้งไว้ 10 คน
ประกอบด้วย

ทีมวิจัยและกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการสัมภาษณ์ ประกอบด้วยแกนนำ สมาชิก ผู้ประกอบด้านท่องเที่ยว

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 lock_open