สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

การประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดกระบี่

การประชุมกลุ่ม (Focus Group) ชุมชนท่องเที่ยวบ้านทุ่งหยีเพ็ง

การประชุมกลุ่ม (Focus Group) ชุมชนท่องเที่ยวบ้านทุ่งหยีเพ็ง

7 พฤษภาคม 2560
ThitichayaThitichaya
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  1. ประสานงานเครือข่ายกลุ่มเป้าหมายในชุมชนท่องเที่ยวบ้านทุ่งหยีเพ็ง (ในชุมชน และนักท่องเที่ยว)
  2. นำตัวชี้วัดผลกระทบการท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล
  3. รวมรวบข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต

  • ข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นผลกระทบการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านทุ่งหยีเพ็งที่ครอบคลุมมากขึั้น จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

ผลลัพธ์

  • ข้อมูลที่ได้รับส่งผลต่อการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ในการท่องเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัดกระบี่
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 24 คน จากที่ตั้งไว้ 30 คน
ประกอบด้วย

แกนนำชุมชน อปท. เอกชน สถาบันการศึกษา ฯลฯ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
5,900.00 0.00 22,200.00 0.00 0.00 0.00 28,100.00 lock