สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

การประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดกระบี่

ประชุมคณะทำงานการวิจัย ครั้งที่ 5 (เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลพื้นที่ท่องเที่ยวหนองทะเล)

ประชุมคณะทำงานการวิจัย ครั้งที่ 5 (เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลพื้นที่ท่องเที่ยวหนองทะเล)

29 สิงหาคม 2559
ThitichayaThitichaya
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  1. เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลพื้นที่หนองทะเล
  2. การเตรียมการเพื่อสรุปและร่างรายงานฉบับที่ 1
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต

  • รายงานการสังเคราะห์และวิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่ การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านหนองทะเล
  • โครงร่างรายงานการทำงานฉบับที่ 1

ผลลัพธ์

  • นักวิจัยได้นำข้อมูล แผนที่ชุมชน ส่งคืนกลับพื้นที่
  • แกนนำและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่เกิดความประทับใจและเข้าใจการทำงานของทีมวิจัยที่เข้ามาเพื่อสนับสนุนส่งเสริมชุมชน โดยใช้แนวทางการทำงานทางวิชาการ
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 10 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน
ประกอบด้วย

ทีมคณะนักวิจัย 

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
2,500.00 0.00 3,045.00 0.00 0.00 0.00 5,545.00 lock