สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

การประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดกระบี่

ประชุมคณะทำงานการวิจัย ครั้งที่ 8 สรุปผลและถอดบทเรียนจากเวทีสาธารณะ scoping

ประชุมคณะทำงานการวิจัย ครั้งที่ 8 สรุปผลและถอดบทเรียนจากเวทีสาธารณะ scoping

4 กุมภาพันธ์ 2560
ThitichayaThitichaya
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  1. สรุปผลการนำเสนอต่อเวทีสาธารณะ ตามประเด็น ผลกระทบการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้านสังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจชุมชน
  2. ถอดข้อมูลจากเวทีการประชุมเป็นเอกสาร บันทึกเป็นรายการ
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต

  • ได้ข้อเสนอในการจัดทำตัวชี้วัดในประเด็น สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจชุมชนที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น

ผลลัพธ์

  • เกิดความเชื่อมั่นในการทำงานตามกระบวนการวิจัยทั้งทีมคณะวิจัย และชุมชน รวมทั้งภาคีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 7 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน
ประกอบด้วย

ทีมคณะทำงานวิจัย

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
3,500.00 0.00 4,800.00 0.00 0.00 0.00 8,300.00 lock