สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

การประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดกระบี่

ประชุมคณะทำงานการวิจัย ครั้งที่ 3 (สรุปแผนการลงพื้นที่ mapping และวางแผนการประสานงาน)

ประชุมคณะทำงานการวิจัย ครั้งที่ 3 (สรุปแผนการลงพื้นที่ mapping และวางแผนการประสานงาน)

18 กรกฎาคม 2559
ThitichayaThitichaya
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  1. วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เครื่องมือวิจัย เพื่อให้เกิดความเที่ยงตรงที่สุด
  2. ทดลองใช้แบบทดสอบ
  3. การประชุมหารือเพื่อวางแผนงานในการลงพื้นที่เพื่อสร้าง Mapping เป็นแผนที่ชุมชนการท่องเที่ยวโดยชุมชนทั้ง 4 พื้นที่
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต

  • ได้เครื่องมือการวิจัย เป็นแบบสอบถามเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ
  • เครื่องมือวิจัยได้รับการรับรอง
  • รูปแบบการทำ Mapping ชุมชน

ผลลัพธ์

  • นักวิจัยสามารถใช้เครื่องมือการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 10 คน จากที่ตั้งไว้ 10 คน
ประกอบด้วย

ทีมงานนักวิจัยและนักวิชาการในการข้อคำแนะนำ การจัดทำเครื่องมือวิจัย ให้ความร่วมมือและคำชี้แนะที่เป็นประโยชน์แก่ทีมนักวิจัย

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
2,500.00 0.00 2,804.00 0.00 0.00 0.00 5,304.00 lock