สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

การประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดกระบี่

assignment
บันทึกกิจกรรม
การจัดเวทีสาธารณะ เพื่อรับรองแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชน11 กรกฎาคม 2560
11
กรกฎาคม 2560รายงานจากพื้นที่ โดย Thitichaya
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อร่างแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชน

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
 1. นำเสนอ (ร่าง)แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชน
 2. วิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชน 5 แผนยุทธศาสตร์
 3. รับรองแผนการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เกิดยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้

 • ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างคุณภาพ ทักษะ และความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ในชุมชนให้มีศักยภาพในการจัดการการท่องเที่ยว โดยชุมชนแบบพึ่งพาตนเองบนฐานความพอเพียงและความรู้

 • ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าของต้นทุนทรัพยากรชุมชนสู่การเป็นสินค้าและบริการบนฐานอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และการมีส่วนร่วมของชุมชนสู่ต้นแบบเป็นแหล่งเรียนรู้การพัฒนาและจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนในระดับต่าง ๆ

 • ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการบริหารจัดการการตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มุ่งเน้นการสร้างสมดุลของความสุขอย่างเท่าเทียมระหว่างชุมชนและนักท่องเที่ยว

 • ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนระบบการบริหารจัดการ และการทำงานเชื่อมโยงเชิงเครือข่ายประชารัฐที่มีเอกภาพ มั่นคงและยั่งยืน

 • ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาดัชนีชี้วัดความสุขระหว่างชุมชนและนักท่องเที่ยวตลอดจนพัฒนาไปสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ในภูมิภาคอาเซียน

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 45 คน จากที่ตั้งไว้ 40 คน
ประกอบด้วย

แกนนำและตัวแทนชุมชนท่องเที่ยวจาก 4 พื้นที่ คณะนักวิจัย และนักวิชาการจากสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

สรุปรายงาน/ทำเล่มรายงาน30 พฤษภาคม 2560
30
พฤษภาคม 2560รายงานจากพื้นที่ โดย Thitichaya
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำเล่มรายงานงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
 1. รวมรวบข้อมูลจากขั้นตอนงานวิจัย
 2. วิเคราะห์ สรุปข้อมูล
 3. บันทึกลงแบบฟอร์มรายงาน
 4. จัดทำบัญชีการเงิน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และตรวจเช็คความถูกต้อง
 5. จัดทำรูปเล่ม เพื่อนำส่ง สจรส.
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต

 • รูปเล่มงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
 • แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนจ.กระบี่

ผลลัพธ์

 • จังหวัดกระบี่นำแผนยุทธศาสตร์จากงานวิจัยไปขับเคลือนต่อ
 • เกิดความเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีของชุมชนท่องเที่ยวจ.กระบี่
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 5 คน จากที่ตั้งไว้ 5 คน
ประกอบด้วย

แกนนำนักวิจัย จำนวน 5 คน

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ประชุม (Focus Group) ชุมชนบ้านถ้ำเสือ ต.อ่าวลึกใต้ และต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก16 พฤษภาคม 2560
16
พฤษภาคม 2560รายงานจากพื้นที่ โดย Thitichaya
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อประชุมกลุ่ม Focus Group เป็นข้อมูลสนับสนุนความถูกต้องของงานวิจัย

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
 1. ประสานงานในการจัดเวทีจัดประชุมกลุ่ม Focus group
 2. เก็บข้อมูลโดยการสนทนากลุ่ม เป็นเครือข่ายหลากหลายของชุมชนท่องเที่ยวทั้ง 2 ชุมชน
 3. วิเคราะห์ข้อมูล
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต

 • ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อนำมาเติมเต็มข้อมูลงานวิจัย ให้ได้รับความเที่ยงตรงมากขึ้น

ผลลัพธ์

 • ชุมชนมีความภาคภูมิใจในการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่สามารถช่วยด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ วิถีวัฒนธรรม และเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวและชุมชน
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

เก็บข้อมูลแบบสอบถาม (สัมภาษณ์เชิงลึก)บ้านแหลมสัก และบ้านถ้ำเสือ อำเภออ่าวลึก9 พฤษภาคม 2560
9
พฤษภาคม 2560รายงานจากพื้นที่ โดย Thitichaya
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อเก็บข้อมูลชุมชนท่องเที่ยวแหลมสักและบ้านถ้ำเสือโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
 1. ประสานงานกลุ่มเป้าหมายผู้ให้สัมภาษณ์ใน 2 พื้นที่ แหลมสักและบ้านถ้ำเสือ
 2. สัมภาษณ์โดยการบันทึกเสียง
 3. ถอดเทปเสียงสัมภาษณ์
 4. วิเคราะห์ข้อมูล
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต

 • มีข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ สังคม และเศรษฐกิจชุมชน

ผลลัพธ์

 • ชุมชนเกิดความตื่นตัวในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 40 คน จากที่ตั้งไว้ 10 คน
ประกอบด้วย

ทีมวิจัยและกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการสัมภาษณ์ ประกอบด้วยแกนนำ สมาชิก ผู้ประกอบด้านท่องเที่ยว

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีวิธีการในการสนับสนุนเพื่อดำเนินการเก็บข้อมูลพื้นฐาน เกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ของฐานทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่จากอดีตจนถึงปัจจุบัน

การประชุมกลุ่ม (Focus Group) ชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองทะเล8 พฤษภาคม 2560
8
พฤษภาคม 2560รายงานจากพื้นที่ โดย Thitichaya
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติม ด้านปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
 1. ประสานงานเครือข่ายกลุ่มเป้าหมายในชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองทะเล(ในชุมชน และนักท่องเที่ยว)
 2. นำตัวชี้วัดผลกระทบการท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล
 3. รวมรวบข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต

 • ข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นผลกระทบการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านหนองทะเลที่ครอบคลุมมากขึั้น จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

ผลลัพธ์

 • ข้อมูลที่ได้รับส่งผลต่อการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ในการท่องเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัดกระบี่
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 32 คน จากที่ตั้งไว้ 30 คน
ประกอบด้วย

แกนนำชุมชน อสม. เอกชน อปท สถาบันการศึกษา คณะวิจัย และนักท่องเที่ยว

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

การประชุมกลุ่ม (Focus Group) ชุมชนท่องเที่ยวบ้านทุ่งหยีเพ็ง7 พฤษภาคม 2560
7
พฤษภาคม 2560รายงานจากพื้นที่ โดย Thitichaya
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติม ด้านปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
 1. ประสานงานเครือข่ายกลุ่มเป้าหมายในชุมชนท่องเที่ยวบ้านทุ่งหยีเพ็ง (ในชุมชน และนักท่องเที่ยว)
 2. นำตัวชี้วัดผลกระทบการท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล
 3. รวมรวบข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต

 • ข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นผลกระทบการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านทุ่งหยีเพ็งที่ครอบคลุมมากขึั้น จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

ผลลัพธ์

 • ข้อมูลที่ได้รับส่งผลต่อการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ในการท่องเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัดกระบี่
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 24 คน จากที่ตั้งไว้ 30 คน
ประกอบด้วย

แกนนำชุมชน อปท. เอกชน สถาบันการศึกษา ฯลฯ

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

เก็บข้อมูลแบบสอบถามชุมชนท่องเที่ยวบ้านทุ่งหยีเพ็ง (สัมภาษณ์เชิงลึก)4 พฤษภาคม 2560
4
พฤษภาคม 2560รายงานจากพื้นที่ โดย Thitichaya
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติม ด้านปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
 1. ประสานงานแกนนำชุมชนท่องเที่ยวบ้านทุ่งหยีเพ็ง สัมภาษณ์เชิงลึก
 2. วางแผนการเก็บข้อมูลนักท่องเที่ยว โดยประสานกับกลุ่มผู้ประกอบอาชีพในชุมชน คือ กลุ่มขับเรือ ขับรถรับจ้าง
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต

 • ข้อมูลเชิงลึกในพื้นที่เพื่อนำมาเป็นข้อมูลเสริม วิเคราะห์ เปรียบเทียบจากข้อมูลที่ได้มา ทั้งปฐมภูมิ และทุติยภูมิ

ผลลัพธ์

 • ข้อมูลที่ได้รอบด้านและครอบคลุม
 • แกนนำชุมชนมีแนวทางการพัฒนาตนเอง ภายใต้การเรียนรู้การทำงานของทีมคณะวิจัย
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 10 คน จากที่ตั้งไว้ 10 คน
ประกอบด้วย

แกนนำชุมชน นายนราธร หงษ์ทอง และเครือข่าย และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

จำนวนและประเภทของนักท่องเที่ยวจะขึ้นกับช่วงฤดูกาลการท่องเที่ยว หากต้องการเก็บข้อมูลได้ครอบคลุม จะต้องเพิ่มระยะเวลาในการเก็บข้อมูล

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
เก็บข้อมูลแบบสอบถาม ชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองทะเล (สัมภาษณ์เชิงลึก)3 พฤษภาคม 2560
3
พฤษภาคม 2560รายงานจากพื้นที่ โดย Thitichaya
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติม ด้านปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
 1. การประสานแกนนำชุมชน ประธานชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองทะเล
 2. เก็บข้อมูลสัมภาษณ์เชิงลึก ประธานชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองทะเล คุณขวัญตา ผกามาศ
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต

 • ข้อมูลเชิงลึกในพื้นที่เพื่อนำมาเป็นข้อมูลเสริม วิเคราะห์ เปรียบเทียบจากข้อมูลที่ได้มา ทั้งปฐมภูมิ และทุติยภูมิ

ผลลัพธ์

 • ข้อมูลที่ได้รอบด้านและครอบคลุม
 • แกนนำชุมชนมีแนวทางการพัฒนาตนเอง ภายใต้การเรียนรู้การทำงานของทีมคณะวิจัย
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 10 คน จากที่ตั้งไว้ 10 คน
ประกอบด้วย

แกนนำชุมชน และทีมวิจัย

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
นำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานให้คณะทำงานจาก สจรส ม.อ ที่จ.ตรัง30 เมษายน 2560
30
เมษายน 2560รายงานจากพื้นที่ โดย Thitichaya
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อนำข้อมูลจากการศึกษา นำสู่กระบวนการการจัดทำเวทีกำหนดแผนยุทธศาสตร์ 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
 1. รวบรวมข้อมูลจากการดำเนินงาน
 2. เสนอการดำเนินงานภายใต้แผนงาน
 3. กำหนดทิศทางการทำงาน เพื่อจัดเวที รับฟังทิศทางการดำเนินงานเวทีข้อเสนอเชิงนโยบายวันที่ 25 พฤษภาคม 60 ที่จังหวัดตรัง
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต

 • ได้ทิศทางการทำงาน เพื่อจัดเวทีข้อเสนอเชิงนโยบายในวันที่ 25 พฤษภาคม 60 ที่จังหวัดตรัง

ผลลัพธ์

 • ทิศทางและแนวทางการและผลการวิจัยเป็นงานที่ผ่านกระบวนการสาธารณะ เป็นการมีส่วนร่วมที่จะสร้างความเชื่อถือในงานวิจัย
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 10 คน จากที่ตั้งไว้ 10 คน
ประกอบด้วย

คณะอาจารย์ นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่ จากสจรส. และทีมวิจัยจากจ.ตรังและจ.กระบี่ 

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ประชุมทีมวิจัย เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการจัดทำบัญชี ค่าใช้จ่าย25 เมษายน 2560
25
เมษายน 2560รายงานจากพื้นที่ โดย Thitichaya
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำบัญชี สรุปค่าใช้จ่าย

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
 1. รวบรวมเอกสารการใช้จ่ายต่าง ๆ
 2. ตรวจสอบความถูกต้องในการใช้จ่ายและลายเซ็นการทำงานของคณะวิจัย รวมทั้งผู้เข้าร่วมโครงการในทุกกิจกรรม
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต

 • เอกสารด้านการเงินที่ถูกต้องตรงกับกิจกรรมการทำงานภายใต้โครงการ

ผลลัพธ์

 • เกิดกระบวนการการทำงานที่เป็นระบบในทีมคณะทำงานวิจัย
 • กระบวนการทำงานที่ตรวจสอบการทำงานได้ในทุกข้้นตอน
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 10 คน จากที่ตั้งไว้ 7 คน
ประกอบด้วย

ทีมคณะทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและมีหน้าที่ต่าง ๆ

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามโครงการ กับคณะทีมติดตามงานจาก สจรส.ม.อ.23 เมษายน 2560
23
เมษายน 2560รายงานจากพื้นที่ โดย Thitichaya
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อรายงานความก้าวหน้าโครงการให้กับคณะทีมพี่เลี้ยง ทีม สจรส.

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
 1. รวบรวมข้อมูลการทำงาน เอกสารข้อมูล
 2. รวบรวมข้อมูลการจัดทำบัญชีค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ
 3. การส่งงานเพื่อตรวจสอบการรายงานผ่านเวปไซด์
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต

 • เอกสาร เป็นรายงานการทำงานภายใต้โครงการ
 • เอกสาร หลักฐานทางการใช้จ่ายในระหว่างการจัดทำโครงการ

ผลลัพธ์

 • การดำเนินงานตามโครงการทั้งเอกสารรายงานและการเงินได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณะ
 • เป็นกระบวนการการทำงานที่โปร่งใส
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 5 คน
ประกอบด้วย
 1. คณะวิจัย
 2. ฝ่ายการเงิน
 3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบันทึกรายงานลงเวปไซด์เจ้าหน้าที่อื่น ๆ
circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มีปัญหา

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ประชุมกลุ่ม คณะกรรมการท่องเที่ยวชุมชน 4 พื้นที่ (Focus Group)27 มีนาคม 2560
27
มีนาคม 2560รายงานจากพื้นที่ โดย Thitichaya
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อจัดเวทีสนทนากลุ่ม เพื่อบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมโดยใช้ตัวชี้วัดที่ได้มาเก็บข้อมูล

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
 1. ประสานการทำงาน 4 พื้นที่ชุมชนท่องเที่ยว
 2. จัดเวทีชุมชน 4 พื้นที่
 3. นำตัวชี้วัดที่ได้มาเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต

 • ข้อมูลที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยการเปรียบเทียบจากฐานข้อมูลที่มีอยู่

ผลลัพธ์

 • เวทีที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับชุมชนท่องเที่ยวในการเป็นส่วนหนึ่งของฐานการอนุรักษ์ และการเพิ่มมูลค่าคุณค่า ให้เกิดเป็นเศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็ง
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 15 คน จากที่ตั้งไว้ 10 คน
ประกอบด้วย

ภาคีเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยว 4 ชุมชน และคณะทีมวิจัย

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ประชุมคณะทำงานการวิจัย และแกนนำชุมชน ครั้งที่ 1020 มีนาคม 2560
20
มีนาคม 2560รายงานจากพื้นที่ โดย Thitichaya
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาตัวชี้วัด และจัดทำรายงานฉบับที่ 2

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
 1. ตรวจสอบความถูกต้องตัวชี้วัดผลกระทบการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในประเด็น สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจชุมชน
 2. แลกเปลี่ยนความคิดของนักวิจัย โดยใช้ข้อมูลจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต

 • ได้ตัวชี้วัดที่ผ่านกระบวนการจากเวทีการกลั่นกรองข้อมูลและเวทีสาธารณะ

ผลลัพธ์

 • เกิดความเชื่อมั่นในการนำตัวชี้วัดมาใช้ในการงานวิจัย
 • ผลจากงานวิจัยโดยใช้ตัวชี้วัดนี้จะเป็นแนวทางในการทำงานงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในครั้งต่อไปได้
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 10 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน
ประกอบด้วย

ทีมคณะทีมวิจัย

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ประชุมคณะทำงานการวิจัย และแกนนำชุมชนครั้งที่ 9 (สรุปและวางแผนการทำงานในครั้งต่อไป)5 มีนาคม 2560
5
มีนาคม 2560รายงานจากพื้นที่ โดย Thitichaya
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อสรุปงานและวางแผนการทำงานในครั้งต่อไป

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
 1. ทีมวิจัยนำเอกสารต่าง ๆ เพื่อจัดทำรายการการดำเนินงานตามโครงการ
 2. วางแผนและวิเคราะห์หาข้อบกพร่อง ในการทำงานเพื่อปรับปรุงแก้ไข
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต

 • ข้อสรุปจากการทำงาน จุดแข็ง จุดอ่อนจากการดำเนินงานที่ผ่านมา

ผลลัพธ์

 • เกิดการพัฒนาการทำงานของทีมนักวิจัย
 • ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการทำงาน
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 15 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงาน และแกนนำชุมชน

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ประชุมคณะทำงานการวิจัย ครั้งที่ 8 สรุปผลและถอดบทเรียนจากเวทีสาธารณะ scoping 4 กุมภาพันธ์ 2560
4
กุมภาพันธ์ 2560รายงานจากพื้นที่ โดย Thitichaya
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อสรุปผล และถอดบทเรียนจากเวทีนำเสนอต่อเวทีสาธารณะ scoping ผลกระทบการท่องเที่ยวโดยชุมชน

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
 1. สรุปผลการนำเสนอต่อเวทีสาธารณะ ตามประเด็น ผลกระทบการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้านสังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจชุมชน
 2. ถอดข้อมูลจากเวทีการประชุมเป็นเอกสาร บันทึกเป็นรายการ
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต

 • ได้ข้อเสนอในการจัดทำตัวชี้วัดในประเด็น สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจชุมชนที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น

ผลลัพธ์

 • เกิดความเชื่อมั่นในการทำงานตามกระบวนการวิจัยทั้งทีมคณะวิจัย และชุมชน รวมทั้งภาคีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

ได้น้อยกว่าเป้าหมายมาก (1)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 7 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน
ประกอบด้วย

ทีมคณะทำงานวิจัย

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

การจัดเวทีการนำเสนอต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง scoping2 กุมภาพันธ์ 2560
2
กุมภาพันธ์ 2560รายงานจากพื้นที่ โดย ประวิช ขุนนิคม
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากเวทีสาธารณะ นำสู่สร้างมือวิจัย ตัวชี้วัดในขั้นตอนสุดท้าย

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
 1. ประสานงานภาคีเครือข่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
 2. จัดเวทีสาธารณะ scoping
 3. ทีมอาจารย์ นักวิชาการจาก สจรส.ให้คำแนะนำ และเสริมข้อมูลเพื่อนำเสนอกระบวนการการวิจัย บนเวที scoping
 4. รวบรวมข้อมูลจากเวที scoping
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต

 • ข้อมูลเพื่อนำมากำหนดตัวชี้วัดเครื่องมือการวิจัยที่ชัดเจนขึ้น
 • ได้รับข้อเสนอแนะบนเวทีที่หลากหลายและรอบด้าน

ผลลัพธ์

 • ความเชื่อมั่นในตัวชี้วัดของงานวิจัย
 • ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายภาคีต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 85 คน จากที่ตั้งไว้ 85 คน
ประกอบด้วย

เครือข่ายภาคีที่เกี่ยวข้อง แกนนำชุมชนท่องเที่ยว ทั้ง 4 ชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน ประชาสังคม สื่อมวลชนและอาจารย์ นักวิชาการจากสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ผู้เข้าร่วมประชุม มาจากต่างพื้นที่ มีอุปสรรคด้านการเดินทาง

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

การประชุมควรจะมีการแยกลงแต่ละพื้นที่

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
ประชุมคณะทำงานการวิจัย ครั้งที่ 7 เพื่อเตรียมการจัดเวทีประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ(scoping)25 มกราคม 2560
25
มกราคม 2560รายงานจากพื้นที่ โดย Thitichaya
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเตรียมการจัดเวที scoping เวทีประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
 1. ประสานกลุ่มเป้าหมาย
 2. นำส่งข้อมูลเบื้องต้น จากเวที screening ผลการกลั่นกรองข้อมูล ส่งให้แกนนำชุมชนเพื่อสร้างความเข้าใจในประเด็นเบื้องต้น
 3. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดเวทีรับฟังสาธารณะ ผลกระทบจากการท่องเที่ยว scoping 
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต

 • ได้ข้อมูลเพิ่มเติมที่รอบด้านมากยิ่งขึ้น

ผลลัพธ์

 • ตัวชี้วัดผลกระทบการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่จะมีสมบูรณ์ และเที่ยงตรงขึ้น
 • ทีมนักวิจัยและชุมชนเชื่อมั่นในกระบวนการวิจัย
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 8 คน จากที่ตั้งไว้ 10 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานวิจัย แกนนำชุมชน เครือข่ายชุมชน ภาครัฐ อปท. เอกชน ประชาสังคม และภาคประชาสังคม สื่อมวลชน

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล Mapping พื้นที่ชุมชนท่องเที่ยวบ้านถ้ำเสือ20 มกราคม 2560
20
มกราคม 2560รายงานจากพื้นที่ โดย Thitichaya
circle
วัตถุประสงค์

เก็บข้อมูลจัดทำแผนที่ชุมชน

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
 1. เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับประธานชุมชน
 2. เก็บข้อมูลโดยการ Focus Group กลุ่มแกนนำชุมชนและเครือข่ายชุมชน
 3. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับชุมชน
 4. จัดทำแผนที่ชุมชนเดินดิน (Mapping) ชุมชน 
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต

 1. เกิดแผนที่ชุมชน (Mapping
 2. มีรายงานผลข้อมูลการลงพื้นที่

ผลลัพธ์

 1. ชุมชนได้รู้ข้อมูลในพื้นที่ของตนเอง
 2. นักวิจัยได้รับรู้ข้อมูลโดยตรงจากทางชุมชน สามารถนำเป็นข้อมูลสนับสนุนในการวิจัยได้
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 20 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

ประธานชุมชน แกนผู้นำชุมชนและเครือข่ายจชุมชน สื่อมวลชน ชาวบ้านในพื้นที่ และทีมคณะวิจัย

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

กลุ่มเป้าหมายควรครอบคลุม

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล Mapping พื้นที่ชุมชนท่องเที่ยวแหลมสัก16 มกราคม 2560
16
มกราคม 2560รายงานจากพื้นที่ โดย Thitichaya
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำแผนที่ชุมชน Mapping ชุมชนท่องเที่ยวแหลมสัก

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
 1. เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับประธานชุมชน
 2. เก็บข้อมูลโดยการ Focus Group กลุ่มแกนนำชุมชนและเครือข่ายชุมชน
 3. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับชุมชน
 4. จัดทำแผนที่ชุมชนเดินดิน (Mapping) ชุมชน 
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต

 1. เกิดแผนที่ชุมชน (Mapping
 2. มีรายงานผลข้อมูลการลงพื้นที่

ผลลัพธ์

 1. ชุมชนได้รู้ข้อมูลในพื้นที่ของตนเอง
 2. นักวิจัยได้รับรู้ข้อมูลโดยตรงจากทางชุมชน สามารถนำเป็นข้อมูลสนับสนุนในการวิจัยได้
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 10 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

ประธานชุมชน แกนผู้นำชุมชนและเครือข่ายจชุมชน สื่อมวลชน ชาวบ้านในพื้นที่ และทีมคณะวิจัย

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ควรเพิ่มกลุ่มเป้าหมาย

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ประชุมถอดบทเรียนจากกระบวนการการทำแผนที่ชุมชน และเวทีกลั่นกรองข้อมูล3 มกราคม 2560
3
มกราคม 2560รายงานจากพื้นที่ โดย Thitichaya
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลจากการถอดบทเรียน

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
 1. นำข้อมูลที่รวบรวมไว้ทั้งหมดมาวิเคราะห์
 2. วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้กระบวนการกลุ่ม 
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต

-ข้อมูลสรุปจากกระบวนการการถอดบทเรียนจากกระบวนการการทำแผนที่ชุมชน และการจัดเวทีกลั่นกรองข้อมูล

ผลลัพธ์

 • นักวิจัยได้รับข้อมูลเพื่อเป็นส่วนประกอบสำคัญในการสร้างตัวชี้วัดผลกระทบจากการท่องเที่ยวโดยชุมชน ผลกระทบด้านสังคมวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจชุมชน
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 10 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน
ประกอบด้วย

ทีมคณะนักวิจัย

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ประชุมสรุปข้อมูลจากการประชุมแกนนำเครือข่าย (ประชุมคณะทำงาน และแกนนำชุมชน เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลจากเวที screening )27 ธันวาคม 2559
27
ธันวาคม 2559รายงานจากพื้นที่ โดย Thitichaya
circle
วัตถุประสงค์

ประชุมคณะทำงาน และแกนนำชุมชน 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
 1. นำข้อมูลจากการจัดทำแผนที่ชุมชน Mapping ของชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองทะเล และชุมชนบ้านทุ่งหยีเพ็ง และจากเวทีกลั่นกรองข้อมูล screening มาวิเคราะห์อีกครั้ง
 2. ตรวจสอบการสร้างตัวชี้วัด โดยนำข้อมูลทั้งหมดมาประกอบการจัดทำตัวชี้วัด
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต

 • กรอบการทำตัวชี้วัดการประเมินผลกระทบชัดเจนขึ้น

ผลลัพธ์

 • นักวิจัยได้รับข้อมูลที่ชัดเจนขึ้น ส่งผลต่อการสร้างตัวชี้วัด ที่เที่ยงตรง
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 15 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานทีมวิจัย

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

การจัดเวทีเชิงปฏิบัติการscreening22 ธันวาคม 2559
22
ธันวาคม 2559รายงานจากพื้นที่ โดย Thitichaya
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อกลั่นกรองข้อมูลการวิจัยโดยการจัดเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนทั้ง 4 พื้นที่วิจัย

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
 1. ประสานเชิญแกนนำและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องชุมชนท่องเที่ยวทั้ง 4 พื้นที่ เข้าร่วมเวทีในวันที่ 22 ธันวาคม 2559
 2. จัดเวทีกลั่นกรองข้อมูล (Screening) โดยนักวิจัยและเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวทั้ง 4 พื้นที่ 
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต

 • ได้ข้อมูลที่ได้รับการกลั่นกรอง และเป็นมติของทั้ง 4 ชุมชน
 • เพิ่มเติมข้อมูล เป็นข้อมูลเที่ยวที่ใช้ในการกำหนดชี้วัดการประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวโดยชุมชน
 • เกิดร่างการออกแบบตัวชี้วัดการประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ผลลัพธ์

 • ชุมชนท่องเที่ยวทั้ง 4 ชุมชน เห็นคุณค่าของพื้นที่ของตนเองมากขึ้น
 • เกิดความร่วมมือในการทำงานของชุมชนและทีมนักวิจัยมากขึ้น
 • ตัวชี้วัดที่ได้จะสามารถเป็นเครื่องที่ที่มีความถูกต้องตามหลักวิชาการ เชื่อถือได้
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 60 คน จากที่ตั้งไว้ 60 คน
ประกอบด้วย
 1. คณะทำงาน
 2. แกนนำเครือข่ายการท่องเที่ยวทั้ง 4 พื้นที่
 3. เครือข่ายสื่อมวลชน
 4. ชาวบ้าน 4 พื้นที่ ได้แก่ ชุมชนบ้านทุ่งหยีเพ็ง ชุมชนบ้านหนองทะเล ชุมชนบ้านแหลมสัก ชุมชนบ้านถ้ำเสือ
circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

กลุ่มเป้าหมายการเดินทางประชุมระยะทางไกล

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

การเชื่อมโยงเครือข่าย

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

การสร้างเครือข่าย

ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล Mapping พื้นที่ชุมชนท่องเที่ยว ครั้งที่ 2 บ้านทุ่งหยีเพ็ง3 พฤศจิกายน 2559
3
พฤศจิกายน 2559รายงานจากพื้นที่ โดย Thitichaya
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อเก็บข้อมูล จัดทำแผนที่ชุมชน

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
 1. เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับประธานชุมชน
 2. เก็บข้อมูลโดยการ Focus Group กลุ่มแกนนำชุมชนและเครือข่ายชุมชน
 3. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับชุมชน
 4. จัดทำแผนที่ชุมชนเดินดิน (Mapping) ชุมชน
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต

 1. เกิดแผนที่ชุมชน (Mapping
 2. มีรายงานผลข้อมูลการลงพื้นที่

ผลลัพธ์

 1. ชุมชนได้รู้ข้อมูลในพื้นที่ของตนเอง
 2. นักวิจัยได้รับรู้ข้อมูลโดยตรงจากทางชุมชน สามารถนำเป็นข้อมูลสนับสนุนในการวิจัยได้
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 10 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

ประธานชุมชน แกนผู้นำชุมชนและเครือข่ายจชุมชน สื่อมวลชน ชาวบ้านในพื้นที่ และทีมคณะวิจัย

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ประชุมคณะทำงานการวิจัย ครั้ง 6 (เพื่อสรุปร่างรายงานการทำงานฉบับที่ 1 และเพื่อวางแผนการทำงานการลงพื้นที่ Mapping ชุมชนท่องเที่ยวบ้านทุ่งหยีเพ็ง)1 พฤศจิกายน 2559
1
พฤศจิกายน 2559รายงานจากพื้นที่ โดย Thitichaya
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อสรุปร่างรายงานการทำงานฉบับที่ 1 และเพื่อวางแผนการทำงานการลงพื้นที่ Mapping ชุมชนท่องเที่ยวบ้านทุ่งหยีเพ็ง

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
 • สรุปร่างรายงานการทำงานฉบับที่ 1
 • วางแผนการทำงานการลงพื้นที่ Mapping ชุมชนท่องเที่ยวบ้านทุ่งหยีเพ็ง โดยการถอดบทเรียนจากการทำ Mapping พื้นที่ชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองทะเล
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต

 • ได้ร่างรายงานการทำงานฉบับที่ 1
 • ได้แผนการทำงานเพื่อการลงพื้นที่การทำ Mapping ชุมชนในครั้งต่อไป

ผลลัพธ์

 • ทีมนักวิจัย ได้ข้อมูลจากพื้นที่มากขึ้นทำให้เห็นช่องว่างของงานวิจัย และส่งผลต่อการวางแผนการทำงานครั้งต่อไป มีการเก็บข้อมูลที่ครอบคลุมและรัดกุมมากยิ่งขึ้น
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 5 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงาน แกนนำวิจัย

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ประชุมคณะทำงานการวิจัย ครั้งที่ 5 (เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลพื้นที่ท่องเที่ยวหนองทะเล)29 สิงหาคม 2559
29
สิงหาคม 2559รายงานจากพื้นที่ โดย Thitichaya
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลพื้นที่ท่องเที่ยวหนองทะเล

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
 1. เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลพื้นที่หนองทะเล
 2. การเตรียมการเพื่อสรุปและร่างรายงานฉบับที่ 1
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต

 • รายงานการสังเคราะห์และวิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่ การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านหนองทะเล
 • โครงร่างรายงานการทำงานฉบับที่ 1

ผลลัพธ์

 • นักวิจัยได้นำข้อมูล แผนที่ชุมชน ส่งคืนกลับพื้นที่
 • แกนนำและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่เกิดความประทับใจและเข้าใจการทำงานของทีมวิจัยที่เข้ามาเพื่อสนับสนุนส่งเสริมชุมชน โดยใช้แนวทางการทำงานทางวิชาการ
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 10 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน
ประกอบด้วย

ทีมคณะนักวิจัย 

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล Mapping พื้นที่ชุมชนท่องเที่ยว ครั้งที่ 1 บ้านหนองทะเล26 กรกฎาคม 2559
26
กรกฎาคม 2559รายงานจากพื้นที่ โดย Thitichaya
circle
วัตถุประสงค์

Mapping ข้อมูลท่องเที่ยวชุมชนบ้านหนองทะเล

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
 1. เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับประธานชุมชน
 2. เก็บข้อมูลโดยการ Focus Group กลุ่มแกนนำชุมชนและเครือข่ายชุมชน
 3. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับชุมชน
 4. จัดทำแผนที่ชุมชนเดินดิน (Mapping) ชุมชน
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต

 1. เกิดแผนที่ชุมชน (Mapping
 2. มีรายงานผลข้อมูลการลงพื้นที่

ผลลัพธ์

 1. ชุมชนได้รู้ข้อมูลในพื้นที่ของตนเอง
 2. นักวิจัยได้รับรู้ข้อมูลโดยตรงจากทางชุมชน สามารถนำเป็นข้อมูลสนับสนุนในการวิจัยได้
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 14 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

ประธานชุมชน แกนผู้นำชุมชนและเครือข่ายจชุมชน สื่อมวลชน ชาวบ้านในพื้นที่ และทีมคณะวิจัย

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-เวลาในการนัดหมาย ผู้ให้ข้อมูลมาล่าช้า แนวทางแก้ไข คือกรประสานงานก่อนไปถึงสถานที่นัดหมาย

ประชุมคณะทำงานการวิจัย ครั้งที่ 3 (สรุปแผนการลงพื้นที่ mapping และวางแผนการประสานงาน)18 กรกฎาคม 2559
18
กรกฎาคม 2559รายงานจากพื้นที่ โดย Thitichaya
circle
วัตถุประสงค์

สรุปแผนการลงพื้นที่ mapping ประสานงาน

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
 1. วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เครื่องมือวิจัย เพื่อให้เกิดความเที่ยงตรงที่สุด
 2. ทดลองใช้แบบทดสอบ
 3. การประชุมหารือเพื่อวางแผนงานในการลงพื้นที่เพื่อสร้าง Mapping เป็นแผนที่ชุมชนการท่องเที่ยวโดยชุมชนทั้ง 4 พื้นที่
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต

 • ได้เครื่องมือการวิจัย เป็นแบบสอบถามเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ
 • เครื่องมือวิจัยได้รับการรับรอง
 • รูปแบบการทำ Mapping ชุมชน

ผลลัพธ์

 • นักวิจัยสามารถใช้เครื่องมือการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 10 คน จากที่ตั้งไว้ 10 คน
ประกอบด้วย

ทีมงานนักวิจัยและนักวิชาการในการข้อคำแนะนำ การจัดทำเครื่องมือวิจัย ให้ความร่วมมือและคำชี้แนะที่เป็นประโยชน์แก่ทีมนักวิจัย

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ประชุมคณะทำงานการวิจัย ครั้งที่ 2 (เตรียมเอกสารวางแผนจัดทำ Mapping)29 มิถุนายน 2559
29
มิถุนายน 2559รายงานจากพื้นที่ โดย Thitichaya
circle
วัตถุประสงค์

เตรียมเอกสารวางแผนจัดทำ Mapping

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
 1. นักวิจัย นำเสนอข้อมูลจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 2. นักวิจัย นำเสนอข้อมูลผลจากการเก็บข้อมูลในพื้นที่ 
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิตที่ได้ - ข้อมูล ปฐมภูมิ และทุติยภูมิ จาก 4 พื้นที่การวิจัย
ผลลัพธ์ที่ได้ - เกิดการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเกิดเป็นเครื่องมือการวิจัย

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 5 คน จากที่ตั้งไว้ 10 คน
ประกอบด้วย

มีทีมวิจัยและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมตามเป้าหมายที่วางไว้

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

กิจกรรมลงพื้นที่เพื่อเตรียมข้อมูล บ้านทุ่งหยีเพ็ง ลันตา หนองทะเล6 มิถุนายน 2559
6
มิถุนายน 2559รายงานจากพื้นที่ โดย Thitichaya
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อเก็บข้อมูลในพื้นที่

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเบื้องต้น

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิตจากกิจกรรมนี้

 • จำนวนสมาชิกของการท่องเที่ยวโดยชุมชนมีจำนวนเพิ่มขึ้น
 • จำนวนหน่วยงานทั้งหน่วยงานรัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ให้ความสนใจและเข้ามาประสานงาน เพื่อให้ความช่วยเหลือ และสร้างความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น


  ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

 • ชุมชนท่องเที่ยวเกิดการตื่นตัว ในด้านการมีส่วนร่วมชุมชนท่องเที่ยวเกิดการตื่นตัว ในด้านการมีส่วนร่วม

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 15 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน
ประกอบด้วย

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเบื้องต้น

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

กิจกรรมลงพื้นที่เพื่อเตรียมข้อมูล แหลมสัก และบ้านถ้ำเสือ18 พฤษภาคม 2559
18
พฤษภาคม 2559รายงานจากพื้นที่ โดย Thitichaya
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อเก็บข้อมูลในพื้นที่

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ทีมงานวิจัยและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น แกนนำในชุมชน อปท.ในพื้นที่ ดำเนินงานการประสานงานเพื่อการสำรวจพื้นที่เป็นในการเก็บข้อมูลพื้นฐาน เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ เพื่อเป็นข้อมูลในการสนับสนุนงานวิจัย 

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิตจากกิจกรรมนี้

 • จำนวนสมาชิกของการท่องเที่ยวโดยชุมชนมีจำนวนเพิ่มขึ้น
 • จำนวนหน่วยงานทั้งหน่วยงานรัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ให้ความสนใจและเข้ามาประสานงาน เพื่อให้ความช่วยเหลือ และสร้างความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

 • ชุมชนท่องเที่ยวเกิดการตื่นตัว ในด้านการมีส่วนร่วม
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 13 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน
ประกอบด้วย

นักวิจัยและเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ประชุมคณะทำงานการวิจัย ครั้งที่ 114 พฤษภาคม 2559
14
พฤษภาคม 2559รายงานจากพื้นที่ โดย Haris Maschay
circle
วัตถุประสงค์

ศึกษาข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อม

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ศึกษาข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพิ่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน และประเด็นองค์ความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ โดยการค้นหาข้อมูล ด้วยข้อมูลทางทุติยภูมิ (secondary source) จากงานวิจัย จากหนังสือที่เกี่ยวข้อง  หนังสือตำราด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน เอกสารจากหน่วยงาน เช่น สำนักงานจังหวัดกระบี่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา ฯลฯ

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ทีมงานวิจัย ได้ผลผลิต เป็นการค้นพบงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถนำมาเป็นข้อมูลสนับสนุนทางการศึกษาที่สำคัญ

 • งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เป็นงานที่ได้รับการตีพิมพ์ทั้งในวารสารต่างประเทศและในประเทศ
 • งานที่เป็นเอกสารการสรุปการเชิงพื้นที่ ของชุมชนท่องเที่ยวในพื้นที่อื่น ๆ


  ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

 • เกิดการวิเคราะห์ สังเคราะห์จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนช่องว่างงานวิจัยได้

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 10 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน
ประกอบด้วย

ทีมวิจัย

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี