สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

การประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดกระบี่

กิจกรรมลงพื้นที่เพื่อเตรียมข้อมูล แหลมสัก และบ้านถ้ำเสือ

กิจกรรมลงพื้นที่เพื่อเตรียมข้อมูล แหลมสัก และบ้านถ้ำเสือ

18 พฤษภาคม 2559
ThitichayaThitichaya
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ทีมงานวิจัยและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น แกนนำในชุมชน อปท.ในพื้นที่ ดำเนินงานการประสานงานเพื่อการสำรวจพื้นที่เป็นในการเก็บข้อมูลพื้นฐาน เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ เพื่อเป็นข้อมูลในการสนับสนุนงานวิจัย 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิตจากกิจกรรมนี้

  • จำนวนสมาชิกของการท่องเที่ยวโดยชุมชนมีจำนวนเพิ่มขึ้น
  • จำนวนหน่วยงานทั้งหน่วยงานรัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ให้ความสนใจและเข้ามาประสานงาน เพื่อให้ความช่วยเหลือ และสร้างความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

  • ชุมชนท่องเที่ยวเกิดการตื่นตัว ในด้านการมีส่วนร่วม
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 13 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน
ประกอบด้วย

นักวิจัยและเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
5,300.00 0.00 5,760.00 110.00 0.00 0.00 11,170.00 lock