สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

การประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดกระบี่

นำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานให้คณะทำงานจาก สจรส ม.อ ที่จ.ตรัง

นำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานให้คณะทำงานจาก สจรส ม.อ ที่จ.ตรัง

30 เมษายน 2560
ThitichayaThitichaya
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  1. รวบรวมข้อมูลจากการดำเนินงาน
  2. เสนอการดำเนินงานภายใต้แผนงาน
  3. กำหนดทิศทางการทำงาน เพื่อจัดเวที รับฟังทิศทางการดำเนินงานเวทีข้อเสนอเชิงนโยบายวันที่ 25 พฤษภาคม 60 ที่จังหวัดตรัง
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต

  • ได้ทิศทางการทำงาน เพื่อจัดเวทีข้อเสนอเชิงนโยบายในวันที่ 25 พฤษภาคม 60 ที่จังหวัดตรัง

ผลลัพธ์

  • ทิศทางและแนวทางการและผลการวิจัยเป็นงานที่ผ่านกระบวนการสาธารณะ เป็นการมีส่วนร่วมที่จะสร้างความเชื่อถือในงานวิจัย
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 10 คน จากที่ตั้งไว้ 10 คน
ประกอบด้วย

คณะอาจารย์ นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่ จากสจรส. และทีมวิจัยจากจ.ตรังและจ.กระบี่ 

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
4,000.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00 8,500.00 lock