สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

การประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดกระบี่

ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล Mapping พื้นที่ชุมชนท่องเที่ยว ครั้งที่ 1 บ้านหนองทะเล

ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล Mapping พื้นที่ชุมชนท่องเที่ยว ครั้งที่ 1 บ้านหนองทะเล

26 กรกฎาคม 2559
ThitichayaThitichaya
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  1. เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับประธานชุมชน
  2. เก็บข้อมูลโดยการ Focus Group กลุ่มแกนนำชุมชนและเครือข่ายชุมชน
  3. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับชุมชน
  4. จัดทำแผนที่ชุมชนเดินดิน (Mapping) ชุมชน
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต

  1. เกิดแผนที่ชุมชน (Mapping
  2. มีรายงานผลข้อมูลการลงพื้นที่

ผลลัพธ์

  1. ชุมชนได้รู้ข้อมูลในพื้นที่ของตนเอง
  2. นักวิจัยได้รับรู้ข้อมูลโดยตรงจากทางชุมชน สามารถนำเป็นข้อมูลสนับสนุนในการวิจัยได้
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 14 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

ประธานชุมชน แกนผู้นำชุมชนและเครือข่ายจชุมชน สื่อมวลชน ชาวบ้านในพื้นที่ และทีมคณะวิจัย

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
3,400.00 0.00 6,600.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 lock