สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

การประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดกระบี่

การจัดเวทีการนำเสนอต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง scoping

การจัดเวทีการนำเสนอต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง scoping

2 กุมภาพันธ์ 2560
ประวิช ขุนนิคมประวิช ขุนนิคม
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  1. ประสานงานภาคีเครือข่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
  2. จัดเวทีสาธารณะ scoping
  3. ทีมอาจารย์ นักวิชาการจาก สจรส.ให้คำแนะนำ และเสริมข้อมูลเพื่อนำเสนอกระบวนการการวิจัย บนเวที scoping
  4. รวบรวมข้อมูลจากเวที scoping
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต

  • ข้อมูลเพื่อนำมากำหนดตัวชี้วัดเครื่องมือการวิจัยที่ชัดเจนขึ้น
  • ได้รับข้อเสนอแนะบนเวทีที่หลากหลายและรอบด้าน

ผลลัพธ์

  • ความเชื่อมั่นในตัวชี้วัดของงานวิจัย
  • ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายภาคีต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 85 คน จากที่ตั้งไว้ 85 คน
ประกอบด้วย

เครือข่ายภาคีที่เกี่ยวข้อง แกนนำชุมชนท่องเที่ยว ทั้ง 4 ชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน ประชาสังคม สื่อมวลชนและอาจารย์ นักวิชาการจากสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
10,100.00 0.00 33,460.00 0.00 0.00 0.00 43,560.00 lock