สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

การประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดกระบี่

ประชุมกลุ่ม คณะกรรมการท่องเที่ยวชุมชน 4 พื้นที่ (Focus Group)

ประชุมกลุ่ม คณะกรรมการท่องเที่ยวชุมชน 4 พื้นที่ (Focus Group)

27 มีนาคม 2560
ThitichayaThitichaya
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  1. ประสานการทำงาน 4 พื้นที่ชุมชนท่องเที่ยว
  2. จัดเวทีชุมชน 4 พื้นที่
  3. นำตัวชี้วัดที่ได้มาเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต

  • ข้อมูลที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยการเปรียบเทียบจากฐานข้อมูลที่มีอยู่

ผลลัพธ์

  • เวทีที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับชุมชนท่องเที่ยวในการเป็นส่วนหนึ่งของฐานการอนุรักษ์ และการเพิ่มมูลค่าคุณค่า ให้เกิดเป็นเศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็ง
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 15 คน จากที่ตั้งไว้ 10 คน
ประกอบด้วย

ภาคีเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยว 4 ชุมชน และคณะทีมวิจัย

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
9,500.00 0.00 21,900.00 1,920.00 0.00 0.00 33,320.00 lock