สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

การประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดกระบี่

ประชุมคณะทำงานการวิจัย ครั้ง 6 (เพื่อสรุปร่างรายงานการทำงานฉบับที่ 1 และเพื่อวางแผนการทำงานการลงพื้นที่ Mapping ชุมชนท่องเที่ยวบ้านทุ่งหยีเพ็ง)

ประชุมคณะทำงานการวิจัย ครั้ง 6 (เพื่อสรุปร่างรายงานการทำงานฉบับที่ 1 และเพื่อวางแผนการทำงานการลงพื้นที่ Mapping ชุมชนท่องเที่ยวบ้านทุ่งหยีเพ็ง)

1 พฤศจิกายน 2559
ThitichayaThitichaya
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  • สรุปร่างรายงานการทำงานฉบับที่ 1
  • วางแผนการทำงานการลงพื้นที่ Mapping ชุมชนท่องเที่ยวบ้านทุ่งหยีเพ็ง โดยการถอดบทเรียนจากการทำ Mapping พื้นที่ชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองทะเล
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต

  • ได้ร่างรายงานการทำงานฉบับที่ 1
  • ได้แผนการทำงานเพื่อการลงพื้นที่การทำ Mapping ชุมชนในครั้งต่อไป

ผลลัพธ์

  • ทีมนักวิจัย ได้ข้อมูลจากพื้นที่มากขึ้นทำให้เห็นช่องว่างของงานวิจัย และส่งผลต่อการวางแผนการทำงานครั้งต่อไป มีการเก็บข้อมูลที่ครอบคลุมและรัดกุมมากยิ่งขึ้น
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 5 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงาน แกนนำวิจัย

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
2,500.00 0.00 3,230.00 0.00 0.00 0.00 5,730.00 lock