สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

การประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดกระบี่

สรุปรายงาน/ทำเล่มรายงาน

สรุปรายงาน/ทำเล่มรายงาน

30 พฤษภาคม 2560
ThitichayaThitichaya
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  1. รวมรวบข้อมูลจากขั้นตอนงานวิจัย
  2. วิเคราะห์ สรุปข้อมูล
  3. บันทึกลงแบบฟอร์มรายงาน
  4. จัดทำบัญชีการเงิน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และตรวจเช็คความถูกต้อง
  5. จัดทำรูปเล่ม เพื่อนำส่ง สจรส.
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต

  • รูปเล่มงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
  • แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนจ.กระบี่

ผลลัพธ์

  • จังหวัดกระบี่นำแผนยุทธศาสตร์จากงานวิจัยไปขับเคลือนต่อ
  • เกิดความเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีของชุมชนท่องเที่ยวจ.กระบี่
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 5 คน จากที่ตั้งไว้ 5 คน
ประกอบด้วย

แกนนำนักวิจัย จำนวน 5 คน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 lock