สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

การประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดกระบี่

ประชุมคณะทำงานการวิจัย ครั้งที่ 7 เพื่อเตรียมการจัดเวทีประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ(scoping)

ประชุมคณะทำงานการวิจัย ครั้งที่ 7 เพื่อเตรียมการจัดเวทีประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ(scoping)

25 มกราคม 2560
ThitichayaThitichaya
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  1. ประสานกลุ่มเป้าหมาย
  2. นำส่งข้อมูลเบื้องต้น จากเวที screening ผลการกลั่นกรองข้อมูล ส่งให้แกนนำชุมชนเพื่อสร้างความเข้าใจในประเด็นเบื้องต้น
  3. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดเวทีรับฟังสาธารณะ ผลกระทบจากการท่องเที่ยว scoping 
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต

  • ได้ข้อมูลเพิ่มเติมที่รอบด้านมากยิ่งขึ้น

ผลลัพธ์

  • ตัวชี้วัดผลกระทบการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่จะมีสมบูรณ์ และเที่ยงตรงขึ้น
  • ทีมนักวิจัยและชุมชนเชื่อมั่นในกระบวนการวิจัย
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 8 คน จากที่ตั้งไว้ 10 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานวิจัย แกนนำชุมชน เครือข่ายชุมชน ภาครัฐ อปท. เอกชน ประชาสังคม และภาคประชาสังคม สื่อมวลชน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
5,500.00 0.00 5,154.00 0.00 0.00 0.00 10,654.00 lock