สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

การประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดกระบี่

ประชุมถอดบทเรียนจากกระบวนการการทำแผนที่ชุมชน และเวทีกลั่นกรองข้อมูล

ประชุมถอดบทเรียนจากกระบวนการการทำแผนที่ชุมชน และเวทีกลั่นกรองข้อมูล

3 มกราคม 2560
ThitichayaThitichaya
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  1. นำข้อมูลที่รวบรวมไว้ทั้งหมดมาวิเคราะห์
  2. วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้กระบวนการกลุ่ม 
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต

-ข้อมูลสรุปจากกระบวนการการถอดบทเรียนจากกระบวนการการทำแผนที่ชุมชน และการจัดเวทีกลั่นกรองข้อมูล

ผลลัพธ์

  • นักวิจัยได้รับข้อมูลเพื่อเป็นส่วนประกอบสำคัญในการสร้างตัวชี้วัดผลกระทบจากการท่องเที่ยวโดยชุมชน ผลกระทบด้านสังคมวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจชุมชน
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 10 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน
ประกอบด้วย

ทีมคณะนักวิจัย

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
5,000.00 0.00 5,400.00 0.00 0.00 0.00 10,400.00 lock