สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

การประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดกระบี่

เก็บข้อมูลแบบสอบถามชุมชนท่องเที่ยวบ้านทุ่งหยีเพ็ง (สัมภาษณ์เชิงลึก)

เก็บข้อมูลแบบสอบถามชุมชนท่องเที่ยวบ้านทุ่งหยีเพ็ง (สัมภาษณ์เชิงลึก)

4 พฤษภาคม 2560
ThitichayaThitichaya
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  1. ประสานงานแกนนำชุมชนท่องเที่ยวบ้านทุ่งหยีเพ็ง สัมภาษณ์เชิงลึก
  2. วางแผนการเก็บข้อมูลนักท่องเที่ยว โดยประสานกับกลุ่มผู้ประกอบอาชีพในชุมชน คือ กลุ่มขับเรือ ขับรถรับจ้าง
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต

  • ข้อมูลเชิงลึกในพื้นที่เพื่อนำมาเป็นข้อมูลเสริม วิเคราะห์ เปรียบเทียบจากข้อมูลที่ได้มา ทั้งปฐมภูมิ และทุติยภูมิ

ผลลัพธ์

  • ข้อมูลที่ได้รอบด้านและครอบคลุม
  • แกนนำชุมชนมีแนวทางการพัฒนาตนเอง ภายใต้การเรียนรู้การทำงานของทีมคณะวิจัย
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 10 คน จากที่ตั้งไว้ 10 คน
ประกอบด้วย

แกนนำชุมชน นายนราธร หงษ์ทอง และเครือข่าย และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
3,900.00 0.00 11,385.00 0.00 0.00 0.00 15,285.00 lock