สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

การประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดกระบี่

ประชุมคณะทำงานการวิจัย และแกนนำชุมชน ครั้งที่ 10

ประชุมคณะทำงานการวิจัย และแกนนำชุมชน ครั้งที่ 10

20 มีนาคม 2560
ThitichayaThitichaya
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  1. ตรวจสอบความถูกต้องตัวชี้วัดผลกระทบการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในประเด็น สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจชุมชน
  2. แลกเปลี่ยนความคิดของนักวิจัย โดยใช้ข้อมูลจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต

  • ได้ตัวชี้วัดที่ผ่านกระบวนการจากเวทีการกลั่นกรองข้อมูลและเวทีสาธารณะ

ผลลัพธ์

  • เกิดความเชื่อมั่นในการนำตัวชี้วัดมาใช้ในการงานวิจัย
  • ผลจากงานวิจัยโดยใช้ตัวชี้วัดนี้จะเป็นแนวทางในการทำงานงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในครั้งต่อไปได้
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 10 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน
ประกอบด้วย

ทีมคณะทีมวิจัย

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
5,500.00 0.00 7,580.00 0.00 0.00 0.00 13,080.00 lock