สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

การประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดกระบี่

ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล Mapping พื้นที่ชุมชนท่องเที่ยวแหลมสัก

ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล Mapping พื้นที่ชุมชนท่องเที่ยวแหลมสัก

16 มกราคม 2560
ThitichayaThitichaya
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  1. เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับประธานชุมชน
  2. เก็บข้อมูลโดยการ Focus Group กลุ่มแกนนำชุมชนและเครือข่ายชุมชน
  3. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับชุมชน
  4. จัดทำแผนที่ชุมชนเดินดิน (Mapping) ชุมชน 
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต

  1. เกิดแผนที่ชุมชน (Mapping
  2. มีรายงานผลข้อมูลการลงพื้นที่

ผลลัพธ์

  1. ชุมชนได้รู้ข้อมูลในพื้นที่ของตนเอง
  2. นักวิจัยได้รับรู้ข้อมูลโดยตรงจากทางชุมชน สามารถนำเป็นข้อมูลสนับสนุนในการวิจัยได้
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 10 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

ประธานชุมชน แกนผู้นำชุมชนและเครือข่ายจชุมชน สื่อมวลชน ชาวบ้านในพื้นที่ และทีมคณะวิจัย

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
5,800.00 0.00 6,800.00 0.00 0.00 0.00 12,600.00 lock