สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

การประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดกระบี่

การจัดเวทีเชิงปฏิบัติการscreening

การจัดเวทีเชิงปฏิบัติการscreening

22 ธันวาคม 2559
ThitichayaThitichaya
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. ประสานเชิญแกนนำและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องชุมชนท่องเที่ยวทั้ง 4 พื้นที่ เข้าร่วมเวทีในวันที่ 22 ธันวาคม 2559
 2. จัดเวทีกลั่นกรองข้อมูล (Screening) โดยนักวิจัยและเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวทั้ง 4 พื้นที่ 
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต

 • ได้ข้อมูลที่ได้รับการกลั่นกรอง และเป็นมติของทั้ง 4 ชุมชน
 • เพิ่มเติมข้อมูล เป็นข้อมูลเที่ยวที่ใช้ในการกำหนดชี้วัดการประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวโดยชุมชน
 • เกิดร่างการออกแบบตัวชี้วัดการประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ผลลัพธ์

 • ชุมชนท่องเที่ยวทั้ง 4 ชุมชน เห็นคุณค่าของพื้นที่ของตนเองมากขึ้น
 • เกิดความร่วมมือในการทำงานของชุมชนและทีมนักวิจัยมากขึ้น
 • ตัวชี้วัดที่ได้จะสามารถเป็นเครื่องที่ที่มีความถูกต้องตามหลักวิชาการ เชื่อถือได้
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 60 คน จากที่ตั้งไว้ 60 คน
ประกอบด้วย
 1. คณะทำงาน
 2. แกนนำเครือข่ายการท่องเที่ยวทั้ง 4 พื้นที่
 3. เครือข่ายสื่อมวลชน
 4. ชาวบ้าน 4 พื้นที่ ได้แก่ ชุมชนบ้านทุ่งหยีเพ็ง ชุมชนบ้านหนองทะเล ชุมชนบ้านแหลมสัก ชุมชนบ้านถ้ำเสือ
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
11,000.00 1,920.00 30,075.00 1,279.00 0.00 0.00 44,274.00 lock