สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

การประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดกระบี่

ประชุมคณะทำงานการวิจัย และแกนนำชุมชนครั้งที่ 9 (สรุปและวางแผนการทำงานในครั้งต่อไป)

ประชุมคณะทำงานการวิจัย และแกนนำชุมชนครั้งที่ 9 (สรุปและวางแผนการทำงานในครั้งต่อไป)

5 มีนาคม 2560
ThitichayaThitichaya
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  1. ทีมวิจัยนำเอกสารต่าง ๆ เพื่อจัดทำรายการการดำเนินงานตามโครงการ
  2. วางแผนและวิเคราะห์หาข้อบกพร่อง ในการทำงานเพื่อปรับปรุงแก้ไข
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต

  • ข้อสรุปจากการทำงาน จุดแข็ง จุดอ่อนจากการดำเนินงานที่ผ่านมา

ผลลัพธ์

  • เกิดการพัฒนาการทำงานของทีมนักวิจัย
  • ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการทำงาน
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 15 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงาน และแกนนำชุมชน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
9,100.00 0.00 8,600.00 0.00 0.00 0.00 17,700.00 lock