สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

การประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดกระบี่

ประชุมทีมวิจัย เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการจัดทำบัญชี ค่าใช้จ่าย

ประชุมทีมวิจัย เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการจัดทำบัญชี ค่าใช้จ่าย

25 เมษายน 2560
ThitichayaThitichaya
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  1. รวบรวมเอกสารการใช้จ่ายต่าง ๆ
  2. ตรวจสอบความถูกต้องในการใช้จ่ายและลายเซ็นการทำงานของคณะวิจัย รวมทั้งผู้เข้าร่วมโครงการในทุกกิจกรรม
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต

  • เอกสารด้านการเงินที่ถูกต้องตรงกับกิจกรรมการทำงานภายใต้โครงการ

ผลลัพธ์

  • เกิดกระบวนการการทำงานที่เป็นระบบในทีมคณะทำงานวิจัย
  • กระบวนการทำงานที่ตรวจสอบการทำงานได้ในทุกข้้นตอน
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 10 คน จากที่ตั้งไว้ 7 คน
ประกอบด้วย

ทีมคณะทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและมีหน้าที่ต่าง ๆ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
2,000.00 0.00 2,850.00 0.00 0.00 0.00 4,850.00 lock