สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

การประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดกระบี่

ประชุมสรุปข้อมูลจากการประชุมแกนนำเครือข่าย (ประชุมคณะทำงาน และแกนนำชุมชน เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลจากเวที screening )

ประชุมสรุปข้อมูลจากการประชุมแกนนำเครือข่าย (ประชุมคณะทำงาน และแกนนำชุมชน เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลจากเวที screening )

27 ธันวาคม 2559
ThitichayaThitichaya
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  1. นำข้อมูลจากการจัดทำแผนที่ชุมชน Mapping ของชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองทะเล และชุมชนบ้านทุ่งหยีเพ็ง และจากเวทีกลั่นกรองข้อมูล screening มาวิเคราะห์อีกครั้ง
  2. ตรวจสอบการสร้างตัวชี้วัด โดยนำข้อมูลทั้งหมดมาประกอบการจัดทำตัวชี้วัด
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต

  • กรอบการทำตัวชี้วัดการประเมินผลกระทบชัดเจนขึ้น

ผลลัพธ์

  • นักวิจัยได้รับข้อมูลที่ชัดเจนขึ้น ส่งผลต่อการสร้างตัวชี้วัด ที่เที่ยงตรง
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 15 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานทีมวิจัย

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
5,500.00 0.00 6,160.00 0.00 0.00 0.00 11,660.00 lock