สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

วิจัยการท่องเที่ยวชุมชนเชิงนิเวศยั่งยืนภูมินิเวศน์เขา ป่า นา เล จังหวัดตรัง

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ วิจัยการท่องเที่ยวชุมชนเชิงนิเวศยั่งยืนภูมินิเวศน์เขา ป่า นา เล จังหวัดตรัง
ภายใต้โครงการ แผนงานโซนใต้อันดามัน
ภายใต้องค์กร สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.)
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 พฤษภาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2560
งบประมาณ 400,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเชภาดร จันทร์หอม
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ สุทธิพงษ์
พื้นที่ดำเนินการ 1. บ้านเขาหลัก ต.น้ำผุด อ.เมือง 2. บ้านลำขนุน ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว 3. บ้านนาหมื่นศรี ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง 4. บ้านบาตูปูเต๊ะ ต.เกาะลิบง อ.กันตัง
ละติจูด-ลองจิจูด 7.5322262359337,99.627227671444place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 พ.ค. 2559 31 ม.ค. 2560 1 พ.ค. 2559 31 ม.ค. 2560 200,000.00
2 1 ก.พ. 2560 31 พ.ค. 2560 1 ก.พ. 2560 30 มิ.ย. 2560 180,000.00
3 1 มิ.ย. 2560 30 มิ.ย. 2560 20,000.00
รวมงบประมาณ 400,000.00
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามภูมินิเวศเขา ป่า นา เล จังหวัดตรัง

รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 4 ชุมชน ตามภูมินิเวศน์ เขา ป่า นา เล

2 เพื่อศึกษาผลกระทบจากการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามภูมินิเวศเขา ป่า นา เล จังหวัดตรัง

ได้ข้อมูลผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมจากการจัดการท่องเที่ยวชุมชน 4 ชุมชน ตามภูมินิเวศน์ เขา ป่า นา เล

3 เพื่อพัฒนาข้อเสนอนโยบายสาธารณะทางด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงนิเวศน์ยังยืนจังหวัดตรัง

ได้ข้อเสนอเชิงนโยบายในการสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามภูมินิเวศน์เขา ป่า นา เล

4 เพื่อทำกิจกรรมใน พื้นที่วิจัยการท่องเที่ยวชุมชน

มีกิจกรรมใน พื้นที่วิจัยการท่องเที่ยวชุมชน 4 พื้นที่

  • บ้านเขาหลัก ต.น้ำผุด อ.เมือง
  • บ้านลำขนุน ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว
  • บ้านนาหมื่นศรี ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง
  • บ้านบาตูปูเต๊ะ ต.เกาะลิบง อ.กันตัง
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2559 13:03 น.