สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

การจัดการข้อมูลด้านอาหารและโภชนาการในระดับตำบลเขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ การจัดการข้อมูลด้านอาหารและโภชนาการในระดับตำบลเขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช
ภายใต้โครงการ แผนงานโซนใต้กลาง
ภายใต้องค์กร สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.)
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กันยายน 2559 - 28 กุมภาพันธ์ 2560
งบประมาณ 80,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางปิยนุช แก้วสังข์
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ 1)นางสาววรรณา สุวรรณชาตรี 2)นางสาวฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ 3)นายวรวิชญ์ กฐินหอม
พื้นที่ดำเนินการ ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด 8.3777321437126,99.732477637008place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 มิ.ย. 2559 30 พ.ย. 2559 1 ก.ย. 2559 31 มี.ค. 2560 36,000.00
2 1 ธ.ค. 2559 30 เม.ย. 2560 1 เม.ย. 2560 30 มิ.ย. 2560 40,000.00
3 1 พ.ค. 2560 30 มิ.ย. 2560 4,000.00
รวมงบประมาณ 80,000.00
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 การจัดการข้อมูลความมั่นคงทางอาหาร

เกิดข้อมูลพื้นฐานหรือ Mapping แหล่งอาหารแต่ละประเภทในประเด็นสำคัญดังนี้ -สถานการณ์ของอาหารแต่ละประเภท -กลุ่มเครือข่าย ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต จำหน่ายและบริโภค ระบบการตลาดภายในหรือตลาดภายนอกชุมชน ของอาหารแต่ละประเภท -ระบบการกระจายผลผลิตของอาหารแต่ละประเภท -หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการสนับสนุนหรือขับเคลื่อน การดำเนินงานแต่ละประเภท

2 การจัดทำข้อมูล สถานการณ์ด้านอาหารปลอดภัย

เกิดข้อมูลกลไก ระบบการเฝ้าระวังสารปนเปื้อนในอาหาร

3 การจัดทำข้อมูลสถานการณ์ด้านภาวะโภชนาการ

เกิดข้อมูลกลุ่ม
- กลุ่มหญิงตั้งครรภ์
- กลุ่มเด็กอายุระหว่าง 0- 3 ปี
- กลุ่มเด็กอายุ 3 - 5 ปี
- กลุ่มเด็ก 6-14 ปี
- กลุ่มผู้สูงอายุ

4 การกำหนดเป้าหมาย หรือ ภาพอนาคตของชุมชนที่ต้องการในเรื่องความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการ

ชุมชนมีความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย

5 การกำหนดยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นประเด็นความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย

มียุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด แผนงาน และกิจกรรมโครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้วในด้านที่เกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหารและภาวะโภชนาการ

stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 4 ส.ค. 2559 09:51 น.