สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

การจัดการข้อมูลด้านอาหารและโภชนาการในระดับตำบลเขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์

30 มิถุนายน 2560
manop kanjanarodmanop kanjanarod
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมคณะกรรมการร่วมกันสรุปข้อมูลทำรายงานฉบับสมบูรณ์

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้รายงานฉบับสมบูรณ์ส่งให้ทาง สจรส.ม.อ.

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 10 คน จากที่ตั้งไว้ 10 คน
ประกอบด้วย

คณะกรรมการในโครงการ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
3,000.00 0.00 335.00 0.00 0.00 0.00 3,335.00 lock_open

การประชุมเพื่อกำหนดยุทธ์ศาสตร์ท้องถิ่นด้านความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการสมวัย

19 มิถุนายน 2560
manop kanjanarodmanop kanjanarod
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาร่างยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางอาหารตำบลเขาแก้ว
 2. อนุมัติร่างยุทธศาสตร์ฯ เพื่อนำเข้าเวทีระดม ความคิดเห็นต่อแผนยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด
 3. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหาร
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ได้ร่างแผนยุทธศาสตร์ที่สมบูรณ์ เพื่อเตรียมนำเสนอในเวทีระดมความคิดเห็นแผนยุทธศาสตร์ในเวทีระดับจังหวัดที่จะจัดขึ้นในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมทวินโลตัส
 • มีการแบ่งงานและกลุ่มเป้าหมายที่จะเชิญเข้าร่วมงานเพื่อวิพาก์แผนยุทธศาสตร์ของตำบล โดยจะเชิญทีม อบต. สมาชิก อบต. ผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานเกษตร ป่าไม้ และได้ประสานเชิญไปแล้ว
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 10 คน จากที่ตั้งไว้ 17 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานของโครงการฯ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 2,000.00 23,900.00 0.00 0.00 0.00 25,900.00 lock_open

ประชุมคณะทำงานวางแผนการจัดการข้อมูลความมั่นคงทางอาหาร

9 มิถุนายน 2560
manop kanjanarodmanop kanjanarod
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. ชี้แจงรายละเอียดยุทธศาสตร์ด้านอาหารปลอดภัย
 2. ระดมความเห็นเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ด้านอาหารในตำบลเขาแก้ว
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. ติดตามความก้าวหน้าของโครงการ ทางคณะกรรมการได้เห็นข้อมูลแผนงาน โครงการ จากการจัดเวทีประชาคมในเดือนพฤษภาคม ที่ผ่านมา
 2. ร่วมกันจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์อาหารของตำบลเขาแก้วเป็นรูปธรรม
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 13 คน จากที่ตั้งไว้ 17 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการฯ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 5,980.00 0.00 0.00 0.00 5,980.00 lock_open

การประชุมเพื่อร่วมเสนอแผนยุทธศาสตร์ระบบอาหารให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดนครศรีธรรมราช

23 มิถุนายน 2560
manop kanjanarodmanop kanjanarod
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • เปิดเวทีและพูดคุยเรื่องยุทธศาสตร์อาหารในจังหวัดนครศรีฯ โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีฯ
 • ตัวแทนจากตำบลเขาแก้ว นำเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์ระบบอาหารตำบลเขาแก้ว
 • สำนักงานเกษตร สาธารณสุขจังหวัด สปสช. และนายก อบต.ควนรู ให้ข้อแนะนำต่อการจัดทำแผนของตำบลเขาแก้ว
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้ข้อแนะนำต่อการจัดทำแผน ดังนี้ ลานสกา เป็นพื้นที่เด่นเรื่องการท่องเที่ยว การเกษตร และใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการทำเกษตร จึงควรเน้นในเรื่องของเกษตรสุขภาพ 

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 60 คน จากที่ตั้งไว้ 12 คน
ประกอบด้วย
 1. ที่ประชุมมีความเข้าใจโครงการและยินดีให้ความร่วมมือกับคณะทำงาน
 2. ตำบลเขาแก้วได้กำหนดยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงทางอาหาร
 3. ตำบลเขาแก้วได้กำหนดยุทธศาสตร์ด้านโภชนาการสมวัย
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

ประชุมคณะทำงาน

17 มีนาคม 2560
wannawanna
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมคณะทำงาน สรุปรายงานความมั่นคงทางอาหารจากแบบสอบถามด้านความมั่นทางอาหารของตำบลเขาแก้ว

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะทำงานในโครงการ ได้รับทราบข้อมูลการทำเกษตรในตำบลเขาแก้ว พบปัญหาการทำเกษตรเรื่องโรคพืชในสวนผลไม้ และพบจุดเด่นของตำบลคือ เป็นพื้นที่มีจุดเด่นด้านแหล่งท่องเที่ยว ชาวบ้านโดยส่วนใหญ่จะนิยมซื้ออาหารปรุงมากกว่าการทำกับข้าวทานในครัวเรือน ซึ่งเป็นประเด็นที่ทางคณะกรรมการจะนำไปหารือและจัดเวทีคืนข้อมูลให้กับคนในพื้นที่ เพื่อดำเนินโครงการความมั่นคงทางอาหาร

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 9 คน จากที่ตั้งไว้ 10 คน
ประกอบด้วย

คณะกรรมการในโครงการ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 2,700.00 0.00 0.00 0.00 2,700.00 lock_open

ประชุมร่วมกับ สจรส.ม.อ.วางแผนการดำเนินงาน

20 ตุลาคม 2559
ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • ประชุมคณะทำงานในพื้นที่ มีทีม สจรส.ม.อ.ลงมาชี้แจงการจัดทำรายงานการเงิน และแนะนำการเขียนหลักฐานการเงิน
 • ดูงานการดำเนินงานด้านอาหารในพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.เขาแก้วและกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษในพื้นที่
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • เครือข่ายความมั่นคงทางอาหารในจังหวัดนครศรีฯ ได้แลกปลี่ยนการดำเนินงานทำโครงการ และเรียนรู้งานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และงานแปลงผักปลอดสารพิษที่จัดโดย อบต.เขาแก้ว
 • ดำเนินการตรวจแนะนำการทำงานของเครือข่ายความก้าวหน้าด้านการจัดเก็บข้อมูลด้านอาหาร และเข้าใจระบบการเบิกจ่าย การเคลียร์เอกสารการเงิน
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 30 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

เครือข่ายคณะทำงานด้านอาหาร 5 พื้นที่ ได้แก่ ต.เขาแก้ว ต.ไสหร้า ต.จันดี ต.หูล่อง และ ต.นางหลง ในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

บริหารจัดการโครงการ

9 พฤษภาคม 2560
manop kanjanarodmanop kanjanarod
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. บันทึกข้อมูลรายงานกิจกรรมโครงการ
 2. บันทึกข้อมูลการเงินลงในเว็บไซต์ และจัดทำเอกสารการเงินให้เรียบร้อยเมื่อเสร็จสิ้นการทำแต่ละกิจกรรม
 3. ประสานงานผู้เข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้ง
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ทำให้สามารถเคลียร์เอกสารการเงินได้ทุกกิจกรรม และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้
 • ทำให้รายงานกิจกรรมในเว็บไซต์ไม่มีความล่าช้า
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 lock_open

จัดเวทีคืนข้อมูลเพื่อกำหนดยุทธ์ศาสตร์ท้องถิ่นด้านความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการสมวัยในตำบลเขาแก้ว

9 พฤษภาคม 2560
manop kanjanarodmanop kanjanarod
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. ประชุมรับทราบรายละเอียดโครงการ เปิดการประชุมโดยรองนายก อบต.เขาแก้ว
 2. แบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นกำหนดยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงทางอาหาร และกำหนดยุทธศาสตร์ด้านโภชนาการสมวัย
 3. นำเสนอยุทธศาสตร์ในแต่ละกลุ่ม และสรุปผลการจัดประชุมในวันนี้
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

สรุปผลการจัดเวทีคืนข้อมูลและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระบบอาหารตำบลเขาแก้ว

 1. ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงทางอาหาร

เป้าประสงค์

1.มีแหล่งเรียนรู้แปลงปลูกผักปลอดสารพิษ

2.มีผักปลอดสารพิษบริโภคอย่างเพียงพอในชุมชน/โรงเรียน/โรงพยาบาล

3.ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้จากการท่องเทียว

4.เพื่อพัฒนาผลผลิต คุณภาพผลไม้ท้องถิ่น (มังคุดทุเรียน จำปาดะ ฯลฯ)

ตัวชี้วัด

1.คนในชุมชนได้บริโภคผักปลอดสารพิษ

2.ต.เขาแก้วเป็นต้นแบบของการท่องเที่ยว

3.มีการแปรรูปผลผลิต มีตลาดรองรับมีรายได้เพิ่มขึ้น

แผนงาน/โครงการ

1.ส่งเสริมให้มีการปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อบริโภคและสร้างรายได้แก่เกษตรกร

2.ส่งเสริมให้ประชาชนปลูกต้นประและฟื้นฟูระบบนิเวศ

3.เพิ่มคุณภาพผลผลิตมังคุด

4.พัฒนาบุคลากรกลุ่มวิสาหกิจท่องเที่ยวชุมชน

5.ปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางการท่องเที่ยว

6.ขับเคลื่อนชุมชน คุณธรรมด้วยพลังบวร (บ้าน วัด โรงเรียน)

2.ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านโภชนาการสมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เป้าประสงค์

1.ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการสมวัย

2.ส่งเสริมให้เด็กมีอาหารครบทั้ง 5 หมู่

3.ส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอาหาร

ตัวชี้วัด

1.ร้อยละของเด็กมีภาวะผอมเตี้ย ลดลง

2.ครูผู้ปกครองและเด็กเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

3.ศพด.และโรงเรียน จัดอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่ ในมื้อกลางวันและส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีความรู้เรื่องโภชนาการ

แผนงาน/โครงการ

 1. อบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเรื่องภาวะโภชนาการงบประมาณ 50,000บาท

 2. โครงการ Cooking for children -อาหารเพื่อสุขภาพงบประมาณ 50,000บาท

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 24 คน จากที่ตั้งไว้ 24 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงาน  ตัวแทนส่วนราชการ ผู้นำในพื้นที่  ตัวแทนโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
500.00 0.00 6,460.00 0.00 0.00 0.00 6,960.00 lock_open

วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม

16 มีนาคม 2560
manop kanjanarodmanop kanjanarod
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. นำข้อมูลจากแบบสอบถามทั้งหมด 625 ชุด มาประมวลผลในโปรแกรม SPSS
 2. วิเคราะห์ผลที่ได้จากแบบสอบถาม และร่วมกับสรุปข้อมูลอีกครั้ง
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ได้รับทราบข้อมุลการปลูกพืชในเขตตำบลเขาแก้วทราบถึงแหล่งที่มาของพืชการใช้ปุ๋ยพื้นที่เพาะปลูกการจำหน่ายผลผลิต
 • ประชาชนมีความรู้ด้านการปรับปรุงคุณภาพผลผลิตประชาชนไม่มีความการผลิตอาหารที่ปลอดภัย การแก้ไขควรจัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับการผลิตอาหารปลอดภัยและการปรับปรุงคุณภาพผลผลิต
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 1 คน จากที่ตั้งไว้ 625 คน
ประกอบด้วย

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการวิเคราะห์และสรุปผลข้อมูล

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 2,100.00 0.00 0.00 0.00 2,100.00 lock_open

สำรวจข้อมูลความมั่นคงทางอาหาร ต.เขาแก้ว

3 กุมภาพันธ์ 2560
manop kanjanarodmanop kanjanarod
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. รับแบบสำรวจ
 2. รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยของแบบสำรวจ
 3. ลงพื้นที่สำรวจ เก็บข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม มีการสัมภาษณ์และบันทึกแบบสำรวจ โดยวางเป้าหมายการเก็บข้อมูลในครั้งนี้จำนวน 625 ครัวเรือน ใน 6 หมู่บ้าน
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • เก็บข้อมูลได้ตามเป้าหมาย 100 เปอร์เซ็นต์ ได้แบบสอบถามจำนวน 625 ชุด ทางคณะทำงานได้ช่วยกันตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลในแบบสอบถาม ซึ่งส่วนใหญ่ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และจะทำการคีย์ข้อมูลทั้งหมดลงในโปรแกรม SPSS เพื่อนำมาวิเคราะห์ผลที่ได้อีกครั้ง
 • ข้อมูลที่พบในแบบสอบถามส่วนใหญ่ จะเห็นข้อมูลการทำสวนผลไม้ในพื้นที่ และชาวบ้านมีข้อเสนอแนะ อยากให้ทางเจ้าหน้าที่ให้ความรู้กับเกษตรกรในการดูแลรักษาโรคที่เกิดกับสวนผลไม้
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 7 คน จากที่ตั้งไว้ 625 คน
ประกอบด้วย

ผู้รับผิดชอบแบบสำรวจข้อมูลและเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 23,375.00 0.00 0.00 0.00 23,375.00 lock_open

ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ

17 พฤศจิกายน 2559
manop kanjanarodmanop kanjanarod
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. นำเสนอแบบสำรวจข้อมูล
 2. มอบหมายผู้รับผิดชอบแบบสำรวจข้อมูล ม.1- ม.6 จำนวน 625ชุด
 3. กำหนดส่งมอบแบบสำรวจคืนภายใน 31 มกราคม 2560
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบแบบสำรวจแต่ละหมู่บ้านครบทั้ง 6 หมู่บ้าน โดยได้ทำหน้าที่ไปแจ้งให้ชาวบ้านได้รับรู้ว่าจะมีการลงไปเก็บข้อมูล และทำการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้

 • หมู่ที่ 1 นายสมศักดิ์กาญจนเจริญ
 • หมู่ที่ 2 นางกัลยาทองพูน
 • หมู่ที่ 3 นายมานพกาญจนรส
 • หมู่ที่ 4นางสาววัลยาศรีอุลิต
 • หมู่ที่ 5 นายมานพกาญจนรส
 • หมู่ที่ 6นางสาวอาริตาผลหิรัญ
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 9 คน จากที่ตั้งไว้ 16 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงาน  จำนวน 9 คน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 4,100.00 0.00 0.00 0.00 4,100.00 lock_open

ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 1 เพื่อชี้แจงโครงการ

13 ตุลาคม 2559
kobkit yodrakkobkit yodrak
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • ชี้แจงโครงการ โดย หัวหน้าสำนักปลัด
 • ขอความร่วมมือในการออกแบบสอบถาม
 • ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการเก็บข้อมูลความมั่นคงทางอาหาร
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ที่ประชุมรับทราบต่อการทำโครงการฯ
 • มีการจัดทำแบบสอบถามความมั่นคงทางอาหารตำบลเขาแก้ว มีทั้งหมด 4 เรื่อง ได้แก่ 1. ผักปลอดสารพิษ . ผลไม้3.ไม้ยืนต้น 4. เครื่องแกง
 • นัดวันเก็บข้อมูลในครั้งต่อไป วันที่ 17 พ.ย.59
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 11 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

คณะกรรมการ นายก อบต.ตัวแทนกลุ่มภาคประชาชนในพื้นที่ ตัวแทนเกษตรอำเภอ เจ้าหน้าที่ อบต. และสมาชิก อบต.

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 4,550.00 0.00 0.00 0.00 4,550.00 lock_open