สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ เด็กไทยแก้มใส
ภายใต้โครงการ แผนงานอื่น ๆ
ภายใต้องค์กร สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.)
รหัสโครงการ 59-00283
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มีนาคม 2559 - 30 ธันวาคม 2560
งบประมาณ 0.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ ดร.กุลทัต หงส์ชยางกูร
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน
พื้นที่ดำเนินการ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ม.ค. 2559 30 มิ.ย. 2559 1 ม.ค. 2559 30 มิ.ย. 2559 0.00
2 1 ก.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 0.00
3 1 ม.ค. 2560 31 ต.ค. 2560 0.00
รวมงบประมาณ 0.00
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 ระดมความคิดเห็น ปรึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาโปรแกรม

มีการประชุมทีมงานอย่างน้อยเดือนละครั้ง และมีข้อสรุป หรือแนวทางการทำงาน

2 เพื่อการพัฒนาศักยภาพของผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ร่วมโครงการให้มีความรู้ในการใช้งานระบบติดตาม

มีรายงานผลการดำเนินงาน(กิจกรรม)ของโครงการ 122 โรงเรียนผ่านระบบติดตาม

3 เพื่อเป็นช่องทางติดตามการดำเนินงานระหว่างโรงเรียนที่ได้เข้าร่วมโครงการกับศูนย์ประสานงานเด็กไทยแก้มใส สสส. สพฐ. กรมอนามัย สสจ. อปท. กทม. และผู้ที่เกี่ยวข้อง

มีใช้เพื่อการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ตลอดทุกเดือน

4 เพื่อการพัฒนาศักยภาพของผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ร่วมโครงการให้มีความรู้ในการใช้รายงานงวด/รายงานการเงิน

มีรายงานงวด/รายงานการเงินที่ถูกต้องทั้ง 122 โรงเรียน

stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2559 11:51 น.