สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
20 ม.ค. 59 ประชุมเรื่องพัฒนา web site ติดตามโครงการเด็กไทยแก้มใส 20 0.00 -
5 ก.พ. 59 ประชุมทีม ออกแบบเว็บเด็กไทยแก้มใสแบบออนไลน์ 7 0.00 0.00
22 ก.พ. 59 ประชุมทีมสจรสและทีมสอส 15 0.00 0.00
26 ก.พ. 59 ประชุมทีมพัฒนาเว็บเด็กไทยแก้มใสแบบออนไลน์ 1 5 0.00 0.00
4 มี.ค. 59 ประชุมทีมพัฒนาเว็บเด็กไทยแก้มใสแบบออนไลน์ 2 20 0.00 -
11 มี.ค. 59 ประชุมทีมพัฒนาเว็บเด็กไทยแก้มใสแบบออนไลน์ 3 20 0.00 -
15 มี.ค. 59 นำเสนอเว็บ เด็กไทยแก้มใสออนไลน์ ก่อนใช้อบรม 15 0.00 0.00
26 มี.ค. 59 อบรมการใช้งาน ทีมพี่เลี้ยง 30 0.00 0.00
27 - 28 มี.ค. 59 อบรมการใช้งาน ศรร. โซนภาคกลาง 60 0.00 0.00
7 - 9 เม.ย. 59 อบรมการใช้งาน ศรร. โซนภาคเหนือ 70 0.00 0.00
19 - 21 เม.ย. 59 อบรมการใช้งาน ศรร. โซนภาคอีสาน 100 0.00 0.00
25 - 27 เม.ย. 59 อบรมการใช้งาน ศรร. โซนภาคใต้ 80 0.00 0.00
10 พ.ค. 59 ประชุมทบทวนผลงาน หลังการอบรม ศรร. กับทีม สอส. 15 0.00 0.00
7 มิ.ย. 59 แนะนำ ศรร ขยายผลไปยัง รร. การใช้งานเว็บ 100 0.00 0.00
17 มิ.ย. 59 ประชุมทีม สจรส. 7 0.00 0.00
1 ส.ค. 59 ลงพื้นที่ ติดตามโครงการ ศรร. ภาคใต้ 5 0.00 0.00
1 ส.ค. 59 ประชุมทีมพัฒนาระบบ ทีมสจรส. ทีมสอส.และผู้ประสานงาน 20 0.00 0.00
5 ส.ค. 59 ประชุมทีมพัฒนาระบบ ทีมสจรส. ทีมสอส.และผู้ประสานงาน 20 0.00 0.00
11 ส.ค. 59 ประชุมเตรียมงาน ทีมสจรส. 4 0.00 0.00
17 - 18 ส.ค. 59 ประชุมทีมผู้ประสานงาน ตรวจติดตามโครงการ 20 0.00 0.00
19 ส.ค. 59 ประชุมทีม เตรียมรายงานงวดที่ 1 5 0.00 0.00
19 - 20 ก.ย. 59 ประชุมเตรียมแผนติดตามโครงการร่วมกับ ผู้ประสานงาน 20 0.00 -
5 ต.ค. 59 ประชุมเตรียมงานปิดงวด1 ทีมพัฒนาระบบ ทีมสจรส. ทีมสอส.และผู้ประสานงาน 20 0.00 0.00
6 ต.ค. 59 ประชุมทีมสจรส. เตรียมปิดงวด1 ทุกภาค 8 0.00 0.00
11 - 13 ต.ค. 59 ลงพื้นที่โซนภาคใต้ สจรส. ตรวจรายงานงวด 1 50 0.00 0.00
11 ต.ค. 59 เตรียมความพร้อมก่อนปิดงวด1 ภาคใต้ ทีมสจรส. ทีมสอส.และผู้ประสานงาน 20 0.00 0.00
17 - 18 ต.ค. 59 ลงพื้นที่โซนภาคเหนือ จ. เชียงใหม่ ตรวจรายงานงวด1 60 0.00 0.00
20 - 21 ต.ค. 59 ลงพื้นที่โซนภาคอีสาน จ. ขอนแก่น ตรวจรายงานงวด1 40 0.00 0.00
24 - 25 ต.ค. 59 ลงพื้นที่โซนภาคอีสาน จ. อุบลราชธานี ตรวจรายงานงวด1 80 0.00 0.00
16 - 17 พ.ย. 59 ลงพื้นที่โซนภาคกลาง ตรวจรายงานงวด1 10 0.00 0.00
11 มี.ค. 60 ประชุมทีมสจรส. ทีมสอส.และผู้ประสานงาน เตรียมปิดงวด2 10 0.00 0.00
20 - 21 มี.ค. 60 ลงพื้นที่โซนภาคอีสาน ตรวจรายงานงวด2-3 ปิดโครงการ 40 0.00 0.00
20 มี.ค. 60 พัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงผู้ประสานงาน เตรียมปิดงวด2 10 0.00 -
23 - 24 มี.ค. 60 ลงพื้นที่โซนภาคอีสาน ตรวจรายงานงวด2-3 ปิดโครงการ 40 0.00 0.00
30 - 31 มี.ค. 60 ลงพื้นที่โซนภาคเหนือ ตรวจรายงานงวด2-3 ปิดโครงการ 40 0.00 0.00
3 - 4 เม.ย. 60 ลงพื้นที่โซนภาคใต้ ตรวจรายงานงวด2-3 ปิดโครงการ 40 0.00 0.00
7 - 8 เม.ย. 60 ลงพื้นที่โซนภาคกลาง ตรวจรายงานงวด2-3 ปิดโครงการ 244 0.00 -
รวม 1,370 0.00 31 0.00