สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

assignment
บันทึกกิจกรรม
ลงพื้นที่โซนภาคใต้ ตรวจรายงานงวด2-3 ปิดโครงการ3 เมษายน 2560
3
เมษายน 2560รายงานจากพื้นที่ โดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานสรุปการเงินปิดโครงการ(ง.2) และรายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์(ส.3)แบบออนไลน์ณ สถาบันจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

ลงพื้นที่โซนภาคเหนือ ตรวจรายงานงวด2-3 ปิดโครงการ30 มีนาคม 2560
30
มีนาคม 2560รายงานจากพื้นที่ โดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานสรุปการเงินปิดโครงการ(ง.2) และรายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์(ส.3)แบบออนไลน์ (รุ่นที่ 2) ณ เดอะปาร์ค จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดส่งเอกสารการเงินภายในวันที่5 เมษายน 60

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ตรวจโครงการ จำนวน

ลงพื้นที่โซนภาคอีสาน ตรวจรายงานงวด2-3 ปิดโครงการ23 มีนาคม 2560
23
มีนาคม 2560รายงานจากพื้นที่ โดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานสรุปการเงินปิดโครงการ(ง.2) และรายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์(ส.3)แบบออนไลน์ณ โรงแรมพรหมพิมาน จังหวัดศรีสะเกษ

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ตรวจ ศรร จำนวน.... รร

ลงพื้นที่โซนภาคอีสาน ตรวจรายงานงวด2-3 ปิดโครงการ20 มีนาคม 2560
20
มีนาคม 2560รายงานจากพื้นที่ โดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานสรุปการเงินปิดโครงการ(ง.2) และรายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์(ส.3)แบบออนไลน์ ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ตรวจรายงานการเงินงวด 2และประเมินโครงการ 

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 24 คน จากที่ตั้งไว้ 40 คน
ประกอบด้วย

ศรร.อีสานบน

ประชุมทีมสจรส. ทีมสอส.และผู้ประสานงาน เตรียมปิดงวด211 มีนาคม 2560
11
มีนาคม 2560รายงานจากพื้นที่ โดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ประชุมกำหนดแนวทางการ เตรียมงานปิดงวด2 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้ข้อสรุป และมีการปรับเปลี่ยนเวป รองรับการปิดงวด 2 และ3 

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 10 คน จากที่ตั้งไว้ 10 คน
ประกอบด้วย

สอส & สจรส

ลงพื้นที่โซนภาคกลาง ตรวจรายงานงวด116 พฤศจิกายน 2559
16
พฤศจิกายน 2559รายงานจากพื้นที่ โดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ตรวจรายงาน คก ศรร ภาคกลาง 5  รร

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ปิด ง.1 แก้ไขเอกสารบางส่วน  แจ้ง ผู้ประสานงานภาคติดตามต่อ ส่งเบิกงวดสอง

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 5 คน จากที่ตั้งไว้ 10 คน
ประกอบด้วย

ศรร ภาคกลาง 5  รร

ลงพื้นที่โซนภาคอีสาน จ. อุบลราชธานี ตรวจรายงานงวด124 ตุลาคม 2559
24
ตุลาคม 2559รายงานจากพื้นที่ โดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ตรวรรายละเอียดโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด
ตรวจแผนการดำเนินงาน ตรวจการรายงานกิจกรรม
ตรวจรายงานการเงิน และเอกสารการเงิน สร้างรายงาน การเงิน ง.1 และสร้างรายงาน ความก้าวหน้า ส.1

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ตรวจเอกสารการเงินและ สร้างรายงาน การเงิน ง.1 และสร้างรายงาน ความก้าวหน้า ส.1 เพื่อปิดงวด ที่ 1

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 46 คน จากที่ตั้งไว้ 80 คน
ประกอบด้วย

ศรร. โซนอีสานล่าง

ลงพื้นที่โซนภาคอีสาน จ. ขอนแก่น ตรวจรายงานงวด120 ตุลาคม 2559
20
ตุลาคม 2559รายงานจากพื้นที่ โดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ตรวจรายงานกิจกรรมและรายงานการเงิน

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ศรร. ลงขอ้มูลมาน้อย แต่เตรียมข้อมูลมาเพียงพอสามารถช่วยให้นำเข้าข้อมูลได้ง่าย
ส่วนเอกสารการเงินต้องกลับไปแก้ไขให้ถูกต้อง ก็สามารถส่งเอกสารประกอบ ง1 เบิกงวด 2 ได้

ลงพื้นที่โซนภาคเหนือ จ. เชียงใหม่ ตรวจรายงานงวด117 ตุลาคม 2559
17
ตุลาคม 2559รายงานจากพื้นที่ โดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ตรวจรายงาน กิจกรรมและรายงานการเงิน

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ศรร. ลงขอ้มูลมาน้อย แต่เตรียมข้อมูลมาเพียงพอสามารถช่วยให้นำเข้าข้อมูลได้ง่าย
ส่วนเอกสารการเงินต้องกลับไปแก้ไขให้ถูกต้อง ก็สามารถส่งเอกสารประกอบ ง1 เบิกงวด 2 ได้

ลงพื้นที่โซนภาคใต้ สจรส. ตรวจรายงานงวด 112 ตุลาคม 2559
12
ตุลาคม 2559รายงานจากพื้นที่ โดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
 • แบ่งพี่เลี้ยงเพื่อทำการตรวจรายงานการเงินและตรวจรายงานความก้าวหน้าโครงการ งวดที่1 โซนภาคใต้26โรงเรียน
 • ตรวจรายรายละเอียดโครงการ และปรับแก้ไข ให้ถูกต้อง ตามแนวทางที่วางไว้
 • ตราจบันทีกสถานะการณ์ภาวะโภชนาการ
 • ตรวจรายงานผู้รับผิดชอบ(รายงานกิจกรรม)
 • ตรวจรายงานการเงิน/ตรวจเอกสารการเงิน
 • สร้างรายงาน ง.1 และ ส.1 และส่งรายงานผ่านระบบ
circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

พี่เลี้ยงและผู้ประสานงาน ตรวจรายงานการเงินและรายงานความก้าวหน้าโครงการ งวดที่1 ของ ศรร.26 โรงเรียน ให้ถุกต้องตรงตามที่กำหนดไว้
โดย ศรร ที่ทำสมบูรณ์แล้วให้สร้างรายงานและจัดเตรียมเอกสารให้ครบแล้ว ส่ง สอส. เพื่อเบิกเงินงวดที่ 2 ต่อไป

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 52 คน จากที่ตั้งไว้ 50 คน
ประกอบด้วย

ครูผู้รับผิดชอบโครงการ ศรร. โซนภาคใต้

เตรียมความพร้อมก่อนปิดงวด1 ภาคใต้ ทีมสจรส. ทีมสอส.และผู้ประสานงาน11 ตุลาคม 2559
11
ตุลาคม 2559รายงานจากพื้นที่ โดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ทบทวนข้อตกลงและเงื่อนไขในการปิดงวด

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้ศึกษากรณีต่างๆ ที่คาดว่าน่าจะเจอ และได้แนวทางปฏิบัติเพื่อจะได้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 18 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

สจรส สอส ศอ

ประชุมทีมสจรส. เตรียมปิดงวด1 ทุกภาค6 ตุลาคม 2559
6
ตุลาคม 2559รายงานจากพื้นที่ โดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ประชุมกำหนดกรอบการทำงานและรายละเอียดการเตรียมความพร้อม ปิดงวด1 ทั่วประเทศ

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้กรอบการทำงานและกำหนดการเดินทาง พร้อมปิดงวด1 ทั่วประเทศ  แบ่งงานให้แต่ละส่วนดำเนินการ

ประชุมเตรียมงานปิดงวด1 ทีมพัฒนาระบบ ทีมสจรส. ทีมสอส.และผู้ประสานงาน5 ตุลาคม 2559
5
ตุลาคม 2559รายงานจากพื้นที่ โดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ประชุมร่วมกัน กำหนดเวลา กรอบการทำงานและรายละเอียดการเตรียมความพร้อม ปิดงวด1

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • สอส ขอให้ปรับแก้เว็บ
 • ให้ผู้ประสานงานแจ้ง ศรร ลงข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนตรวจ
circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 7 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

สจรส และตัวแทน สอส

ประชุมทีม เตรียมรายงานงวดที่ 119 สิงหาคม 2559
19
สิงหาคม 2559รายงานจากพื้นที่ โดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

คุยรายละเอียดการปรับเวป ตามข้อเสนอ กทม

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ปรับเวป ตามข้อเสนอ 

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 5 คน
ประกอบด้วย

ทีมพัฒนาเว็บ

ประชุมทีมผู้ประสานงาน ตรวจติดตามโครงการ17 สิงหาคม 2559
17
สิงหาคม 2559รายงานจากพื้นที่ โดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

แนะนำ การติดตามโครงการ
การประเมิน
การสังเคราะห์ 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้ประสานงานภาค มีความเข้าใจวิธีการ การติดตามโครงการ
การประเมิน
การสังเคราะห์ 

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 12 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

สอส  สจรส.

ประชุมเตรียมงาน ทีมสจรส. 11 สิงหาคม 2559
11
สิงหาคม 2559รายงานจากพื้นที่ โดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

เตรียมงาน ก่อนพบที่ ผู้ประสานงาน ที่ สอส. กทม

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้แนวทางการการอบรม ผู้ประสานงาน สอส. เตรียมงานความพร้อมการทำรายงาน

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 3 คน จากที่ตั้งไว้ 4 คน
ประกอบด้วย

อจ.พงค์เทพ  ,ภานุมาศ , สุทธิพงษ์

ประชุมทีมพัฒนาระบบ ทีมสจรส. ทีมสอส.และผู้ประสานงาน5 สิงหาคม 2559
5
สิงหาคม 2559รายงานจากพื้นที่ โดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ประชุมร่วมกับทีมสอส. ข้อเสนอจากการลงพื้นที่ ในการปรับเวป

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ปรับเวปตามข้อเสนอหลักๆ
 • การปรับข้อความหรือรายละเอียด ให้ ทางสอส รวมรวมแจ้งและระบุรายเอียด เป็นเมล์ หรือ ไฟล์ ส่งมาให้
 • แจ้ง ปรับเปลี่ยนกิจกรรม จะเริ่ม ลงพื้นที่ช่วงเดือน ตค.และเดือน กพ.
 • นัด ประชุม 17-18 สค ที่ กทม
ประชุมทีมพัฒนาระบบ ทีมสจรส. ทีมสอส.และผู้ประสานงาน1 สิงหาคม 2559
1
สิงหาคม 2559รายงานจากพื้นที่ โดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ประชุมเพื่อปรับการประเมินสถานการณ์

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีข้อเสนอปรับ หน้าเว็บไซต์ เรื่องการประเมินสถานการณ์

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 15 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

สอส,  สจรส ม.อ. , ศูนย์อนามัยเขต 12

ลงพื้นที่ ติดตามโครงการ ศรร. ภาคใต้1 สิงหาคม 2559
1
สิงหาคม 2559รายงานจากพื้นที่ โดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

10.00 -14.00 น. ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ลงพื้นที่เยี่ยม ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส โรงเรียนสำนักสงฆ์ศรีวิชัย อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ร่วมกับ ทาง สถาบันสร้างเสริมวิถีบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ (สอส.)

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส โรงเรียนสำนักสงฆ์ศรีวิชัย อ.รัตภูมิ จ.สงขลา นำเสนอผลงาน ปีที่ผ่านมา

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 3 คน จากที่ตั้งไว้ 5 คน
ประกอบด้วย

สอส

ประชุมทีม สจรส.17 มิถุนายน 2559
17
มิถุนายน 2559รายงานจากพื้นที่ โดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

รายงานความก้าวหน้าโครงการ ณ.ปัจจุบัน ทบทวนสถานการณ์ ปัญหาที่ผ่านมา ปรับเปลี่ยนแผนงาน และวางแผนและปฎิบัติ ในระยะต่อไป

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้กรอบและแผนการดำเนินงาน อย่างคร่าว สำหรับปฎิบัติ สำหรับ ศรร และ ทีมพี่เลี้ยง ในการติดตาม ศรร. ให้ลงข้อมูล

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 5 คน จากที่ตั้งไว้ 7 คน
ประกอบด้วย

ทีมสจรส + สมาชิกใหม่ X

แนะนำ ศรร ขยายผลไปยัง รร. การใช้งานเว็บ 7 มิถุนายน 2559
7
มิถุนายน 2559รายงานจากพื้นที่ โดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

แนะนำเว็บไซด์

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีหลาย รร . ที่ต้องการนำเสนอผลงาน   

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 100 คน จากที่ตั้งไว้ 100 คน
ประกอบด้วย

รร. โซนภาคใต้

ประชุมทบทวนผลงาน หลังการอบรม ศรร. กับทีม สอส.10 พฤษภาคม 2559
10
พฤษภาคม 2559รายงานจากพื้นที่ โดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ให้เวลา สอส+กรมอนามัย ปรับแก้ แบบฟอร์ม 10 วัน
ถ้าไม่ส่งภายในกำหนด ใช้แบบเดิม

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ลุล่วงด้วยดีและมีข้อเสนอในการปรับเว็บไซต์ เพียงเล็กน้อย

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 10 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน
ประกอบด้วย

สอส และสจรส. ม.อ.

อบรมการใช้งาน ศรร. โซนภาคใต้25 เมษายน 2559
25
เมษายน 2559รายงานจากพื้นที่ โดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
 • แนะนำการเขียนข้อเสนอโครงการและชี้แจงการแบ่งกลุ่มย่อยปฏิบัติการปรับปรุงข้อเสนอโครงการและโรงเรียนนำเสนอแนวทางการทำงาน
 • แนะนำประโยชน์ของกระบวนการใช้ระบบออนไลน์ในการเขียนข้อเสนอโครงการ การรายงานความก้าวหน้า การติดตามของทีมบริหาร-ทีมสนับสนุนโครงการ และ การเข้าสู่ Leaning Center ในโลกยุคดิจิตอล
 • จัดทำข้อเสนอโครงการ (ฉบับสมบูรณ์) เพื่อนำเข้าสู่การเรียนรู้ระบบติดตามออนไลน์
 • การรายงานผ่านระบบติดตามฯภาคปฏิบัติ
circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ สามารถนำเข้าข้อมูลรายละเอียดโครงการได้ ส่วนรายละเอียดแผนงานและกิจกรรม ศรร.ยังไม่สามารถนำเข้าได้ ต้องกลับไปทบทวนและนำเข้าภายหลัง
 • ผู้รับผิดชอบโครงการได้เรียนรู้กับเว็บไซต์ ได้ลองป้อนข้อมูลในระบบและได้เรียนรู้การใช้เว็บไซต์ จะเป็นผลดีในการบันทึกข้อมูลกิจกรรมในครั้งต่อๆไป
circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 70 คน จากที่ตั้งไว้ 80 คน
ประกอบด้วย

ศรร. โซนภาคใต้ 25 โรงเรียน

อบรมการใช้งาน ศรร. โซนภาคอีสาน19 เมษายน 2559
19
เมษายน 2559รายงานจากพื้นที่ โดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
 • แนะนำการเขียนข้อเสนอโครงการและชี้แจงการแบ่งกลุ่มย่อยปฏิบัติการปรับปรุงข้อเสนอโครงการและโรงเรียนนำเสนอแนวทางการทำงาน
 • แนะนำประโยชน์ของกระบวนการใช้ระบบออนไลน์ในการเขียนข้อเสนอโครงการ การรายงานความก้าวหน้า การติดตามของทีมบริหาร-ทีมสนับสนุนโครงการ และ การเข้าสู่ Leaning Center ในโลกยุคดิจิตอล
 • จัดทำข้อเสนอโครงการ (ฉบับสมบูรณ์) เพื่อนำเข้าสู่การเรียนรู้ระบบติดตามออนไลน์
 • การรายงานผ่านระบบติดตามฯ ภาคปฏิบัติ
circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ สามารถนำเข้าข้อมูลรายละเอียดโครงการได้ ส่วนรายละเอียดแผนงานและกิจกรรม ศรร.ยังไม่สามารถนำเข้าได้ ต้องกลับไปทบทวนและนำเข้าภายหลัง
 • ผู้รับผิดชอบโครงการได้เรียนรู้กับเว็บไซต์ ได้ลองป้อนข้อมูลในระบบและได้เรียนรู้การใช้เว็บไซต์ จะเป็นผลดีในการบันทึกข้อมูลกิจกรรมในครั้งต่อๆไป
circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 100 คน จากที่ตั้งไว้ 100 คน
ประกอบด้วย

ศรร. ภาคอีสาน 44 โรงเรียน

อบรมการใช้งาน ศรร. โซนภาคเหนือ7 เมษายน 2559
7
เมษายน 2559รายงานจากพื้นที่ โดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
 • แนะนำการเขียนข้อเสนอโครงการและชี้แจงการแบ่งกลุ่มย่อยปฏิบัติการปรับปรุงข้อเสนอโครงการและโรงเรียนนำเสนอแนวทางการทำงาน
 • แนะนำประโยชน์ของกระบวนการใช้ระบบออนไลน์ในการเขียนข้อเสนอโครงการ การรายงานความก้าวหน้า การติดตามของทีมบริหาร-ทีมสนับสนุนโครงการ และ การเข้าสู่ Leaning Center ในโลกยุคดิจิตอล
 • จัดทำข้อเสนอโครงการ (ฉบับสมบูรณ์) เพื่อนำเข้าสู่การเรียนรู้ระบบติดตามออนไลน์
 • การรายงานผ่านระบบติดตามฯ ภาคปฏิบัติ
circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ ศูนย์เรียนรู้ฯ สามารถนำเข้าข้อมูลรายละเอียดโครงการได้บางส่วน ซึ่งรายละเอียด กิจกรรมยังยุ่งยากในการลง
 • ผู้รับผิดชอบโครงการได้เรียนรู้กับเว็บไซต์ ได้ลองป้อนข้อมูลในระบบ ในการกรอกข้อมูลเป็นครั้งแรก ได้เรียนรู้การใช้เว็บไซต์ จะเป็นผลดีในการบันทึกข้อมูลกิจกรรมในครั้งต่อๆไป
อบรมการใช้งาน ศรร. โซนภาคกลาง27 มีนาคม 2559
27
มีนาคม 2559รายงานจากพื้นที่ โดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
 • แนะนำการเขียนข้อเสนอโครงการและชี้แจงการแบ่งกลุ่มย่อยปฏิบัติการปรับปรุงข้อเสนอโครงการและโรงเรียนนำเสนอแนวทางการทำงาน
 • แนะนำประโยชน์ของกระบวนการใช้ระบบออนไลน์ในการเขียนข้อเสนอโครงการ การรายงานความก้าวหน้า การติดตามของทีมบริหาร-ทีมสนับสนุนโครงการ และ การเข้าสู่ Leaning Center ในโลกยุคดิจิตอล
 • จัดทำข้อเสนอโครงการ (ฉบับสมบูรณ์) เพื่อนำเข้าสู่การเรียนรู้ระบบติดตามออนไลน์
 • การรายงานผ่านระบบติดตามฯ  ภาคปฏิบัติ
circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ สามารถนำเข้าข้อมูลรายละเอียดโครงการ ได้บางส่วน เนื่องจากโครงการยังไม่นิ่ง และแนวทางยังไม่ชัดเจน
 • ผู้รับผิดชอบโครงการได้เรียนรู้กับเว็บไซต์ ได้ลองป้อนข้อมูลในระบบ ในการกรอกข้อมูลเป็นครั้งแรก ได้เรียนรู้การใช้เว็บไซต์ จะเป็นผลดีในการบันทึกข้อมูลกิจกรรมในครั้งต่อๆไป
circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 60 คน จากที่ตั้งไว้ 60 คน
ประกอบด้วย

ศรร ภาคกลาง 23 โรงเรียน

อบรมการใช้งาน ทีมพี่เลี้ยง26 มีนาคม 2559
26
มีนาคม 2559รายงานจากพื้นที่ โดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

แนะนำเว็บ
แนะนำกระบวนการ

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ชี้แจง แนวทางการ พิจารณาโครงการ
เตรียมความพร้อม ทีมพี่เลี้ยง ในการ อบรม ศรร.

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 30 คน จากที่ตั้งไว้ 30 คน
ประกอบด้วย

ศอ.เขต  ทั่วประเทศ  ผู้ทรง และทีม สอส. 

นำเสนอเว็บ เด็กไทยแก้มใสออนไลน์ ก่อนใช้อบรม15 มีนาคม 2559
15
มีนาคม 2559รายงานจากพื้นที่ โดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

นำเสนอเว็บไซด์และชี้แจงกระบวนการ และแนวทางการจัดการ ก่อนการประชุมในแต่ล่ะภาค

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • สอส. เสนอแนะในการปรับหน้าเว็บไซด์เล็กน้อย
 • กำหนด กรอบ และแบ่งหน้าที่รับผิดชอบแต่ล่ะฝ่าย
circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 12 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน
ประกอบด้วย

ทีม สจรส และทีม สอส

ประชุมทีมพัฒนาเว็บเด็กไทยแก้มใสแบบออนไลน์ 126 กุมภาพันธ์ 2559
26
กุมภาพันธ์ 2559รายงานจากพื้นที่ โดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ประชุมเตรียมแผน แบ่งงาน รับผิดชอบแต่ละส่วน

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้โครงสร้างเว็บ เบื้องต้น

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 4 คน จากที่ตั้งไว้ 5 คน
ประกอบด้วย

R&D

ประชุมทีมสจรสและทีมสอส22 กุมภาพันธ์ 2559
22
กุมภาพันธ์ 2559รายงานจากพื้นที่ โดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ประชุมแลกเปลี่ยน ข้อคิดเห็น

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้กรอบการทำงาน ที่จะนำมาพัฒนา เว็บไซต์

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 15 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน
ประกอบด้วย

สอส.    สจรส. ม.อ.  ศอ.  มหิดล

ประชุมทีม ออกแบบเว็บเด็กไทยแก้มใสแบบออนไลน์5 กุมภาพันธ์ 2559
5
กุมภาพันธ์ 2559รายงานจากพื้นที่ โดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ศึกษาและออกแบบโครงสร้างของระบบติดตามและประเมินผลโครงการ ออกแบบระบบตามเกณฑ์มาตรฐานของโครงการฯ 1. ออกแบบและพัฒนาระบบการจัดการเนื้อหา 2. ออกแบบและพัฒนาระบบการแสดงผล

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

กำหนดแผนการ ทำงานอย่าง คร่าวๆ รีบวางโครงสร้าง
แล้วค่อยปรับเปลี่ยนแปลงภายหลัง จากได้ข้อสรุปที่ชัดเจน

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 7 คน จากที่ตั้งไว้ 7 คน
ประกอบด้วย

ทีมเด็กแก้มใส สจรส