สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : ระดมความคิดเห็น ปรึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาโปรแกรม

รวม 0 0.00 0 0.00

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 : เพื่อการพัฒนาศักยภาพของผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ร่วมโครงการให้มีความรู้ในการใช้งานระบบติดตาม

รวม 0 0.00 0 0.00

วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 : เพื่อเป็นช่องทางติดตามการดำเนินงานระหว่างโรงเรียนที่ได้เข้าร่วมโครงการกับศูนย์ประสานงานเด็กไทยแก้มใส สสส. สพฐ. กรมอนามัย สสจ. อปท. กทม. และผู้ที่เกี่ยวข้อง

รวม 0 0.00 0 0.00

วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 : เพื่อการพัฒนาศักยภาพของผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ร่วมโครงการให้มีความรู้ในการใช้รายงานงวด/รายงานการเงิน

รวม 0 0.00 0 0.00

หมายเหตุ : งบประมาณ และ ค่าใช้จ่าย รวมทุกวัตถุประสงค์อาจจะไม่เท่ากับงบประมาณรวมได้