สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

แผนงานกลาง ระบบอาหาร นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ แผนงานกลาง ระบบอาหาร นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา
ภายใต้โครงการ แผนงานโซนใต้กลาง
ภายใต้องค์กร สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.)
รหัสโครงการ 58-04288
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2558 - 31 มีนาคม 2560
งบประมาณ 400,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ,ดร.เพ็ญ สุขมาก
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ วรรณา สุวรรณชาตรี,พีรยา จินดามณี
พื้นที่ดำเนินการ
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 เม.ย. 2559 31 ก.ค. 2559 1 เม.ย. 2559 31 ก.ค. 2559 400,000.00
รวมงบประมาณ 400,000.00
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1.การผลักดันให้ยุทธศาสตร์ระบบอาหารจังหวัดสงขลาเป็นแผนปฏิบัติงานของจังหวัด อปท. และหน่วยอื่นๆ เกิดโครงการและกิจกรรมการจัดการเรื่องความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัยและโภชนาการที่สมวัย
  1. เกิดกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระบบอาหารจังหวัดละ1 เครือข่ายประกอบด้วย ภาควิชาการภาครัฐ ชุมชน และเอกชน
2 2. จัดทำยุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง โดยใช้ข้อมูลข้าวทั้งระบบเป็นเครื่องมือสร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงานผลักดันยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง
  1. เกิดการจัดการข้อมูลข้าวนำไปสู่ยุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง
3 3. การขยายพื้นที่ต้นแบบการบูรณาการด้านอาหารและโภชนาการของตำบลควนรู และตำบลชะแล้ จังหวัดสงขลา ไปสู่ 5 อปท.ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ในปีที่ 1เป็นการจัดการระบบข้อมูลความมั่นคงอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย
  1. เกิดการทำงานประเด็นความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัยในแผนระดับจังหวัด ระดับท้องถิ่น อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง
4 1. จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการ และติดตามประเมินผล อย่างน้อยจังหวัดละ2 ครั้ง 2. รวบรวมชุดความรู้เรื่องอาหาร ในพื้นที่ คัดเลือกที่มีรูปธรรมชัดเจน เพื่อผลักดันให้รัฐและท้องถิ่นนำไปใช้ในการวางแผนระดับจังหวัด และแผนระดับท้องถิ่น(โดยส่วนหนึ่งเป็นผลจากโครงการบูรณาการอาหารจังหวัดสงขลา ซึ่งสนับสนุนโดยสำนัก5)
  1. เกิดการแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการ และติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
5 งานสร้างสุขภาคใต้ระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม 2559 นำเสนอประเด็นความมั่นคงทางอาหาร วันที่ 4 ตุลาคม 2559

1.การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องความมั่นคงทางอาหาร ประเด็นแกะรอยข้าวใต้ ใครทำใครกิน

2.เอกสารประกอบการเสวนา แกะรอยข้าใต้ ใครทำใครกิน

3.นิทรรศการเรื่องความมั่นคงทางอาหาร นำเสนอโดย ม.ทักษิณ และ อบต.ควนรู

stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 4 ส.ค. 2559 09:43 น.