สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการปลูกผักปลอดสารพิษในโรงเรียนบ้านสม็อง (โรงเรียนบ้านสม็อง)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการปลูกผักปลอดสารพิษในโรงเรียนบ้านสม็อง (โรงเรียนบ้านสม็อง)
ภายใต้โครงการ แผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 1 ตุลาคม 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณ 20,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านสม็อง ตำบลปลักหนู อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
ผู้รับผิดชอบโครงการ โรงเรียนบ้านสม็อง (0845815809)
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ วรรณา สุวรรณชาตรี
พื้นที่ดำเนินการ ม.7 ต.ปลักหนู อ.นาทวี จ.สงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด 6.9075053259446,100.4833984375place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 20,000.00
รวมงบประมาณ 20,000.00
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในอนาคตแต่ในปัจจุบันเด็กในวัยก่อนเรียนและในวัยเรียนอยู่ในภาวะความเสี่ยงทางด้านสุขภาพอย่างน่าเป็นห่วง ทั้งนี้เนื่องจากเด็กต้องบริโภคอาหาร พืช ผัก และผลไม้ที่ไม่ปลอดภัย ทำให้มีการสะสมสารพิษภายในร่างกายเป็นระยะเวลานานอาจก่อให้เกิดภาวะความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยและการเกิดโรคชนิดต่างๆได้ ปัญหาภาวะทุพโภชนาการและการเจ็บป่วยโดยไม่จำเป็นและปัญหาอื่นๆในบริบทของสังคมไทยที่ส่งผลกระทบต่อเด็กทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมซึ่งเป็นการบั่นทอนทรัพยากรมนุษย์ระยะยาว แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาภาวะความเสี่ยงด้านสุขภาพต้องให้กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย ที่กระตุ้นให้เด็กเยาวชน และประชาชนเห็นคุณค่าและความสำคัญของการดูแลรักษาสุขภาพสามารถปฎิบัติได้จริงในชีวิตประจำวัน นอกจากการสร้างมาตรการป้องกันและการบังคับใช้กฎหมาย การส่งเสริมกิจกรรมทางสุขภาพที่มีความหลากหลายวิธีควบคู่กันไปจะช่วยสร้างโอกาสให้สุขภาพเด็กไทยได้รับการคุ้มครองอย่างปลอดภัย โรงเรียนบ้านสม็องเห็นความสำคัญของสุขภาพนักเรียน ได้จัดกระบวนการเรียนรู้ตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2542และนโยบายของรัฐบาล โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนชั้น ป1-6 ทำกิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษภายในโรงเรียนเพื่อนำผลผลิตที่ได้มาประกอบอาหารกลางวัน ส่วนผลผลิตที่เหลือนำมาขายให้กับผู้ปกครองในชุมชน ดังนั้นจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับความรู้และฝึกทักษะในการทำงานด้านอาชีพเบื้องต้นและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับชีวิตของตนเองและพัฒนาอาชีพต่อไป

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

1นักเรียนในวัยเรียนที่เข้าเรียนทุกคน ได้รับการปลูกฝังด้านคุณธรรม แลจริยธรรม

2.นักเรียนที่เข้าเรียนทุกคน ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา คุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์อยู่ร่วมในสบุคลากรได้ปฏิรูปการจัดการเรียนรู้และให้นักเรียนมีโอกาสเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ

3.โรงเรียนมีกระบวนการบริหารที่มีคุณภาพ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและชุมชน

4.เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

5.นักเรียนได้รับการพัฒนาทุกๆด้านเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

6.เด็กในวัยเรียนในเขตบริการของโรงเรียนทุกคนได้เข้าเรียนและรับบริการจากโรงเรียนอย่างต่อเนื่องเท่าเทียมกัน

7.บุคลากรได้รับการพัฒนาและมีความก้าวหน้าในอาชีพ

8.สภาพแวดล้อมในโรงเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน

9.ชุมชนมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการศึกษาร่วมกับการพัฒนาคุณภาพ

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีปลูกพืชผักและสามารถปฎิบัติได้จริงในชีวิตประจำวัน

1.นักเรียนร้อยละ80มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ

30.00
2 นักเรียนร้อยละ 80 มีทัศนคติที่ดีขึ้นเกี่ยวกับอาชีพเกษตรกรรม

2.นักเรียนร้อยละ 80 มีทัศนคติที่ดีขึ้นเกี่ยวกับอาชีพเกษตรกรรม

40.00
3 เพื่อให้นักเรียนรู้จักเลือกบริโภคอาหารและวิธีการประกอบการที่ปลอดภัย

3.นักเรียนร้อยละ 80 รู้จักเลือกบริโภคอาหารและวิธีการประกอบอาหารที่ปลอดภัย

30.00
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 200
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
นักเรียนระดับชั้น ป.1-6 200 -
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 20.00 3 20,000.00
1 พ.ค. 62 - 1 ก.ย. 62 ปลูกผักปลอดสารพิษ 0 20.00 1,200.00
16 พ.ค. 62 กิจกรรมตลาดนัดเถ้าแก่น้อย 0 0.00 18,800.00
1 ก.ค. 62 - 1 ก.ย. 62 กิจกรรมตลาดนัดเถ้าแก่น้อย 0 0.00 0.00

1.ประชุมชี้แจงและวางแผนการดำเนินงาน
2.จัดหา/จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการปลูกผัก
3.แบ่งกลุ่มนักเรียนเป็นฐานการเรียนรู้จำนวน 3 ฐาน
- ฐานการเรียนรู้การอนุรักษ์ผักพื้นบ้านและสมุนไพร
- ฐานการเรียนรู้พืชผักอายุสั้น
- ฐานการเรียนรู้การเพาะเห็ดนางฟ้า /ครูผู้รับผิดชอบในการปลูกและดูแลผักปลอดสารพิษในแต่ละฐาน
4.ดำเนินงานตามแผน/โครงการ
5.สรุป/วัดและประเมินผล/รายงานผลการดำเนินงานโครงการ

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

นักเรียนได้นำหลักการนี้ไปใช้ในการคำรงชีวิตโรงเรียนจึงได้นำหลักการปรับใช้เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้กับนักเรียนด้านทักษะอาชีพทางเกษตรพื้นฐานที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี โรงเรียนจึงได้วางโครงการเพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพและความปลอดภัยรู้จักเลือกการบริโภคอาหารที่ปลอดสารพิษและส่งเสริมนักเรียนปลูกผักและผลิตปุ๋ยชีวภาพแทนปุ๋ยเคมีเพื่อเพิ่มรายได้แก่ครอบครัว

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2561 13:43 น.