สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

แผนงานกลางระบบอาหารประเด็นความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัยและโภชนาการ จ.นครศรีธรรมราช จ.พัทลุง และ จ.สงขลา

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ แผนงานกลางระบบอาหารประเด็นความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัยและโภชนาการ จ.นครศรีธรรมราช จ.พัทลุง และ จ.สงขลา
ภายใต้โครงการ แผนงานโซนใต้กลาง
ภายใต้องค์กร ศวสต
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กันยายน 2560 - 31 สิงหาคม 2562
งบประมาณ 979,150.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ น.ส.ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ , น.ส.วรรณา สุวรรณชาตรี, น.ส.อิสรา มิตรช่วยรอด
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสงขลา พัทลุง และนครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ก.ย. 2560 28 ก.พ. 2562 1 ก.ย. 2560 28 ก.พ. 2562 979,150.00
2 1 มี.ค. 2562 31 ส.ค. 2562 0.00
รวมงบประมาณ 979,150.00
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

จากการหนุนเสริมการทำแผนยุทธศาสตร์ระบบอาหารในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2559 - 2560 จนเกิดร่างยุทธศาสตร์ระบบอาหารใน 4 อปท.ได้แก่ อบต.เขาแก้ว อ.ลานสกา อบต.หูล่อง อ.ปากพนัง อบต.ไสหร้า และเทศบาลตำบลจันดี อ.ฉวาง และทางท้องถิ่นได้นำแผนยุทธศาตร์อาหารเข้าสู่แผนพัฒนา 4 ปี ของ อบต.และเข้าสู่การจัดทำโครงการที่ใช้งบของกองทุนตำบล (สปสช.) ในปี 2561 จึงต้องการขยายแผนยุทธศาสตร์ระบบอาหารเข้าสู่ระดับจังหวัด จึงเกิดความร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีฯ และสำนักงานจังหวัดนครศรีฯ จัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ระบบอาหารของจังหวัดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในขณะเดียวกันได้สร้างความร่วมมือกับอาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณฺ์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์และสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ให้ทำการประเมินแผนยุทธศาสตร์ระบบอาหารของจังหวัดนครศรีฯ เพื่อนำไปสู่การปรับแผนยุทธศาสตร์ให้มีความสมบูรณ์และนำไปสู่การขับเคลื่อนได้ในต่อไป

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

เพื่อสานพลังนักวิชาการ ภาคเอกชน ทำงานร่วมกับภาครัฐ ท้องถิ่นและชุมชนในการทำงานร่วมกัน การแลกเปลี่ยนมุมมองวิธีการทำงานและการมีสัมมาชีพด้านเกษตรและอาหาร

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1. จัดทำยุทธศาสตร์ด้านระบบอาหารของจังหวัดนครศรีธรรมราช

ได้ยุทธศาสตร์ด้านระบบอาหารของจังหวัดนครศรีธรรมราช

2 สร้างรูปแบบการดำเนินงานตำบลบูรณาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราช

มีรูปแบบการดำเนินงานตำบลบูรณาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราช

3 เพื่อแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการและติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

เกิดการแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการและติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2561 14:55 น.