สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

ข้อมูลโครงการ

ชื่อโครงการ โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น
สถาบันอุดมศึกษาหลัก มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
หน่วยงานหลัก คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
หน่วยงานร่วม ธนาคารออมสิน
ชื่อชุมชน
ชื่อผู้รับผิดชอบ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา
การติดต่อ 043-556001-8
ปี พ.ศ. 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณ 0.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
ร้อยเอ็ด เสลภูมิ place directions
ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ ในเมือง place directions
ร้อยเอ็ด ปทุมรัตน์ ในเมือง place directions
ร้อยเอ็ด โพนทอง ในเมือง place directions
ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด ในเมือง place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
ข้อมูลประเด็นปัญหา
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

พัฒนาสินค้าชุมชน พัฒนาโฮมสเตย์ ช่องการประชาสัมพันธ์ทางการตลาด สร้างเพจ Facebook

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

ส่งเสริมอาชีพ จัดอบรมให้ชุมชนมีความรู้ด้านบัญชีเบื้องต้น
พัฒนาช่องทางการประชาสัมพันธ์สร้างเพจ Facebook
การพัฒนาชุมชนโฮมสเตย์

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

ประเมินคุณค่าโครงการ

คุณค่าที่เกิดขึ้นผลที่เกิดขึ้น
1 เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน
2 เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ
3 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)
4 การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ
5 เกิดกระบวนการชุมชน
6 มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

ภาพถ่าย

วีดิโอ

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย reru101 reru101 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 13:31 น.