สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

รายชื่อโครงการ

ปี พ.ศ.ชื่อโครงการ
2564 กีฬาสร้างสุขภาพร่างกายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดนราธิวาส
2563 ทดสอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดชัยภูมิ
2563 พัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวและผลพลอยได้จากข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสุรินทร์
2563 อาสาประชารัฐ “การพัฒนาการแปรรูปสิ่งทอและหัตถกรรมท้องถิ่น”มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกาฬสินธุ์
2562 เครื่องอบพริกแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอัจฉริยะ สำหรับชุมชนตำบลลำคลอง อำเภอเมืองจังหวัด กาฬสินธุ์ พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกาฬสินธุ์
2562 เครื่องอบพริกแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอัจฉริยะ สำหรับชุมชนตำบลลำคลอง อำเภอเมืองจังหวัด กาฬสินธุ์ พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกาฬสินธุ์
2563 การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกาฬสินธุ์
2563 โครงการ การจัดการอาหารกลางวันพื้นบ้านอีสานสำหรับเด็กปฐมวัยโดยชุมชน
2562 โครงการการสร้างนวัตกรรมสู่ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกาฬสินธุ์
2562 โครงการขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่ชุมชน พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกาฬสินธุ์
2563 การพัฒนานวัตกรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมผู้สูงอายุในจังหวัดกาฬสินธุ์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกาฬสินธุ์
2563 การพัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพการผลิต และสร้างเครือข่ายผู้ผลิตวัตถุดิบ พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกาฬสินธุ์
2562 โครงการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Business Intelligenceมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดปทุมธานี
2562 การประเมินการจัดการพลังงานในกระบวนการผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดบ้านทุ่งบ่อแป้นต่อการปรับเปลี่ยนเตาผลิจไอน้ำก้อนเห็ดมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดลำปาง
2560 โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ ปี พ.ศ.2560 ชุมชนบ้านป่าตึงงามมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
2560 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรในพื้นที่ภาคใต้ตอนกลาง โครงการย่อยที่ 6: การแปรรูปและเพิ่มมูลค่าขมิ้นชันสำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกขมิ้นชันมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดพัทลุง
2562 การเพิ่มมูลค่าสมุนไพรในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกาฬสินธุ์
2563 โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัยด้วยสมุนไพรบำบัดและการตรวจคัดกรองสุขภาพของผู้สูงอายุกับภาวะเสี่ยงต่อโรคหลงลืม (อัลไซเมอร์) พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกาฬสินธุ์
2563 โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกาฬสินธุ์
2562 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดนครนายก
2562 โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน พัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายกมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดนครนายก
2562 โครงการพัฒนาสหกรณ์การเกษตรสู่ธุรกิจเพื่อสังคมต้นแบบ: การพัฒนาแผนการตลาดสำหรับกิจการเพื่อสังคม (ปี 2560-2562)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสระแก้ว
2562 โครงการ ๑ ตำบล ๑ นวัตกรรมเกษตร: การยืดอายุส้มผักเสี้ยนโดยการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
2562 โครงการ ๑ ตำบล ๑ นวัตกรรมเกษตร:การพัฒนาเมล็ดบัวเคลือบปรุงรสมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
2562 โครงการสร้างเสริมศักยภาพเยาวชนนักปฏิบัติการจัดการขยะอินทรีย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดนครนายก
2560 โครงการ “พัฒนาการเกษตรกลุ่มจังหวัดภายใต้ประชาคมอาเซียน กิจกรรมศูนย์กลางแปรรูปอาหารกลุ่มสนุก ๔.๐มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
2560 โครงการการจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น : การจัดทำทะเบียนวัตถุและการจัดนิทรรศการ ปีที่ 2 (2560-2562)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดนครนายก
2562 โครงการการพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพในชุมชน : ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ (ปีที่ 1) (ปี 2561)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสระแก้ว
2563 ลดการเผา ลด PM2.5 โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกาฬสินธุ์
2562 บ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Start up)มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดร้อยเอ็ด
2560 โครงการหมู่บ้านต้นแบบ หมู่บ้านราชมงคลต้นแบบบ้านศาลา ภายใต้โครงการหมู่บ้านราชมงคลอีสาน ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดนครราชสีมา
2560 โครงการการตรวจเลือดหาสารเคมีในเกษตรและการให้ความรู้ในการป้องกันการใช้สารเคมีในเกษตรกรในเขตเทศบาลตำบลเชียงเครือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสกลนคร
2562 บ่มเพาะคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักเรียนในระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดร้อยเอ็ด
2562 แก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาและคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดร้อยเอ็ด
2559 โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนบ้านศาลา ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดนครราชสีมา
2562 ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดร้อยเอ็ด
2562 โครงการการวิเคราะห์โลหะหนักที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชากรที่อาศัยบริเวณโดยรอบทะเลสาบหนองหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสกลนคร
2558 โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนบ้านศาลา ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
2560 โครงการตรวจหาพยาธิใบไม้ตับในอุจจาระของเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดนครพนม, จังหวัดมุกดาหาร, จังหวัดสกลนคร
2562 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม ของใช้และของตกแต่ง ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดอำนาจเจริญ
2557 โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนบ้านศาลา ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
2562 ส่งเสริม ความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดร้อยเอ็ด
2563 การพัฒนาการเชิงพื้นที่เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเชิงท่องเที่ยวจากศักยภาพและภูมิปัญญา ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
2563 การถ่ายทอดความรู้ เสริมสร้างกิจกรรม และพัฒนาอุปกรณ์สำหรับคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านข้าวหลาม ตำบลกมลไสยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกาฬสินธุ์
2563 การถ่ายทอดความรู้ เสริมสร้างกิจกรรม และพัฒนาอุปกรณ์สำหรับคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านข้าวหลาม ตำบลกมลไสย พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกาฬสินธุ์
2563 ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชม “นวัตวิถีเอกลักษณ์ชุมชนกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต”หมู่บ้านหนองสองห้องมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกาฬสินธุ์
2561 โครงการการใช้ความรู้พื้นฐานทางบัญชี สร้างวิถีการออมและเสริมสร้างค่านิยมการใช้จ่ายเงินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักเรียนมันธยมศึกษา ในจังหวัดกาฬสินธุ์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกาฬสินธุ์
2563 ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชม “นวัตวิถีเอกลักษณ์ชุมชนกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต” หมู่บ้านอัมพวันมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกาฬสินธุ์
2563 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน กลุ่มทอผ้าเสื้อภูไทปักลายด้วยมือ ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกาฬสินธุ์
2563 เครื่องอบพริกแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอัจฉริยะ สำหรับชุมชนตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกาฬสินธุ์
2563 ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชม “นวัตวิถีเอกลักษณ์ชุมชนกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต” หมู่บ้านหาดทองมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกาฬสินธุ์
2562 โครงการอบรมการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอย์ขั้นสูงมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกาฬสินธุ์
2560 โครงการการใช้กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของเยาวชนในจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ท้องถิ่นมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกาฬสินธุ์
2563 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาป่าสมุนไพรชุมชนในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกาฬสินธุ์
2563 ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชม “นวัตวิถีเอกลักษณ์ชุมชนกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต” หมู่บ้านหนองม่วงมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกาฬสินธุ์
2563 การส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์แบบครบวงจร ชุมชนชาวผู้ไทย จังหวัดกาฬสินธุ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกาฬสินธุ์
2560 โครงการหมู่บ้านมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกาฬสินธุ์
2561 โครงการกิจกรรมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup):โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่การเป็นนวัตกรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสกลนคร
2563 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อรักษาพันธุกรรมและแปรรูปข้าวหอมมะลิแบบครบวงจร : กรณีศึกษาตำบลเหล่ากลาง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกาฬสินธุ์
2562 โครงการกระบวนการจัดการนวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาแบบมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เพื่อเป็นเศรษฐกิจชุมชนต้นแบบ จังหวัดกาฬสินธุ์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกาฬสินธุ์
2563 โครงการนิสิตอาสาประชารัฐเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนบ้านสาขลา ตำบลนาเกลือ อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสมุทรปราการ
2563 โครงการนิสิตอาสาประชารัฐเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนบ้านสาขลา ตำบลนาเกลือ อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสมุทรปราการ
2562 โครงการการถ่ายทอดผลงานวิจัย:นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารปลอดกลูเตนจากข้าวดอกมะลิ 105 และข้าวไรซ์เบอร์รี่จังหวัดกาฬสินธุ์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกาฬสินธุ์
2563 ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชม “นวัตวิถีเอกลักษณ์ชุมชนกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต” หมู่บ้านสะอาดใต้มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกาฬสินธุ์
2562 การใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบอาหารสัตว์ในท้องถิ่นเป็นอาหารสัตว์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกาฬสินธุ์
2563 ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชม “นวัตวิถีเอกลักษณ์ชุมชนกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต” หมู่บ้านปลาเค้าน้อยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกาฬสินธุ์
2563 โครงการนิสิตอาสาประชารัฐเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนบ้านสาขลา ตำบลนาเกลือ อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
2563 โครงการนิสิตอาสาประชารัฐเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนบ้านสวนเก้าแสน ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสมุทรปราการ
2563 โครงการนิสิตอาสาประชารัฐเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนบ้านสาขลา ตำบลนาเกลือ อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสมุทรปราการ
2562 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตจากห้องเรียนสู่ชุมชนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดนครนายก
2560 โครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเชื้อชีวินทรีย์ กับดักแมลงในการป้องกันโรคและแมลงใน สวนไม้ผลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตไม้ผลปลอดภัยมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดนครศรีธรรมราช, จังหวัดพัทลุง
2563 การพัฒนานวัตกรรมการผลิตปุ๋ยเกษตรอินทรีย์เพื่อยกระดับวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกาฬสินธุ์
2560 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรในพื้นที่ภาคใต้ตอนกลาง โครงการย่อยที่ 2: การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงผึ้งและการแปรรูปเพื่อสร้างเสริม รายได้ให้ชาวสวนยางและสวนปาล์มมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดนครศรีธรรมราช, จังหวัดพัทลุง
2561 โครงการการทำเกษตรแบบผสมผสานเพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดพัทลุง
2562 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดนครนายก
2561 โครงการ การสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้สูงอายุในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดพัทลุง
2561 โครงการทักษิณถิ่นยุติธรรม นำยุติธรรมสู่ชุมชน (รอบรั้วมหาวิทยาลัย)มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดพัทลุง
2561 โครงการ การพัฒนาชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดพัทลุง
2561 โครงการการจัดการขยะอินทรีย์จากครัวเรือน ด้วยระบบบ่อหมักก๊าซชีวภาพมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดพัทลุง
2563 โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน บ้านขุนสมุทรจีน หมู่ 9 ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสมุทรปราการ
2562 โครงการศิลป์อาสาพัฒนาชุมชน (2560-2562)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสระแก้ว, จังหวัดเชียงใหม่
2561 โครงการการสร้างตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ในชุมชนมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดพัทลุง
2563 ธุรกิจการเลี้ยงไก่ด้วยขมิ้นชัน เพื่อลดการใช้สารเคมีในการเลี้ยงไก่ของชุมชนบ้านโคกนางาม ตำบลภูดิน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามแนวคิดห่วงโซ่อุปทานมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกาฬสินธุ์
2563 โครงการ นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น เทศบาลเมืองตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตากวิทยาลัย นอร์ทเทิร์น พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดตาก
2563 โครงการบูรณาการเรียนการสอนสู่การส่งเสริมพัฒนาหมู่บ้านการเพาะเลี้ยงกบนาครบวงจร เพื่อการค้าและอนุรักษ์พันธุ์กบนามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกาฬสินธุ์
2562 โครงการพัฒนาแกนนำสร้างความสุขสู่ชุมชน : สยามหัวเราะมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสระแก้ว
2563 การพัฒนาโรงเรือนอัจฉริยะเพื่อเพิ่มผลผลิตสำหรับการเพราะปลูกพืชผักในระบบไฮโดรโพนิกส์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกาฬสินธุ์
2563 ธุรกิจการเลี้ยงสุกรด้วยขมิ้นชัน เพื่อลดการใช้สารเคมีในการเลี้ยงสุกรของชุมชนในบ้านหลุบ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามแนวคิดห่วงโซ่อุปทานมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกาฬสินธุ์
2563 โครงการชุมชนต้นแบบปลอดขยะและสารพิษ ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกาฬสินธุ์
2563 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างมูลค่าเพิ่ม OTOP"มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกาฬสินธุ์
2563 : โครงการชุมชนต้นแบบปลอดขยะและสารพิษ ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกาฬสินธุ์
2563 โครงการ การจัดการอาหารกลางวันพื้นบ้านอีสานสำหรับเด็กปฐมวัยโดยชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกาฬสินธุ์
2562 โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดร้อยเอ็ด
2562 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดร้อยเอ็ดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดร้อยเอ็ด
2562 โครงการพัฒนากลุ่มสินค้าเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจรเพื่อการพัฒนาชุมชนแบบยั่งยืนมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดร้อยเอ็ด
2562 โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ท้องถิ่นอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดร้อยเอ็ด
2563 โครงการส่งเสริมการลดการใช้สารเคมีในพืชสวนเพื่อเกษตรที่ยั่งยืนมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกาฬสินธุ์
2563 โครงการบริการชาการ เชิงปฏิบัติการบูรณาการทางวิทยาศาสตร์สู่ชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดชัยภูมิ
2563 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วมกรณีบ้านป่างิ้ว หมู่4 ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดเชียงใหม่
2563 อาสาประชารัฐเรียนรู้สู่ชุมชน บ้านห้วยหาด ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่านมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดน่าน
2563 การพัฒนาหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรแบบมีส่วนร่วมตามแนวพระราชดำริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกาฬสินธุ์
2562 โครงการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2563 การยกระดับกลุ่มผู้ผลิตข้าวสู่มาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกาฬสินธุ์
2563 ส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเพื่อโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกาฬสินธุ์
2563 โครงการอาสาประชารัฐเพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนของผู้ประกอบการปลากัดไทยในเขตภาคเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
2563 โครงการบริการวิชาการจัดทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุน ความรู้ ปรัชญา สู่การปฎิบัติ โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกาฬสินธุ์
2562 โครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการผลิตปุ๋ยหมักแบบเติมอากาศสำหรับผู้ผลิตข้าวอินทรีย์มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดตรัง, จังหวัดพัทลุง
2563 โครงการพัฒนาโรงเรือนเลี้ยงไหมอัจฉริยะเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมห่วงโซ่ธุรกิจผ้าไหมแพรวา ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกาฬสินธุ์
2562 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็น Smart Farmer ในจังหวัดพัทลุงมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดพัทลุง
2562 มหาวิทยาลัยประชาชนมหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดชลบุรี
2561 มหาวิทยาลัยประชาชนมหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดชลบุรี
2562 โครงการ พัฒนากลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดพัทลุง
2561 โครงการพัฒนารูปแบบเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชุมชนบ้านศรีฐาน ตำบลบ้านสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดขอนแก่น
2561 OTOP นวัตวิถีมหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดชลบุรี
2562 โครงการมหาวิทยาลัยประชาชนยุคใหม่ ทำงานง่าย ใช้ทุนต่ำ ทำได้จริง พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดชลบุรี
2562 โครงการ การสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้สูงอายุในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ปี 2มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดพัทลุง
2562 โครงการพัฒนาทักษะการตลาดทางตรงและการตลาดทางออนไลน์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดกาฬสินธุ์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกาฬสินธุ์
2562 โครงการพัฒนาทักษะการตลาดทางตรงและการตลาดทางออนไลน์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกาฬสินธุ์
2562 โครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับกลุ่มอาชีพสมาชิกสหพันธ์กลุ่มอาชีพเทศบาลเมืองเขารูปช้างมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสงขลา
2562 โครงการการใช้ความรู้พื้นฐานทางบัญชี สร้างวิถีการออมและเสริมสร้างค่านิยมการใช้จ่ายเงิน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในอำเภอเมืองสมเด็จ ในจังหวัดกาฬสินธุ์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
2562 โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเก็บรวบรวมข้อมูลชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูลมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสตูล
2561 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยหอมทองข้าวเกรียบกล้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดอุดรธานี
2562 แนวทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามแนวพระราชดำริ เพื่อการสร้างอาชีพที่ยั่งยืนมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกาฬสินธุ์
2562 otop product championมหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดชลบุรี
2562 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOPมหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสระแก้ว
2562 การพัฒนาผลิตภัณฑ์OTOPมหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสระแก้ว
2561 การพัฒนาระบบการจัดทำบัญชีครัวเรือน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านห้วย ทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดเชียงใหม่
2560 โครงการฝึกอบรมยุวมัคคุเทศก์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกาฬสินธุ์
2560 การพัฒนาสูตรปุ๋ยชีวภาพเพื่อป้องกันรากผักเน่า กรณีศึกษา สวนผักบ้านห้วยสำราญ ตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดอุดรธานี
2562 การเตรียมความพร้อมผลิตภัณฑ์เข้าสู่กระบวนการคัดสรร OTOP Product Championมหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดชลบุรี
2562 การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์และจัดสรรน้ำทางการเกษตรในพื้นที่นอกเขตชลประทาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดเชียงใหม่
2562 บัญชีครัวเรือนมหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดชลบุรี
2561 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางกฎหมายให้ชุมชนกรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ อย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสระบุรี
2560 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดูแลผิวกายดาวอินคา กรณีศึกษาไร่พรปวีณ์ อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดอุดรธานี
2563 พัฒนาผลิตภัณฑ์จากเสื่อกกและบูรณาการสู่การเรียนรู้ในชุมชน ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกาฬสินธุ์
2563 โครงการบูรณาการขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดปัตตานี
2561 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนบางขนุน (การป้องกันโรคไข้เลือดออก)มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดนนทบุรี
2560 โครงการพัฒนาและปรับปรุงร้านค้าปลีกท้องถิ่นเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกท้องถิ่น จังหวัดกาฬสินธุ์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกาฬสินธุ์
2561 โครงการเกษตรอินทรีย์นาวิถีสู่ความพอเพียง : การเลี้ยงไส้เดือน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โครงการพิเศษภาคีเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยศรีปทุมมหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
2561 โครงการบริการวิชาการสู่สังคม "การสร้างสรรค์และผลิตสื่อด้วย Smartphone เพื่อเผยแพร่บนสื่อออนไลน์ ชุมชนตลาดน้ำวัดสะพาน ราชพฤกษ์ กรุงเทพฯ"มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
2562 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดร้อยเอ็ด
2560 การพัฒนาน้ำหมักชีวภาพเพื่อรักษาเชื้อราในโรงเห็ดฟาง กรณีศึกษา โรงเห็ดฟางบ้านข้าวสาร ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดอุดรธานี
2560 โครงการ Smart Farm ปลูกผัก ไฮโดรโปรนิกส์ ด้วย IoTมหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
2561 โครงการบริการวิชาการสู่สังคม "การสร้างสรรค์และผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่บนสื่อออนไลน์ ตลาดโก้งโค้ง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา"มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2560 การพัฒนาความหลากหลายของรสชาติผลิตภัณฑ์ถั่วตัด : กรณีศึกษา กลุ่มแปรรูปถั่วลิสงเมืองเพีย ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดอุดรธานี
2560 การพัฒนากลยุทธ์การตลาดสำหรับธุรกิจจำหน่ายพันธุ์ไม้ กรณีศึกษา : ร้านณรงค์ทิพย์พันธุ์ไม้ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดอุดรธานี
2562 โครงการเพิ่มศักยภาพการค้าสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications : GI) จังหวัดสกลนครแบบครบวงจรและยั่งยืน ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการผลิตและยกระดับคุณภาพการผลิตสินค้า GIมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสกลนคร
2562 โครงการค่าย Digital Media Workshop ครั้งที่ 9มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2560 การแปรรูปและเพิ่มมูลค่าถั่วลิสงที่ไม่ได้มาตรฐาน : กรณีศึกษากลุ่มแม่บ้าน เกษตรกรบ้านหนองฆ้อง ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดอุดรธานี
2560 การแปรรูปมะนาวสดเป็นน้ามะนาวพร้อมดื่ม : กรณีศึกษาสวนมะนาวไร่ภูตะวัน บ้านอีหลุ่ง ต้าบลเชียงยืน อ้าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดอุดรธานี
2563 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์สู่สากล ในเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกาฬสินธุ์
2563 การพัฒนาเยาวชนขยะความดีสู่การพัฒนาอาชีพมหาวิทยาลัยฟาฏอนี พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดนราธิวาส
2562 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดร้อยเอ็ด
2562 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดร้อยเอ็ด
2562 Start up Plus A จังหวัดฉะเชิงเทรามหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดฉะเชิงเทรา
2560 โครงการการพัฒนาชุมชนสู่บ้านตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียงมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกาฬสินธุ์
2562 Start up Plus A จังหวัดระยองมหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดระยอง
2560 การแปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ดทอดกรอบปรุงรส : กรณีศึกษาธุรกิจบ้านฟาร์มเห็ด เต้าหู้ & ฟ้า บ้านดงสัมพันธ์ ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดอุดรธานี
2559 โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำหนองหารโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสกลนคร
2560 การแปรรูปผลผลิตเป็นเครื่องดื่มผสมมะนาวพร้อมดื่ม : กรณีศึกษาสวนมะนาวตู้มหา บ้านหนองชาด-ทรายทอง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนครมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสกลนคร
2560 โครงการการใช้มันสำปะหลังหมักยีสต์ในส่วนผสมอาหารสัตว์เพื่อใช้ในการผลิตไก่ลูกผสมพื้นเมืองของเกษตรกรรายย่อยจังหวัดกาฬสินธุ์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกาฬสินธุ์
2562 Start up Plus A จังหวัดชลบุรีมหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดชลบุรี
2560 การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรจากกล้วยน้ำว้า กรณีศึกษา : ไร่กล้วยสุขสมใจ ต.นากว้าง อ.เมือง จ.อุดรธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดอุดรธานี
2562 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 กิจกรรมหลักที่ 1 อบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์และร่วมกันค้นหาอัตลักษณ์ของชุมชนสร้างสรรค์แนวคิดการพัฒนาสินค้าให้ได้มาตรฐานสูง เพื่อยกระดับหัตถกรรมการท่องเที่ยวของชุมชนอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสกลนคร
2560 โครงการการเลือกใช้และการทดสอบบรรจุภัณฑ์อย่างง่ายสำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกาฬสินธุ์
2560 การสร้างอาชีพเสริมด้วยผลิตภัณฑ์อาหารว่างจากเห็ดมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกาฬสินธุ์
2562 โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์OTOPกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดชลบุรี
2563 โครงการป่าหวายนั่ง(ในใจโลก) : พัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน และสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ สู่ตลาดสากลยุค ๔.๐ ชุมชนบ้านป่าหวายนั่ง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่นมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดขอนแก่น
2561 ผลิตภัณฑ์กระเป๋าแปรรูปจากเสื่อกก บ้านห้วยเกิ้ง อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดอุดรธานี
2562 โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดร้อยเอ็ด
2561 โครงงานพัฒนากลยุทธ์สำหรับกิจการนวดแผนไทย : กรณีศึกษาร้านนวดแผนไทยบ้านจั่น ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดอุดรธานี
2559 การอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนต้นแบบ "ชุมชนปลอดขยะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสกลนคร
2562 พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (การดูแลสุขภาพ/การสร้างรายได้จากการทำน้ำมันหอมระเหยและการทำสปา)มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
2562 1. โครงการพัฒนาคุณภาพการดูแลสุขภาพ ภาวะโภชนาการและการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยใช้ครอบครัวเป็นศูนย์กลางของผู้ปกครองและครูพี่เลี้ยง (พ.ศ. 2560 - 2562)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดนครนายก
2563 การส่งเสริมพลังงานทดแทนชุมชนโดยการผลิตเชื้อเพลิงเขียวจากวัสดุชีวมวลเหลือใช้ในท้องถิ่น กรณีศึกษา : บ้านตานบ ต.ทุ่งกุลา อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสุรินทร์
2562 ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOPมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดร้อยเอ็ด
2562 บูรณการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประเทศในท้องถิ่น พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดร้อยเอ็ด
2563 ผลการฝึกด้วยโปรแกรมทักษะว่ายน้ำที่มีต่อความสามารถในการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดสำหรับการป้องกันตนเองจากการจมน้ำของเยาวชนในเขตทะเลสาบทุ่งกุลา จ.สุรินทร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสุรินทร์
2561 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชอินทรีย์แบบครบวงจร ภายใต้กิจกรรมหลักที่ 3 การสร้างแบรนด์ที่มีการเชื่อมโยงการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างบูรณาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดนครพนม, จังหวัดมุกดาหาร, จังหวัดสกลนคร
2561 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่อาเซียน (ASEAN University Youth Summit: AUYS)มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
2562 โครงการ Sanook Farmer Market : การเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนตน 2 ภายใต้กิจกรรมที่ 3 การพัฒนานวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์เพื่อสุขภาพและปลอดภัยในพื้นที่กลุ่มจังหวัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดนครพนม, จังหวัดมุกดาหาร, จังหวัดสกลนคร
2561 โครงการ หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามลำปาวมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกาฬสินธุ์
2560 โครงการ หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามลำปาวมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกาฬสินธุ์
2559 ชื่อเรื่อง โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามลำปาวมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกาฬสินธุ์
2558 ชื่อเรื่อง โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามลำปาวมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกาฬสินธุ์
2557 ชื่อเรื่อง โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามลำปาวมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกาฬสินธุ์
2557 ชื่อเรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำต่อวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น : กรณีศึกษาพื้นที่ลุ่มน้ำเขื่อนลำปาวมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกาฬสินธุ์
2561 ชื่อเรื่อง โครงการการคัดเลือกและการแยกจุลินทรีย์โปรไบโอติกเพื่อการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามระบบฟาร์มอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกาฬสินธุ์
2560 ชื่อเรื่อง โครงการการคัดเลือกและการแยกจุลินทรีย์โปรไบโอติกเพื่อการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามระบบฟาร์มอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกาฬสินธุ์
2559 ชื่อเรื่อง ผลกระทบจากการเลี้ยงปลานิลในกระชังในอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกาฬสินธุ์
2558 โครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง เทคโนโลยีชีวภาพการโคลนและการผลิตรีคอมบิเนนท์โกรทฮอร์โมนต่อการเจริญเติบโตของกุ้งก้ามกรามมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกาฬสินธุ์
2559 โครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง เทคโนโลยีชีวภาพการโคลนและการผลิตรีคอมบิเนนท์โกรทฮอร์โมนต่อการเจริญเติบโตของกุ้งก้ามกรามมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกาฬสินธุ์
2561 โครงการ การส่งเสริมและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชนมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดพัทลุง
2561 โครงการถ่ายทอดระบบการทำเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงชุมชนเครือข่ายขยายผลสู่ชุมชนบ้านพร้าว ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุงมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดพัทลุง
2563 แนวทางการบริหารจัดการขยะครัวเรือนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา : บ้านหัวงัว ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกาฬสินธุ์
2561 โครงงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดูแลผิวจากมะนาว กรณีศึกษา: สวนมะนาวแม่สายลม บ้านไชยวาน ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดอุดรธานี
2561 โครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทสมุนไพร ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม พื้นที่จังหวัดสกลนครมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสกลนคร
2561 โครงการหนึ่งภาควิชาหนึ่งบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ 2561 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสกลนคร
2561 โครงงานการพัฒนาน้ำหมักชีวภาพทดแทนกรดฟอร์มิก : กรณีศึกษาสวนยางพารา นายสมพร เขียววารี ตำบลนาทับไฮ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคายมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดหนองคาย
2562 การพัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพการผลิต และสร้างเครือข่ายผู้ผลิตวัตถุดิบ พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกาฬสินธุ์
2562 การพัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพการผลิต และสร้างเครือข่ายผู้ผลิตวัตถุดิบ พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกาฬสินธุ์
2561 โครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าOTOP ประเภทอาหารและเครื่องดื่มด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสกลนคร
2561 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดูแลผิวกายจากเปลือกกล้วย กรณีศึกษา : ชุมชนสีกาย ตำบลสีกาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคายมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดหนองคาย
2559 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการนวัตกรรมอาหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสกลนคร
2561 โครงการพัฒนาและยกระดับสินค่าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสกลนคร
2561 การศึกษาการพัฒนาก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าเพื่อลดต้นทุน กรณีศึกษา ฟาร์มเห็ดหนองแสง บ้านทับกุง ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดอุดรธานี
2560 kuhg พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดชัยภูมิ
2561 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเศษผ้าม่าน : กรณีศึกษา ร้านเจริญทรัพย์ ผ้าม่าน ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดอุดรธานี
2561 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวเม่าเขตพื้นที่ อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดอุดรธานี
2561 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพิ่มผลิตภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่อุตสาหกรรม 4.0มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดอุดรธานี
2561 โครงการเพิ่มศักยภาพทางการค้าผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมจังหวัดสกลนครสู่สากลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสกลนคร
2563 หนุนเสริมสุขภาวะกลุ่มผู้สูงอายุตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านชุนไชยทอง หมู่ 4 ตำบลหนองเรือ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสุรินทร์
2562 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดเชียงใหม่
2562 โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หมูบ้านเกษตรอินทรีย์วิถีนวัตกรรม)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสกลนคร
2562 โครงการหมู่บ้านราชมงคลอีสานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
2563 มหาวิทยาลัยธนบุรีอาสาพัฒนาชุมชนผู้ปลูกดอกจำปี หนองแขม กรุงเทพมหานครมหาวิทยาลัยธนบุรี พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
2563 ทักษะสมอง EF (Executive function) เพื่อบ่มเพาะคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับเด็กปฐมวัยในจังหวัดสุรินทร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสุรินทร์
2560 อบรมยุวมัคคุเทศก์ท้องถิ่นมหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดฉะเชิงเทรา
2562 โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนมหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดนนทบุรี
2562 การยกระดับบริการบ้านพักชุมชนสู่การเป็นโฮมสเตย์มาตรฐานประเทศไทย ณ หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านหนองแวงภูปอ เทศบาลตำบลภูปอ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกาฬสินธุ์
2561 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเศษไม้ กรณีศึกษา : ร้านหนองเม็กวัสดุก่อสร้าง ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดอุดรธานี
2561 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากฟักข้าว : กรณีศึกษากิจการน้ำฟักข้าวครูไพรินทร์ ตำบลหาดคำ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคายมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดหนองคาย
2561 การผลิตถ่านจากชานอ้อย : กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนครอบครัวอิสาน หมู่บ้านโพธิ์เงิน ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคายมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดหนองคาย
2561 การแปรรูปอาหารแพะเพื่อลดต้นทุน กรณีศึกษา : ฟาร์มคุณพ่อโส บ้านนามะเฟือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวภูมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดหนองบัวลำภู
2561 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยหอมทองข้าวเกรียบกล้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดอุดรธานี
2563 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลของผู้นำชุมชนทุ่งกุลาร้องไห้ในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ เพื่อก้าวสู่หมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสุรินทร์
2562 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมหรือชุมชน บัญชีครัวเรือน คณะบัญชี ม.ศรีปทุมมหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
2559 มหาวิทยาลัยธนบุรีอาสาพัฒนาชุมชนกองขยะหนองแขม กรุงเทพมหานครมหาวิทยาลัยธนบุรี พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
2562 การศึกษาลวดลายเม็ดข้าวของงานจักสานหญ้าแฝก อ.แม่ริมและลวดลายผ้าซิ่น อ.สันกำแพง เพื่อประยุกต์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากหญ้าแฝก ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดเชียงใหม่
2562 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะม่วงมหาชนกมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกาฬสินธุ์
2561 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารการตลาดของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดกาฬสินธุ์สู่ธุรกิจแฟร์นไซต์ให้สามารถขยายตลาดสู่มาตรฐานสากลมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกาฬสินธุ์
2561 การถ่ายทอดการผลิตน้ำมันรำข้าวเหนียวสกัดเย็นจากภูมิปัญญาท้องถิ่นวิวัฒนาการสู่ระดับอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกาฬสินธุ์
2562 โครงการบริการคำปรึกษาและบริการข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสกลนคร
2560 โครงการสันตพลจิตอาสาร่วมพัฒนาสังคม ปีการศึกษา 2560-2562วิทยาลัยสันตพล อุดรธานี พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดอุดรธานี
2560 การพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน:พะเยาโมเดล :กรณีศึกษาโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดพะเยา
2560 การพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน:พะเยาโมเดล :กรณีศึกษาโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดพะเยา
2560 แนวทางพัฒนาแบรนด์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 4.0 ในชุมชนคลองบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
2560 แนวทางพัฒนาแบรนด์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 4.0 ในชุมชนคลองบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
2560 การวิจัยและพัฒนาการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมในตำบลแม่กา พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดพะเยา
2560 การวิจัยและพัฒนาการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมในตำบลแม่กา พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดพะเยา
2560 การพัฒนาวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรเป็นปลูกสำหรับการปลูกพืชปลอดสารพิษ พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดพะเยา
2560 การอนุรักษ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี ตามวิถีชาวเชียงม่วน จังหวัดพะเยา เพื่อสนับสนุนโครงการ1 คณะ 1โมเดล คณะนิติศาสตร์ พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดพะเยา
2560 Mae ka Panoramic :เปิดภาพส่องเมืองผ่านเรื่องศิลปะชุมชน พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดพะเยา
2560 เมืองสีเขียวอย่างยั่งยืน พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดพะเยา
2560 1คณะ1โมเดล คณะสหเวชศาสตร์ พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดพะเยา
2560 การพัฒนาระบบบริการด้านการส่งเสริมป้องกัน โรคเบาหวานอย่างต่อเนื่องระหว่างโรงพยาบาล และชุมชน พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดพะเยา
2562 วิจัย1คณะ 1โมเดล คณะเภสัชศาสตร์ (การใช้ยา สมุนไพรและเครื่องสำอางอย่างสมเหตุผล) พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดพะเยา
2562 ศึกาาแนวทางการเสริมสร้างพลังครอบครัวและชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากและพัฒนานิสิตทันตแพทย์ครอบครัว มหาวิทยาลัยพะเยาชั้นปีที่ 4 เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดพะเยา
2561 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยหอมทอง : กรณีศึกษาฟาร์มแม่เพ็ญ บ้านม่วง ตำบลจำปาโมง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดอุดรธานี
2562 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ถ่านผลไม้หอมปรับอากาศ: กรณีศึกษากลุ่มเตาเผ่าถ่านและน้ำส้มควันไม้บ้านจอมทอง ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภูมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2561 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจ SMEs ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป (พื้นที่จังหวัดสุรินทร์) ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสุรินทร์
2562 test พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
2562 วิจัยการประยุกต์ใช้แนวคิดร้านค้าศูนย์บาท เพื่อสร้างเสริม การจัดการขยะที่ยั่งยืนในตำบลแม่กา พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดพะเยา
2562 โครงการการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงบูรณาการจากไม้ผล/ประมง/ปศุสัตว์ : ทางเลือกใหม่ให้เกษตรกรสวนยางในเขตพื้นที่ริมแม่น้ำโขงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดนครพนม, จังหวัดบึงกาฬ, จังหวัดมุกดาหาร, จังหวัดสกลนคร, จังหวัดหนองคาย
2562 ประวัติศาสตร์มีชีวืต(เรื่องเล่าไม่มีวันตาย/หาย)สร้างแนวคิดพัฒนาเมือง : ผ่านงานศิลปะชุมชน พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดพะเยา
2562 ดอกซ้อ ขนมแห่งภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไทลื้อ ผ่านมุมมองสตรีนิยมเชิงนิเวศ พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดพะเยา
2562 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนพื้นฐานอัตลักษณ์และวิถีไทย แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน ในเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
2562 รูปแบบการดูแลสุขภาพโดยสหสาขาวิชาชีพ ในตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดพะเยา
2562 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการป่าชุมชน ระยะที่ 2 พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดพะเยา
2562 วิจัยระบบฐานข้อมูลภูมิสังคมและศักยภาพด้านพลังงาน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดพะเยา
2562 การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรและผักพื้นบ้านต่อการป้องกันโรคเรื้อรังในชุมชนบ้านถ้ำ พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดพะเยา
2562 การพัฒนาสถานศึกษาโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดพะเยา
2562 การถอดบทเรียนขยะโมเดลและบุรณาการศาสตร์เพื่อให้เป็นต้นแบบในการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนแก่ชุมชนอื่นในอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดพะเยา
2562 การจัดการน้ำและ Smart Farm สนับสนุนโครงการ1 คณะ 1โมเดล พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดพะเยา
2562 การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้วยนิทานพื้นบ้าน พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดพะเยา
2562 วิจัยศึกษารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดพะเยา
2562 ผลของดนตรีบำบัดต่อภาวะซึมเศร้าและสมรรถภาพทางกายในผู้สูงอายุ พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดพะเยา
2560 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการป่าชุมชน พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดพะเยา
2560 ข้าวอินทรีย์วิถีจุนและวิทยาศาสตร์หลังการเก็บเกี่ยว (โครงการต่อเนื่องปีที่ 3) พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดพะเยา
2560 การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในอำเภอเชียงคำ ปีที่2 พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดพะเยา
2560 การพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรผู้เลี้ยงโค พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดพะเยา
2560 ผลการถ่ายทอดเทคดนโลยีผ่านกระบวนการโรงเรียนเกษตรที่มีต่อการผลิตเมล็ดพันธู์ข้าวคุณภาพในต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดพะเยา
2562 การเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกข้าวตอกแตกเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี ภายใต้โครงการบริการความรู้ นวัตกรรม สู่ชุมชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสุรินทร์
2562 จลนพลศาสตร์การอบแห้งไข่น้ำและการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารปลาเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี ภายใต้โครงการบริการความรู้ นวัตกรรมสู่ชุมชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสุรินทร์
2562 โครงการโรงเพาะเห็ดเพื่ออาหารกลางวัน ภายใต้โครงการบริการความรู้ นวัตกรรมสู่ชุมชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสุรินทร์
2562 โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงและนวัตกรรมการแปรรูปอาหารจากไหมอีรี่ ภายใต้โครงการบริการความรู้ นวัตกรรมสู่ชุมชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดนครราชสีมา
2562 โครงการการผลิตสบู่เกลือมะตูมที่มีคุณสมบัติในด้านผิวกระจ่างใสในการเพิ่มมูลค่าในเชิงพาณิชย์สู่การขอมาตรฐานเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลกุดเรือคำ จังหวัดสกลนคร ภายใต้โครงการบริการความรู้ นวัตกรรมสู่ชุมชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสกลนคร
2562 โครงการต้นกล้าน้อยพาเที่ยวเลี้ยวเลาะชุมชนศรีฐานภายใต้โครงการบริการความรู้ นวัตกรรมสู่ชุมชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดขอนแก่น
2562 โครงการการผลิตแมลงเบียนเพื่อกำจัดแมลงวัน ภายใต้โครงการบริการความรู้ นวัตกรรมสู่ชุมชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสกลนคร
2562 โครงการการผลิตภัณฑ์โลชันจากสารสกัดใบเม่า ภายใต้โครงการบริการความรู้ นวัตกรรม สู่ชุมชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสกลนคร
2560 โครงการออกหน่วยบริการวิชาการเคลื่อนที่มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ 2560มหาวิทยาลัยนเรศวร พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดพิษณุโลก, จังหวัดสุโขทัย, จังหวัดอุตรดิตถ์, จังหวัดเพชรบูรณ์
2562 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนบนฐานความรู้ ภูมิปัญญา และอาชีพมหาวิทยาลัยนเรศวร พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดพิษณุโลก
2562 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนบนฐานความรู้ ภูมิปัญญา และอาชีพ พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดพิษณุโลก
2562 โครงการส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านสนามคลี ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (ดำเนินงานภายใต้คณะกรรมการธนาคารผลผลิตการเกษตรด้านการประมง)มหาวิทยาลัยนเรศวร พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดพิษณุโลก
2562 โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน สู่การเป็นศูนย์สาธิตการตลาดดิจิทัล กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ผลิตและแปรรูปข้าวปลอดภัย คลองตาล หมู่ 8มหาวิทยาลัยนเรศวร พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดพิษณุโลก
2562 โครงการมหาวิทยาลัยนเรศวรสัญจรร่วมกับจังหวัดพิษณุโลกประจำปี 2562มหาวิทยาลัยนเรศวร พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดพิษณุโลก
2562 โครงการมหาวิทยาลัยนเรศวรสัญจร เอื้ออาทรชุมชนประจำปี 2562มหาวิทยาลัยนเรศวร
2562 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
2561 โครงการมหาวิทยาลัยนเรศวรสัญจร เอื้ออาทรชุมชน ประจำปี 2561มหาวิทยาลัยนเรศวร พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดพิษณุโลก
2561 โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชนด้วยสันติวิธีมหาวิทยาลัยนเรศวร พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกำแพงเพชร, จังหวัดตาก, จังหวัดนครสวรรค์, จังหวัดพิจิตร, จังหวัดพิษณุโลก, จังหวัดสุโขทัย, จังหวัดอุตรดิตถ์, จังหวัดอุทัยธานี, จังหวัดเพชรบูรณ์
2560 โครงการออกหน่วยบริการวิชาการเคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจาปีงบประมาณ 2560มหาวิทยาลัยนเรศวร
2561 โครงการทดสอบในพื้นที่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดนครนายก
2563 โครงการบริการวิชาการ พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสุพรรณบุรี
2562 กฎหมายเพื่อความเข้มแข้งของชุมชนมหาวิทยาลัยพะเยา พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดพะเยา
2563 พัฒนาผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากรังไหมและสมุนไพรพื้นบ้านและการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสุรินทร์
2563 การจัดทำบัญชีครัวเรือนต้นทุน ความรู้ ปรัชญา สู่การปฏิบัติมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
2563 การจัดทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุน “ความรู้ ปรัชญา สู่การปฏิบัติ”มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกาฬสินธุ์
2562 โครงการรักษ์ชุมชน คนไทยพวนมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์นครนายก พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดนครนายก
2561 โครงการรักษ์ชุมชน คนไทยพวนมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์นครนายก พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดนครนายก
2560 โครงการเสริมสร้างทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์นครนายก พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดนครนายก
2561 โครงการการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงบูรณาการจากไม้ผล/ประมง/ปศุสัตว์ : ทางเลือกใหม่ให้เกษตรกรสวนยางในเขตพื้นที่ริมแม่น้ำโขงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดนครพนม, จังหวัดบึงกาฬ, จังหวัดมุกดาหาร, จังหวัดสกลนคร, จังหวัดหนองคาย
2563 เทคโนโลยีกังหันเติมอากาศแบบทุ่นลอยด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ประโยชน์ในชุมชนต้นแบบเลี้ยงกุ้งอัจฉริยะสีเขียวมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกาฬสินธุ์
2562 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนบางคนที จังหวัดสมุทรสงครามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสมุทรสงคราม
2563 “การยกระดับความรู้การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อการผลิตข้าวที่มีคุณภาพ”มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกาฬสินธุ์
2563 “การยกระดับความรู้การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อการผลิตข้าวที่มีคุณภาพ”มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
2563 โครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้นาเยาวชนบ้านโคกโก่ง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกาฬสินธุ์
2563 สุขภาพแข็งแรง ชุมชมเข้มแข็ง กับศาสตร์พระราชามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสุรินทร์
2563 “อุ้มมือน้อย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมในชุมชน”มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกาฬสินธุ์
2563 การขับเคลื่อนสุขภาวะชุมชนผ่านการเรียนรู้ในรูปแบบ Inter-professional Educationมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดเชียงราย
2563 การนำร่องและขยายการจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนมหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกาฬสินธุ์
2563 การเพิ่มศักยภาพการคัดแยกและจัดการขยะในครัวเรือนมหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกาฬสินธุ์
2563 การสร้างการตระหนักรู้และส่งเสริมการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกาฬสินธุ์
2563 การจัดการปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ การแก้ใขปัญหาการเผาทำลายขยะอิเล็กทรอนิกส์ของชุมขนมหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกาฬสินธุ์
2563 การแสวงหาแนวทางการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี กรณีบึงใหญ่ ชุมชนคำบงมหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกาฬสินธุ์
2563 การพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำชุมชน วิเคราะห์และพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมมหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกาฬสินธุ์
2563 การสำรวจและพัฒนาแนวทางการจัดการปัญหาขยะนอกเขตมหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกาฬสินธุ์
2563 การส่งเสริมพลังงานทดแทนโดยการผลิตก๊าซชีวภาพระดับครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกาฬสินธุ์
2561 โครงการเรื่อง การจัดการดินและปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดพัทลุง
2561 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มขึดความสามารถของชุมขน (Community Capactiy) เพื่อรองรับการเกิดภัยพิบัติในพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดสตูลมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสตูล
2561 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างสรรค์งานศิลป์สู่การอนุรักษ์ทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดพัทลุง
2561 โครงการการจัดการความรู้และข้อมูลด้านศักยภาพของฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลชายฝั่ง จังหวัดสตูล ต่อการประยุกต์ใช้ระบบโซล่าเซลล์เพื่อนำไปสู่การใช้พลังงานทดแทนอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสตูล
2561 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาผลิตภัณฑ์เครืองแกงเกาะแต้ว ณ อาคารผลิตภัณฑ์เครื่องแกงเกาะแต้ว ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสงขลา
2563 การสร้างชุมชนแข้มแข็งในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนมหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกาฬสินธุ์
2563 โครงการชุมชนรักษ์น้ำมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดเชียงใหม่
2563 การวิเคราะห์และแก้ใขปัญหายาเสพติดในชุมชนศรีฐานมหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกาฬสินธุ์
2561 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาความเป็นเลิศทางด้านดนตรีของโรงเรียนเทศบาล1(บ้านเขาแก้ว)มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสงขลา
2563 การบริหารจัดการน้ำชุมชน พัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำมหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกาฬสินธุ์
2563 อาสาประชารัฐ “ส่งเสริมเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ”มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกาฬสินธุ์
2563 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจากความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น สู่ตลาดออนไลน์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกาฬสินธุ์
2562 โครงการพัฒนาการจัดการขยะอินทรีย์ชุมชน โดยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสกลนคร
2563 การสำรวจและพัฒนาแนวทางการจัดการดูแลผู้สูงอายุมหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกาฬสินธุ์
2563 การประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับ (Drone) ในการเกษตรกรรม เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกาฬสินธุ์
2562 โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOPมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสงขลา
2563 การสร้างการตระหนักรู้และพัฒนาแนวทางการจัดการขยะมหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกาฬสินธุ์
2562 โครงการจัดงานการส่งเสริมความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ ของตนเองและผู้อื่นมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสงขลา
2562 โครงการสัปดาห์จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจมหาวิทยาลัยพะเยา พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดพะเยา
2562 อบรมวิถีเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างอาชีพเสริมเพื่อยกระดับรายได้กลุ่มผู้มีรายได้น้อย ตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสงขลา
2563 โครงการสร้างเสริมชุมชนรอบรู้สุขภาพมหาวิทยาลัยชินวัตร พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดปทุมธานี
2562 การพัฒนาหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรแบบมีส่วนร่วมตามแนวพระราชดำริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสกลนคร
2560 โครงการศึกษาข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และประชาคม คืนข้อมูลให้ชุมชนมหาวิทยาลัยพะเยา พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดพะเยา
2563 การวิเคราะห์และการจัดการปัญหายาเสพติดให้โทษในชุมชนมหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกาฬสินธุ์
2562 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการตลาดนัดชุมชนเชิงวัฒนธรรม เพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสตูล
2563 การจัดการสิ่งแวดล้อมโดยใช้ชุมชนเป็นฐานมหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกาฬสินธุ์
2562 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมการสร้างแนวปฏิบัติที่ดี ในการจัดการท่องเที่ยว โดยชุมชนตำบลเกาะยอมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสงขลา
2559 โครงการกระบวนการพัฒนาแนวคิดสู่การเป็นนวัตกรชุมชนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
2563 โครงการเศรษฐกิจพอเพียงมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์นครนายก พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดนครนายก
2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มทักษะอาชีพการทำเกษตรผสมผสาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสงขลา
2562 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องสืบสานวัฒนธรรมข้าวตามแนวพระบรมราโชบาย ถวายในหลวงรัชกาลที่ 10มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสงขลา
2563 โครงการ การจัดการน้ำในพื้นที่การเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีผสมผสานให้มีประสิทธิผลสูงสุด เพื่อลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกาฬสินธุ์
2562 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ส่งเสริมการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์และทำขนมมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสตูล
2562 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early - Stage) ปี 2562มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
2563 โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนเครื่องปั้นดินเผาโดย เครื่องฉีดวัสดุขึ้นรูปชิ้นงานจากดินวัสดุดินเหนียว (โครงการอาสาประชารัฐ)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกาฬสินธุ์
2562 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์ เพื่อยกระดับฐานเศรษฐกิจของครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ความยากจนของความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ในเขตพื้นที่ ตำบลควนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสตูลมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสตูล
2562 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดเก็บ คัดแยกและสร้างมูลค่าของขยะ ในชุมชน/ทะเลให้เป็นเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสตูล
2562 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำน้ำยาล้างจานสมุนไพร เพื่อแก้ไขความยากจน ตามแนวพระบรมราโชบาย ถวายในหลวงรัชกาลที่ 10มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสตูล
2562 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำสบู่สมุนไพรเพื่อแก้ไขความยากจน ตามแนวพระบรมราโชบายถวายในหลวงรัชกาลที่ 10มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสงขลา
2562 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มทักษะอาชีพเชิงลึกและส่งเสริมการทำเกษตร แบบผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดพัทลุง
2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้และการควบคุมรายจ่ายสำหรับครัวเรือนมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสงขลา
2562 จิตอาสาเสริมสร้างความสุขกลุ่มผู้สูงอายุ พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสมุทรปราการ
2563 โครงการเสริมสร้างสังคมผู้สูงอายุชีวิตดีมีความสุข พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกาฬสินธุ์
2563 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดนครนายก
2562 โครงการศึกษาข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และประชาคม คืนข้อมูลให้ชุมชน พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดพะเยา
2560 โครงการศึกษาข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และประชาคม คืนข้อมูลให้ชุมชนมหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดพะเยา
2563 โครงการนิสิตจิตอาสาประชารัฐมหาวิทยาลัยบูรพา สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามรอยพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสระแก้ว
2561 โครงการพัฒนาหมู่บ้านสมบูรณ์แบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสุรินทร์
2562 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (หมู่บ้านราชมงคลอีสาน) ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม 60 หมู่บ้าน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา: โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสุรินทร์
2561 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และแหล่งท่องเที่ยวชุมชนต้นแบบสู่นวัตกรรมเชิงนิเวศน์ บ้านห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดขอนแก่น
2561 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามรอยพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง (บ้านเหล่าใหญ่)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดขอนแก่น
2561 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างมีส่วนร่วม : บ้านคึม ตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนครมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสกลนคร
2561 โครงการบริการวิชาการด้านการวางแผนพัฒนาพื้นที่และผลิตภัณฑ์ในหมู่บ้านโพนสูง ชุมชนหมื่นไวยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดนครราชสีมา
2563 การใช้เทคโนโลยีการอบแห้งในการพัฒนากระบวนการแปรรูปปลาเพื่อพัฒนาชุมชนต้นแบบการเกษตรและอาหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกาฬสินธุ์
2560 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายหมู่บ้านราชมงคลแบบมีส่วนร่วมบ้านดงมัน จังหวัดสุรินทร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสุรินทร์
2563 การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปลาด้วยโรงอบแห้งผลิตภัณฑ์แบบหลังคาโค้งพลังงานแสงอาทิตย์ ชุมชนบ้านท่าเรือภูสิงห์ หมู่ 9 ตำบลภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ สู่การตลาดออนไลน์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกาฬสินธุ์
2560 โครงการศึกษาข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และประชาคม คืนข้อมูลให้ชุมชน พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดพะเยา
2563 การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปลา ชุมชนบ้านนาเชือกเหนือ หมู่ 2 ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ สู่การตลาดออนไลน์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกาฬสินธุ์
2562 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเห็ดถั่งเช่าสีทองมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดนครราชสีมา
2562 โครงการให้บริการข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดนครราชสีมา
2560 โครงการหมู่บ้านราชมงคลอีสานต้นแบบ เรื่อง การแปรรูปต้นกกให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ (บ้านโคกสี หมู่ 2 )มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดขอนแก่น
2561 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนา อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดนครราชสีมา
2563 โครงการสันตพลจิตอาสา ร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่น พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดอุดรธานี
2563 โครงการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ต่อยอดการสร้างความเข้มแข็งชุมชนหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดชุมพร
2562 สร้างเครือข่ายและการส่งเสริมการตลาดสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจหมู่บ้าน โดยใช้นวัตกรรมดิจิทัล พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดชัยภูมิ
2562 สร้างเครือข่ายและการส่งเสริมการตลาดสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจหมู่บ้าน โดยใช้นวัตกรรมดิจิทัล พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดชัยภูมิ
2563 บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเครือข่าย จังหวัดกาฬสินธุ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกาฬสินธุ์
2561 นวัตกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและการตลาดประชารัฐต้นแบบ”หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน”มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดนครราชสีมา
2561 แผนที่อัจฉริยะและแอปพลิเคชั่นนำเที่ยวกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดนครราชสีมา
2560 โรดโชว์สินค้าดีมีนวัตกรรมกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดนครราชสีมา
2560 โครงการเทศกาลภาพยนตร์นานาชาตินครชัยบุรินทร์ ครั้งที่ 1มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดนครราชสีมา
2562 โครงการเทศกาลภาพยนตร์นานาชาตินครชัยบุรินทร์ ครั้งที่ 2มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดนครราชสีมา
2562 การพัฒนานวัตกรรมสนับสนุนการขายผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดชัยภูมิ, จังหวัดนครราชสีมา, จังหวัดบุรีรัมย์, จังหวัดสุรินทร์
2561 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่เยาวชนและคนในชุมชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2561 โครงการจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดเชียงใหม่
2562 การพัฒนานวัตกรรมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การสร้างรายได้ของผู้สูงอายุและทุกคนในชุมชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดชัยภูมิ, จังหวัดนครราชสีมา, จังหวัดบุรีรัมย์, จังหวัดสุรินทร์
2563 โครงการส่งเสริมการแปรรูปมะม่วงพันธุ์มหาชนกเพื่อส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ไปสู่รูปแบบการเกษตรแบบยั่งยืนและเตรียมความพร้อมสำหรับการเกษตรในยุค 4.0มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกาฬสินธุ์
2561 โครงการจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดเชียงใหม่
2561 สืบทอดมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นกาฬสินธุ์ กลองกิ่ง พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกาฬสินธุ์
2561 โครงการพัฒนาวิชาชีพครู โดยกระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง(Coaching and Mentoring)มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกาฬสินธุ์
2559 สืบสานงานศิลป์สู่เด็กเยาวชนพิการโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูลกาฬสินธุ์ พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกาฬสินธุ์
2559 สืบสานงานศิลป์สู่เด็กและเยาวชนบ้านไผ่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ขอนแก่น พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดขอนแก่น
2562 สืบสานงานศิลป์ ถิ่นอีสานเพื่อพัฒนาชุมชน พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดบึงกาฬ
2557 ค่ายนาฏศิลป์สู่ชุมชน พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดบึงกาฬ
2557 ค่ายนาฏศิลป์ดนตรีอาสาพัฒนาชุมชน พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดอุบลราชธานี
2557 ค่ายอบรมนาฏศิลป์ดนตรีระยะสั้น ๒๔ ชั่วโมง พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสกลนคร
2559 สืบสานงานศิลป์สู่ ผู้สูงวัย อำเภอกมลาไสย พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกาฬสินธุ์
2559 สืบสานงานศิลป์สู่..ผู้ด้อยโอกาสในเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกาฬสินธุ์
2559 นาฏศิลป์สำหรับผู้สูงวัย พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกาฬสินธุ์
2559 ดนตรี-นาฏศิลป์สู่ชุมชน พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกาฬสินธุ์
2559 ผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
2563 เล่าขานตำนานเมืองฟ้าแดด..สู่เมืองกมลากาฬสินธุ์ด้วยยุวมัคคุเทศน์ท้องถิ่น พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกาฬสินธุ์
2563 การอนุรักษ์และการสร้างมูลค่าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนบ้านโคก หมู่ 6 ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ สู่ตลาดออนไลน์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกาฬสินธุ์
2559 พัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกาฬสินธุ์
2563 โครงงานอาสาประชารัฐ: กิจกรรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและรายได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกาฬสินธุ์
2561 สร้างศักยภาพชุมชนสู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืนมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดนครราชสีมา
2563 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกบ ปลา และเห็ด ของชุมชนบ้านสะพานหิน ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์สู่ตลาดออนไลน์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกาฬสินธุ์
2563 โครงการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจชุมชนโดยจัดการการขยะเชิงพานิชย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกาฬสินธุ์
2559 โครงการรณรงค์ขับเคลื่อนการสร้างพลเมืองเพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่ร่วมกับเครือข่ายขยายแนวคิด โครงการปิดทองหลังพระ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดมหาสารคาม
2563 การแปรรูปปลาตากแห้งคุณภาพตำบลหนองบัว อำเภอหนองกรุงศรี จังหวัดกาฬสินธ์ุมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกาฬสินธุ์
2561 แผนยุทธศาสตรระบบอาหารจังหวัดนครศรีธรรมราชมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดนครศรีธรรมราช
2559 แผนยุทธศาสตร์ระบบอาหารจังหวัดสงขลามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสงขลา
2559 โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์ จ.พัทลุงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดพัทลุง
2559 การจัดการระบบอาหารในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชะแล้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสงขลา
2559 การบูรณาการระบบอาหารตำบลควนรูมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสงขลา