สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และแหล่งท่องเที่ยวชุมชนต้นแบบสู่นวัตกรรมเชิงนิเวศน์ บ้านห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และแหล่งท่องเที่ยวชุมชนต้นแบบสู่นวัตกรรมเชิงนิเวศน์ บ้านห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

ข้อมูลโครงการ

ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และแหล่งท่องเที่ยวชุมชนต้นแบบสู่นวัตกรรมเชิงนิเวศน์ บ้านห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น
สถาบันอุดมศึกษาหลัก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
หน่วยงานหลัก สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอาแก่น
หน่วยงานร่วม สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ชื่อชุมชน บ้านห้วยม่วง
ชื่อผู้รับผิดชอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทายวุฒิ โพธิ์ทองแสงอรุณ
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ 150 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา
การติดต่อ 081-9144742 tayawut.po@gmail.com
ปี พ.ศ. 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ -
งบประมาณ 0.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
ขอนแก่น place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
ข้อมูลประเด็นปัญหา
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล
อำเภอภูผาม่านมีหมู่บ้านที่มีผู้นำชุมชนเข้มแข็ง ดูแลตำบลห้วยม่วง ชื่อนายคมเพชร ครสิงห์ นายกองค์การบริหารตำบลห้วยม่วงเสนอแนะการขอเข้าบริการวิชาการแก่ชุมชนครั้งนี้ว่า เห็นควรให้บ้านห้วยม่วงและบ้านโนนสะอาดเข้าร่วมโครงกา ตำบลห้วยม่วงเดิมเป็นป่าสงวนแห่งชาติ และเป็นเขตรอยต่อของอุทยานแห่งชาติภูผาม่านและเป็นที่เลี้ยงสัตว์ของคนในเขตพื้นที่ ปัจจุบันมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล คือ นายคมเพชร ครสิงห์ และมีปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบล คือ นายพงษ์ศักดิ์ คำกุณา เหตุที่ได้ชื่อว่า บ้านห้วยม่วงเนื่องจากตามลำห้วยในหมู่บ้านมีแต่ต้นมะม่วงมากและได้ตั้งชื่อตามลำห้วย ชาวบ้านจึงเรียกชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านห้วยม่วง”
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยได้ตระหนักความสำคัญของภารกิจนี้ และเพื่อให้สอดคล้องกับการประชุมของสภามหาวิทยาลัยในการ Retreat ยุทธศาสตร์ทางด้านคลัสเตอร์ ได้แก่ Logistics & Tourism , Agriculture Technology, Food & Health , Digital Economy ,Green University , Hands On โดยเป็นแบบบูรณาการบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน ถ่ายทอดองค์องค์ความรู้เพื่อสร้างความเชี่ยวชาญให้แก่นักศึกษา และความเข้มแข็งให้กับสังคมและชุมชนอย่างมั่นคงและยั่งยืน สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561–2564) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างชุมชนนวัตกรรม (Startup Entrepreneurs ภายในมหาวิทยาลัย รอบมหาวิทยาลัย สู่สังคมไทย และสังคมโลก)กลยุทธ์ 3.1 สร้างนวัตกรรมเพื่อตอบสนองสู่ชุมชนและสังคม
บ้านห้วยม่วงเป็นหมู่บ้านทำการเกษตรกรรม มีผลิตภัณฑ์ชุมชนด้านสมุนไพรชงดื่ม การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์อยากให้มีการบูรณาการความร่วมมือในการสร้างทางที่สะดวกและเข้าถึงได้ง่ายร่วมกับองค์กรบริหารส่วนจังหวัดในการเข้าถึงวัดสามยอดซึ่งมีทางขึ้นบรรไดไปถึงยอดเขา รวมถึงต้องการให้นำแนวทางการบริหารจัดการบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยม่วงให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางน้ำ มีแปลงปลูกหน่อไม้ฝรั่ง และปลูกกล้วยหอมเพื่อการส่งออกให้กับห้างสรรพสินค้า การให้ความสำคัญในการลงพื้นที่อำเภอภูผาม่านเนื่องจากผู้นำชุมชนองค์กรบริหารส่วนตำบลห้วยม่วงเป็นผู้นำชุมชนที่มีความตั้งใจในการพัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้น อีกทั้งชุมชนมีอัธยาศัยที่ดีในการอำนวยความสะดวกได้เข้าไปเก็บข้อมูลเบื้องต้นและเพื่อให้เกิดการบูรณาการหลากหลายสาขาวิชา และมีพี่เลี้ยงที่เคยประสบความสำเร็จในการดำเนินการหมู่บ้านราชมงคลอีสานบ้านโคกสีมาเป็นที่ปรึกษา จากการศึกษาลงพื้นที่มองเห็นศักยภาพด้านการเกษตรโดยเฉพาะพืชสมุนไพรมีการจัดทำบรรจุภัณฑ์เพื่อสมุนไพรชงดื่ม อีกทั้งโครงการนี้ยังสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างเครือข่ายสู่ความเป็นสากล กลยุทธที่ 4.4 เสริมสร้างเครือข่ายภาครัฐและเอกชน โดยสร้างความร่วมมือในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติเขาสามยอด ถ้ำผาน้ำทิพย์ ต้องอาศัยความร่วมมือกับอุทยาน สำหรับถนนที่ต้องร่วมกับพัฒนาสร้างทางขึ้นวัดเขาสามยอดที่มีจุดชมวิวสวยงามต้องประสานองค์กรบริหารส่วนจังหวัด การปลูกกล้วยหอมเพื่อส่งให้กับเซ็นทรัลโดยชุมชนมีความประสงค์อยากให้ช่วยเหลือในงานสร้างตราสินค้าของตนเอง และยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้ได้รับการรับรอง GMP ให้การอบรมความรู้ในการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้าการเกษตร อบรมให้ความรู้ในการสร้างมาตรฐานการท่องเที่ยวรวมถึงมาตรฐานที่พักแบบ Home Stay เป็นต้น

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อศึกษาบริบทและสร้างตราผลิตภัณฑ์บ้านห้วยม่วงหมู่ที่ 3 ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น
2. เพื่อศึกษาบริบทและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น
3. เพื่อจัดทำแผนพัฒนาบ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น
4. เพื่อประเมินโครงการการพัฒนาหมู่บ้านแบบมีส่วนร่วมภายใต้ศักยภาพของชุมชนอย่างยั่งยืน

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

 • นวัตกรรมเชิงนิเวศน์
 • บ้านห้วยม่วง

ประเมินคุณค่าโครงการ

คุณค่าที่เกิดขึ้นผลที่เกิดขึ้น
1 เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน
2 เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ
3 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)
4 การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ
5 เกิดกระบวนการชุมชน
6 มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

ภาพถ่าย

 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ

วีดิโอ

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย nantawan_6726 nantawan_6726 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 18:36 น.